PROSJEKT 1: Nord-Jæren Kollektivtransport

OM PROSJEKTET

Nord-Jæren, sentrert rundt by-regionen Stavanger-Sandnes og dens omliggende kommuner, har opplevd en enorm vekst i økonomisk aktivitet og innbyggertall over de to siste tiårene, hovedsakelig på ryggen av petroleumsindustrien. Som et resultat har trafikkbildet endret seg dramatisk og på en slik måte at regionen nå står overfor omfattende transportutfordringer og vanskelige politiske beslutninger i samferdselssektoren.

 

Skal det satses på effektivisert utnyttelse av den eksisterende transportinfrastrukturen? Bør det investeres i veibygging for å bedre forholdene for privatbilbruk? Eller skal det satses på et helt nytt høykvalitets kollektivtransporttilbud? Bussvei versus bybane debatten har gått intenst i både i media, i lokalpolitikken og blant folk flest de siste årene.

 

Til tross for flertallige konseptutredninger, konsekvensutredninger og kostnadsanalyser av mulige fremtidige transportløsninger for Nord-Jæren, har det vært lite kartlegging av hva folk i regionen faktisk ønsker og er villige til å betale for (gjennom skatter, avgifter, brukerpriser, eller omprioriteringer på offentlige budsjetter), utover enkle meningsmålinger.

 

Målet med forskningsprosjektet er å fylle dette kunnskapsgapet gjennom samfunnsøkonomisk studie av befolkningens preferanser og betalingsvilje for et nytt kollektivtransporttilbud på Nord-Jæren. Data fra studiet kommer fra en internett-administrert verdsettingsundersøkelse som ble foretatt på husholdningsnivå i Rogaland. Undersøkelsen ble designet av forskere på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og implementert gjennom firmaet Survey Sampling International i perioden 16. april til 2. mai 2013.

 

Nedenfor følger lenker til flere forskningsprodukter fra dette prosjektet, inkludert masteroppgave skrevet av HHUiS masterstudent Tonje Helvig Landråk, med utgangspunkt i analyser av det innhentede datamaterialet.

 
FORSKNINGSPRODUKTER:
 
1. FAKTAARK
Landråk, T. H., Kipperberg Gorm (2013): Nord-Jæren kollektivtransport: Hva er din mening? Sammendrag fra en verdsettingsundersøkelse. Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. PDF 
 
2. SPØRRESKJEMA
Nord-Jæren kollektivtransport: Hva er din mening? Survey Monkey endelig skjema design. Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. PDF
 
3. DESKRIPTIV STATISTISK RAPPORT
Nord-Jæren kollektivtransport: Hva er din mening? Survey Monkey sammendragsrapport. Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.PDF
 
4. MASTEROPPGAVE
Landråk, T. H. (2013): Kollektivtransport på Nord-Jæren: Et empirisk studie om konsumentenes preferanser og betalingsvillighet. Masteroppgave, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. PDF
 
5. VITENSKAPELIG ARTIKKEL
Landråk, T. H., Kipperberg Gorm (2013): Bussvei, bybane, eller...? Preferanser for nytt kollektivt transporttilbud på Nord-Jæren. Under vurdering i Samfunnsøkonomen. PDF
 
6. AVIS KRONIKK (NY!)
Landråk, T. H., Kipperberg Gorm (2013): Bussvei, bybane, eller...? Kronikk i Stavanger Aftenblad, onsdag 11. september 2013. PDF