--Hírek‎ > ‎

Hétszínvirág ÓvodaBemutatkozás

Az intézmény neve: Hétszínvirág Óvoda Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 24.
Elérhetőségek: 47/521-199, 47/322-501  E-mail: postmaster@ovodaujhely.t-online.hu
Az alapítás ideje: 1999.
Alaptevékenysége: Óvodai nevelés, cigány kulturális nevelés, szlovák, német nyelvoktató nemzetiségi nevelés, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált együttnevelése óvodai fejlesztő programmal.
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, a Kt. 121.§(1) bekezdés 29.a.) és b.) pontja alapján.
Bölcsődei ellátás.Nevelési gyakorlatok és helyszínei:

Német nyelvoktató nemzetiségi nevelés: Hétszínvirág Óvoda Károlyfalvi Kihelyezett Csoport
Szlovák nyelvoktató nemzetiségi nevelés:
Hétszínvirág Óvoda
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése: Sátoraljaújhely, Diana Tagóvoda
Cigány kulturális nevelés: szülők igénye alapján.

Helyi nevelési programunk tartalma
 • Nagy Jenőné: „ Csak tiszta forrásból!” „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”, alternatív program,
 • „Nevetni, felfedezni, csodálkozni” című nemzetiségi program.
 • A nevelési oktatási intézményekről szóló 11/1994./VI.8./MKM rendelet 39/D. § (9) Személyiségfejlesztő,- tehetséggondozó,- felzárkóztató program (Óvodai IPR) szerinti nevelés
 • A kompetencia alapú óvodai nevelés


Csoportjaink

   Csicsergő                   Csiga                              Gomba                         Halacska  
        
               
                 
                   


    Mackó                     Méhecske                  Motyl (szlovák)                 Napraforgó

                  
                  
                     


Alapelveink
 • Óvodánkban a gyermekek személyiségét tisztelet, megbecsülés, elfogadás, szeretet övezze.
 • A nevelés segítse a gyermekek személyiségfejlődését, egyéni képességeik kibontakoztatását, a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésüket.
 • A gyermekek személyiségének fejlesztésében, képességeik kibontakoztatásában együttműködünk a szülőkkel.
 • A gyermekközösség kialakítása során a szülők közösségével együttműködve végezzük nevelőmunkánkat.
Óvodánk az alapelvek megvalósítása érdekében gondoskodik:
 • Az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről.
 • A testi, szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról.
 • A gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevékenységekről.
 • A gyermekek alapvető tevékenységén, a játékon keresztül az életkornak megfelelő műveltségtartalmak közvetítéséről.
 • A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.
 • A szlovák és német nemzetiséghez, valamint a cigány kisebbséghez tartozó gyermekek kisebbségi önazonosságának megőrzéséről, kultúrájuk ápolásáról, átörökítéséről.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek sérülés-specifikus fejlesztéséről.
 • A hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak csökkentéséről.
 • A hét évesnél idősebb gyermekek differenciált fejlesztéséről, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése érdekében.
 • Környezetvédelemre, közlekedésbiztonságra és bűnmegelőzésre nevelésről.
 • Inkluzív pedagógiai szemlélet kialakításáról.
 • Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást, tehetséggondozást támogató programok megvalósításáról.

Gyermekképünk

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, településéhez kötődő, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó, egészséges, a másságot elfogadó, együttműködő, ismereteit alkalmazni tudó.Helyi Óvodai Integrációs Programunk céljai:

 • Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves, HHH gyermek beóvodázásra kerüljön
 • Az óvoda körzetében élő valamennyi 3-7 éves HHH gyermek rendszeresen járjon óvodába, ahol megfelelő minőségű óvodáztatással, tudatos óvodai nevelő-fejlesztő munkával biztosítjuk a gyermekek iskolai sikerességét, egyenlő esélyét az iskolakezdéshez.
 • Az óvodából iskolába menő HHH gyermekek évről-évre egyre nagyobb számban, integrált iskolai környezetben kezdjék meg általános iskolai tanulmányaikat
 • Együttműködő partneri kapcsolat kiépítése - a szülői házzal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal, Szakmai és Szakszolgálatokkal, Általános Iskolákkal, Kisebbségi Önkormányzattal, Civilszervezetekkel – annak érdekében, hogy a gyermekek sokoldalú fejlesztése, szociális támogatása sikeresen valósuljon meg

Kompetencia alapú programcsomag:

 • A 4 alap elem –levegő, tűz, víz, föld - köré szervezi a feldolgozandó témákat,
 • Elemenként és nevelési területenként széles spektrumú módszertani ajánlást kínál,
 • Fokozottan hangsúlyozza a differenciált fejlesztést,
 • Kiemelten kezeli az óvoda- iskola problémakörét,
 • Nagy hangsúlyt fektet a néphagyományok átadására,
 • Biztosítja a program megvalósításához szükséges segédanyagokatGyermekek differenciált fejlesztése tehetségígéreteket gondozó műhelyekben: 


Az óvoda speciális szolgáltatásai a tehetséggondozásra irányulnak, erősítik az óvoda nevelési céljának elérését, de nem tartoznak az óvoda alapfeladatai közé. A szolgáltatásokat olyan gyermekek számára szervezzük, akik már szívesen elfogadnak más felnőttet. 

-Nyelvi: meseműhelyek, nyelvi, -nemzetiségi nyelvi műhelyek
-Zenei: éneklés, ritmusos hangszeres műhelyek
-Térbeli-vizuális: képalkotással, plasztikai munkákkal foglalkozó műhelyek (népi kismesterségek)
-Logikai, matematikai: logikai játékok, kreatív műhelyek, matematikai tapasztalatok, környezetünk felfedezésének műhelyei
-Interperszonális (társas) - Interperszonális (egyéni) - külön műhelyt nem hozunk létre. A társas kapcsolatok fejlesztése és a személyiségfejlesztés szerves része a többi tehetségterületen létrehozott műhelyfoglalkozásoknak.