vnStock

Thông tin về sàn chứng khóan Việt Nam cho PPC và Palm

Database lấy trực tiếp từ www.bsc.com.vn

Developed by hieuvpn - hiru - xmllist

Tính năng :

  • Cập nhật thông tin chứng khóan online ( server update 1 phút 1 lần )
  • Xem biểu đồ của cổ phiếu  trong vòng 2 tháng gần nhất 
  • Mỗi lần cập nhật thông tin bằng GPRS ( 50vnđ/Kbyte ) chỉ mất khỏang 150vnđ
  • Hỗ trợ các kết nối internet khác như WiFi, BlueTooth/SoftickPPP

 

Hình ảnh :

 

 

Palm Download:

  • Palm Hi_res ( 320x320 ) v1.06 tại đây
  • Palm Low_res ( 160x160) v1.06 tại đây
  • Zlib.prc ( phải có mới chạy được, nhưng ai đã cài DBDT thì thôi )
  • Small font for hires 14pt.font và font4OS5

 

PPC Download:

  • PPC 2003 down load tại v1.06 đây