แผนจัดการเรียนรู้ประวัติ ม3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  ผลงานนักเรียน

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

   แบบทดสอบก่อนเรียน

   ดาวโหลดงาน

   ใบงาน

   แบบทดสอบอัตนับ 1

   แบบทดสอบอัตนัย 2

   แบบทดสอบก่อนเรียน ม.3   แบบทดสอบ
   วิชาประวัติศาสตร์
   ส 32104
   ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์


   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์


   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์และบทบาทของไทยในสังคมโลก

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์และบทบาทของไทยในสังคมโลก


   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์


   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก


   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมโลก

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมโลก


   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20


   Comments