แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  อะไรเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

     วิธีการทางประวัติศาสตร์

     ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์

     หลักฐานทางประวัติศาสตร์

      เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

2.     หนังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวเป็นหลักฐานประเภทใด

             หลักฐานชั้นต้น

             หลักฐานชั้นรอง

             หลักฐานทุติยภูมิ

              หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

3.     ราชกิจจานุเบกษาเป็นหลักฐานประเภทใด

        ก     วรรณกรรม

             จดหมายเหตุ

             พระราชพงศาวดาร

              เอกสารปกครองหรือเอกสารราชการ

4.     ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

        ก     การกำหนดปัญหา

             การรวบรวมหลักฐาน

             การทดลองและบันทึกผล

              การเรียบเรียงและนำเสนอ

5.     แหล่งอารยธรรมของอินเดียอยู่บริเวณใด เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

        ก     การกำหนดปัญหา

             การตีความหลักฐาน

             การเรียบเรียงและนำเสนอ

              การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน

6.     ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการตรวจสอบวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์       

        ก     ค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด

             วิเคราะห์ความสำคัญของหลักฐาน

             ตรวจสอบหลักฐานว่าจริงหรือปลอม

              วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

7.     ขั้นตอนการตีความเพื่อตอบปัญหาของวิธีการทางประวัติศาสตร์ตรงกับขั้นตอนใดของวิทยาศาสตร์

        ก     การตรวจสอบสมมุติฐาน

             การกำหนดปัญหาหรือข้อสงสัย

             สรุปผลการทดลองเป็นข้อความรู้

              รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

8.  พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีมีวัดอะไร ขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน

        ก     วัดแจ้ง วัดท้ายตลาด

             วัดแจ้ง วัดบางหว้าใหญ่

             วัดท้ายตลาด วัดบางหว้าน้อย

              วัดบางหว้าใหญ่ วัดบางหว้าน้อย

9. รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากธนบุรีไปยังฝั่งกรุงเทพฯ เพราะกรุงธนบุรีมีข้อสงสัยอย่างไร

             พื้นที่คับแคบ

             ค้าขายไม่สะดวก

             พื้นที่ใหญ่โตเกินไป

              เกิดภัยธรรมชาติบ่อย

10.  ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งด้านการทหารและพลเรือนคือใคร

        ก     จตุสดมภ์

             สมุหนายก

             กรมนครบาล

              สมุหพระกลาโหม

11.  กรมใดที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

             กรมวัง

             กรมนา

             กรมคลัง

              กรมเมือง

12.  กฎหมายตราสามดวงมีขึ้นในรัชกาลใด

             รัชกาลที่ 1

             รัชกาลที่ 2

             รัชกาลที่ 3

              รัชกาลที่ 4

13.  การศาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะสำคัญอย่างไร

        ก     ทุกกรมมีศาลของตนเอง

             เมื่อต้องการฟ้องร้องคดีต้องไปตีกลองวินิจฉัยเภรี

             ลูกขุน ณ ศาลหลวงมีหน้าที่ตัดสินคดีลงโทษผู้กระทำผิด

              ราษฎรมีสิทธิ์แต่งตั้งทนายความของตนได้ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

14.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

        ก     มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั่วไป

             มีหน้าที่อบรมขุนนางให้ตั้งใจปฏิบัติงาน

             มีหน้าที่ดูแลข้าราชการให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

              มีหน้าที่ถวายการปรึกษาเกี่ยวกับพระราชกำหนดกฎหมายต่าง ๆ

15. การปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

             รัชกาลที่ 3

             รัชกาลที่ 4  

             รัชกาลที่ 5

              รัชกาลที่ 6

16.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

        ก     เศรษฐกิจตกต่ำ

             ได้รับแนวคิดจากตะวันตก

             อิทธิพลความคิดชาตินิยม

              ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา

17. ข้อใดไม่อยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

       จะให้ราษฎรมีเสรีภาพ

       จะให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

       จะรักษาความปลอดภัย ภายในประเทศ

        จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

18. คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพระยามโนปกรณ์ นิติธาดาเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องใด

             การยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล

             การงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา

             การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7

              การพิจารณาเค้าโครงการเศรษฐกิจ

19.  เค้าโครงการเศรษฐกิจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร

        ก     สมุดปกเหลือง

             ระบบเศรษฐกิจ

             สมุดบันทึกการเมือง

              จดหมายเหตุการปกครอง

20.  หลัก 6 ประการของคณะราษฎรกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก

        ก     บำรุงเศรษฐกิจ

             ให้ราษฎรมีเสรีภาพ

             ให้การศึกษาแก่ราษฎร

              รักษาความเป็นเอกราช

21.  เพราะเหตุใดจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงสิ้นอำนาจทางการเมือง

        ก     เกิดกบฏวังหลวง

             เกิดกบฏแมนฮัตตัน

             เกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2494

              เกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2500

22.  ใครที่ปกครองบ้านเมืองในระบอบเผด็จการทหาร

        ก     นายสัญญา ธรรมศักดิ์

             นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

             จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

              พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

 23.  ข้อใดหมายถึงกลุ่มอนุรักษนิยม

             กลุ่มแรงงาน

             กลุ่มนักศึกษา

             กลุ่มเกษตรกร

              กลุ่มกระทิงแดง

24.  ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีการปกครองแบบใด

             เผด็จการ

             ราชาธิปไตย

             คอมมิวนิสต์

              ประชาธิปไตย

25.  การบริหารประเทศของนายธานินทร์ กรัยวิเชียรมีนโยบายที่เป็นขวาจัด หมายความว่าอย่างไร

        ก     เน้นทุนนิยม

             เน้นสังคมนิยม

             เน้นคอมมิวนิสต์

              เน้นประชาธิปไตย

26.  ใครคือหัวหน้าคณะรัฐบาลพลเรือนที่มาจากพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้ง สมัยแรกหลังเหตุการณ์นองเลือด พฤษภาคม 2535

        ก     นายชวน หลีกภัย

             นายบรรหาร ศิลปอาชา

             นายอานันท์ ปัญญารชุน

              พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

27.  ขุนนางในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มี ศักดินา 30,000 มีบรรดาศักดิ์อะไร           

        ก     ขุน

             หลวง

             เจ้าพระยา

              สมเด็จเจ้าพระยา

28.  เงินค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ชาย ชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่าอะไร

        ก     ส่วย

             พัทยา

             ค่าผูกปี้

              เกณฑ์เฉลี่ย

29.  การสูญเสียดินแดนของไทยครั้งใดถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุด

        ก     เสียมณฑลบูรพา

             เสียแคว้นสิบสองจุไทย

             เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง

              เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

30.  สนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นสนธิสัญญาที่ไทย เสียเปรียบในด้านใดบ้าง

        ก     ทำให้อังกฤษเป็นชาติอภิสิทธิ์

             ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

        ค     ไทยถูกจำกัดให้เก็บภาษีขาเข้าได้ร้อยละ 3 ของสินค้า

              ถูกทุกข้อ

31.  ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงคืออะไร

        ก     ได้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระยะแรกของ สัญญา

             ยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยของศาล เอาไว้ได้เหมือนเดิม

             พืชผลทางการเกษตรและวัตถุดิบของไทยขายดีทำให้เศรษฐกิจ เจริญก้าวหน้า

              พ่อค้าอังกฤษสามารถติดต่อค้าขาย กันได้สะดวก สามารถทำกำไรได้ดี

32.  สนธิสัญญาฉบับใดที่ส่งผลให้ไทย

        เสียเปรียบอังกฤษมาโดยตลอด

             สนธิสัญญาเบาว์ริง

             สนธิสัญญาเบอร์นีย์

             สนธิสัญญาแวร์ซาย

              ไม่มีข้อใดถูก

33.  สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อประเทศไทย ในด้านใดมากที่สุด

        ก     การเศรษฐกิจ

             การต่างประเทศ

             การเมืองการปกครอง

              การรับวิทยาการใหม่ ๆ

 34.  ในสมัยรัชกาลที่ 5 กระทรวงใดมีหน้าที่ ดูแลการเก็บภาษีอากร

        ก     กระทรวงวัง

             กระทรวงมุรธาธิการ

             กระทรวงยุทธนาธิการ

        ง      กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

35.  สงครามมหาเอเชียบูรพาเกี่ยวข้องกับข้อใด

        ก     สงครามเย็น

             สงครามโลกครั้งที่ 1

             สงครามโลกครั้งที่ 2

        ง      ถูกทุกข้อ

36.  ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรคือใคร

        ก     ญี่ปุ่น

             อิตาลี

             อังกฤษ

              เยอรมนี

37.  ขมิ้นชันนำมารักษาอาการท้องอืด เป็นภูมิปัญญาด้านใด

             ด้านเกษตรกรรม

             ด้านการแพทย์แผนใหม่

             ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

              ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

38.  การแกะสลักผักผลไม้ให้สวยงามเป็นภูมิปัญญาด้านใด

        ก     ด้านโภชนาการ

             ด้านภาษาและวรรณกรรม

             ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

              ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

39. ข้อใดไม่ได้อยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

        ก     โครงการแก้มลิง

             โครงการฝนหลวง

             การเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิล

              โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
40.    ข้อใดคือประโยชน์อย่างที่ 4 แนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

     เป็นไม้สำหรับใช้สอย

     เป็นไม้ผลรับประทานได้

     เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ

      เป็นไม้สำหรับเป็นเชื้อเพลิง
41. บุคคลใดต่อไปนี้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไม่ถูกต้อง

     สุดาสอนกุ้งทำอาหารไทย

     มาลีพาน้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

     มานะนำเศียรพระไปขายชาวต่างชาติในราคาสูง

      เภสัชกรนงค์นำสมุนไพรไทยมาพัฒนาบรรจุเป็นแคปซูล

42.  ข้อใดหมายถึงประเพณีชาวบ้าน

        ก     พิธีโล้ชิงช้า

             พิธีบวชนาค

             สวดภาณยักษ์

              การขึ้นบ้านใหม่

43.  ละครในที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นคือเรื่องอะไร

        ก     ไกรทอง

             รามเกียรติ์

             นิราศลอนดอน

              พระรามเดินดง

44.  ข้อใดไม่ใช่พระราชนิพนธ์ของ พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        ก     เงาะป่า

             ไกรทอง

             ลิลิตนิทราชาคริต

              พระราชพิธีสิบสองเดือน

45.  ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมกับ  ตะวันตก

        ก     วัดเทพศิรินทราวาส

             พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

             วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

              วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

46.  สมัยรัชกาลใดที่นาฏกรรมเฟื่องฟูมาก

        ก     รัชกาลที่ 3

             รัชกาลที่ 4

             รัชกาลที่ 5

              รัชกาลที่ 6

47.  ทิศตะวันออกของทวีปออสเตรเลียติดกับ  อะไร

        ก     ทะเลติมอร์

             ทะเลคอรัล

             ทะเลอาราฟูรา

              มหาสมุทรอินเดีย

48. เศรษฐกิจของออสเตรเลียขึ้นอยู่กับอะไร

        ก     การประมง

             การเลี้ยงสัตว์

             การเพาะปลูก

              การเก็บของป่า

49.  แหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก  อยู่ในทวีปแอฟริกาคือบริเวณใด

        ก     ชายฝั่งอ่าวกินี

             ที่ราบลุ่มน้ำไนล์

             ที่ราบลุ่มน้ำไนเจอร์

              ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือ

50. ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงแหลมกู๊ด โฮปคือใคร

     วัสโก ดา กามา

     บาร์โทโลมิว ดีอัส

     เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

      เซบาสเตียน เดล กาโน

51.  อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันอยู่ใน ทวีปใด

             ทวีปยุโรป

             ทวีปอแฟริกา

             ทวีปอเมริกาใต้

              ทวีปอเมริกาเหนือ

52.  ข้อใดเป็นคริสต์ศาสนานิกายใหม่ที่เกิดขึ้น ในทวีปยุโรป

        ก     คาทอลิก

             ออธอดอกซ์

             โปรเตสแตนส์

              ไม่มีข้อใดถูก

 53.  คริสต์ศาสนานิกายใดที่แพร่หลายในยุโรป  ตอนเหนือ

        ก     คาทอลิก

             ออธอดอกซ์

             โปรเตสแตนส์

              ไม่มีข้อใดถูก

54.  ใครที่ค้นพบดินแดนทวีปอเมริกาเหนือ เป็นคนแรก

             อเมริโก เวสปุชชี

             คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

     เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

      เซบาสเตียน เดล กาโน

55.  คำว่า อเมริกา มาจากชื่อของนักสำรวจ  คนใด

        ก     วาสโก ดา กามา

        ข     อเมริโก เวสปุชชี

     เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

      เซบาสเตียน เดล กาโน

56.  เมื่อสงครามกลางเมืองยุติลง อะไรที่ทำให้  สหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

        ก     มีกำลังคนมาก

             มีทรัพยากรมาก

             ผู้นำมีความสามารถ

              ประชาชนเชื่อฟังผู้นำ

57.  ทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ติดกับ  อะไร

        ก     ช่องแคบเดรก

             ทะเลแคริบเบียน

             มหาสมุทรแปซิฟิก

              มหาสมุทรแอตแลนติก

58.  สงครามแย่งชิงทุ่งหญ้ากรันชาโกเป็น สงครามระหว่างใครกับใคร

        ก     อังกฤษกับฝรั่งเศส

             ปารากวัยกับโบลิเวีย

             อุรุกวัยกับเวเนซุเอลา

              อาร์เจนตินากับบราซิล

 59.  ข้อใดคือชาวเลือดผสมระหว่างชาวยุโรป กับคนผิวดำ

             เมสติโซ

             เอสกิโม

             มูแลตโต

              อินเดียน

60.  อารยธรรมใดที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำไทกรีส และยูเฟรทีส

             อารยธรรมกรีก

             อารยธรมอียิปต์

             อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

              อารยธรรมในเอเชียไมเนอร์

61.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นของชนกลุ่มใด

        ก     สุเมเรียน

             อามอไรต์

             คาลเดียน

              อัสซีเรียน

62.  ชาวฮิตไทต์มีความชำนาญในด้านไหน

        ก     การค้า

             การรบ

             การเดินเรือ

              การปกครอง

63.  พระราชวังซาร์กอนที่คอร์ซาบัดเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มใด

        ก     ฮิตไทต์

             อัสซีเรีย

             สุเมเรียน

              คาลเดียน

64.  ชาวอียิปต์ประดิษฐ์อักษรภาพเรียกว่าอะไร

        ก     ลิ่ม

             คูนิฟอร์ม

             ไฮโรกลิฟิก

              ไม่มีข้อใดถูก

65.  ชาวฮิบรูนับถือศาสนาอะไร

        ก     ยูดาห์

             อิสลาม

             พระพุทธศาสนา

              คริสต์ศาสนา

66.  กฎหมายสิบสองโต๊ะเกี่ยวข้องกับอารยธรรมใด

        ก     อารยธรรมกรีก

             อารยธรรมโรมัน

             อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

              อารยธรรมในเอเชียไมเนอร์

67.  ใครที่บุกเบิกเส้นทางเดินเรือจากทวีปยุโรป ไปยังทวีปเอเชียได้สำเร็จ

        ก     เจมส์ คุก

             วัสโก ดา กามา

             คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

              เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

68.  พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านยกเว้นข้อใด

        ก     ด้านศิลปะ

             ด้านแนวคิด

             ด้านการศึกษา

              ด้านเทคโนโลยี

69.  ใครคือนักมนุษยนิยม

        ก     ราฟาเอล

             ฟรันเซสโก เปซาก

             เลโอนาร์โด ดา วินซี

              เกลันเจโล บูโอนาร์โรตี

70.  ข้อใดหมายถึงกลุ่มประเทศไตรภาคี

        ก     อิตาลี

             ฝรั่งเศส

             เยอรมนี

              ออสเตรีย-ฮังการี

71.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1

    ก         ลัทธิชาตินิยม

             ลัทธิสังคมนิยม

             การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม

    ค         ความไม่มั่นคงทางการเมืองในคาบสมุทรบอลข่าน 

72.  ข้อใดเป็นผลของสงครามโลกครั้งที่ ด้านการเมือง

        ก     เกิดมหาอำนาจใหม่

             เกิดปัญหาชนพลัดถิ่น

             ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

              เกิดปัญหาคนบาดเจ็บทุพพลภาพ

73.  สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ อะไร

        ก     ลัทธิชาตินิยม

             ลัทธิจักรวรรดินิยม

             ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ

              ถูกทุกข้อ

74.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เผชิญกับวิกฤตการณ์สำคัญในเรื่องใด

             เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง

             การเรียกร้องเอกราชของเยอรมนี

             การสะสมอาวุธในดินแดนอาณานิคม

              การแบ่งแยกดินแดนของออสเตรีย ฮังการี

75. การที่เยอรมนีจมเรือซัสเซกของฝรั่งเศสมีผลอย่างไรตามมา

             ฝรั่งเศสยอมแพ้

    ข         สหรัฐอเมริกาเข้าช่วยฝรั่งเศส

             ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี

              สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนี

76.  สงครามเย็นเกิดจากความขัดแย้งทางด้านใด

             ศาสนา

             เชื้อชาติ

             อุดมการณ์ทางการเมือง

    ง          ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

 77.  ประเทศใดที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งองค์การสันนิบาตชาติ

        ก     อังกฤษ

             ฝรั่งเศส

             เยอรมนี

              สหรัฐอเมริกา       

78.  องค์การใดที่จัดตั้งเพื่อความร่วมมือด้านนโยบายน้ำมันและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคีสมาชิก

        ก     อียู

             นาโต

             โอเปก

              แกรตต์

79.  องค์การใดที่ให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ประเทศสมาชิกส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดโลก

        ก     เขตการค้าเสรี

             องค์การการค้าโลก

             สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

              เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

 

Comments