Inwoners‎ > ‎

Senioren

Burgerbelang

Voor het verkrijgen van een goed ouderenbeleid, is ook voor de ouderenorganisaties meer invloed nodig
De ouderen hebben onze steun en zorg meer dan verdiend. Zij hebben in het verleden een maatschappij opgebouwd waar ook de jongeren thans van profiteren. Maar daarmee zijn wij er niet. Naast hun verleden zullen onze ouderen toch ook nog een toekomst moeten hebben. Dat vraagt een beleid dat op hun omstandigheden en behoeften naadloos aansluit.
Burgerbelang vindt dat vooral de ouderenorganisaties aan het totstandkomen van een dergelijk beleid een belangrijke bijdrage moeten kunnen leveren. Juist bij hen zit de kennis en ervaring die voor een dergelijk beleid nodig is. Wij pleiten er daarom voor dat de gemeente de ouderenorganisaties niet alleen bij de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering van het ouderenbeleid doorlopend betrekt. En dat bovendien op een manier die hen blijft motiveren met hun adviezen daaraan te blijven meewerken. Temeer een reden voor Burgerbelang om te blijven streven naar een CliëntenAdviesRaad met afgevaardigden vanuit de maatsschappelijke organisaties, waaronder de ouderenorganisaties.


Vrijwilligerswerk stimuleren
Vrijwilligers leveren zowel sociaal als economisch een belangrijke bijdrage aan het functioneren van onze maatschappij. Ook senioren doen op die manier vaak nog heel veel zinvol werk. Vrijwilligerswerk werkt als cement tussen mensen. Met veel respect voor hun inzet, waardeert Burgerbelang dit werk bijzonder. De gemeente zal dit werk op een stimulerende wijze moeten ondersteunen. En dat zonder het stellen van allerlei regels en voorwaarden. Dat schrikt alleen maar af.

Mede voorzien in de woningbehoefte van ouderen door het “opplussen” van bestaande woningen
Uit onderzoeken blijkt dat verreweg de meeste ouderen liever niet verhuizen en dat ook niet hoeven te doen. Tot op hoge leeftijd zijn ze vitaal genoeg om huis en tuin goed te (laten) onderhouden. Verhuizen kost bovendien een hoop tijd, geld en moeite. Om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, zal het echter regelmatig wel nodig zijn hun woning aan te passen. Men noemt dat “opplussen”. Opplusmaatregelen maken de woning veiliger, toegankelijker en verhogen het gebruiksgemak. Enkele voorbeelden daarvan zijn het opheffen van niveauverschillen op galerijen en balkons, het verwijderen van drempels onder de binnendeuren in de woning, het aanbrengen en aanpassen van liften, het aanbrengen van deurdrangers en verlichting. Burgerbelang ziet in dit opplussen een belangrijke mogelijkheid om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. De gemeente zal daar meer dan thans op moeten inspelen.


CDA

Het aantal ouderen in de samenleving groeit. Het CDA ziet dat het voor veel ouderen moeilijk wordt om zichzelf bij de samenleving te betrekken. Wij vinden het essentieel dat eenzaamheid en isolement worden tegengegaan.

Het CDA staat voor:
 • Stimuleren zelfredzaamheid.
 • Tegengaan van eenzaamheid en isolement door het organiseren van activiteiten, dagopvang, het aanpassen van de huisvesting en leefomgeving van ouderen.
 • Netwerk van elektrische oplaadpunten voor elektrische fietsen en -scooters en scootmobiels.
 • Prettige en betere wandelroutes van verzorgingshuizen naar openbare ruimten en voorzieningen.
 • Woningen bouwen die ook voor de ouderen blijvend geschikt zijn.
 • Ontwikkelen en faciliteren van zogenoemde Kangoeroewoningen.
 • Verbeteren van het doelgroepenvervoer voor ouderen en mensen met een chronische beperking.

ChristenUnie

 • We vragen meer aandacht voor voorzieningen voor die inwoners die minder mobiel zijn. Het ontbreken van openbaar vervoer kan de oorzaak zijn dat minder mobile inwoners in een isolement raken. Ook de senioren lopen op dit gebied een risico.
 • We willen dat er geïnvesteerd wordt in een breed ouderenbeleid, waar de ouderen ook zelf actief bij betrokken worden.
 • Het is nodig dat er een ruim aanbod van plaatsen voor begeleid wonen kan worden gerealiseerd. Medeburgers die om welke reden niet in staat zijn om (tijdelijk) zelfstandig te wonen, moet een vorm van begeleid wonen worden aangeboden.

D66

 • initiatieven van organisaties zoals cliëntenraad en ouderenbonden gesteund en serieus genomen moeten worden; waardevolle suggesties moeten meegenomen worden in bestaand of nieuw beleid.
 • D66 is van mening dat elke stemgerechtigde inwoner zijn stem moet kunnen uitbrengen, daarom stelt zij voor: een mobiel stembureau in te richten waarvan gedetineerden en bewoners van zorginstellingen
  gebruik kunnen maken.
D66 is van mening dat elke inwoner prettig moet kunnen wonen en stelt daarom voor dat:
 • er in de huidige plannen rekening gehouden moet worden met zorgwoningen voor senioren en mensen met een lichamelijke beperking en het stallen van scootmobielen.
 • er voldoende levensloopbestendige woonvormen ontwikkeld moeten worden.

GroenLinks

 • Om het levensbestendig wonen verder uit te bouwen moet tevens worden gekeken naar ander gebruik van bestaande eenzijdige woningbouw.

HOP

Hoewel Heerhugowaard nog steeds een gemeente is met een relatief vrij jonge bevolking, neemt ook hier de vergrijzing toe. Het is belangrijk tijdig hierop in te spelen, zodat ook de oudere bevolkingsgroep zich thuis blijft voelen in onze gemeente.

Kernpunten:

 • voorzieningen realiseren in goed overleg met de ouderenbonden, waardoor ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen (woningaanpassingen, maaltijdvoorziening, zorg op maat, dagactiviteiten);
 • seniorenwoningen realiseren, waarbij de behoefte van de senior centraal staat;
 • in de wijken waar geen trottoirs zijn en veel ouderen wonen, dient bij gladheid zo snel mogelijk te worden gestrooid;
 • stimuleren bewegen- en sporten voor ouderen.

PvdA

 • De gemeente houdt toezicht op zorg, zoals de thuiszorg, en bewaakt de klantgerichtheid en doelmatigheid.
 • Mensen die op zorg aangewezen zijn, hebben de mogelijkheid om bij een onafhankelijke instantie een klacht in te dienen wanneer zij ontevreden zijn over de dienstverlening van een zorgaanbieder.
 • Eenzaamheid is voor een aantal ouderen een groot probleem. Gemeentelijk welzijnsbeleid moet gericht zijn op het bevorderen van contact tussen mensen in de buurt. Dit mag niet beperkt blijven tot losse activiteitenmiddagen.
 • Mantelzorgers worden ondersteund. Dat kan bijvoorbeeld door hen beter te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, bijeenkomsten te organiseren waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten (denk aan een Alzheimer café), of door een speciaal budget vrij te maken.
 • Alle openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen en gehandicapten. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden gehouden met ouderen, die gebruik moeten maken van rolstoelen, rollators of gewoon slecht ter been zijn.
 • Met name door de vergrijzing en de daardoor vergrote kans op vereenzaming en isolatie van ouderen, is een buurthuis een onmisbare huiskamer van de woonwijk. Ook jongeren kinderen willen activiteiten in hun eigen wijk. We willen daarom dat de bestaande buurthuizen blijven of dat de activiteiten in de nabije omgeving worden ondergebracht.
 • Tijdens de evaluatie van het Woonruimteverdeelsyteem is gebleken dat het loslaten van het 55+-label ook nadelen heeft. Er zijn straten en appartementengebouwen waar voornamelijk oudere mensen wonen. Die hebben een sociaal netwerk met elkaar opgebouwd, waarbij ze elkaar helpen met klusjes en boodschappen, elkaar gezelschap houden en voor sociale controle zorgen. Dit netwerk verbrokkelt als er jongere mensen komen wonen, die hun eigen drukke leven hebben en meestal geen deel gaan uitmaken van het bestaande netwerk. We hebben er op aangedrongen dat hier rekening mee gehouden wordt tijdens woningtoewijzing en dat gebeurd nu ook. We blijven er op toezien dat dit goed blijft gaan.
 • Bij alle nieuwbouwprojecten wordt speciaal aandacht geschonken aan de elementen bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met functiebeperkingen. Duurzaam bouwen gaat ook over aanpasbaar en levensloopbestendig bouwen.
 • Verder vraagt de PvdA ruim aandacht voor huizen voor starters en senioren, voor woningen die gemakkelijk aanpasbaar zijn voor minder valide inwoners, het levensbestendig wonen en het opplussen van bestaande woningen. Voorbeelden zijn de boemerangwoningen waar net gescheiden ouders worden opgevangen tot ze geschikte woonruimte hebben gevonden en de kangoeroewoningen waarin een gezin samenwoont met één of twee senioren (bijvoorbeeld opa en/of oma, zie www.pwo.be).
 • Met name door de vergrijzing en de daardoor vergrote kans op vereenzaming en isolatie van ouderen, is een buurthuis een onmisbare huiskamer van de woonwijk. Ook jongeren kinderen willen activiteiten in hun eigen wijk. We willen daarom dat de bestaande buurthuizen blijven of dat de activiteiten in de nabije omgeving worden ondergebracht.

TON

 • Meer Bushalten, met name waar veel ouderen en jongeren wonen zodat zij niet meer dan 500 meter hoeven te lopen van huis om op de bus te kunnen stappen.
 • Het stimuleren van bedrijvigheid en het bouwen van huizen in verschillende prijsklassen, verantwoorde sociale woningbouw, goede zorg- en woonvoorzieningen voor senioren moeten weer onder verantwoordelijkheid van de gemeente worden gebracht en niet worden uitbesteed aan grote projectontwikkelaars.


VSP

 • De VSP staat voor het algemeen belang van de inwoners van Heerhugowaard met een hoge prioriteit  voor de belangen van senioren.
 • De VSP zet zich in voor een evenredige vertegenwoordiging van senioren in politieke, bestuurlijke en maatschappelijke organisaties. Wij streven naar een Waardse samenleving, waarin mensen verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, respect hebben voor de medemens, de omgeving waarin men woont, de natuur en het milieu. 
 • Senioren woningen en willen wij onze jongeren hier houden, dan moeten er ook meer starters woningen komen.

VVD

 • Door de sterke vergrijzing en de recente wijzigingen in de AWBZ krijgt Heerhugowaard in de nabije toekomst de zorg voor een groep kwetsbare ouderen en mensen met een lichte psychische stoornis of verstandelijke handicap. Om deze inwoners en hun mantelzorgers te ondersteunen moet er een goed vangnet opgezet worden.
 • De VVD denkt vanuit de inwoners en dat betekent voor ons ook relaties leggen met andere beleidsterreinen. De VVD wil integrale wijken, bij de bouw van een nieuwe wijk moet bekeken worden wat noodzakelijk is voor het woongenot, welzijn en zorg van de toekomstige bewoners. De VVD wil per gebiedsdeel een wijksteunpunt waar ruimte is voor ontmoeting, dagactiviteiten en maaltijdverstrekking.
 • Een herbezinning op de woningbouwbehoefte is gewenst. Door de vergrijzing en de éénoudergezinnen treedt er verdunning op en daardoor komt er een groeiende behoefte aan kleinere en nultredenwoningen. Nieuwe concepten zoals de kangoeroewoning moeten een kans krijgen.
 • De VVD wil ook starters en senioren de mogelijkheid bieden via Koopgarant een woning te kopen.
 • Heerhugowaard is de snelst vergrijzende gemeente in de regio. De
  extramuralisering in de zorg betekent dat de zorg in en nabij de woning
  sterk toe zal nemen. Daarom wil de VVD dat er kleinschalige woonzorgarrangementen
  in de wijken komen en dat er de komende jaren
  voldoende woningen gebouwd worden voor mensen met een zorgindicatie.
  De gemeente moet gaan samenwerken met woningcorporaties en projectontwikkelaars
  om woonvormen te ontwikkelen voor ouderen en mensen
  met een beperking.
 • Indien ouderen en gehandicapten zorg en hulp nodig hebben, zorgt de gemeente voor goede afstemming tussen de verschillende regelingen en de uitvoering daarvan. De gemeente moet zorgen voor een sluitende keten voor zorg, zodat mensen niet met te veel hulpinstanties te maken krijgen. De VVD vindt dat gemeentelijke ouderenadviseurs hier nuttig werk kunnen verrichten. De VVD vindt dat er verschillende disciplines deel moeten uitmaken van het zorgloket en inwoners moeten wijzen op alle hulp, zorg en advies die zij nodig hebben.
 • In Heerhugowaard is de buslijndienst niet toereikend voor vooral oudere bewoners, daarom heeft Heerhugowaard collectief aanvullend vervoernodig. Dit aanvullend vervoer moet zoveel mogelijk rijden langsvoorzieningen en in gebieden waar veel seniorenwoningen staan. De VVDis daarom voorstander van een ringbus in Heerhugowaard. Deze bussenmoeten op vaste tijden via vaste routes door de wijken rijden.
Comments