අපිට කියන්න (Contact us)

Signup

අළුත්වීම් ගැන දැනගැනීමට කැමතිනම් මෙම Google සමූහයට එක්වන්න  (ඔබට Google Account එකක් තිබේනම්)

නැතිනම් පහත ලිපිනයට හිස් email එකක් එවීමෙන්ද සමූහයට එක්විය හැක.

ඔබේ වටිනා අදහස් අපිට දැනුම් දීම සඳහා හෝ ඔබට යම් තොරතුරක් අවශ්‍යය නම් පහත ලිපිනයට ලියන්න.

 

hiddenbuddhism1@gmail.com
Comments