Kerkbestuur

De kerkbestuur bestaat uit ouderlingen en diakenen, de predikant en kerkvoogden.


Ouderling: Het ambt van ouderling wordt beschouwd als voortzetting van het ambt van oudste dat in het Nieuwe Testament genoemd wordt. De ouderlingen hebben het pastoraal opzicht over de gemeente.

Diaken: Het ambt van diaken is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid. Diakenen woord ook wel diaconie genoemdHet woord diaconie is afgeleid van diaconia wat “dienst” betekent. De diaconie wil zich dan ook in de breedste zin van dit woord dienstbaar maken aan de gemeente. En dat niet alleen door het geven van giften, maar ook door het ondersteunen van gemeenteleden bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren of andere zaken waarbij men hulp behoeft.

Kerkvoogd: Een ander woord voor kerkvoogd is ook wel kerkrentmeester.  De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, zoals het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsgebouw(en). Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van deze gebouwen.