Beleidsplan

BELEIDSPLAN

HERVORMDE GEMEENTE MUNTENDAM

Kerkstraat 17

9649 GM MUNTENDAM

Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering d.d. 2 december 2013, zie aanvulling onder 'Inleiding'.

Inleiding

Een beleidsplan schrijven is niet het eerste waar men aan denkt als men over de kerk, de gemeente en haar activiteiten denkt. Toch is het goed om op papier te zetten wat voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen. Bovendien eist de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland dat iedere plaatselijke gemeente een beleidsplan heeft.

Wij willen graag een missionaire gemeente zijn en werken er aan dit steeds verder vorm te geven.

In dit plan vindt u een korte beschrijving van de gemeente, van de organisatie van de gemeente, de activiteiten en de specifieke activiteiten van o.a. het college van Pastoraat, het college van Diakenen, het college van Kerkrentmeesters. Zoveel mogelijk wordt de huidige situatie en de gewenste situatie beschreven.

De kerkenraad heeft dit plan in haar vergadering van 2 december 2013 voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Kerkenraad Hervormde Gemeente Muntendam

Aanvulling:

In de vergadering van 3 april 2019 van de Kerkenraad is het volgende besloten:

In 2019 wordt een geactualiseerd Beleidsplan voor onze Gemeente vastgesteld voor de komende 5 jaar. In verband hiermee is de werkingsduur van het huidige Beleidsplan verlengd tot in 2019 het nieuwe Beleidsplan in werking treedt.


1. Korte beschrijving van de gemeente

1.1. Geschiedenis m.b.t. het ontstaan van de Hervormde Kerk te Muntendam

Kerkelijk behoorde Muntendam tot 1841 tot Zuidbroek. Reeds ver voor 1841 bestond bij de Muntendammers de wens een zelfstandige kerk te bezitten. Er werd reeds in 1798 over gesproken. 22 jaar later werd besloten om de orgelbouwer P. van Oeckelen uit Groningen de opdracht te geven een orgel te bouwen en te plaatsen. Het ligt voor de hand te veronderstellen, op grond van bouwkundige notulen, dat de preekstoel aan de lange oostwand heeft gestaan. In 1864 werd preekstoel verplaatst naar de noordwand dit om het zeer forse orgel te kunnen plaatsen.

In 1838 kwam het bericht van het Departement, dat de Koning de kerkscheiding goedkeurde en aan Muntendam een subsidie toekende van fl. 4.200,00 voor het bouwen van een nieuwe kerk en pastorie. In 1840 werd met de bouw begonnen en in 1841 waren eindelijk kerk en pastorie verrezen en had de inwijding en ingebruikneming plaats onder de eerste predikant G. Bethem Reddingius. Muntendam was in de laatste jaren zo bevolkt, dat er over een scheiding tussen beide dorpen gedacht kon worden. De kerkvoogden adviseerden dit verzoek van de hand te wijzen. Wel wilden de kerkvoogden een zekere tegemoetkoming geven, bestaande uit beloften om uit kerkgoederen het schoolgebouw te Muntendam aan Het Loeg te vergroten, opdat daarin de openbare godsdienst voor de inwoners kon worden verricht. Tevens werden de door de predikant te houden predik- en catechiseerbeurten geregeld.

Aan de Nieuweweg staat nog een kerk, nu het verenigingsgebouw met de naam Immanuel (God met ons). Deze kerk uit 1923 is door de rechtszinnige kant van de inwoners met eigen middelen gebouwd. Van 1930 tot 1946 was de evangelist Jager hier voorganger en voor bijvoorbeeld doopdiensten werd uitgeweken naar Ommelanderwijk. Bij de vrijzinnigen liep de kerkgang sterk terug en na overleg tussen vier ouderlingen van beide kerken is toen gesproken over samenvoeging. De eis van de rechterkant was dat de vrijzinnige dominee Henzel moest vertrekken en er een nieuwe rechtszinnige dominee benoemd moest worden. De kerken gingen samen en ds. Hamer deed zijn intrede. Eén keer per maand was er nog wel een vrijzinnige dienst, maar dat liep spoedig dood.

Het evangelisatiegebouw werd nu het verenigingsgebouw.

1.2. De kerkelijke gemeente

Elke zondagmorgen wordt een eredienst gehouden met gemiddeld 40 kerkgangers. De kleur haardracht is op een enkele spoeling na overwegend grijs, vandaar dat er geen zondagsschool meer is. De kerkenraad bestaat op dit moment uit: 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters. De vacatures zijn: 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters. Onze vaste voorganger is pastor Vroom voor anderhalve dag per week.

Onze trots is grote saamhorigheid, grote betrokkenheid van vrijwilligers, laatste zondag van de maand koffiedrinken wat tot resultaat heeft: hele goede sociale contacten en medeleven.

Zorgen: door de vergrijzing kunnen er in de toekomst financiële problemen ontstaan.

Sterke punten: reeds genoemde saamhorigheid, uitnodigend, laagdrempelig, veel ouderenzorg, zondagse autodienst.

Cluster: bejaardenmiddagen in samenwerking met Veendam, twee keer per jaar gezamenlijke diensten met Ommelanderwijk/Zuidwending.


2. Onze missie

De Hervormde Gemeente te Muntendam maakt deel uit van de wereldwijde christelijke kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Zij is een geroepen gemeenschap in Jezus Christus om in de verwachting van de komst van Gods Koninkrijk te leven.

Zij laat zich steeds inspireren door de Heilige Schrift, door de geloofsgetuigen uit heden en verleden, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. De christelijke gemeenschap is een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en politieke voorkeur. We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen, leerbijeenkomsten en zorg, Jezus Christus zichtbaar wordt als de levende.

Wij verstaan het daarom als onze roeping om:

 • een open (laagdrempelige) en veelkleurige gemeente te zijn voor iedereen binnen onze samenleving
 • een missionaire, niet slechts plaatselijke, gemeente te zijn waarin we oog hebben voor een ieder die in nood is
 • een vooruitstrevende werkwijze te hanteren binnen de organisatie als geheel

Wij geven op onderstaande wijze uitvoering aan onze missie:

Als gastvrije kerk:

 • openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen binnen de christelijke traditie
 • goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid
 • pastoraat is een opdracht voor de hele gemeente

Door het vieren:

 • samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de Sacramenten

Door het leren:

 • leren wat Gods verbond en het heil in Christus voor ons betekent
 • leren is een gezamenlijke activiteit van de hele gemeente
 • leren gebeurt in: gespreksgroep, gemeenteavond, kerkclub, diensten

Door het dienen:

 • naar binnen toe: zorg voor en omzien naar elkaar
 • naar buiten toe: steun verlenen waar nood is, wereldwijd maar ook dichtbij

Door het doen:

 • hand- en spandiensten
 • onderhoud gebouwen
 • genereren extra inkomsten door jaarmarkt en kniepertjes bakken
 • organiseren vrijwilligersavond
 • de kerk zichtbaar maken in Muntendam door het kerkblad te schrijven, vouwen en te verspreiden door het gehele dorp door vrijwilligers
 • rouleren kosterschap tijdens de zondagsdienst

3. Beschrijving van de organisatie van de gemeente

De Hervormde Gemeente te Muntendam heeft bij de classis kenbaar gemaakt dat ze haar naam wil veranderen in Protestantse Gemeente Muntendam.

3.1. Bestuurlijk

De kerkenraad heeft onder andere tot taak de zorg voor de dienst van Woord en Sacramenten en het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld. Ze wordt geacht de gemeenschap van de kerken in de omgeving te bevorderen.

De kerkenraad heeft de zorg voor de missionaire, financiële, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming. Om dit te kunnen doen bestaat de kerkenraad uit vertegenwoordigers van de ambten (ambtsdragers) te weten: pastor, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door kerkrentmeesters. Het college van het Pastoraat, het college van Diaconaat en het college van Kerkrentmeesters worden verder op in dit plan beschreven.

De kerkenraad komt gemiddeld 10 maal per jaar bijeen. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Een beknopt verslag van de kerkenraadsvergadering wordt in de vorm van en nieuwsbrief uitgereikt aan gemeenteleden na de eredienst.

3.2. De gemeente in wijder verband

De Hervormde Gemeente Muntendam is georganiseerd in grotere verbanden binnen de PKN in de classis Noordoost-Groningen. Met de kerkgemeenschappen van Ommelanderwijk/Zuidwending is regelmatig overleg via afgevaardigden van de kerkenraden.

3.3. Communicatie

De communicatie binnen de Hervormde Gemeente Muntendam en naar buiten toe vindt plaats door middel van het houden van 1 gemeenteavond per jaar, kerkblad de Morgenster, de website en persberichten in plaatselijke en regionale media.

De Morgenster heeft een redactie van 3 personen en verschijnt 5 keer per jaar. Het blad wordt verspreid aan alle gemeenteleden en in het gehele dorp Muntendam.

Onze Hervormde Gemeente beschikt over een website: www.protestantsegemeentemuntendam.nl

Een webmaster en een redacteur ontwikkelen en onderhouden de site.

De wekelijkse diensten en dienstdoende voorgangers worden vermeld in de Morgenster en regionale weekbladen.

4. Het gemeente-zijn

4.1. Huidige situatie

Wij zijn een gemeente die zich baseert op de bijbel.

De wekelijkse eredienst is iedere zondag om 9.30 uur. De kerkdiensten worden op een CD opgenomen en deze wordt, indien daarom gevraagd wordt, verstrekt aan gemeenteleden.

Eén keer in de maand is er na de dienst gelegenheid om elkaar te begroeten bij een kopje koffie of thee.

4.2. Gewenste situatie

Wij willen het concept van een open, gastvrije kerk uitdragen. Een gemeente waar iedereen zich spoedig thuis voelt. Niemand mag zich buitengesloten voelen. Geen onnodige drempels opwerpen met regels en voorschriften. Als gemeente proberen we er ook te zijn voor mensen die niet actief meeleven, maar op bepaalde momenten toch pastoraal of diaconaal een beroep op ons doen, zoals bij overlijden, maar ook bij doop en huwelijk.

We willen een actieve gemeente zijn die, geïnspireerd door het Woord, handelt en deelneemt aan de wereld waarin wij leven. Wij proberen als gemeente te laten zien wat ons beweegt en wat wij doen. We willen klaarstaan voor mensen in nood.

We willen goede informatie verstrekken, zowel naar binnen als naar buiten, zodat men weet wat er in de gemeente gebeurt.

4.3. Verbeter- / aandachtspunten

  • meer aandacht voor mensen die voor het eerst in onze kerk zijn of mensen die zich nog onwennig voelen door ze bijvoorbeeld aan te spreken, ze uit te nodigen of ze te betrekken bij activiteiten
  • de gemeente vaker betrekken bij besluitvorming

5. Erediensten

5.1. Huidige situatie

De eredienst kent een vaste liturgische opzet en bij bijzondere diensten wordt er een liturgische schikking gemaakt. In de eredienst is er plaats voor traditie en vernieuwing. De prediking kenmerkt zich door een heldere uitleg en concrete toepassingen. Er wordt gezongen uit het nieuwe liedboek.

De gemeenteleden kunnen, naast het meezingen van de liederen, betrokken worden bij de eredienst door de kaarsen op tafel aan te steken. Het smeekgebed kan door de gemeente met het gezongen ‘Kyrië’ worden beaamd. Het onze Vader wordt ter afsluiting van de voorbeden gezamenlijk uitgesproken.

De gemeente maakt gebruik van de diensten van een aantal organisten welke bij toerbeurt de muzikale begeleiding van de erediensten verzorgen.

Twee keer per jaar wordt een gezamenlijke eredienst georganiseerd met de Hervormde Gemeente Ommelanderwijk/Zuidwending.

5.2. Gewenste situatie

In de liturgie klopt het hart van de gemeente in een open en gastvrije kerk waarin iedereen telt.

Wij willen door middel van nieuwe en oude vormen in woord en beeld mensen inspireren om na te denken over wat zij onder geloven verstaan. Liturgie moet je doen, je er in oefenen om zo samen eerbiedig open te staan voor de ontmoeting met God. Het goed dat wij ons bezinnen op een praktische uitwerking van alles wat er in en rond de vieringen gebeurt.

6. Pastoraat

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, Artikel V, lid 3 staat dat de ouderlingen in het bijzonder geroepen zijn tot:


 • De zorg voor de gemeente als gemeenschap

Dit is heel breed. Wij denken onder meer aan:

  • alert inspelen op signalen uit de gemeente
  • speciale verantwoordelijkheid om naar de gemeenteleden om te zien en het omzien naar elkaar binnen de gemeente te bevorderen
  • het (samen met de voorganger) ontwikkelen en voorbereiden van allerlei activiteiten, waaronder gemeenteavond met onderwijs en gespreksgroep
  • het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en Sacrament
  • regelmatige evaluatie binnen de kerkenraad van de gang van zaken tijdens de wekelijkse en bijzondere erediensten


 • De herderlijke zorg en het opzicht

Voor bezoek kunnen verschillende aanleidingen zijn. Bij ‘opzicht’ denken wij aan het bewaken van een respectvolle houding ten opzichte van elkaar en van ieders geloofsbeleving


 • De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.

6.1. Huidige situatie

In het college van Pastoraat hebben de pastor en ouderlingen zitting. De ouderlingen fungeren als wijkouderling. Het bezoekwerk wordt primair onderhouden door de contactpersonen. Naast de wijkouderling nemen in het wijkteam ook de wijkcontactpersonen deel.

Bij bezoekwerk onderscheiden we enkele groepen:

 • Nieuw ingekomenen

Nieuw ingekomenen worden bezocht. De nieuw ingekomenen krijgen nu een uitnodigende brief waarop ze kunnen reageren. Als ze dat doen worden ze bezocht door iemand van de gemeente. De bezoeker brengt dan namens onze gemeente een kleine attentie en geeft informatie.

 • Ouderen

Alle ouderen worden minimaal één keer per jaar bezocht. Op verzoek of als hiertoe aanleiding is volgt bezoek van de pastor of een ouderling.

 • Ziekte en overlijden

Bij ernstige ziekte en bij overlijden is er begeleiding door de pastor.

 • Speciale gelegenheden

Bij speciale gelegenheden zoals een geboorte, jubileum, examen, of een minder ernstige ziekte besteden de ouderlingen namens de gemeente door middel van een bloemetje of een bezoekje aandacht hieraan. Dit kan waar mogelijk ook gebeuren door een wijkcontactpersoon. Wijkcontactpersonen zijn de ‘ogen en oren’ om signalen uit de gemeente op te vangen en door te geven. Ze komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. De wijkcontactpersonen brengen ook een verjaardagsbloemetje naar mensen van 80 jaar en ouder.

De kerkenraad ziet het niet als taak van de dominee en/of de pastorale ouderlingen om alle ingeschreven gemeenteleden met een zekere regelmaat te bezoeken. Het wordt, zeker door de jongere generatie, ook niet meer verwacht. Gemeenteleden zijn mondig genoeg om zelf contact te zoeken voor een pastoraal gesprek. Daarnaast zijn er verschillende andere kanalen, bijvoorbeeld wijkcontactpersonen, of de informele betrokkenheid van gemeenteleden onderling, die signalen kunnen doorgeven over de pastorale nood.

6.2. Gewenste situatie

De wijkouderling staat open voor verschillende meningen gaat op een respectvolle wijze om met verschillende geloofsuitingen binnen de gemeente.

De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping begint bij de toerusting van de ambtsdragers. Het is nodig dat ouderlingen in de gelegenheid worden gesteld zich te laten toerusten op hun taak.

In het onderhouden van het contact met de gemeenteleden is een belangrijke taak weggelegd voor de wijkcontactpersonen. Het is zaak hun werkwijze eens nader te bezien opdat er duidelijkheid komt over wat er van hen verwacht wordt en wat zij vanuit het College van Pastoraat c.q. Kerkenraad mogen verwachten.

Bijzondere aandacht vragen ook die personen die een naaste hebben verloren en blijk geven van een behoefte aan meer langdurige begeleiding vanuit de gemeente.

6.3. Uitvoering van het beleid

De basis rond het bezoekwerk van nieuw-ingekomenen en ouderen is één adequate ledenadministratie. Met de huidige situatie van twee afzonderlijke ledenadministraties zijn er te vaak onjuistheden. Om het pastoraat te optimaliseren dient te worden uitgegaan van een ledenlijst die actueel is. In samenwerking met het college van kerkrentmeesters wordt de ledenlijst herzien.

Een andere zorg is het contact met de ingeschreven leden. Er is geen of in ieder geval te weinig informatie over de belangstelling van het individuele gemeentelid. Nodig is een aanpak met de juiste structuur.

6.4. Vorming en Toerusting

Missie

Om het onderlinge geloofsgesprek te bevorderen, organiseert de kerkenraad voor haar gemeenteleden vorming en toerusting in de vorm van gespreksgroepen, gemeenteavonden enz. Hiermee wordt de gemeenteleden een kans geboden anderen te ontmoeten, samen te leren, en door onderling gesprek het geloof te verdiepen.

Bezinning

In de bijbel wordt door Paulus in zijn brieven de gemeente aangegeven als het lichaam van Christus. Hij schrijft over de groei en de opbouw van het lichaam van Christus. Het gaat daarbij om groeien in geloof, hoop en liefde. Deze groei en opbouw vinden niet alleen plaats door samen te vieren, maar tevens door samen “te leren geloven“ van jong tot oud.

Gemeente

Wij willen kerk zijn voor alle generaties in een pluriforme samenleving, waarbij respect voor en het onderling omzien naar elkaar centraal staat.

Doel

Samen te leren geloven kan alleen als we met elkaar het geloofsgesprek aangaan.

Ontmoeting

De kerkenraad zoekt naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rond thema’s, waarover men met elkaar in gesprek komt. Daarbij wordt het accent gelegd op het bevorderen van het geloofsgesprek. De kerkenraad ziet het als haar taak om het geloofsgesprek binnen de gemeente te initiëren en te stimuleren.


7. Jeugd- en jongerenwerk

Dit is niet van toepassing voor onze gemeente op het moment van het schrijven van het beleidsplan.

8. Diaconie

In de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, Artikel V, lid 3 is vastgelegd dat de diakenen in het bijzonder geroepen zijn tot:

 • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven
 • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld
 • de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
 • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover van diaconale aard

De diaconie is daarom geroepen om namens de gemeente in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid de naaste (veraf en dichtbij) te helpen.

8.1. De huidige situatie

De dienst aan de Tafel van de Heer (Avondmaal) vindt minimaal 4 keer per jaar plaats, waarbij de diakenen de predikant behulpzaam zijn.

Van de drie collectes, die per kerkdienst worden gehouden, is de eerste steeds bestemd voor een doel dat door de diaconie wordt bepaald. Een aantal collectes wordt door “Kerk In Actie”, de landelijke diaconie van de Protestantse Kerk Nederland aanbevolen aan de plaatselijke diaconieën. Deze aanbeveling wordt meestal overgenomen.

Voor het overige bepaalt de diaconie zelf voor welke doelen de collecteopbrengsten zijn bestemd. Meestal is dat een aantal vaste, deels regionale, collectebestemmingen.

Gemeenteleden, die zelf een suggestie willen doen voor een collectebestemming, kunnen dit doorgeven aan de diaconie.

Gemeenteleden, die niet op eigen gelegenheid naar de zondagse Eredienst kunnen komen, worden opgehaald en thuisgebracht door gemeenteleden met een auto. Het inroosteren van de chauffeurs gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Over de inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de kerkenraad. Nadat het overzicht door een kascommissie is gecontroleerd en decharge verleend is, zijn de stukken ter inzage voor de gemeenteleden.

Werkzaamheden

 • Wekelijks wordt na de kerkdienst een bloemetje gebracht naar zieke mensen of naar mensen die om andere redenen een bloemetje kunnen gebruiken. Dit zijn gemeenteleden of inwoners van Muntendam.
 • Kaarten sturen naar zieke gemeenteleden.
 • Aan de oudere gemeenteleden wordt maandelijks Elisabet (voorheen Elisabetbode) verstrekt.
 • Jaarlijkse verkoop van dagblokkalenders.
 • Oogstdankdienst. Vanuit de diaconie wordt jaarlijks gezorgd voor het inzamelen van fruit op de dag voor de Oogstdankdienst binnen de Hervormde Gemeente maar ook daarbuiten. Van het ingezamelde fruit worden fruitbakjes gemaakt voor alle gemeenteleden die 75-plus zijn, 75-plussers woonachtig in Muntendam en zieke gemeenteleden en inwoners van Muntendam. Deze bakjes worden na de Oogstdankdienst gebracht bij de mensen thuis door gemeenteleden.
 • De diaconie heeft een kindje geadopteerd via Woord en Daad. De gemeente wordt door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
 • De gemeente stimuleren tot het inleveren van postzegels, kaarten en mobieltjes voor Kerk in Actie.
 • Jaarlijks wordt het offerblok voor de zending geleegd en administratief verwerkt.

8.2. Gewenste situatie, toekomstvisie

De huidige Hervormde Gemeente van Muntendam is klein en daardoor hebben wij een minder actieve diaconie. Vandaar dat wij het lastig vinden een toekomstvisie te geven. We vinden het belangrijk er voor te zorgen dat de diaconie en hun werk kan blijven zoals het nu is.

9. College van kerkrentmeesters

Artikel V van de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland vermeldt, naast de pastorale taak van de ouderlingen, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente voor zover van niet-diaconale aard.

Deze taak is uitgewerkt in Ordinantie 11, artikel 2, waar staat dat het college van kerkrentmeesters tot taak heeft:

 1. het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente
  • het zorgdragen voor de geldwerving
  • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente
 2. het beheren van de goederen van de gemeente
 3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid
 4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein
 5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is
 6. het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en – indien aanwezig - het trouwboek
 7. het beheren van de archieven van de gemeente
 8. het beheren van de verzekeringspolissen

9.1. Huidige situatie

In het college hebben op dit moment zitting twee kerkrentmeesters, niet zijnde ouderling. Het college wordt in de uitoefening van haar financiële taken bijgestaan door een gemeentelid in de functie van administrateur.

Bij staken van de stemmen zullen de stemmen van de kerkenraadsleden de doorslag geven.

De geldmiddelen worden verkregen uit vrijwillige bijdragen (Kerkbalans), collecten in de kerkdiensten voor zowel het plaatselijke kerkenwerk als het onderhoudsfonds. Voorts wordt een bijdrage gevraagd voor het solidariteitsfonds.

Met een zorgvuldig beheer vertoont de rekening van baten en lasten van de gemeente de laatste jaren meestal een positief resultaat.

Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Muntendam staat op de Rijksmonumentenlijst. De laatste omvangrijke restauratie vond plaats in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Voor het nu noodzakelijk groot onderhoud van het Verenigingsgebouw en pastorie is een afdoende financiële reserve beschikbaar.

Voor enkele graven is een verplichting tot langjarig onderhoud aangegaan.

De archieven van de Hervormde Gemeente Muntendam zijn opgeslagen in het gemeentehuis te Muntendam.

De doop, belijdenis en trouwboeken worden bewaard in de kluis in de kerk.

Het college van kerkrentmeesters is in de gelukkige omstandigheid voor het beheer en onderhoud van de gebouwen een beroep te kunnen doen op een groot aantal vrijwilligers.

Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het programma LRP.

9.2. Gewenste situatie

Het beheer en onderhoud van de gebouwen is kostbaar en drukt zwaar op de begroting. Er worden pogingen ondernomen om rijkssubsidie te verwerven voor het onderhoud. Als leidraad wordt het inspectierapport 2012 opgesteld door Monumentenwacht Groningen.

Maar zonder de belangeloze inzet van veel vrijwilligers zou de zaak veel moeilijker zijn.

10. Tot slot

De kerk verandert. Het ledental loopt terug en het kerkbezoek neemt af.

Toch wil de kerkenraad graag dat de kerk een plaats blijft voor geloofsbeleving en bezinning. We willen bovendien een sociale functie vervullen binnen de plaats Muntendam.

Openstaan voor iedereen. In het kerkgebouw worden naast de kerkdiensten ook andere bijeenkomsten gehouden, zoals (orgel)concerten, zangavonden etc.

De gemeente wil een plaats zijn waar iedereen en elke leeftijd zich thuis voelt om op eigen niveau aan activiteiten te kunnen meedoen.