Shiva Panchakshara Stotram Lyrics - Shiva Panchakshara Mantra LyricsShiva Panchakshara Stotram Lyrics - Shiva Panchakshara Mantra Lyrics

Nagendra haraya Trilochanaya,
Basmanga ragaya maheswaraya,
Nithyaya shudhaya digambaraya,
Tasmai 'Na'karaya namashivaya.

Mandakini salila chandana charchithaya,
Nandeeswara pramadha nadha maheswaraya,
Mandra pushpa bahu pushpa supoojithaya,
Tasmai 'Ma'karaya namashivaya.

Shivaaya gowri vadanara vinda,
Sooryaya daksha dwara naasakaya,
Sri neela kantaya vrisha dwajaya,
Tasmai 'Si'karaya namashivaya.

Vasishta kumbhodhbhava gowthamadhi.
Munendra devarchitha shekaraya,
Chandrarka vaiswanara lochanaya,
Tasmai 'Va'karaya namashivaya.

Yaksha swaroopaya jada dharaya,
Pinaka hasthathaya sanathanaya,
Divyaya devaaya digambaraya,
Tasmai 'Ya'karaya namashivaya.

Phalasruthi

Panchaksharamidham punyam,
Ya padeth Shiva sannidhou,
Shivaloka maapnothi,
Shive na saha modathe.

YouTube Video


Quick News SearchComments