Dr Dragan Bulatović

Bulatović, Dragan (1951, Kruščić, Vojvodina). Maturirao je u Vrbasu 1970, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za istoriju umetnosti 1977. godine, a na istom fakultetu je magistrirao na smeru Istorija moderne umetnosti 1988. godine. Doktorski rad Objedinjeni diskurs o umetnosti i problem nealuzivnosti u slikarstvu XX veka u Srbiji odbranio na Filozofskom fakultetu u Beogradu 4. februara 2005. godine.

Od 1978-80. godine kustos je u Sektoru za istorijsko-stilski razvoj umetničke opreme knjige, primenjene grafike i fotografije Muzeja primenjene umetnosti  u Beogradu. Za asistenta pripravnika na predmetu Muzeologija i zaštita spomenika kulture izabran je 1980. godine. Od 1988. godine je u zvanju asistenta za Muzeologiju i zaštitu kulturnih dobara na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 2005. godine je u zvanju docenta, a od 2015. u zvanju vanrednog profesora za predmete Seminara za muzeologiju i heritologiju na osnovnim, master i doktorskim studijama. Predavač muzeologije po pozivu na Fakultetu primenjenih umetnosti i dizajna Univerziteta umetnosti u Beogradu i na Multidisciplinarnim studijama istorije i filozofije prirode, nauke i tehnologije Univerziteta u Beogradu. Predaje po pozivu na Univerzi u Ljubljani i Sveučilištu u Zagrebu. Bio je mentor prvih doktora muzeologije i heritologije na Beogradskom univerzitetu (u periodu od 2005-2012. godne 5 kandidata je odbranilo teze) i jednog na Univerzitetu u Skoplju.

Osnovao je Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2010. godine.

Bavi se teorijom teorijom muzeologije i heritologije i metodologijom istorijsko-umetničkog diskursa.

Kao poslediplomac učestvovao je na II međunarodnom kongresu za semiotiku 1979. godine u Beču. Radi usavršavanja je boravio na École des Hautes Études en Sciences Sociales u Parizu tokom zimskog semestra 1983-84. školske godine.  

Kao autor projekta Društva istoričara umetnosti Srbije realizovao je stručni skup Metodologija istorije moderne umetnosti, 1987. godine u Beogradu. Prevodio je i predstavljao autore semiotičare, strukturaliste i hermeneutičare umetnosti u časopisima Gledišta, Moment i Istorija umetnosti, kao i na Trećem programu Radio Beograda. 

U oblasti zaštite nasleđa radio je na evidentiranju i muzejskoj obradi kolekcija fotografija i dopisnica u manastiru Hilandar, standardizaciji muzejske dokumentacije, te izradi i postavljanju jedinstvenog dokumentacijskog sistema muzejskih ustanova Crne Gore. Organizovao je simpozijume Menadžment muzeja (1996), Baština u ratu (1999), Prostori pamćenja (2010), Ka novom muzeju (2011-13), Muzej kao centar objedinjene zaštite (2011-13), nacionalnu konfereciju Muzeologija, nova muzeologija i nauka o nasleđu (2010-12). 

Sa svojim saradnicima, autor je projekta Baština i rat, internet baze o stradanju kulturnih dobara na području Jugoslavije u NATO intervenciji 1999. godine. Autor je, sa  saradnicima, i projekta Mediateka 413, laboratorije za multimedijalnu podršku nastavi istorije likovnih umetnosti na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Takođe sa saradnicima realizuje projekt međuuniverzitetske saradnje u približavanju baština studenata Balkanološkog seminara iz Varšave i studenata istorije umetnosti, koji je pod imenom Afroditine pratilje realizovan 1996. godine u Jugoslaviji, odnosno 1997. godine u Poljskoj.

Bio je urednik časopisa Seminara za modernu umetnost Triplus4 od 1988. do 1994. godine i urednik časopisa studenata Filozofskog fakulteta ALETHEIA (1988).

Predsednik je Izvršnog odbora Društva istoričara umetnosti Srbije od 1986. do 1990. godine i član predsedništva Saveza Društava istoričara umetnosti Jugoslavije od 1989. do 1991. godine.

Bio je član republičke komisije za stručne muzejske ispite.

Član je  Nacionalnog komiteta međunarodnog saveta za muzeje (ICOM-a) od 1999. godine.

Osnivač je Centra za zaštitu nasleđa Kosova i Metohije: Mnemosyne (1999).

Učesnik u realizaciji projekata ministarstva nauke Тradicija i transformacija: istorijsko nasleđe i kolektivni identitet u Srbiji u 20. veku. Podprojekat: Strategije baštinjenja. Tema: Perspektive baštinjenja i Teorija i praksa nauke u društvu. Tema: Priroda svedočanstva kao predmet mnemozofije.

Kao upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju realizuje u saradnji sa muzejima i ustanovama zaštite u Srbiji četiri višegodišnja projekta: Ka novom muzeju, Muzej kao centar objedinjene zaštite, Vašar baštine i Kustos za XXI vek, kao i nekoliko godišnjih programa.

IZABRANA BIBLIOGRAFIJA:

KNJIGE, autor        

  • "Уметност и музеалност: историјско-уметнички говор и његови музеолошки исходи", Нови Сад: Галерија Матице српске, 2016. (ISBN 978-86807-06-07-8)
  • "UMETNOST I MUZEALNOST: Istorijsko-umetnički govor i njegovi muzeološki ishodi", Prvoelektronsko izdanje,Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju, 2014. (ISBN 978-86-88803-92-2)
  •  "OD TREZORA DO TEZAURUSA:Teorija i metodologija izgradnje baštinjenja", Prvoelektronsko izdanje,Beograd: Filozofski fakultet, Centar za muzeologiju i heritologiju, 2015. (ISBN 978-86-88803-93-9)

STUDIJE

-         Dragan Bulatović, "Tumačeva ogledanja", Zbornik radova Filozofskog fakulteta, serija B, XVII, Beograd 1993.

-         Dragan Bulatović,   "ART AND MUSEALITY", Зборник радова Филозофског факултета, серија A, XVIII, Београд 1994, 403-421. 

-         Драган Булатовић,"Историја уметности и заштита културних добара", Повеља, Нова серија, година XXV, бр.2, Краљево 1995;

-          Драган Булатовић, Историјско-уметничка интерпретација у статусу интегралног дискурса о уметности”, Зборник радова Филозофског факултета, серија A, XIX, Београд 1997, 353-363;

-          Dragan Bulatović, Angelina Milosavljević, “Baština i rat: cinizam nužnosti”, Novasrpska politička misao, posebno izdanje I, Beograd, 1999, 237-250.

-         Драган Булатовић, "ОБЕЋАЊЕ И ОПРОШТАЈ- Поводом  Ars Memorative и Простора уметности"(приредио), Историја уметности1-2, Београд 2002,79-118.

-         Dragan Bulatović, "Baština kao brand ili muzej kao ekonomija želje", Godišnjak za društvenu istoriju 2-3, Beograd 2004, 137-148.

-         Драган Булатовић, Баштинство или о незаборављању, Крушевачки зборник 11,Kruševac, 2005, 7-20.

-          Dragan Bulatović,(priređivač) Muzej kao slika svijeta?, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore god 1, broj 1 (Nova serija. II knjiga), 109-204

-         Dragan Bulatović,Muzeologija i/kao hermeneutika, u: Muzej kao slika svijeta?, Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore god 1, broj 1 (Nova serija. II knjiga), 111-120

-         Dragan Bulatović,Standardi muzejske delatnosti i uslovi za javni rad privatnih kolekcija”, Inkubatori kulturnih industrija. Okrugli sto: Razvoj privatnih muzeja u Srbiji, Zbornik radova, Beograd, 2008, 15-21,

-         Драган Булатовић, "Музеј као економија жеље", Зборник Семинара за студије модерне уметности Филозофског факултетаУниверзитета у Београду В – 2009, 21-37.

-        Dragan Bulatović, Museology and/as Hermeneutics, (zbornik) «Ivi Maroeviću baštinici u spomen», Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Spomenice, knjiga 2, Zagreb 2009, 6171. 

-      Dragan Bulatović,Nauk odgonetanja umetničkog poslanstva između aporija estetičkihparadigmi i šavova hermeneutičkih parabola“, Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakultetaUniverziteta u Beogradu 8, Beograd 2012, 109-123.

-        Dragan Bulatović, Cultural Heritage as a Brand or Museum as Economy of a Wish, Зборник Матице српске за ликовне уметности 39, Нови Сад, 2011, 285292.

-        Dragan Bulatović, “Kriza znanja kao kriza pamćenja. Prilog legitimnosti transdisciplinarnog naučnog razumevanja”, Teorija i praksa nauke u društvu: od krize ka društvu znanja, Beograd: Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2012, 26 (apstrakt).

-        Dragan Bulatović, "Svojatanje sadašnjosti", u: Milan Popadić, Čiji je Mikelanđelov David? Baština u svakodnevnom životu, Beograd: Centar za muzeologiju i heritologiju, 2012, str. VII-XII

-        Dragan Bulatović, "Kriza muzejske proizvodnje identiteta", u: Angelina Milosavljević (ur.) Muzeologija nova muzeologija i nauka o baštini, Tematski zbornik, Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013, 1125.

-        Dragan Bulatović, „Stvarno baštine: problem pretrajavanja“, у: Милан Попадић, Драган Булатовић (ур.), Простори памћења:зборник, том 2, Уметност – Баштина, Филозофски факултет, Београд 2013,137–144. 

-       Dragan Bulatović, Digitalizacijai promena paradigme u istorijskoj nauci o umetnosti“ (DIGITALIZATION AND THE PARADIGM SHIFT IN THE HISTORICAL SCIENCE OF ART), Зборник радова са VII међународног научног скупа српски језик, књижевност, уметност, књига III, Музика и неизрециво & историја уметности – методи и методологија и њихова примена, Филолошко – уметнички факултет, Крагујевац, 2013, 325-337. 

       Dragan Bulatović, Heritage vs. fetishCulture, No. 8, Centre for Culture and Cultural Studies, Skopje, 2014, 33-42. ISSN: 1857- 7725   UDK 316.72:2-136.4

-         Драган Булатовић,"Надрастање музеологије – херитологија као општа наука о баштини", У: Уметност и њена улога у историји: између трајности и пролазних -изама / Art and its Role in the History: Between Durability and Transient –isms; međunarodni tematski zbornik, Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини, 2014, стр. 677-694.

-         Dragan Bulatović,"Studije baštine kao temelj očuvanja humanističkog obrazovanja",Andragoške studije Br.1, Jun 2015,41-64.

Подстранице (1): Dragan Bulatović, Ph.D.