مقایسه عمر زمین
 

مقایسه عمر زمین با عمر یك انسان < xml="true" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:office" prefix="o" namespace="">

فقط تصور كنید كه بتوانیم سن زمین را كه غیر قابل تصور است، فشرده كنیم و هر صد میلیون سال آن را یك سال در نظر بگیریم.

در اینصورت كره زمین مانند فرد 46 ساله خواهد بود.

هیچ اطلاعی در مورد هفت سال اول این فرد وجود ندارد و درباره ی سالهای میانی زندگی او نیز اطلاعات كم و بیش پراكنده ای داریم اما این را می دانیم كه در سن 42 سالگی، گیاهان و جنگلها پدیدار شده و شروع به رشد و نمو كرده اند. اثری از دایناسورها و خزندگان عظیم الجثه تا همین یكسال پیش نبود. یعنی زمین آنها را در سن 45 سالگی به چشم خود دید و تقریباً 8 ماه پیش پستانداران را به دنیا آورد.

در اوایل هفته ی پیش میمونهای آدمنما به آدمهای میموننما تبدیل شدند! و آخر هفته گذشته دوران یخ سراسر زمین را فرا گرفت. انسان جدید فقط حدود 4 ساعت روی زمین بوده و طی همین یك ساعت گذشته كشاورزی را كشف كرده است .

بیش از یك دقیقه از عمر انقلاب صنعتی نمی گذرد و حال ببینید انسان در این یك دقیقه چه بلائی بر سر این بیچاره ی 46 ساله آورده است .

او طی 40 دقیقه ی بیولوژیكی، از این بهشت یك آشغالدانی كامل ساخته است. او خودش را به نسبتهای سرسام آوری زیاد كرده، و نسل 500 خانواده ازجانداران را منقرض كرده است! سوختهای این سیاره را مال خود كرده و همه را به یغما برده است.

و الان مثل كودكی معصوم و بی تقصیر ایستاده و به این حمله ی برق آسا نگاه می كند .