DBDT cho Palm

Một đối tác tiềm năng nào đang gọi điện cho bạn? Làm sao để bạn biết

Hãy sử dụng chương trình của chúng tôi!

Trước khi bạn trả lời điện thoại bạn đã biết khách hàng là ai.

( Vuco )

Hướng dẫn cài đặt :

 - Tất cả các loại palm :

 • Cài vnPhoneDirectory.prc + zLib.prc vào RAM
 • Cài file data ( *.dat + *.id1 + *.id2 ) vào /PALM/Launcher
 • Soft Reset

 - Treo 600/650/680 GSM:

 • Cài vnPhoneDirectory.prc + zLib.prc vào RAM
 • Cài file data ( *.dat + *.id1 + *.id2 ) vào /PALM/Launcher
 • Soft Reset 
 • Nếu không dùng chức năng hiển thị số gọi đến thì không cần làm các bước sau đây.
 • Nhập số đăng ký vào chương trình
 • Cài RegCode.prc vào RAM
 • Soft Reset

 

Download :

 • Tất cả các file Data và chương trình chính ở đây ( 9/5/2007 )