ANBI GEMEENTE

PROTESTANTSE GEMEENTE MUNTENDAM

ANBI - GEGEVENS VAN DE GEMEENTE


A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente Muntendam

RSIN/Fiscaal nummer: 801578425

Website adres: protestantsegemeentemuntendam

Adres: Kerkstraat 17

Postcode: 9649 GM

Plaats: Muntendam

Postadres: Kerkstraat 17

Postcode: 9649 GM

Plaats: Muntendam

De Protestantse Gemeente Muntendam is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 2).

Zij laat zich steeds inspireren door de Heilige Schrift, door de geloofsgetuigen uit heden en verleden, en verricht zo haar dienstwerk in deze wereld, ver weg en dichtbij. De christelijke gemeenschap is een open huis, een herberg, waar mensen worden uitgenodigd om elkaars deelgenoot te worden op weg naar het Koninkrijk, ongeacht afkomst, ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en politieke voorkeur. We geloven dat juist in deze kleurrijke ontmoetingen, vieringen, leerbijeenkomsten en zorg, Jezus Christus zichtbaar wordt als de levende.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: Kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Muntendam.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze wordt in onze gemeente gevormd door twee ouderlingen, twee diakenen en twee kerkrentmeesters. De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Dit college is ook verantwoordelijk voor het dienstverband met de pastoraal werker die in dienst is van de Protestantse Gemeente Muntendam. Het college bestaat in de regel uit tenminste drie leden; in onze kleine gemeente worden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester veelal door twee personen uitgevoerd.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring door hen van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website protestantsegemeentemuntendam.nl vindt u het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Muntendam dat in december 2013 is vastgesteld. In 2019 wordt een geactualiseerd Beleidsplan voor onze Gemeente vastgesteld voor de komende 5 jaar. In verband hiermee geldt het huidige Beleidsplan totdat in de loop van 2019 het nieuwe Beleidsplan in werking treedt.

Specifieke informatie over onze gemeentelijke activiteiten is vermeld op pagina 15 en 16 van ons beleidsplan. Een actueel overzicht van onze gemeentelijke activiteiten is in dit document onder punt F. vermeld.


E. Beloningsbeleid

De beloning voor medewerkers die werkzaam zijn binnen de Protestantse Kerk Nederland is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse kerk in Nederland’.

Bij onze gemeente is een pastoraal werker in dienst. Deze Arbeidsvoorwaardenregeling is daarmee van toepassing op de pastoraal werker.

De Arbeidsvoorwaardenregelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

Dit geldt daarmee dus ook voor alle bestuursleden van onze gemeente.

F. Overzicht kerkrentmeesterlijke activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, zoals het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Deze Colleges waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De belangrijkste kerkrentmeesterlijke activiteiten zijn het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 • zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente.
 • zorg dragen voor de geldwerving ten behoeve van de kerkrentmeesterlijke activiteiten
 • meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente.
 • beheren van de goederen van de gemeente.
 • uitvoeren van het personeelsbeleid zoals dat in het beleidsplan en de begroting is geformuleerd
 • zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein.
 • Dit is bij onze gemeente een pastoraal werker.
 • fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is.
 • Dit zijn bij onze gemeente alleen vrijwilligers.
 • bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
 • beheren van de archieven van de gemeente.
 • beheren van de verzekeringspolissen.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen sluiten in de regel nauw aan bij die over de voorgaande jaren. In 2018 is, na jaren van voorbereiding, de renovatie van het dak van de kerk uitgevoerd en afgerond. Ook is een begin gemaakt met het verven en sausen van de kerkzaal; dit wordt in 2019 afgerond.

In de Toelichting op de Baten en de Lasten op pagina 7 wordt dit toegelicht.

De activiteiten van onze kerkelijke gemeente vertoont in de regel een grote mate van continuïteit:

De giften van onze gemeenteleden, de inkomsten uit verhuur van de gebouwen en de inkomsten uit de acties die jaarlijks worden gehouden geven de financiële dekking voor de kosten. De pastoraal werker en de vele vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Dit is cijfermatig in beeld gebracht in de kolom 'Begroting 2018' in het overzicht onder H.


H. Verkort overzicht van Baten en Lasten met toelichting

Het overzicht Baten (ontvangsten) en Lasten (uitgaven) hieronder geeft inzicht in de bestedingen.

De kolom 'Begroting 2018' geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen uitgaven in het verslagjaar (2018). De kolom 'Rekening 2018' en de kolom 'Rekening 2017' geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.

De voorgenomen ontvangsten en uitgaven voor het jaar 2019 zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar 2018. Alleen de ‘Opbrengsten uit subsidies en bijdragen’ zullen hooguit een paar duizend euro zijn. De ‘Lasten kerkelijke gebouwen’ zullen in 2019 veel lager zijn omdat in 2018 de renovatie van het dak van de kerk is uitgevoerd.

Op de volgende pagina is een toelichting op de posten in dit overzicht vermeld.


Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.


Opbrengsten uit bezittingen:

Onze gemeente bezit een Kerk, een Pastorie, een Verenigingsgebouw en een stukje land. De opbrengsten uit verhuur daarvan worden geheel gebruikt voor het werk van onze gemeente. De ontvangen rente op de bankrekeningen is ook opgenomen.


Bijdragen gemeenteleden:

Onze kerkleden geven elk jaar hun bijdrage aan de Actie Kerkbalans, aan de Solidariteitskas en in de collectes tijdens de Kerkdiensten. De ontvangsten voor het in Muntendam huis-aan-huis verspreide kerkblad (giften van Muntendammers en advertentie-inkomsten) zijn hier ook in opgenomen.


Opbrengsten uit subsidies en bijdragen:

Onze kerk is een Rijksmonument. Daarom is voor de renovatie van het dak Rijkssubsidie ontvangen op grond van een door ons in 2014 ingediend en goedgekeurd onderhoudsplan. Een voorschot van € 27.540,- op die subsidie is in de jaren 2014 t.e.m. 2016 al ontvangen en is voor dat onderhoud gereserveerd. Daarom is dat bedrag niet vermeld als ontvangst in 2018. Na de renovatie is de eindafrekening van de Rijkssubsidie vastgesteld en is in 2018 nog € 3.060,- ontvangen. De ontvangen Rijkssubsidie dekt ongeveer 25% van de renovatiekosten.

Bovendien is door een aantal maatschappelijke stichtingen en fondsen in 2018 ten behoeve van de renovatie van het dak ook een aanzienlijke financiële bijdrage gegeven. Het totaal hiervan is € 42.535,-. Daardoor bedraagt het vermelde subsidie-bedrag dat in 2018 is ontvangen € 45.595,-.


Bestedingen Pastoraat (Predikant en kerkelijk werkers):

Dit betreft het salaris voor de pastor en de kosten van de vergoeding aan gastpredikanten.


Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk:

Dit betreft de bijkomende kosten voor het houden van de Kerkdiensten, voor kerkelijke activiteiten van onze gemeente en de afdracht van bepaalde collectes t.b.v. door de PKN geadviseerde projecten.


Bijdragen aan andere organen binnen de kerk:

Aan de PKN wordt ieder jaar het Kerkrentmeesterlijk Quotum en de Afdracht Solidariteitskas afgedragen. Jaarlijks zijn er ook een paar betalingen voor lidmaatschappen van Stichtingen en Verenigingen met een relatie tot onze activiteiten; het bedrag daarvan is ca. € 375,-.


Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving):

Dit betreft het onderhoud van de Kerk, de Pastorie en het Verenigingsgebouw. Ook zijn dit de kosten voor energie, belastingen en verzekeringen.

In 2018 is het dak van de kerk gerenoveerd en is de kerkzaal voor een deel geverfd en gesausd. De kosten daarvan bedragen ongeveer € 126.000,-. Het geld dat al vóór 2018 ten behoeve van de renovatie was gereserveerd is in het verkorte overzicht al op de kosten in mindering gebracht. Daarom staat daar een veel lager bedrag.


Salarissen (koster, organist e.d.):

Bij onze gemeente betreft dit de vergoeding aan de organisten.


Lasten beheer en administratie, bankkosten en betaalde rente:

Dit betreft kosten voor deelname aan de landelijke ledenregistratie van de PKN, verzekeringen (vrijwilligers, diefstal, WA, e.d.), salarisverwerking Pastor en bankkosten. Ook de kosten voor het in Muntendam huis-aan-huis verspreide kerkblad ‘De Morgenster’ zijn hierin opgenomen.

Onze gemeente heeft geen schulden, zodat ook geen rente betaald hoeft te worden.


Lasten overige eigendommen en inventarissen:

Dit betreft kosten voor een aan de Pastorie vastzittende ruimte (de 'Leerkamer') die door onze gemeente wordt gebruikt. In 2018 betreft dit alleen energiekosten.