Diensten op Zondag: 09.30 en 15.00

Deze kerk, die in het centrum van Elspeet te vinden is, is de oudste van de gemeente Nunspeet. Al in het jaar1295 stond er een kapel. Deze bestond toen uit het witte gedeelte en een toren. De kapel was gewijd aan de Heilige Paulus. De kerk (of kapel) was toen van een veel kleiner formaat dan dat hij nu is. De oorspronkelijke toren was 4.30 meter in het vierkant dat zo een Romaanse maat is. 


De toren stortte in 1790 in. Dit gebeurde tijdens een kerkdienst. Het is een wonder dat er toen niemand gewond is geraakt. Omdat de toren laag van model was, bleven de klokken bewaard. Het waren drie klokken, waarvan de oudste uit het jaar 1612 was. Het is begrijpelijk dat men blij was dat deze klokken weer in de opgebouwde toren gehangen konden worden.

De bevolking die de kerk bezocht was rijk. Dat blijkt uit het geschrift van Isaak Tirion:"Holland in vroeger tijd" 1742. Hij schrijft daarin het volgende: "De inwoners die zich met landbouw bezighouden uit dit dorp, zijn welgestelde lieden. De gereformeerde diaconie heeft er geen armen tot haar last en het is nog niet zolang geleden dat, toen men in de kerk de gewoonte aannam een armenzakje te laten rondgaan, de dorpelingen er dit spreekwoord op hebben bedacht: "Wij hebben geen edelman noch bedelman"
Niet lang daarna kan dit spreekwoord niet meer uitgesproken worden.
In 1841 kwam er een armenbus te staan op de catechisatie vanwege de toenemende armoede. Dit was kennelijk niet voldoende want in 1842 werd op de kerkenraadsvergadering besloten dat er op de Avondmaalstafel een schaal zou komen te staan voor geldinzameling vanwege de toenemende armoede in de gemeente.
In 1590 kwam de leer van de Reformatie in Elspeet. De pastoor wilde er niets van weten en deze werd dan ook afgezet.

Vier jaar later kwam de eerste predikant. Johannes Antonie opent met deze komst een nieuw tijdperk voor de Elspeters. Deze predikant is ook de eerste van de lange rij namen van predikanten die te vinden zijn op de gedenkborden in de kerk. Predikanten in die tijd hadden vaak een bijbaantje. Ze waren naast predikant ook wel veehouder of bierbrouwer. Ook kwam het voor dat zij de onderwijzer waren van de kinderen. Op de gedenkborden in de kerk is het ook goed te zien dat Napoleon in 1811 de achternamen invoerde.
Van namen zoals ds. Rutgerus Eybergen, de predikant wiens naam in de klokken vermeld staat, werd het een naam met de voorletters. Het is te begrijpen dat elke predikant zijn eigen karakter had. Maar ook de bevolking had zijn eigen, soms kwalijke kanten. Het viel voor een predikant dan ook niet altijd mee om het volk te leiden. Vooral in de zomermaanden met de bosarbeid leefden velen in zedeloosheid. Dat heeft de kerkenraad veel hoofdbrekens gekost.


Toch mag men aannemen dat de Hervormde Kerk al vroeg een rechtzinnige leer was toegedaan. In het jaar 1840 werd er een beroep uitgebracht op ds. L.G.C Ledeboer van Benthuizen. Hij bedankte in oktober van dat jaar. Dit was enkele weken voor de afzetting op 26 januari 1841. Ook aan het beroep van ds. Du Cloux in 1874 is te zien dat men een bevindelijke leer was toegedaan. (Dit beroep was na de ommekeer in Du Cloux's leven.) Ondanks de rechtzinnige leer was het voor vele predikanten een moeilijke tijd in Elspeet.

Twee van die predikanten zijn ds. Van Kalshoven en ds. Van Paddenburgh die de gemeente dienden in de tijd dat er Wereldoorlogen waren.

Na hen kwamen nog een aantal predikanten die naar een andere gemeente vertrokken of met emeritaat gingen. In 1997 heeft de gemeente voor het eerst in de geschiedenis een tweetal predikanten. De gemeente was door de jaren heen zo fors gegroeid, dat men dit nodig achtte.
Ds. P.de Vries en ds. C.Stelwagen staan als laatste op het bord genoteerd en tot op heden zonder een vertrekdatum. (03-01-2001) Wat is een bevolking zonder kerk, maar wat is een kerk zonder bevolking. Gelukkig heeft de gemeente van Elspeet daar nog niet over te klagen.
De Hervormde Kerk moest zelfs een aantal keren worden uitgebreid. De kerk zonder zijbeuken kon 100 mensen bevatten. De kerk paste dus aardig bij het inwonersaantal dat in 1845 zo'n 580 mensen bedroeg. In het dorpje stonden toen 81 huizen.

Voor de kerk was het jaar 1840 een bijzonder jaar. De kerk werd toen vergroot. Door de verbouwing was er nu plaats voor 220 mensen. Ook daar kan men aan zien dat Elspeet groter werd. De kansel bleef op dezelfde plaats staan. Dat was toen aan de noordkant van de kerk. Later bleek de kerk weer te klein. Een gedeelte van de gemeente kon zitten, de anderen moesten blijven staan. Deze stonden dan onder de toren. Dat zij daar niet altijd stonden op te letten en luisteren blijkt uit de houten wanden en de houten deuren.

Gelukkig hebben ze deze laten zitten met latere verbouwingen. In deze houten muren staan verschillende namen, tekeningen en jaartallen. Eén jaartal is 1881. Op een keer is iemand aan een nieuw jaartal begonnen; 18 en nog een klein stukje staat er. Maar toen zijn ze gaan wisselen. Degene die zaten moesten gaan staan en de anderen mochten gaan zitten. De persoon heeft nooit de tijd (of plaats) gehad om dit jaartal af te maken. De laatste verbouwing is gebeurd in de jaren 1990-1991. Door deze verbouwing is er plaats gemaakt voor ruim 1100 mensen met inbegrip van de uitwijkingsmogelijkheden zoals de consistorie.

Interieur van de kerk

Verbouwingen gaan helaas bijna altijd ten koste van historische zaken. Zo ook met de kerk. Het interieur van de kerk moest worden aangepast aan de eisen van de tijd. Weg met de donkergroene, fluweelachtige gordijnen, daar moesten witte lamellen komen. Het is, zonder dat men de kerk kent, al voor te stellen wat dit voor een verandering teweeg bracht. Ook de estriken op de vloer moesten plaats maken voor tegels uit de 20ste eeuw. Gelukkig waren een aantal mensen overtuigd van de historische waarde en de estriken kregen een plaats in de hal. Ook enkele grafstenen die voor in de kerk lagen zijn weggehaald. De stenen waren gebroken en vele niet meer te lezen. In de toren staat nu nog een steen uit 1912 jammer genoeg aan stukken.

Op de steen is met moeite een naam te lezen, Johannes Hanze is er op uit te maken. Volgens verschillende mensen hoort deze naam toe aan een invloedrijk geslacht dat in die tijd in Elspeet woonde. Deze steen zal er daarom blijven staan, totdat iemand zich geroepen voelt om te gaan onderzoeken wie daar begraven lag en wat zijn betekenis was. Gelukkig is niet alles verloren gegaan door verbouwingen. Er zijn nog wat zaken in de kerk die wijzen op het verleden.

Om te beginnen dateert de preekstoel uit de eerste helft van de 17de eeuw. Hij is helemaal met de hand gemaakt uit eikenhout. Via een trapje aan de zijkant kan de voorganger de preekstoel betreden. Voor de bebouwing hingen er kleine gordijntjes achter de predikant. Deze zijn weggehaald omdat er achter de preekstoel ook mensen zitten en deze zagen door de gordijnen de predikant niet meer. Op het klankbord van de kansel is een tekst te lezen. Deze staat in Openbaring 14 vers 13b: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. Ook op de kansel is het Woord te lezen en wel in de Bijbel. Deze kanselbijbel dateert uit het jaar 1702. Tijdens de restauratie van deze oude Bijbel is er vooral aandacht geschonken aan de hoeken waar de predikanten de bladzijden omslaan. Deze waren vaak afgebrokkeld. Toch vinden veel gemeenteleden het fijn als er predikanten zijn die de oude kanselbijbel gebruiken. De letter is misschien niet meer eigentijds, de bladeren wat vergeeld, maar de Bijbel ligt er toch om gebruikt te worden.Er is nog iets in de kerk dat niet vergeten mag worden. Aan de preekstoel hangt een oud koperen busje met een slotje. Tot op heden is er niemand geweest die met zekerheid kan zeggen hoe oud dat busje is. Wel is iedereen het erover eens dat het busje daar moet blijven hangen. Wijlen koster van de Zande wist nog dat vroeger (en hier bedoelde hij 50 jaar geleden) de doopouders aan het eind van de doopplechtigheid in het busje een dubbeltje deden. Altijd een dubbeltje. Het was niet zo dat rijken er een kwartje in deden. Waar dat voor was kon hij ook niet vertellen, maar hij herinnerde zich dat hij dit als kind altijd zag gebeuren. Niet wetend dat hij er jaren later ook geld in zou stoppen als koster. Van de Zande stopte daar het gevonden geld in dat op zondag op de vloer gevallen en niet opgeraapt was. Aan het eind van het jaar leegde hij dit busje. In het jaar 1996 leverde dit busje ruim honderd gulden aan de kerk.

Wat gelukkig ook nog gebruikt mag worden is het Avondmaalszilver. Bij dit zilver zijn bekers uit het jaar 1729. Buiten de zondagen waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt, is dit zilver goed opgeborgen. Iets van vroeger dat nog wel gebruikt wordt, zijn de collectezakken die aan een lange stok zitten. De collectanten hadden vroeger handschoenen aan om zo de stok door de hand te laten glijden. Dat is nu wel verdwenen.

De kerk had vroeger meer functies dan nu. Als de veldwachter 's nachts een dronken persoon zag liggen, dan nam hij hem mee naar het schooiershok. Dit is een hok in de toren van de kerk en dit hok is er nu nog. Het is een klein, langwerpig hok waar een volwassen man net languit in kan liggen op de rug. De dronkaard kon in dit hok dus niet zo veel beginnen. Een zware houten deur sloot het hok af. Een klein vierkant gat, inclusief spijlen, gaven de veldwachter de mogelijkheid om te kijken hoever de roes was uitgeslapen of om wat eten door te geven. Was de roes voorbij dan werd de persoon vrijgelaten. 
Nu heeft dit hok een andere bestemming; het is een meterkast geworden. Toch kan iedereen met een beetje verbeelding zich de gebeurtenis voorstellen. Zo zijn er in een vernieuwde kerk nog zaken aan te wijzen die met het verleden te maken hebben. Wellicht zijn er nog tal van zaken die niet aan de orde zijn gekomen maar die wel een beschrijving hadden verdiend. Dat is dan niet met opzet gebeurd, want er is geprobeerd om zo volledig mogelijk te zijn.