แผนจัดการเรียนรู้ประวัติ ม3

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

  ผลงานนักเรียน

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

   แบบทดสอบก่อนเรียน

   ดาวโหลดงาน

   ใบงาน

   แบบทดสอบอัตนับ 1

   แบบทดสอบอัตนัย 2

   รู้จักครูชาญวิทย์

   Comments