แบบทดสอบก่อนเรียน ม.3แบบทดสอบ
วิชาประวัติศาสตร์
ส 32104
ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์และบทบาทของไทยในสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เหตุการณ์สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์และบทบาทของไทยในสังคมโลก


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์


หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก


หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมโลก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกที่มีต่อสังคมโลก


หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20


Comments