Over‎ > ‎Bibliotheek‎ > ‎

Ontwikkelingen herinrichting 9 ha. langs het Schelpenpad

8 maart 2016

Platform EP is samen met andere partijen betrokken bij de invulling van de 9 ha. en de afspraken over het gebruik van de parkeerplaats. Met deze mail informeren wij u over de stand van zaken tot dusver. Daarnaast vragen wij uw reactie op twee vragen.

In november 2015 is een schetsontwerp voor de 9 ha. langs het Schelpenpad gepresenteerd aan ruim 80 belanghebbenden/inwoners. Dit ontwerp is als uitgangspunt aangenomen, met de toezegging dat de te maken afspraken over het gebruik van de 2 ha parkeren voor langere tijd worden vastgelegd. Het Recreatieschap heeft eind 2015 besloten budget be­­schikbaar te stellen om in 2016 parkeerplaatsen aan te leggen en vanaf 2017 ook de rest van het plan te realiseren. Platform EP is daar met anderen bij betrokken. De tijd blijkt inmiddels te kort  om de definitieve groene parkeerplaats nu te realiseren. Daarom krijgt de parkeervoorziening in 2016 een tijdelijk  karakter.

1.       Aanpassing concept ontwerp
MAAR bij het eerste ontwerp blijkt te zijn vergeten dat er zeer grote leidingen voor gas en water onder het parkeerterrein liggen. Daarboven mogen geen auto’s geparkeerd worden, tenzij de beide leidingen volledig worden overkluisd. Maar dat vergt zeer grote kostbare kunstwerken, wat geen optie is. Het gepresenteerde plan klopt dus niet meer en moet dus worden aangepast. Wij hebben ingebracht dat de noodzakelijke wijziging dan zo ver mogelijk van het Schelpenpad af gerealiseerd moet worden. De landschapsarchitect heeft nu een voorstel voor aanpassing gemaakt, zie afbeelding 1. Afbeelding 2  is het eerste schetsontwerp. De ruimte voor parkeren (en keren van bussen) is op beide afbeeldingen met stippellijnen aangegeven.

Wij hebben het Recreatieschap gezegd dat wij deze nieuwe ontwikkeling en de daardoor noodzakelijke wijziging van het schetsontwerp aan u moeten voorleggen. Wij horen graag voor 12 maart uw eventuele opmerkingen.


2.       Gebruik parkeerplaats
Op 3 december 2015 is door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap bevestigd dat er met belanghebbenden afspraken worden gemaakt over het gebruik van de parkeerplaats en het tijdstip van evalueren. Gezegd is: “Er gaat geen schop de grond in voordat deze afspraken gemaakt en vastgelegd zijn”.

In overleg met Rotta, leden van Mooi Zuidplas en Belangengroep Oud Verlaat hebben wij een voorstel voor de periode 2017 en 2018 neergelegd. Het voorstel is gebaseerd op de informatie van de roeibaan over de door hen gewenste evenementen. Evaluatie in november 2017.  Ons voorstel kwam er omgerekend op neer dat op max. 12 dagen (2017) en op 21 dagen (2018) geparkeerd mag worden. De data dienen ruim van te voren bekend te zijn.

De roeibaan vraagt nu om in 2017 evenals in 2018 op maximaal 22 dagen te gaan zitten en flexibeler om te gaan met welke dagen dit dan worden. Wij vinden dit niet onredelijk. Wij willen hierin wel meegaan, mede omdat de evaluatie uitsluitsel moet geven over het werkelijke gebruik en wat dat met zich meebrengt.

Graag horen wij van u of u dit kunt billijken.

 

N.B.1    Wij stellen ons op het standpunt dat gebruikers voor het gebruik van de parkeerplaats zouden moeten betalen. Wij vinden het redelijk dat de inkomsten die hieruit gegenereerd worden, kunnen worden aangewend voor het beheer en onderhoud van de 9 ha. Wij gaan hier ons sterk voor maken.


N.B.2    Met het oog op de voorgestelde wijziging van het schetsontwerp in afbeelding 1, willen wij graag de volgende amendering met u delen. Dit betreft het ontwerp als “waterpolder” (waarin geroeid kan worden en waarin men alleen op de eilandjes droge voeten heeft (zie tekening van het ontwerp: blauw is water). Vanwege al het diepgelegen water en derhalve brede taluds gaat er veel in te richten maaiveld verloren. Bovendien zijn de hoge, steile, kanten gevaarlijk voor kinderen. Vanuit diverse kanten is hierover bij ons al zorg geuit. Dit was nooit de bedoeling. Deze amendering houdt concreet in dat de in het ontwerp opgenomen waterwegen kunnen worden geschrapt, waardoor bij de parkeerplaats veel ruimte beschikbaar komt, en het parkeren minder ver naar de bebouwing wordt gedrongen. Graag horen wij ook op dit punt uw commentaar.      


Uw reacties nemen we mee naar het volgende overleg dat op 14 maart a.s. gehouden wordt. De bedoeling is dat tijdens dit overleg een besluit genomen wordt over de wijziging van het ontwerp parkeerplaats en de vast te leggen afspraken ten aanzien van het gebruik van de parkeerplaats periode 2017-2018.

Ċ
Liesbeth de Frel,
7 mrt. 2016 14:53
Comments