Kerkelijke Zaken

Kerkdienst op cd:

Van iedere kerkdienst worden er cd´s opgenomen. Wilt u een cd van bijvoorbeeld de doopdienst of belijdenisdienst dan dient u binnen de week na de dienst die u op cd wilt hebben contact op te nemen.

cd´s zijn verkrijgbaar bij:

Diaken E. Kroese (0187-750811)

Kerktelefoon:

Voor ouderen voor wie de kerkgang moeilijk is geworden, en voor hen die vanwege hun gezondheid niet naar de kerk kunnen, is er de mogelijkheid om kerktelefoon te krijgen. Voor inlichtingen over de kerktelefoon kunt u terecht bij de scriba, Dhr. E.M. Leijdens. Ook storingen of opzeggingen moeten aan hem worden doorgegeven.

De uitzendingen van onze kerk kunnen ook via een scanner worden beluisterd. De frequentie is: 153.3125 Mhz

Scriba E.M. Leijdens (0187-603998)

Kerkauto:

Voor diegenen die slecht ter been zijn en zodoende de kerkdiensten niet bij kunnen wonen, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de kerkauto, om zo toch samen met de gemeente de kerkdiensten te kunnen bijwonen. Wie hiervan gebruik wil maken kan contact opnemen met Dhr. G. Dijkgraaf. Die regelt dan dat de vrijwilligers van de kerkauto u komen ophalen.

Ook als u zich wilt opgeven als vrijwilliger kunt u contact met hem opnemen.

Diaken G. Dijkgraaf (0187-602209)

Collectemunten:

Indien u uw giften aan de kerk wilt opgeven aan de belastingdienst, dient u te kunnen aantonen hoeveel u heeft gegeven, dit kan door gebruik te maken van collectemunten, bij aanschaf krijgt u een kwitantie die kan dienen als bewijs voor de belastingdienst.

Ongeveer 1 keer in de maand worden de collectemunten verkocht in “De Poort”.

De datum van de verkoop van collectemunten word in het kerkblad vermeld.

Catechisaties:

Vanaf eind september t/m Pasen wordt door de predikant op maandagavond catechisatie gegeven in "De Poort"

  • Groep 1: 12 t/m 15 jaar van 18:30 uur tot 19:15 uur.
  • Groep 2: 16 jaar en ouder van 19:30 uur tot 20:15 uur.

De belijdenis catechisatie word door onze predikant gegeven. Wij hopen dat jongeren en ouderen de begeerte mogen ontvangen om de Naam des Heeren openlijk te belijden in het midden van de gemeente. Diegenen die het voornemen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen wordt gevraagd contact op te nemen met de predikant of kerkenraad om hierover te spreken.

Eens in de drie weken wordt in het winterseizoen op vrijdagavond catechisatie gegeven aan jongvolwassen. Op maandagavond zijn de catechisaties -16 en +16. Degene die dan niet kunnen ofwel in leeftijd deze groepen zijn ontgroeid zijn, komen naar de jongvolwassen catechese. Daar spreken wij over hoe je het christelijk geloof kunt uitleggen aan jezelf en aan anderen: wat zijn moeilijke kanten van ons geloof en vooral welke troost geeft de Heere in Zijn Woord aan ons.

Alle jongvolwassenen zijn van harte welkom!

Bijbelkring:

In het Winterseizoen is er Bijbelkring. Eens in de drie weken hopen we samen Gods boek "De Bijbel" te onderzoeken. Voor meer informatie over de stof van behandeling en de data verwijzen wij u naar "Onder de Vijgenboom" of de agenda op de voorpagina van de Website.

Psalmprogramma:

In de periode van oktober tot maart/april word eenmaal in de twee weken op maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur een psalmprogramma via de kerktelefoon uitgezonden.

Verjaringsfonds:

Rondom de verjaardag van ieder gemeentelid wordt door het verjaringsfonds een kaart bezorgd. Enige tijd later word er van u een gift gevraagd. Door deze giften stelt u de kerkvoogdij in staat om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

Voorzitter: Diaken P. v.d. Giessen (0187-602774)

Zendingscommisie;

Bij het begrip zending wordt al snel gedacht aan menselijke inspanningen. Het is echter belangrijk te bedenken dat God Zelf het initiatief tot zending heeft genomen. De Bijbel laat dat duidelijk zien.

Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem (1 Joh. 4:5).

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe (Joh. 3:16).

God heeft Zijn Zoon gezonden. Dat is het begin van zending. Zending gaat van God uit en in vervolg daarop laat God het heil in Christus tot redding van verloren mensen bekendmaken. Daarbij worden mensen ingeschakeld. Zij die gegrepen zijn door het Evangelie, dragen ook zelf die boodschap uit.

In Mattheüs 28:19 staat de opdracht die Jezus aan de Kerk heeft gegeven:

Gaat dan henen, onderwijst al den volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

Voorzitter: Scriba E.M. Leijdens (0187-603998)