PROSJEKT 2: Norsk klimapolitkk

OM PROSJEKTET:

En av vår tids største utfordringer er de negative effektene knyttet til globale klimaendringer. Betydelig innsats må gjøres i de kommende årene for å bekjempe (Plan A) eller tilpasse seg (Plan B) slike endringer. Til tross for stor forskningsproduksjon innenfor klimatemaet generelt, gjenstår mange ubesvarte spørsmål angående hva som er best strategi både på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Hvilke tiltak bør iverksettes, og når? Inntil nylig har det klimapolitiske fokus vært på utslippsreduserende tiltak for å motvirke de langsiktige negative effektene knyttet til klimaendringer. Men over de siste årene har det kommet økende fokus i det internasjonale samfunnet på ideen om lokal og regional tilpasning.

Norge, som en av verdens største oljeprodusenter og rikeste land, har forpliktet seg til å føre en ambisiøs klimapolitikk. I lys av dette blir milliarder av kroner bevilget årlig, hovedsakelig på tiltak som skal redusere klimagassutslipp. Tatt i betraktning det faktum at landet bare står for 0,2 prosent av de globale utslippene, er det flere som har begynt å stille spørsmål til slike budsjettprioriteringer. Kanskje for å imøtekomme en økende skepsis, har norske myndigheter nylig gitt ut en klimatilpasningsmelding som anerkjenner nødvendigheten av å vurdere implementering av slike tiltak, og da spesielt lokalt.

Med dette bakteppet har prosjektet som mål å kartlegge den norske befolkningens klimapolitiske preferanser. Hva er befolkningens holdninger, meninger, og kunnskap innen klimatemaet, og hva er folks villighet til ressursforsakelse - både privatøkonomisk og over offentlige budsjetter - for innføring av klimapolitiske tiltak? Hva er betalingsviljen for utslippsreduksjoner versus tilpasningstiltak? Hvordan er preferansene for nasjonale tiltak versus internasjonal handling? Til hvilken grad sammenfaller befolkningens preferanser med den klimapolitikken som føres i dag basert på et bredt forlik i stortinget? Disse er de store spørsmålene som blir forsøkt adressert i dette forskningsprosjektet.

Nedenfor følger lenker til flere forskningsprodukter fra dette prosjektet, inkludert masteroppgave skrevet av HHUiS masterstudent Marie Larsen Gellein og Arne Vidar Risa. Utgangspunktet for alle analyser er datamateriale fra en omfattende verdsettingsundersøkelse gjennomført på et representativt utvalg av den norske befolkningen våren 2013.

FORSKNINGSPRODUKTER:

 
1. FAKTAARK
Klima og miljø: Hva synes du? Sammendrag fra en verdsettingsundersøkelse. PDF 
 
2. SPØRRESKJEMA
Klima og miljø: Hva synes du? Survey Monkey endelig design. PDF
 
3. DESKRIPTIV STATISTISK RAPPORT
Klima og miljø: Hva synes du? Survey Monkey sammendragsrapport. PDF
 
4. MASTEROPPGAVE
Climate Change Policies in Norway: Preferences for Plan A versus Plan B. PDF
 
5.VITENSKAPELIG ARTIKKEL
WTP for Plan A versus Plan B. A CV study of the Norwegian population. (PDF kommer!)