පිංතූර පොත (Pictures)


1. බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩමවීමේ මහා පින්කම - 2010 පොසොන් පෝ දින (බාගන්න) මෙම පින්තූර ලබා දුන් චමිල ප්‍රසන්න මහතාට ඉක්මන් නිවන් සුව පතමු.

බුදු පිළිම වහන්සේ වැඩමවීමේ මහා පින්කම - 2010 පොසොන් පෝ දින
2. බෝධි රුප්පන මහා පින්කම - 2010 වෙසක් පෝ දින (බාගන්න) මෙම පින්තූර ලබා දුන් චමිල ප්‍රසන්න මහතාට ඉක්මන් නිවන් සුව පතමු.

බෝධි රුප්පන මහා පින්කම


Comments