แผนจัดการเรียนรู้ประวัติ ม3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  ผลงานนักเรียน

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

   แบบทดสอบก่อนเรียน

   ดาวโหลดงาน

   ใบงาน

   แบบทดสอบอัตนับ 1

   แบบทดสอบอัตนัย 2

   แบบทดสอบ

   แบบทดสอบ

   ตอนที่ 1 เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

   1.  อะไรเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์

        วิธีการทางประวัติศาสตร์

        ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์

        หลักฐานทางประวัติศาสตร์

         เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

   2.     หนังสือพิมพ์ที่รายงานข่าวเป็นหลักฐานประเภทใด

                หลักฐานชั้นต้น

                หลักฐานชั้นรอง

                หลักฐานทุติยภูมิ

                 หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

   3.     ราชกิจจานุเบกษาเป็นหลักฐานประเภทใด

           ก     วรรณกรรม

                จดหมายเหตุ

                พระราชพงศาวดาร

                 เอกสารปกครองหรือเอกสารราชการ

   4.     ข้อใดไม่อยู่ในขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

           ก     การกำหนดปัญหา

                การรวบรวมหลักฐาน

                การทดลองและบันทึกผล

                 การเรียบเรียงและนำเสนอ

   5.     แหล่งอารยธรรมของอินเดียอยู่บริเวณใด เป็นขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

           ก     การกำหนดปัญหา

                การตีความหลักฐาน

                การเรียบเรียงและนำเสนอ

                 การตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐาน

   6.     ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการตรวจสอบวิเคราะห์ และประเมินคุณค่าของหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์       

           ก     ค้นหาข้อมูลให้ได้มากที่สุด

                วิเคราะห์ความสำคัญของหลักฐาน

                ตรวจสอบหลักฐานว่าจริงหรือปลอม

                 วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

   7.     ขั้นตอนการตีความเพื่อตอบปัญหาของวิธีการทางประวัติศาสตร์ตรงกับขั้นตอนใดของวิทยาศาสตร์

           ก     การตรวจสอบสมมุติฐาน

                การกำหนดปัญหาหรือข้อสงสัย

                สรุปผลการทดลองเป็นข้อความรู้

                 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

   8.  พระราชวังเดิมของกรุงธนบุรีมีวัดอะไร ขนาบอยู่ทั้ง 2 ด้าน

           ก     วัดแจ้ง วัดท้ายตลาด

                วัดแจ้ง วัดบางหว้าใหญ่

                วัดท้ายตลาด วัดบางหว้าน้อย

                 วัดบางหว้าใหญ่ วัดบางหว้าน้อย

   9. รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายราชธานีจากธนบุรีไปยังฝั่งกรุงเทพฯ เพราะกรุงธนบุรีมีข้อสงสัยอย่างไร

                พื้นที่คับแคบ

                ค้าขายไม่สะดวก

                พื้นที่ใหญ่โตเกินไป

                 เกิดภัยธรรมชาติบ่อย

   10.  ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ทั้งด้านการทหารและพลเรือนคือใคร

           ก     จตุสดมภ์

                สมุหนายก

                กรมนครบาล

                 สมุหพระกลาโหม

   11.  กรมใดที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

                กรมวัง

                กรมนา

                กรมคลัง

                 กรมเมือง

   12.  กฎหมายตราสามดวงมีขึ้นในรัชกาลใด

                รัชกาลที่ 1

                รัชกาลที่ 2

                รัชกาลที่ 3

                 รัชกาลที่ 4

   13.  การศาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีลักษณะสำคัญอย่างไร

           ก     ทุกกรมมีศาลของตนเอง

                เมื่อต้องการฟ้องร้องคดีต้องไปตีกลองวินิจฉัยเภรี

                ลูกขุน ณ ศาลหลวงมีหน้าที่ตัดสินคดีลงโทษผู้กระทำผิด

                 ราษฎรมีสิทธิ์แต่งตั้งทนายความของตนได้ถ้าถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด

   14.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

           ก     มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ทั่วไป

                มีหน้าที่อบรมขุนนางให้ตั้งใจปฏิบัติงาน

                มีหน้าที่ดูแลข้าราชการให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

                 มีหน้าที่ถวายการปรึกษาเกี่ยวกับพระราชกำหนดกฎหมายต่าง ๆ

   15. การปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

                รัชกาลที่ 3

                รัชกาลที่ 4  

                รัชกาลที่ 5

                 รัชกาลที่ 6

   16.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

           ก     เศรษฐกิจตกต่ำ

                ได้รับแนวคิดจากตะวันตก

                อิทธิพลความคิดชาตินิยม

                 ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา

   17. ข้อใดไม่อยู่ในหลัก 6 ประการของคณะราษฎร

          จะให้ราษฎรมีเสรีภาพ

          จะให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎร

          จะรักษาความปลอดภัย ภายในประเทศ

           จะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

   18. คณะรัฐมนตรีรัฐบาลพระยามโนปกรณ์ นิติธาดาเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องใด

                การยกเลิกมณฑลเทศาภิบาล

                การงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตรา

                การสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7

                 การพิจารณาเค้าโครงการเศรษฐกิจ

   19.  เค้าโครงการเศรษฐกิจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อะไร

           ก     สมุดปกเหลือง

                ระบบเศรษฐกิจ

                สมุดบันทึกการเมือง

                 จดหมายเหตุการปกครอง

   20.  หลัก 6 ประการของคณะราษฎรกล่าวถึงเรื่องอะไรเป็นเรื่องแรก

           ก     บำรุงเศรษฐกิจ

                ให้ราษฎรมีเสรีภาพ

                ให้การศึกษาแก่ราษฎร

                 รักษาความเป็นเอกราช

   21.  เพราะเหตุใดจอมพล ป. พิบูลสงครามจึงสิ้นอำนาจทางการเมือง

           ก     เกิดกบฏวังหลวง

                เกิดกบฏแมนฮัตตัน

                เกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2494

                 เกิดรัฐประหาร พ.ศ. 2500

   22.  ใครที่ปกครองบ้านเมืองในระบอบเผด็จการทหาร

           ก     นายสัญญา ธรรมศักดิ์

                นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

                จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

                 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ

    23.  ข้อใดหมายถึงกลุ่มอนุรักษนิยม

                กลุ่มแรงงาน

                กลุ่มนักศึกษา

                กลุ่มเกษตรกร

                 กลุ่มกระทิงแดง

   24.  ในช่วงเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 มีการปกครองแบบใด

                เผด็จการ

                ราชาธิปไตย

                คอมมิวนิสต์

                 ประชาธิปไตย

   25.  การบริหารประเทศของนายธานินทร์ กรัยวิเชียรมีนโยบายที่เป็นขวาจัด หมายความว่าอย่างไร

           ก     เน้นทุนนิยม

                เน้นสังคมนิยม

                เน้นคอมมิวนิสต์

                 เน้นประชาธิปไตย

   26.  ใครคือหัวหน้าคณะรัฐบาลพลเรือนที่มาจากพรรคการเมืองและมาจากการเลือกตั้ง สมัยแรกหลังเหตุการณ์นองเลือด พฤษภาคม 2535

           ก     นายชวน หลีกภัย

                นายบรรหาร ศิลปอาชา

                นายอานันท์ ปัญญารชุน

                 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

   27.  ขุนนางในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มี ศักดินา 30,000 มีบรรดาศักดิ์อะไร           

           ก     ขุน

                หลวง

                เจ้าพระยา

                 สมเด็จเจ้าพระยา

   28.  เงินค่าธรรมเนียมที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ชาย ชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่าอะไร

           ก     ส่วย

                พัทยา

                ค่าผูกปี้

                 เกณฑ์เฉลี่ย

   29.  การสูญเสียดินแดนของไทยครั้งใดถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุด

           ก     เสียมณฑลบูรพา

                เสียแคว้นสิบสองจุไทย

                เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง

                 เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง

   30.  สนธิสัญญาเบาว์ริงเป็นสนธิสัญญาที่ไทย เสียเปรียบในด้านใดบ้าง

           ก     ทำให้อังกฤษเป็นชาติอภิสิทธิ์

                ไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

           ค     ไทยถูกจำกัดให้เก็บภาษีขาเข้าได้ร้อยละ 3 ของสินค้า

                 ถูกทุกข้อ

   31.  ผลประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริงคืออะไร

           ก     ได้เก็บภาษีเพิ่มขึ้นตั้งแต่ระยะแรกของ สัญญา

                ยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยของศาล เอาไว้ได้เหมือนเดิม

                พืชผลทางการเกษตรและวัตถุดิบของไทยขายดีทำให้เศรษฐกิจ เจริญก้าวหน้า

                 พ่อค้าอังกฤษสามารถติดต่อค้าขาย กันได้สะดวก สามารถทำกำไรได้ดี

   32.  สนธิสัญญาฉบับใดที่ส่งผลให้ไทย

           เสียเปรียบอังกฤษมาโดยตลอด

                สนธิสัญญาเบาว์ริง

                สนธิสัญญาเบอร์นีย์

                สนธิสัญญาแวร์ซาย

                 ไม่มีข้อใดถูก

   33.  สนธิสัญญาเบาว์ริงส่งผลดีต่อประเทศไทย ในด้านใดมากที่สุด

           ก     การเศรษฐกิจ

                การต่างประเทศ

                การเมืองการปกครอง

                 การรับวิทยาการใหม่ ๆ

    34.  ในสมัยรัชกาลที่ 5 กระทรวงใดมีหน้าที่ ดูแลการเก็บภาษีอากร

           ก     กระทรวงวัง

                กระทรวงมุรธาธิการ

                กระทรวงยุทธนาธิการ

           ง      กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

   35.  สงครามมหาเอเชียบูรพาเกี่ยวข้องกับข้อใด

           ก     สงครามเย็น

                สงครามโลกครั้งที่ 1

                สงครามโลกครั้งที่ 2

           ง      ถูกทุกข้อ

   36.  ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายพันธมิตรคือใคร

           ก     ญี่ปุ่น

                อิตาลี

                อังกฤษ

                 เยอรมนี

   37.  ขมิ้นชันนำมารักษาอาการท้องอืด เป็นภูมิปัญญาด้านใด

                ด้านเกษตรกรรม

                ด้านการแพทย์แผนใหม่

                ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

                 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

   38.  การแกะสลักผักผลไม้ให้สวยงามเป็นภูมิปัญญาด้านใด

           ก     ด้านโภชนาการ

                ด้านภาษาและวรรณกรรม

                ด้านปรัชญา ศาสนา ประเพณี

                 ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

   39. ข้อใดไม่ได้อยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

           ก     โครงการแก้มลิง

                โครงการฝนหลวง

                การเพาะพันธุ์เลี้ยงปลานิล

                 โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
   40.    ข้อใดคือประโยชน์อย่างที่ 4 แนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

        เป็นไม้สำหรับใช้สอย

        เป็นไม้ผลรับประทานได้

        เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ

         เป็นไม้สำหรับเป็นเชื้อเพลิง
   41. บุคคลใดต่อไปนี้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยไม่ถูกต้อง

        สุดาสอนกุ้งทำอาหารไทย

        มาลีพาน้องไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

        มานะนำเศียรพระไปขายชาวต่างชาติในราคาสูง

         เภสัชกรนงค์นำสมุนไพรไทยมาพัฒนาบรรจุเป็นแคปซูล

   42.  ข้อใดหมายถึงประเพณีชาวบ้าน

           ก     พิธีโล้ชิงช้า

                พิธีบวชนาค

                สวดภาณยักษ์

                 การขึ้นบ้านใหม่

   43.  ละครในที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นคือเรื่องอะไร

           ก     ไกรทอง

                รามเกียรติ์

                นิราศลอนดอน

                 พระรามเดินดง

   44.  ข้อใดไม่ใช่พระราชนิพนธ์ของ พระบาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

           ก     เงาะป่า

                ไกรทอง

                ลิลิตนิทราชาคริต

                 พระราชพิธีสิบสองเดือน

   45.  ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมกับ  ตะวันตก

           ก     วัดเทพศิรินทราวาส

                พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

                วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

                 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

   46.  สมัยรัชกาลใดที่นาฏกรรมเฟื่องฟูมาก

           ก     รัชกาลที่ 3

                รัชกาลที่ 4

                รัชกาลที่ 5

                 รัชกาลที่ 6

   47.  ทิศตะวันออกของทวีปออสเตรเลียติดกับ  อะไร

           ก     ทะเลติมอร์

                ทะเลคอรัล

                ทะเลอาราฟูรา

                 มหาสมุทรอินเดีย

   48. เศรษฐกิจของออสเตรเลียขึ้นอยู่กับอะไร

           ก     การประมง

                การเลี้ยงสัตว์

                การเพาะปลูก

                 การเก็บของป่า

   49.  แหล่งกำเนิดอารยธรรมที่เก่าแก่ของโลก  อยู่ในทวีปแอฟริกาคือบริเวณใด

           ก     ชายฝั่งอ่าวกินี

                ที่ราบลุ่มน้ำไนล์

                ที่ราบลุ่มน้ำไนเจอร์

                 ชายฝั่งทะเลทางตะวันตกเฉียงเหนือ

   50. ชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงแหลมกู๊ด โฮปคือใคร

        วัสโก ดา กามา

        บาร์โทโลมิว ดีอัส

        เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

         เซบาสเตียน เดล กาโน

   51.  อารยธรรมกรีกและอารยธรรมโรมันอยู่ใน ทวีปใด

                ทวีปยุโรป

                ทวีปอแฟริกา

                ทวีปอเมริกาใต้

                 ทวีปอเมริกาเหนือ

   52.  ข้อใดเป็นคริสต์ศาสนานิกายใหม่ที่เกิดขึ้น ในทวีปยุโรป

           ก     คาทอลิก

                ออธอดอกซ์

                โปรเตสแตนส์

                 ไม่มีข้อใดถูก

    53.  คริสต์ศาสนานิกายใดที่แพร่หลายในยุโรป  ตอนเหนือ

           ก     คาทอลิก

                ออธอดอกซ์

                โปรเตสแตนส์

                 ไม่มีข้อใดถูก

   54.  ใครที่ค้นพบดินแดนทวีปอเมริกาเหนือ เป็นคนแรก

                อเมริโก เวสปุชชี

                คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

        เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

         เซบาสเตียน เดล กาโน

   55.  คำว่า อเมริกา มาจากชื่อของนักสำรวจ  คนใด

           ก     วาสโก ดา กามา

           ข     อเมริโก เวสปุชชี

        เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

         เซบาสเตียน เดล กาโน

   56.  เมื่อสงครามกลางเมืองยุติลง อะไรที่ทำให้  สหรัฐอเมริกาเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

           ก     มีกำลังคนมาก

                มีทรัพยากรมาก

                ผู้นำมีความสามารถ

                 ประชาชนเชื่อฟังผู้นำ

   57.  ทิศตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ติดกับ  อะไร

           ก     ช่องแคบเดรก

                ทะเลแคริบเบียน

                มหาสมุทรแปซิฟิก

                 มหาสมุทรแอตแลนติก

   58.  สงครามแย่งชิงทุ่งหญ้ากรันชาโกเป็น สงครามระหว่างใครกับใคร

           ก     อังกฤษกับฝรั่งเศส

                ปารากวัยกับโบลิเวีย

                อุรุกวัยกับเวเนซุเอลา

                 อาร์เจนตินากับบราซิล

    59.  ข้อใดคือชาวเลือดผสมระหว่างชาวยุโรป กับคนผิวดำ

                เมสติโซ

                เอสกิโม

                มูแลตโต

                 อินเดียน

   60.  อารยธรรมใดที่เกิดขึ้นบริเวณลุ่มน้ำไทกรีส และยูเฟรทีส

                อารยธรรมกรีก

                อารยธรมอียิปต์

                อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

                 อารยธรรมในเอเชียไมเนอร์

   61.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นของชนกลุ่มใด

           ก     สุเมเรียน

                อามอไรต์

                คาลเดียน

                 อัสซีเรียน

   62.  ชาวฮิตไทต์มีความชำนาญในด้านไหน

           ก     การค้า

                การรบ

                การเดินเรือ

                 การปกครอง

   63.  พระราชวังซาร์กอนที่คอร์ซาบัดเกี่ยวข้องกับชนกลุ่มใด

           ก     ฮิตไทต์

                อัสซีเรีย

                สุเมเรียน

                 คาลเดียน

   64.  ชาวอียิปต์ประดิษฐ์อักษรภาพเรียกว่าอะไร

           ก     ลิ่ม

                คูนิฟอร์ม

                ไฮโรกลิฟิก

                 ไม่มีข้อใดถูก

   65.  ชาวฮิบรูนับถือศาสนาอะไร

           ก     ยูดาห์

                อิสลาม

                พระพุทธศาสนา

                 คริสต์ศาสนา

   66.  กฎหมายสิบสองโต๊ะเกี่ยวข้องกับอารยธรรมใด

           ก     อารยธรรมกรีก

                อารยธรรมโรมัน

                อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

                 อารยธรรมในเอเชียไมเนอร์

   67.  ใครที่บุกเบิกเส้นทางเดินเรือจากทวีปยุโรป ไปยังทวีปเอเชียได้สำเร็จ

           ก     เจมส์ คุก

                วัสโก ดา กามา

                คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

                 เฟอร์ดินันด์ มาเจลลัน

   68.  พัฒนาการของยุโรปสมัยใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านยกเว้นข้อใด

           ก     ด้านศิลปะ

                ด้านแนวคิด

                ด้านการศึกษา

                 ด้านเทคโนโลยี

   69.  ใครคือนักมนุษยนิยม

           ก     ราฟาเอล

                ฟรันเซสโก เปซาก

                เลโอนาร์โด ดา วินซี

                 เกลันเจโล บูโอนาร์โรตี

   70.  ข้อใดหมายถึงกลุ่มประเทศไตรภาคี

           ก     อิตาลี

                ฝรั่งเศส

                เยอรมนี

                 ออสเตรีย-ฮังการี

   71.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1

       ก         ลัทธิชาตินิยม

                ลัทธิสังคมนิยม

                การแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม

       ค         ความไม่มั่นคงทางการเมืองในคาบสมุทรบอลข่าน 

   72.  ข้อใดเป็นผลของสงครามโลกครั้งที่ ด้านการเมือง

           ก     เกิดมหาอำนาจใหม่

                เกิดปัญหาชนพลัดถิ่น

                ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

                 เกิดปัญหาคนบาดเจ็บทุพพลภาพ

   73.  สาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ อะไร

           ก     ลัทธิชาตินิยม

                ลัทธิจักรวรรดินิยม

                ความอ่อนแอของสันนิบาตชาติ

                 ถูกทุกข้อ

   74.  หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เผชิญกับวิกฤตการณ์สำคัญในเรื่องใด

                เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง

                การเรียกร้องเอกราชของเยอรมนี

                การสะสมอาวุธในดินแดนอาณานิคม

                 การแบ่งแยกดินแดนของออสเตรีย ฮังการี

   75. การที่เยอรมนีจมเรือซัสเซกของฝรั่งเศสมีผลอย่างไรตามมา

                ฝรั่งเศสยอมแพ้

       ข         สหรัฐอเมริกาเข้าช่วยฝรั่งเศส

                ฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี

                 สหรัฐอเมริกาประกาศสงครามกับเยอรมนี

   76.  สงครามเย็นเกิดจากความขัดแย้งทางด้านใด

                ศาสนา

                เชื้อชาติ

                อุดมการณ์ทางการเมือง

       ง          ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

    77.  ประเทศใดที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งองค์การสันนิบาตชาติ

           ก     อังกฤษ

                ฝรั่งเศส

                เยอรมนี

                 สหรัฐอเมริกา       

   78.  องค์การใดที่จัดตั้งเพื่อความร่วมมือด้านนโยบายน้ำมันและช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจระหว่างภาคีสมาชิก

           ก     อียู

                นาโต

                โอเปก

                 แกรตต์

   79.  องค์การใดที่ให้เงินอุดหนุนสินค้าเกษตรที่ประเทศสมาชิกส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดโลก

           ก     เขตการค้าเสรี

                องค์การการค้าโลก

                สมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

                 เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

    

   Comments