2023 EN HOE NU VERDER.

Dit platform betreft de Eendragtspolder in zijn geheel. Naam: Platform Eendragtspolder. De aandacht heeft zich sedert het jaar 2015 toegespitst op het gebied van de Hennipgaarde. Dat gebied is door en voor de inwoners van Zevenhuizen / Zuidplas ingericht onderhouden en beheerd. Daartoe is  Stichting Natuurpolders ingericht.  Doelstelling: aantrekkelijk landschap voor de inwoners, ontgiften grond en  grondwater, terugbrengen biodiversiteit, gifvrije landbouw, produceren voor de buurt, betrekken burgers door veel vrijwilligers en rondleidingen,  educatie - en stageplaatsen.  Het resultaat is aanleiding geweest voor het leveren van inbreng op het gebied van ecologie / natuurwaarden / extensieve recreatie in  de ontwikkelingen rond de Rottestroom, die werd bedreigd door aspecten van verdergaande verstedelijking waaronder intensieve, economisch gerichte recreatie. We zijn (gaandeweg met succes) met andere groepen verenigd in De Groenblauwe Rotte, die zich richt op de ontwikkeling rondom de hele Rottestroom , en namen deel aan het Platform Mooi Zuidplas (een breed overleg van belangengroepen in Zuidplas) en  ontwikkelingen bijvoorbeeld betreffende het 5e dorp. 

We hebben ons verder met succes gericht tegen woningbouw direct aan de Rotte (Wassenaartje aan de Rotte). Dat was niet moeilijk want de gemeenteraad van Zevenhuizen had uitvoerig gemotiveerd waar WEL gebouwd mocht worden en waar BESLIST NIET.  En dat was precies daar waar het college van B&W de nieuwe wijk wilde realiseren.  Foutje, dat tot heden niemand heeft toegegeven. 

Het Platform Eendragtspolder is opgericht door Karel Christiaanse en Liesbeth de Frel. Zij hebben zich beiden ingezet voor de realisatie van wat nu de Hennipgaarde is. Karel Christiaanse is is als Platform EP verder gegaan op het gebed van ruimtelijke planvorming van het hele gebied. Liesbeth de Frel heeft zich afgesplitst vanwege het eigenhandig gaan realiseren van de landschappelijke inrichting, het gebruik en beheer, het realiseren van de doelstellingen,  het zelf gaan "boeren". Zij heeft de Stichting Natuurpolders opgericht die in overleg met het Recreatieschap de Hennipgaarde beheert en onderhoudt. Daarenboven heeft zij de plaatselijke Boer en Buurt-organisatie opgericht, die, zoals bekend produceert voor de plaatselijke markt en daarbij ook andere plaatselijke producenten bijeenbrengt. Zij heeft daarmee de scoop verlegd van een aantrekkelijke en functionerende Hennipgaarde, naar een groter bereik met plaatselijk belang (meer dan 1000 aangesloten inwoners in een paar maanden tijd). Met gevolg van een  meer omvattende visie en toekomst voor de hete Eendragtspolder. 

Het Platform Eendragtspolder staat uiteraard achter deze ontwikkelingen en steunt deze. Het belang van het Platform wordt momenteel overgenomen door de blikverruiming van de Stichting Boer en Buurt. Het Platform Eendragtspolder zal dan ook binnenkort worden opgeheven. Verder kunt u terecht bij de platforms "De Groenblauwe Rotte" en "Mooi Zuidplas".


BOER & BUURT:

Eendrachtsweg 1a, 2761 VS Zevenhuizen, Zuid-Holland

https://www.boerenbuurt.nl/over-ons/

https://boerenenburen.be/nl-NL/assemblies/12604

https://www.lekkersdichtbij.nl/boerderij/Zevenhuizen/Boer+amp+Buurt/388Actueel

2023 EN HOE NU VERDER.

Dit platform betreft de Eendragtspolder in zijn geheel. Naam: Platform Eendragtspolder. De aandacht heeft zich sedert het jaar 2015 toegespitst op het gebied van de Hennipgaarde. Dat gebied is door en voor de inwoners van Zevenhuizen / Zuidplas ingericht onderhouden en beheerd. Daartoe is  Stichting Natuurpolders ingericht.  Doelstelling: aantrekkelijk landschap voor de inwoners, ontgiften grond en  grondwater, terugbrengen biodiversiteit, gifvrije landbouw, produceren voor de buurt, betrekken burgers door veel vrijwilligers en rondleidingen,  educatie - en stageplaatsen.  Het resultaat is aanleiding geweest voor het leveren van inbreng op het gebied van ecologie / natuurwaarden / extensieve recreatie in  de ontwikkelingen rond de Rottestroom, die werd bedreigd door aspecten van verdergaande verstedelijking waaronder intensieve, economisch gerichte recreatie. We zijn (gaandeweg met succes) met andere groepen verenigd in De Groenblauwe Rotte, die zich richt op de ontwikkeling rondom de hele Rottestroom , en namen deel aan het Platform Mooi Zuidplas (een breed overleg van belangengroepen in Zuidplas) en  ontwikkelingen bijvoorbeeld betreffende het 5e dorp. 

We hebben ons verder met succes gericht tegen woningbouw direct aan de Rotte (Wassenaartje aan de Rotte). Dat was niet moeilijk want de gemeenteraad van Zevenhuizen had uitvoerig gemotiveerd waar WEL gebouwd mocht worden en waar BESLIST NIET.  En dat was precies daar waar het college van B&W de nieuwe wijk wilde realiseren.  Foutje, dat tot heden niemand heeft toegegeven. 

Het Platform Eendragtspolder is opgericht door Karel Christiaanse en Liesbeth de Frel. Zij hebben zich beiden ingezet voor de realisatie van wat nu de Hennipgaarde is. Karel Christiaanse is is als Platform EP verder gegaan op het gebed van ruimtelijke planvorming van het hele gebied. Liesbeth de Frel heeft zich afgesplitst vanwege het eigenhandig gaan realiseren van de landschappelijke inrichting, het gebruik en beheer, het realiseren van de doelstellingen,  het zelf gaan "boeren". Zij heeft de Stichting Natuurpolders opgericht die in overleg met het Recreatieschap de Hennipgaarde beheert en onderhoudt. Daarenboven heeft zij de plaatselijke Boer en Buurt-organisatie opgericht, die, zoals bekend produceert voor de plaatselijke markt en daarbij ook andere plaatselijke producenten bijeenbrengt. Zij heeft daarmee de scoop verlegd van een aantrekkelijke en functionerende Hennipgaarde, naar een groter bereik met plaatselijk belang (meer dan 1000 aangesloten inwoners in een paar maanden tijd). Met gevolg van een  meer omvattende visie en toekomst voor de hete Eendragtspolder. 

Het Platform Eendragtspolder staat uiteraard achter deze ontwikkelingen en steunt deze. Het belang van het Platform wordt momenteel overgenomen door de blikverruiming van de Stichting Boer en Buurt. Het Platform Eendragtspolder zal dan ook binnenkort worden opgeheven. Verder kunt u terecht bij de platforms "De Groenblauwe Rotte" en "Mooi Zuidplas".


BOER & BUURT:

Eendrachtsweg 1a, 2761 VS Zevenhuizen, Zuid-Holland

https://www.boerenbuurt.nl/over-ons/

https://boerenenburen.be/nl-NL/assemblies/12604

https://www.lekkersdichtbij.nl/boerderij/Zevenhuizen/Boer+amp+Buurt/388


25 mei 2020

Een tussentijds bericht over de Hennipgaarde NU.

Kleurrijke noot tijdens de lockdown. Zoals de vorige jaren komt ook dit jaar de Hennipgaarde weer tot leven. Wat minder wuivend koren dit jaar, maar wel ontluikend voorjaarsgroen en veel bloemen die de landelijkheid kleur geven en de paden omzomen. Dit was het idee dat "we" eind 2014, begin 2015, voor ogen hadden vanuit het platform Eendragtspolder. Het heeft stevig doorpakken gekost, niet iedereen kon zich in dit idee vinden, maar het is er gekomen, en is voor elke bezoeker een pareltje. Rustpunt voor de wandelaar van en buiten Zevenhuizen.

Stichting Natuurpolders heeft de uitvoering voor haar rekening genomen met een breder doel dan alleen een landschappelijk fraai gebied. Er wordt gifvrij verbouwd en dat mag in deze akkerlanden, waar geen leven meer in de grond zit, een mooi initiatief heten. Het is arbeidsintensief werken en vechten tegen onkruid maar het resultaat mag er zijn. Gifvrij wil ook zeggen het verbeteren van het grondwater. Er gaan een paar jaar overheen, want niet op maandag meteen klaar. Maar de eerste inventarisatie van leven op de HG is erg hoopvol gebleken. Het onderhoud houdt tevens een sociaal project in. Diverse mensen met verschillende vaardigheden werken hieraan mee, tot en met mensen met een geestelijke handicap: hier op de HG, in de molen waar het graan wordt gemalen, brood wordt gebakken, aan toe.

Gaandeweg wordt ook een distributienetwerk opgezet zoals voor het nieuwste project Boer en Buurt. Verbouwen en afname voor de buurt; tegenwoordig een opkomend verschijnsel. Daartoe worden op de grond van SOL gifvrije groenten verbouwd en wordt met boeren samengewerkt voor producten die niet van de koude grond komen. Vrienden van de Hennipgaarde tonen zich al gauw ook vrienden van het in oprichting zijnde Boer en Buurt. Er zijn inmiddels bijna 200 aangesloten betrokkenen geregistreerd. Nog zonder dat er één product van het land is gehaald. Een hoopvol teken voor de interesse in wat er in ons dorp plaatsvindt.

De drijvende kracht hierachter is dezelfde die ook de zorg voor de Hennipgaarde op zich heeft genomen. Tegen de stroom in is dit een in het oog lopende prestatie. Naast Natuurpolders is voor Boer en Buurt een afzonderlijke organisatie ontstaan. Het bijzondere vind ik dat het doodgewone burgers zijn die dit van de grond hijsen. Zonder een stuwende kracht zoals van gemeente of recreatieschap. Al zou dat mijns inziens niet misstaan. Opmerkelijke prestaties met opmerkelijke visie en energie.

Wij van Platform Eendragtspolder zijn er zeker trots op dat vanaf onze eerste actie in 2014 en onze voorstellen begin 2015 de ontwikkeling heeft plaatsgevonden waarvan dit voor het moment het resultaat is. Wij zijn niet de uitvoerders van het plan, wel zijn wij betrokken geweest en steunen het waar we kunnen. Om onze handen "vrij"te houden en ons op meer plekken te kunnen richten dan de HG is de uitvoerende energie gebundeld in de Stichting Natuurpolders met als nieuwe uitloper Boer en Buurt.


13 mei 2019

Voor het nog op te stellen verkeersplan voor het Rottemerengebied hebben wij input geleverd. Wij namen deel aan de klankbordgroep verkeersvisie waarin we onze bijdrage hebben toegelicht. Dit verkeersplan maakt onderdeel uit van het ontwikkelplan voor het gebied dat het komend jaar samen met belanghebbenden wordt opgesteld. Input/advies/suggesties verkeersplan Rottemerengebied door Platform EP. Overzichtskaartje. 

15 april 2019

Gelet op de kwetsbaarheid van de ontwakende Hennipgaarde (vogels, gewassen, bloemen, insecten bij een toename bezoekers) plaatsten we de onderstaande tekst op Facebook "Je bent een Zevenhuizenaar als ..." 

De komende drie maanden komt de Hennipgaarde buiten de Speelpolder in bloei. De met vrijwilligers geplante bloemen en kruiden de ingezaaide bloemenranden en wilgen geven kleur aan de akkers. De fruitbomen staan al in bloei. Alles is nog pril. Maar voor het eerst kunnen we zien hoe de Hennipgaarde volgens plan gaat voorzien in een volgroeid stukje natuurschoon. Zonder gebruik van gif en met aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit creëert Stichting Natuurpolders een goede omgeving voor insecten en vogels. Ook op het aangrenzende land van SOL worden net als vorig jaar op een biologische manier diverse soorten tarwe verbouwd. Op de oogstmarkt in september zullen de producten van de Hennipgaarde weer te koop zijn.

Jammer is dat sommige hondenbezitters de honden niet aangelijnd houden (Velen wél !!). Vreemd want bij alle ingangen staat een bord met duidelijke instructies.

Maar buiten de spelregels op de Hennipgaarde is het bovendien een verplichting tijdens het broedseizoen om honden niet vrij te laten lopen. Het broedseizoen loopt van half maart tot eind juli. De vogelnesten zijn vaak verborgen en kunnen makkelijk worden vernield en de vogels hebben rust nodig. Dat geldt zeker voor de zeldzame vogels die in ons gebied nestelen. Ook bezoekers, die misschien niets met vogels hebben, wordt gevraagd hier rekening mee te houden. Het is een wettelijke verplichting die sommigen aan hun laars lappen. Maar het verbod van loslopen is er niet voor niets. Wat je niet moet hebben zijn rondhollende honden. Leuk om te zien, maar ze maken veel stuk. Zowel waar het gaat om nesten, maar ook in de vanaf nu opkomende gewassen en bloemen. Spreek (ook als hondenbezitters) elkaar hierop aan want elke aangelijnde hond is een voorbeeld hoe het WEL moet. Op de groene velden (tijdelijke parkeerplaats voor grote evenementen bij de roeibaan) mogen de honden los rennen.

Stront opruimen is nog niet iedereen gegeven. Maar het is ronduit smerig als in de Speelpolder kinderen met blote voeten in de poep trappen. Ook verder in het gebied veroorzaakt het vervuiling en wekt het weerzin. Weerzin bij bezoekers, maar ook bij vrijwilligers die hun best doen om het gebied leuk en aantrekkelijk te houden. De Hennipgaarde wordt met tientallen vrijwilligers onderhouden en door honderden mensen gebruikt. Laten we de Hennipgaarde gezamenlijk mooi houden.

Tijdens de Raadsvergadering over de Kadernota deed zich iets opvallends voor. Zowel door het CDA als de PvdA/GroenLinks werd geopperd dat de Hennipgaarde onvoldoende wordt gebruikt. En wel hoofdzakelijk door (PvdA) de "happy few" aan de rand van Zevenhuizen. Wij zien dit als een poging om de afspraken over de Hennipgaarde onderuit te halen. Het lijkt er op dat ze de afspraken ten aanzien van het gebruik van de groene multifunctionele velden permanent voor parkeren willen openstellen. Wij zijn daar fel tegen gekant om diverse redenen. Eén van de redenen is het daardoor in de hand werken van verloedering en verkeerd gebruik. Nu al is er bijna niet op te treden tegen onwelgevallige toestanden s'nachts op het openbare terrein van de roeibaan, de straatraces op dit terrein en op de Slingerkade. Tevens vrezen wij dat er sprake is van een ondergrondse ontwikkeling naar een veel groter, omvangrijker plan om mensen van ver aan te trekken. Ook de inhoud van de kadernota (plan pag. 15 en tekst blz. 16) geeft aanleiding tot die veronderstelling.  In reactie op de uitlatingen van PvdA/Groenlinks zonden wij onderstaande brief aan deze fractie. 

10 april 2019

Brief aan de (steun-)fractie van PvdA/GroenLinks, 

Betreft: fractiestandpunt m.b.t. gebruik Hennipgaarde – ref. Raad d.d. 26 maart jl. en artikel in Hart van Holland d.d. 3 april jl.

Beste heer Damen en overige leden van de (steun)fractie,

Uw uitlatingen over de Hennipgaarde in de raadsvergaderingen en de pers zijn voor ons aanleiding om hier bij uw fractie op terug te komen. We stellen uw antwoord op deze brief op prijs en lichten onze opvattingen zo nodig graag toe.

Eerder bent u mondeling bij een toevallige ontmoeting in het dorp Zevenhuizen geïnformeerd over het ontstaan van de Hennipgaarde door ons lid Mariëtte Hommes. Het standpunt van uw fractie stelt ons daarom des te meer teleur.

U wilt dat er méér volk zal komen want u hebt bij uw bezoek weinig mensen gesignaleerd. Goed rentmeesterschap (een fraaie Bijbelse term) vereist volgens uw fractie dat er méér mensen komen. U stelde dat nu alleen “de happy few uit de buurt” er gebruik van maakt. Dat kan volgens u niet de bedoeling zijn nu er drie miljoen euro gemeenschapsgeld in gestoken is. U zei: “de hele gemeente moet er gebruik van kunnen maken”. Welnu, er is niets dat dat verhindert. En er is niets dat op het tegendeel wijst. Herhaalde bezoekjes van u zullen dat kunnen bevestigen. Het gebied wordt door uiteenlopende inwoners van Zevenhuizen bezocht. De bekendheid en het gebruik moeten overigens groeien, evenals de schoonheid van het gebied. Het is nog niet eens helemaal klaar. En let op: Het gebied is (zeker in deze eerste fase) kwetsbaar en verdraagt geen grote hoeveelheid bezoekers.

Had u gedacht dat bij het doorknippen van het lint drommen bezoekers het gebied zouden bestormen? Alsjeblieft niet. We zijn net uit de ruwbouwfase in de zompige klei. 2019 wordt het eerste jaar waarin de boomgaard gaat uitgroeien, de akkers en bloemenranden gaan bloeien, de 1000 door vrijwilligers geplante wilgen gaan uitlopen en de duizenden planten, die dankzij vrijwilligers de droogte van 2018 hebben overleefd gaan bijdragen aan de biodiversiteit. Dat de kinderen massaal het speelpolderwater hebben verlaten vanwege optredende ziekteverschijnselen is natuurlijk jammer, maar zal naar wij hopen worden opgelost. Happy few? Hoezo?  

U beseft kennelijk niet dat niemand in Zevenhuizen heeft gevraagd om deze voorziening en dus ook niet om daaraan € 3 miljoen te spenderen. De reden voor de aankoop van de grond was de opdracht parkeerplaatsen te realiseren nabij de roeibaan. Dat was een herstel van een evidente fout bij het ontwerp van de roeibaan.  

U beseft kennelijk ook niet dat grote bezwaren vanuit Zevenhuizen tegen de megalomane ideeën en wilde plannen (Lowlands aan de Rotte) tot een beklonken compromis tussen overheid, belanghebbenden en bewoners hebben geleid. Of zit u nog steeds op de lijn van het willen realiseren van dure bestemmingen in deze verre uithoek van de polder, of een andere publiekstrekker van grote omvang? Daarvan kan geen sprake zijn.

U beseft kennelijk niet dat de intensieve participatie van inwoners heeft geleid tot afspraken met het Schap over zowel de inrichting van het gebied als over de omvang van het parkeerterrein. Dat ging vanwege de co-creatie van het gebied van 4,5 naar 2 hectare en mag beperkt opengesteld worden. Maximaal 22 keer per jaar, tijdens grote wedstrijden op de roeibaan. Juridisch mag het de naam parkeerterrein niet dragen. Daarom is het nu een multifunctioneel groengebied, waarop op bepaalde tijden geparkeerd mag worden.

U beseft kennelijk niet dat de Hennipgaarde uitdrukkelijk is aangelegd als een voorziening voor de inwoners van Zevenhuizen. De buurt, het dorp. Dat staat los van het gereglementeer- de gebruik door bezoekers/deelnemers bij evenementen op de Willem Alexanderbaan.

Ons Platform is opgericht om de verontwaardiging over wilde plannen met dit gebied aan de Gemeenteraad kenbaar te maken. Verder om te letten op goed bestuur, en constructief bij te dragen aan een meer passende ontwikkeling. We hebben samen met bewoners en onze nog steeds bestaande 200 volgers zeker wat bereikt. In het belang van álle inwoners van het dorp. We zijn nog steeds nodig. Zeker nu sommige lokale politici onder wie de fractie van PvdA/GL bereid zijn om functie, doel en afspraken zomaar te vergeten.   

U wilt méér bezoekers.  Niet alleen de happy few uit het dorp maar ook andere Zevenhuizenaren. Allen “vanuit de hele gemeente” die de schoonheid en de  speelvoorzieningen nog niet hebben ontdekt. Wij zijn blij met uw PR wat dat betreft. Prima als mensen vanuit Nesselande of van verder weg komen. D.w.z. zolang zij net als u per fiets of lopend komen, geen vernielingen aanrichten, het ingerichte landschap respecteren en de hondenregels naleven. En de auto achterlaten op het parkeerterrein aan het eind van de Middelweg, of aan het eind van de Tweemanspolder , of elders. Zoals in het hele groenblauwe gebied door de beheerder wordt gewenst.

Mensen van verder weg aantrekken die met de auto komen, moeten we niet willen. Want dat betekent naast ongewenste belasting van de daarvoor ongeschikte Slingerkade, het doorbreken van de afspraak over de openstelling van de parkeerplaats. Met onrust voor de nabijgelegen woonwijk en allerlei navenante bezwaren tot nachtelijk storend gedoe en gespuis in de polder, zoals dat sinds de aanleg van de Hennipgaarde als onoplosbaar probleem wordt ervaren.  Als volksvertegenwoordigers wilt u dit toch ook niet? 

Tegen kleinschalig (u noemde het “kleinstedelijk”) gebruik van het gebied zoals nu, heeft  niemand bezwaar. Wat is er fijner dan in rust zonder kabaal en vertier hier je ochtend- of avondwandeling te komen maken, al dan niet met je hond (wel aan de lijn, en binnen de aangegeven paden), te recreëren op het strandje, een kinderfeestje te houden, te ontsnappen aan de gebouwde omgeving in een verzorgde natuur!? U hebt die ervaring naar eigen zeggen zelf! Laten we deze plek van relatieve rust en ruimte koesteren!

Uw probleem dat er nu drie miljoen gemeenschapsgeld onderbenut zou zijn is een ongepaste, en onjuiste veronderstelling. De aanschaf van de grond ten behoeve van parkeren voor de roeibaan en investeringen daarin staan op zich. Het bedrag dat voor de inrichting van de Hennipgaarde beschikbaar was is minder dan de helft van de hiervoor resterende 1,6 miljoen. Voor ruim een half miljoen zijn de bewonerwensen gerealiseerd. Overigens vinden wij het bedrag een gotspe in het licht van de waarde van rust en ruimte voor welzijn en gezondheid van inwoners. Voor ruim een half miljoen is er via co- creatie en compromissen een juweeltje ontstaan, waar gemeente en Recreatieschap goede sier mee maken. Een juweeltje dat een uitloop is voor heel Zevenhuizen. Dat aldus bekend wordt en qua gebruik aan het groeien is.

Mijnheer, er is  mede door flinke inspanning van bewoners door het Schap uiteindelijk ruim een half miljoen, geen 3 miljoen in de inrichting door inwoners van de  Hennipgaarde gestoken. D.w.z. naast de uitgaven die sowieso moesten worden gedaan t.b.v. planning, architectuur, tekenen, grondverzet, m.n. ook  t.b.v. de voorzieningen voor de  roeibaan en de aanleg van de fietsverbinding naar de roeibaan. Dan hebben wij het nog niet eens over het kapitaal aan vrijwilligerswerkzaamheden (op hoeveel ton te schatten?) dat omwonenden in hun vrije tijd in de Hennipgaarde hebben geïnvesteerd. U als volksvertegenwoordiger hoort dat te weten. Wij begrijpen daarom niet wat u bezielt om vanuit uw fractie  het onjuiste bedrag van drie miljoen op te voeren. Dat wekt een verkeerd beeld. Wat beoogt u?  

De vraag rijst bovendien: hoeveel is uw fractie het gerealiseerde eigenlijk waard?

Met vriendelijke groeten,

Platform Eendragtspolder

Mariëtte Hommes

Karel Christiaanse

Vanuit de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte Rotterdam werden tot onze verrassing dezelfde punten geopperd als in onze inspreek teksten. Het bleek ons dat de commissieleden weinig tot niets weten van hoe de kadernota is ontvangen door de Raden van Zuidplas en Lansingerland. De commissie droeg wethouder Bert Wijbenga op om de uitwerking van de Kadernota te laten plaatsvinden in nauw overleg met de stakeholders. Dat biedt ons een perspectief. We zonden de gemeenteraad van Rotterdam een brief om hen kenbaar te maken dat Platform EP één van de partijen is die betrokken is.  

9 april 2019

Ingezonden brief aan de gemeenteraad Rotterdam naar aanleiding van de kadernota kader en koers voor de ontwikkeling van een recreatief landschapspark Rottemeren. 

Geachte leden van de gemeenteraad Rotterdam.                                           

U gaat de Kadernota voor een groenblauwe toekomst vaststellen (Raadsvergadering agendapunt 18).

Dat Kader gaat ons aan het hart. Wij hebben in samenwerking met een groot aantal groepen uit de bevolking invloed willen uitoefenen op de inhoud en het proces door in te spreken in de commissievergaderingen c.q. gemeenteraden van Zuidplas en Lansingerland. Wij hebben niet ingesproken in uw raadscommissie Wonen.  Hoe  onjuist ! U heeft vanuit het Rotterdamse op heldere, klare taal hoofdpunten van kritiek aan de orde gesteld. Wij zijn daardoor blij verrast en zijn er u erkentelijk voor. Hadden wij eerder van uw kritisch vermogen bij dit onderwerp geweten dan hadden we in uw commissie Wonen ingesproken. Noch het inspreken, noch de inbreng van enkele raadsfracties in de drie gemeenten hebben op het Kader enige invloed gehad. Zelfs de poging om in de drie gemeenten een identieke motie of amendement te laten indienen strandde. Dit legt een feilen bloot in het feitelijk handelen van het Recreatieschap, en het onvermogen tot corrigeren door de drie aangesloten gemeenteraden.

Wij stellen vast dat in alle gemeenten de volgende opmerkingen naar voren zijn gebracht:

-          er wordt voornamelijk getamboereerd op actieve recreatie;

-   op hoofdpunten is de nota storend onvolledig; slechts 1 van de drie hoofdtaken uit de samenwerkingsovereenkomst is uitgewerkt;

-       onderbelicht zijn passieve recreatie, rust en stilte, natuurbehoud en natuurwaarden, terwijl dit tot heden de kernwaarden van het gebied zijn, die in de verstedelijking in de knel komen.

Een Kader dat ook voor de generatie van onze kindskinderen geldig is, mag dergelijke grove tekortkomingen eigenlijk niet bevatten. Wij begrijpen best dat amenderen een moeilijke aangelegenheid is, maar dat moet je dan ook navenant aanpakken in plaats van de deuren te sluiten.

Wat ons buitengewoon stoort is dat er NIETS van wat uit onze gelederen (of vanuit de fracties) naar voren is gebracht als aanvulling op het Kader is erkend. Een wethouder: “Honderd mensen, honderd wensen” en “Je kunt nu eenmaal niet iederéén tevreden stemmen”. Verder is in elke gemeente de  kritiek getypeerd als “een uitvoeringskwestie”. Dat biedt  enig perspectief voor degenen die zich nauwgezet met de zaak blijven bezighouden. Er is in de Raden op gehamerd en beloofd dat bij de uitwerking alle stakeholders betrokken dienen te worden. Dat dáár de uitwerking plaatsvindt. De Raden worden betrokken via de terugmelding daarvan door de portefeuillehouders.

Reden van onze informatie aan u is dat wij hebben gemerkt dat de gemeenten onderling geen informatie hebben gedeeld. Daar ook niet nieuwsgierig naar lijken te zijn, hoewel het de discussie zou vergemakkelijken. In Zuidplas is er sinds het jaar 2014 door de samenwerkende groepen veel bereikt dat u kennelijk onbekend is. Daarbij gaat het om “natuur en duurzaamheid” en het opkomen voor aspecten die in de verstedelijking onder druk staan.  Wij herkenden uw zienswijze ogenblikkelijk.  U heeft  t.b.v. de Uitvoering van het Kader een aantal aandachtspunten meegegeven aan uw wethouder. Daarbij denken wij dat het goed is te weten, dat een aantal natuur gerichte organisaties vanuit Zuidplas en omgeving ook daar permanent aan werkt. Vanuit betrokkenheid bij dit unieke gebied.

Tenslotte. U sprak uw waardering uit voor het samenwerkingsverband in het Recreatieschap dat er 50 goede jaren op heeft zitten. Wij merken op dat voor de komende 50 jaar een update niet zou misstaan als het gaat om zaken die vroeger niet op de eerste plaats stonden. Tijden zijn veranderd, en niet meer technisch, of met vnl. civiele techniek, op te lossen. Tegenwoordig zijn de hoofdaccenten sterk verschoven naar gezondheid, biodiversiteit, insectenbestand, duurzaam en gifvrij ondernemen, behoud van spaarzame natuur en historisch erfgoed. Dit vereist geheel nieuwe kennis, inzicht en ervaring. Wij zijn er inmiddels vijf jaar niet van overtuigd dat het Recreatieschap dit op het netvlies heeft.

Wij danken u voor uw aandacht.

Karel Christiaanse, Mariëtte Hommes, Platform Eendragtspolder (“Platform EP”) 

--------------

Omdat het ons inziens om een gezamenlijk belang gaat hebben wij ons ook op buurgemeente Lansingerland gericht. Wij hebben daar ingesproken met ongeveer dezelfde punten als in de gemeente Zuidplas.

12 maart 2019 

Platform EP spreekt in bij de commissie Ruimte Lansingerland. Onderstaand de inspreektekst.

Geachte leden van de Commissie Ruimte Lansingerland,

Graag spreek ook ik in op agendapunt 6.b. Mijn naam is Mariëtte Hommes-Volker . Ik vertegenwoordig Platform Eendragtspolder, die polder aan de overkant van de Rotte, waar met veel burgervrijwilligers in co-creatie met het Schap een mooi natuurterugwingebied en extensief recreatiegebied tot stand is gekomen . U zult zich wel afvragen wat ik hier bij u kom doen. Ik sta hier niet om inhoudelijke punten m.b.t. Lansingerland in te brengen, die zijn zojuist verwoord door St. Rotteverband en Natuur- en Vogelwacht Rotta, waar ons Platform overigens volledig achterstaat. Op de inhoud van de Kadernotitie, o.i. een onvolledig stuk, heb ik vorige week in de Raadsvergadering van Zuidplas ingesproken. Wat daar verbazing wekte, daar vraag ik hier uw aandacht voor.

De voorliggende Kadernotitie werd ter vaststelling aangeboden aan de Raadsleden van Zuidplas, zonder voorgaande bespreking in een Raadscommissie. Alras werd duidelijk, dat niet gerekend was op de nogal essentiële aanpassingen die door meerdere fracties gewenst bleken. Ook werd door hen aan de wethouder de vraag gesteld of het hier om een kader of om een visie ging. Logische vraag, daar discussie over visie, een ruime waaier aan mogelijkheden, vooraf dient te gaan aan inperking van die waaier naar een kaderstelling toe. Verschillende fracties hebben verzocht op de Kaderstelling invloed te mogen uitoefenen, nl. over een zo groot Groen/blauw natuurgebied voor een periode van 30 tot 40 jaar. De wethouder antwoordde, dat daar alleen op dat moment, nog de enige mogelijkheid toe was, in motie of amendement.

De Raad heeft geen stem meer na vaststelling van de Kadernotitie. Want bij het erop volgend Ontwikkelplan en Uitvoeringsplan wordt de Raad nog slechts geïnformeerd. Gaandeweg werd dus duidelijk dat over de eventuele inbreng van fracties van een kleine gemeente als Zuidplas wel een beetje heen gewalst kon worden voor het “hogere” doel van snelle planontwikkeling van commerciële activiteit, want daar gaat de Kadernotitie in hoofdzaak over. De Raad in haar verantwoordelijkheid en haar mogelijkheden tot afweging beperken bij een zo veelomvattend plan dat zozeer haar eigen gemeente betreft, daar waren burgers en fracties nogal over ontdaan. Binnen de Raad had kennelijk nog geen uitgebreide discussie plaatsgevonden over de aan dit zgn. Kader voorafgaande visie!! Het gaat hier niet over een kleinigheid.

Graag benoem ik, hopelijk ten overvloede, de 3 hoofdtaken van het Recreatieschap: a. de belangen van openluchtrecreatie, b. de belangen van natuurbescherming, c. het bewaren en bevorderen van natuur- en landschapsschoon.

Ons Platform en een aantal fracties in de Raad van Zuidplas missen node, in dit op commercie gerichte Kader, 2 van de 3 hoofdtaken, nl. die m.b.t. de natuur. Ja, zult u zeggen, maar impliciet staat het erin. OK, maar het wordt i.t.t.de andere taak uiterst marginaal benoemd. En waarom niet expliciet genoemd, terwijl alles wat op intensieve, actieve sport en recreatie gericht is, wél en nadrukkelijk expliciet genoemd wordt.

En dan te bedenken, dat van de 3000ha die het Schap beheert slechts een magere 1 % tot natuurgebied gerekend wordt. Is dat te weinig om moeite voor te doen het te bewaren of te ontwikkelen? Wat wensen fracties en burgers van Zuidplas en LSL aan natuurschoon, in deze oprukkende bakstenen, betonnen en hectische Metropool. Het resultaat van dit al was, dat de Kadernotitie niet werd vastgesteld, maar verdaagd naar de volgende vergadering, waarin naar verwachting de nodige moties en/of amendementen ingediend zullen worden.

Geachte commissie, ik verzoek u te bedenken, samen met de fracties in Zuidplas, hoe u dit Kaderplan een wending kunt geven naar wat dit gebied aantrekkelijk en gezondheid bevorderend maakt voor meer dan slechts 1 bevolkingslaag. Het grootste deel van de omwonenden heeft niets met het begrip actieve/Intensieve Sport en Recreatie, maar des te meer met genieten in een nog zeldzaam, prachtig, ontstressend, groen/blauw landschap.

Koester dit kostbare, onbetaalbare juweel !

Tenslotte, morgen sturen we vanuit Platform Eendragtspolder nog 2 documenten naar u commissieleden, en naar de fracties van de Raad van Lansingerland, te weten: het inspreekstuk van 5 maart jl. in de Raad van Zuidplas en de brief die voorafgaand aan die Raadsvergadering door ons naar de Raad is gestuurd.

Ik dank u voor uw aandacht.

Mariëtte Hommes-Volker,

Namens Platform Eendragtspolder,

Voor de Kadernota zie: http://www.recreatiezuidholland.nl/media/recreatie_zuidholland/org/documents/vergaderingen/rottemeren/rm_ab_20181210_08_01_kader_en_koers_rm_-_ruimte_voor_een_groenblauwe_toekomst.pdf

------------------

Hoewel wij na onze inspanningen voor de Eendragtspolder en daarna De Snelle dachten "met pensioen" te kunnen gaan viel de Kadernota voor een groenblauwe toekomst ons rauw op het dak. Daar gingen we weer, het was nodig. De nota bleek onvolkomen en tendentieus. Dat moest anders. Omdat de samenwerkende groepen ook werden overvallen hebben we alles op alles gezet om in te kunnen spreken in de raadsvergadering. Dat is gelukt. Ook verscheen er naar aanleiding daarvan een artikel in het AD. Wellicht heeft dat geholpen om de Kadernota vanuit verschillende kanten te bespreken en te willen amenderen. Als deze pogingen kregen nul op het rekest. Maar is door de ontstane reuring wel een opening tot stand gekomen. Dat zal later blijken.  

1 maart 2019

Platform spreekt dinsdag 5 maart 2019 in op agendapunt 8 Recreatiekader Rottemeren: kader en koers voor de ontwikkeling van een recreatief landschapspark Rottemeren. 

Vooruitlopende op onze inspraak zonden wij onderstaande reactie donderdag 28 februari naar de Raad en verantwoordelijk wethouder D. de Haas.

Geachte leden van de Raad,

Graag geven wij onze reactie op de kadernotitie “Ruimte voor een groenblauwe toekomst - kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren”, concept d.d. 4 december 2018 dat aan u ter vaststelling is voorgelegd en dat u zult bespreken in uw vergadering op 5 maart a.s. Wij vertrouwen dat u daarbij met onze opvattingen rekening zult houden.

Eerst even: Wie zijn wij ook alweer?

Het Platform herinrichting Eendragtspolder (Platform EP) heeft zich, in de periode 2015 – 2018 hard gemaakt voor natuurbehoud tussen de Rotte en het dorp Zevenhuizen. In co-creatie tussen Gemeente, Recreatieschap, Willem Alexander Roeibaan, Topsport Rotterdam, inwoners en andere belangengroepen (Kerngroep) is een prachtig resultaat geboekt met de naam Hennipgaarde. Iedereen die daar energie in heeft gestopt, is tevreden over wat er nu ligt. Het ontwikkelproces, het beheermodel en het resultaat zoals het er nu werkt, worden inmiddels een voorbeeldproject genoemd. De dagelijkse bezoekers van de Hennipgaarde uiten met regelmaat hun dankbaarheid richting vrijwilligers van Stichting Natuurpolders en Stichting Vrienden van de Hennipgaarde voor de inzet die zij plegen om van de Hennipgaarde een aantrekkelijk gebied te maken. Over het beheer van de verschillende onderdelen van de Hennipgaarde zijn afspraken gemaakt tussen het Recreatieschap en de Kerngroep.

Wat moet u doen met de kadernotitie?

Wij willen u input geven voor uw besluitvorming en drie zorgen met u delen

Hieronder lichten we deze opvattingen toe.

Ad 1.  Rust versus drukte/intensieve recreatie:

We constateren een interne tegenstelling in het rapport. Enerzijds is er in de diverse ‘groene’ kaders (pag. 8, 12 vooral 25) aandacht voor de belangen van natuurbescherming, het toenemend aantal ouderen met een specifieke behoefte aan (rustige) recreatie, het belang van de groene long in verband met de aantasting van luchtkwaliteit in de regio en het belang van ont-stressen in een blauwgroene omgeving. Anderzijds vinden we inbedding van deze wezenlijke onderwerpen onvoldoende terug. In de notitie ligt immers sterk de nadruk op intensivering en uitbreiding van het aanbod van actieve vormen van recreatie en sport.

Wij ontkennen niet dat actieve ontspanningsvormen van belang zijn. Maar onze hectische metropolitane samenleving en het toenemend aantal ouderen vraagt vooraleerst om rust, ruimte, natuur en extensieve recreatie, in het groen/blauw tussen vogelgeluiden, wind en water. Dit soort recreatie is bovendien gezondheid bevorderend voor alle leeftijdsgroepen. Want overmatige drukte is datgene waar bewoners van de Randstad nu juist altijd al in zitten. De overmaat aan visuele en auditieve impulsen in een gebied als de Randstad wordt door iedere gezondheidswetenschapper als schadelijk benoemd, niet in het minst door het verslavende aspect ervan.

Ad 2.  Ont-stressen ja maar niet door meer festivals:

Het begrip Festivalisering (pag.12) wordt genoemd als een trend die nog groeiende zou zijn. Reeds in april 2015 bij de behandeling van het Evenementenbeleid in de gemeenteraad bent u erop gewezen dat uit onderzoek blijkt dat gemeenten op grote festivals veel geld toeleggen. Grote festivals kennen een neergaande lijn wat betreft bezoekersaantallen. Daarbij hebben festivals in het algemeen een negatieve ecologische voetafdruk, zorgen voor veel overlast op allerlei vlak en is de klimaat neutrale logistiek in groene natuurlijke omgevingen een grote uitdaging, dan wel onmogelijk. Rotterdam staat bekend als de grote festivalstad van Nederland. Wij zien echt de noodzaak niet om die overdaad aan festivals verder het groen-blauwe gebied in te trekken. Laat het Rottemerengebied het uitloopgebied zijn en blijven voor de stedelingen die de hectiek van alledag willen ontvluchten.

Ad 3.  De Hennipgaarde is een rustgebied en geen pretpark:

In de tekening op pag. 15 en 31 wordt een aantal overstappunten aangegeven van de auto naar langzaam verkeer, onder meer in het westelijk deel van de Hennipgaarde. Over het gebruik van de parkeervoorziening op de Hennipgaarde zijn echter afspraken gemaakt voor beperkt gebruik.

Wij zien geen enkele reden om de afgesproken beperking te veranderen. Zeker niet nu er eventueel ook nog een recreatiecluster ontwikkeld zou kunnen worden (pag. 30).

We roepen in herinnering dat de 9 ha. (Hennipgaarde) is aangekocht met als doel het realiseren van een parkeerplaats voor de Roeibaan (het was de reparatie van een fout bij de aanleg van de roeibaan) en het realiseren van een verbinding van het dorp Zevenhuizen met de polder. De grond mocht alleen aangekocht en ontwikkeld worden als er tot een gedragen plan met de bewoners/belanghebbenden over inrichting en beheer zou komen.  De te realiseren twee hectare groene parkeerruimte was een groot discussiepunt. Uiteindelijk is afgesproken dat dit multifunctionele groengebied als parkeervoorziening alleen open is als er grote evenementen op de roeibaan plaatsvinden.  Voor 2017 en 2018 werd een proefperiode vastgesteld met een maximum van 22 dagen per jaar. De afgesproken evaluatie moet nog plaatsvinden.

Deze afspraken waren een voorwaarde voor het accorderen van het hele plan. Uitgebreid zijn de diverse achterbannen geraadpleegd over dit hete parkeerhangijzer, vanwege gezichtsvervuiling, dreigende overlast van allerlei aard op een slecht controleerbaar terrein in combinatie met overlast door racend motor- en autoverkeer op de aanvoerweg en op dit terrein zelf. Dit terrein is apert afgewezen als een openbaar parkeerterrein en de infrastructuur ter plekke is totaal niet geschikt voor aantrekkende verkeersstromen, die een risico kunnen vormen voor de veiligheid.

Het karakter van de Hennipgaarde leent zich verder niet voor grootschalige recreatie.  Het terrein wordt als natuurterugwingebied ontwikkeld en beheerd door Stichting Natuurpolders, er zijn kleine sport- en spelactiviteiten die door de Vrienden van de Hennipgaarde worden georganiseerd en in de winter is er schaatsmogelijkheid. Het is aangelegd en in gebruik als uitloopgebied, speciaal voor omwonenden waarop kleinschalige buurtactiviteiten kunnen plaatsvinden. De Hennipgaarde en nabije omgeving zijn dus ongeschikt voor een nieuwe grote recreatietrekpleister.

Ten slotte wensen wij u succes met de besluitvorming en wij gaan ervan uit dat u onze inbreng daarin meeneemt. Wij zullen de ontwikkeling nauwgezet, en zo nodig met argusogen volgen.

Platform EP

Mariette Hommes

Karel Christiaanse      

 ---------------                                                 

Wij zijn nauw betrokken geweest bij het protest tegen, en het bespreken van een alternatief voor, woningbouw direct aan De Snelle. Daarover gaat het volgende.

26 februari 2019

Ons platform is sinds 2014 van invloed geweest op de veranderingen in de Eendragtspolder. Het realiseren van de Hennipgaarde is daar een voorbeeld van. De Hennipgaarde is een aardig compromis geworden van een aantal verschillende belangen.  Stichting Vrienden van de Hennipgaarde houden zich vooral bezig met het sport en spelgedeelte. De Stichting Natuurpolders heeft zich als uitvoerder opgeworpen en een deel van de Hennipgaarde in beheer gekregen. Stichting Natuurpolders zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit en het realiseren van sociale samenwerkingsverbanden. De activiteiten voldoen voortreffelijk aan de begindoelstelling van ons Platform. In de Hennipgaarde kan de voortgang hiervan worden waargenomen en gevolgd op de website van Stichting Natuurpolders en facebook. Met enige trots zien wij dat binnen beperkte mogelijkheden onze begindoelen doelen zijn gerealiseerd. We hebben voor het resultaat langdurig en hard moeten werken. 

In 2017-2018 hebben wij ons verzet tegen een betreurenswaardig bouwplan. Zeer luxe woningen aan het eind van de Middelweg, direct aan de Rotte. In de volksmond de “Snelle”. Fijn dat dat ook is gelukt. De woningen worden nu op de oorspronkelijk geplande plek gebouwd. Op de plek van de kassen die gaan verdwijnen. Het kwetsbare gebied komt nu vrij voor andere ontwikkelingen. Het op het nippertje gerealiseerde succes is vooral te danken aan de samenwerking met groepen zoals de  Stichting Rotte-Verband, Natuur- en Vogelwacht Rotta en de Belangengroep Oud Verlaat.

Zoals in 2014 gaat het niet alleen om het tegenhouden van o.i. rare plannen. Het gaat vooral om het aanbieden van ideeën over wat er dan wél kan gebeuren. Zoals onze inzet die heeft geleid tot de Hennipgaarde. Wat nu met De Snelle? Wij komen daarop terug.

Wij nemen deel aan een verscheidenheid aan overlegvormen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Zo lang dit zoden aan de dijk zet, blijven wij hiermee doorgaan. Dat doen wij uitgaande van de doelstelling om met argumenten de kwaliteit van het mooie Rottemerengebied (met name de Eendragtspolder) te behouden. De noodzaak is aangetoond en vormt een tegenwicht aan de (begrijpelijke) druk van stedelijke functies en ontwikkeling. 

------------

18 november 2017

Geachte volgers,

Na ons bericht over de werkzaamheden aan de Hennipgaarde in de Eendragtspolder, nu informatie over een ander speerpunt van ons platform. Het gaat om een groot onderwerp: het plan voor 36 zeer luxe woningen. Locatie is het open landschap direct aan de Rotte, Hoek Middelweg-Rottekade, dat ook wel “De Snelle” wordt genoemd. Wij zijn hier op tegen om twee redenen;

- 1e Omdat de directe omgeving van de Rotte in het fraaie Natuur- en Recreatiegebied vrij van woningbouw moet blijven.

- 2e Omdat wij niet zomaar kunnen aanvaarden dat er een loopje met de democratisch gekozen gemeenteraad wordt genomen. Zeker nu het om een kwetsbaar gebied gaat, met een bijzondere recreatieve waarde voor drie gemeenten. Dat wij ons ook met dit aspect bemoeien komt vanwege het ontwijkende gedrag dat wij bij voortduring tegenkomen. Onze rol is soms het attenderen va de Raad, ook nu.

De Ruimte-voor-Ruimte regeling en het slopen van de kassen

Vóór 2010 zijn provincie en gemeente overeengekomen dat de glastuinbouw achter de woningen aan de Middelweg zou verdwijnen. Daarvoor in de plaats zou woningbouw komen. Dat wordt de Ruimte-voor-Ruimteregeling genoemd. In de Raadsvergadering Zuidplas van 26 en 27 oktober 2010 is, na intensief onderzoek door een daartoe aangesteld bureau, een besluit genomen over de precieze plaats van deze woningbouw. Aangewezen werd de plek achter de dijk van wat nu de Dirk Smitskade heet (einde van de roeibaan) tot aan de woningen langs de Middelweg. Dat is het gebied waar nu kassen staan. Het gaat om 36 woningen van elk om en nabij 1 miljoen euro. Totaal bedrag derhalve circa 35 miljoen euro. Het voorstel waarop de Raad heeft besloten stelt expliciet dat dit de enig wenselijke plaats is. Onder meer omdat de dijk het zicht op de woningen afschermt en het open polderlandschap wordt behouden. Het bouwen van de woningen zelf zou geschieden door de combinatie van Tuinders en de Projectontwikkelaar. De gemeente faciliteert. Let op! Het gemeenteraadsbesluit van 2010 ging dus NIET om de hierboven bedoelde plek aan de Rotte! Zie het onderstaande kaartje.

Begin dit jaar bleek dat het plan van 2010 was verplaatst naar de Rotte! Daar waar de rivier een grote bocht maakt met zicht op het laatste stukje veenweidegebied in de Eendragtspolder. Voor goed begrip: Ons Platform is niet tegen de bouw. Ook niet tegen zeer luxe woningen. Het is vastgesteld oud beleid. Waar wij tegen zijn is het o.i. onverantwoordelijke gedrag, waarbij de bouwlocatie stilletjes is verplaatst naar het centrum van het natuur- en recreatiegebied de Rottemeren. “Stilletjes” wil zeggen, geheel buiten de gemeenteraad om. Waar en wanneer hebben we dat al eerder meegemaakt? De geschiedenis herhaalt zich. Wij vinden dat als burgers ongehoord. Het zou nog tot daar aan toe zijn als het om een gewone bouwlocatie zou gaan.

Maar hier gaat het om één van de belangrijke regioparken: een gekoesterde buitenruimte die jaarlijks zo’n 2,5 miljoen recreanten trekt o.a. vanwege zijn unieke combinatie met open landschappen. Bewonersgroepen waaronder ons Platform kregen lucht van deze kwestie omdat ten behoeve van de realisering van het project een grondruil in gang werd gezet (gemeente-recreatieschap). Dit voornemen m.b.t. De Snelle kwam voor ons volkomen onverwacht. Een grondruil betekende in onze ogen dat het plan reeds werd gefaciliteerd nog voordat iemand zich er over had kunnen uitspreken. Sterker, het terugkeren op deze dwaling zou hierdoor geblokkeerd kunnen worden. Wij vonden dat het afwijken van een gedegen raadsbesluit tenminste vereist dat de Raad zich opnieuw zal uitspreken. Wij werden in onze eis niet ontvankelijk bevonden. De grondruil ging gewoon door.

Samen met Stichting Rotte-verband, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Belangengroep Oud Verlaat en enkele omwonende burgers hebben we de handen ineengeslagen. Er zijn bezwaarschriften ingediend, die in eerste instantie niets uithaalden. Er werd niet op gereageerd. Nergens gingen er belletjes rinkelen, zo van hé, wat gebeurt er hier en waarom? Zonder dat iemand denkt wat voor belangen er bij deze merkwaardige gang van zaken (kunnen) spelen. Spelen er soms persoonlijke belangen? Zoiets is in ieder geval al aangestipt in de Raadsvergadering van oktober 2010. Maar misschien liggen de belangen veel meer gespreid. Iedereen wil wel in “De Snelle” wonen. Wie zijn de gegadigden, de belangstellenden? Dat zijn vragen die een opvallend vreemd gedrag oproepen.

Het belangrijke jaar 2015

Wij zijn op onderzoek gegaan en ontdekten dat het bouwplan in de Snelle reeds in 2015 !! gedetailleerd uitgewerkt was door tuinders en projectontwikkelaar. Het bevond zich in zo vergevorderd stadium dat het in oktober 2015 in de straatnamencommissie is behandeld. In 2015 werd de projectontwikkelaar opgezegd waardoor de planvorming stagneerde. Een nieuwe projectontwikkelaar ontwikkelde in samenwerking met de architect van het Recreatieschap dhr. Lap, een nieuw plan. Jawel, alweer voor “de Snelle”. In plaats van dat men terugkeerde naar de plek die de gemeenteraad in 2010 had aangewezen, ging men verder met deze unieke plek aan de Rotte. Het ten tweede male ontwikkelde plan was nadrukkelijk niet het oude plan. Maar het lijkt er op als twee druppels water. Het tweede plan is het thans vigerende plan. Het wordt namens de gemeente gepromoot door projectleider Mirko Buining. Hij noemt het een “verkennende schets”, daar is toch niets op tegen? Hij brengt het plan als een uniek kwalitatief hoogstandje, waar iedereen vanzelfsprekend de waarde van zal inzien.

Op 27 juni 2017 werd in het gebouw van de Roeibaan een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit verkennende plan. Het werd door de heer Arjen de Vries trots ingeleid ten overstaan van enkele bewoners en raadsleden. Een aantal adviseurs legde de ruimtelijke kwaliteit uit van het door hen uit-gewerkte plan. Wij vragen ons af: wat heet “verkennend” als het plan reeds lang bestaat, het a.h.w. reeds in uitvoering is (o.a. de grondruil), de voorgeschiedenis bij herhaling wordt verzwegen, en de weg terug moeilijk zo niet onmogelijk is. Dat is ons voorgehouden. Wij tonen aan dat het plan al in 2015 rond was, gebaseerd op andere uitgangspunten dan het huidige kwalitatieve hoogstandje, namelijk de verwachte geluidshinder vanuit de Eendragtspolder. Dat is nu een geheel vervallen argument, terwijl de stille keuze voor De Snelle is gebleven. Met dit argument van de gemeente zijn de tuinders (dat hebben zij overtuigend verklaard) overgehaald om naar de Snelle te gaan.

De handelwijze om de gemeenteraad buiten spel te houden is niet nieuw. In 2014 werden grootse plannen voor de Eendragtspolder geheim gehouden voor burgers en gemeenteraad. Het Platform EP is daardoor in het leven geroepen en heeft een bijdrage geleverd voor het herstellen hiervan. Vanwege de ontstane reuring is het mogelijk gebleken om het onderwerp in de Raad geagendeerd te krijgen. Op 4 juli 2017 hebben de bewonersgroepen ingesproken in de Raadsvergadering van de gemeente Zuidplas. De Gemeenteraad heeft daarbij het college opdracht gegeven de zaak opnieuw te bekijken. Terug te keren op de schreden, en uitgaande van besluit van 2010 opnieuw met omwonenden en belangengroeperingen te gaan zoeken naar de gewenste bouwlocatie. Openheid naar de Raad en burgerparticipatie in de besluitvorming werd verlangd en toegezegd.

Er is een Klankbordgroep in het leven geroepen, waarin naast officials van gemeente Zuidplas,  Recreatieschap en Projectontwikkelaar ook burgers en belangengroepen zitting hebben. De voorwaarde dat de bewoners maximaal twee vertegenwoordigers mochten afvaardigen hebben wij naast ons neergelegd. We lopen op dit moment niet vooruit op de resultaten van dit overleg. Bewoners hebben inmiddels een belangwekkend voorstel gedaan, waarop maandag 20 november gereageerd zal worden. We komen na de 20e bij u terug met de resultaten hiervan. Ondertussen zijn we zeer benieuwd naar uw mening. Uw steun kunnen we zeker gebruiken. Laat weten wat u van ons verwacht!

---------------------------------------

29 oktober 2017

Donderdag 2 november vindt de feestelijke start plaats van de aanleg van het project Hennipgaarde. Na lange voorbereidingen gaat het nu toch gebeuren. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur, in het parkje achter Wielewaal 49 en 50. De plek waar de aansluiting met de Hennipgaarde gerealiseerd gaat worden. Om 16.30 uur is de officiële starthandeling door schapsbestuurder Rik van Woudenberg. De mensen van Stichting Natuurpolders en Stichting Vrienden van de Hennipgaarde vertellen iets over welke activiteiten zij van plan zijn te gaan ondernemen op de Hennipgaarde. 

Om de Hennipgaarde goed in te richten, te beheren, de activiteiten te organiseren en te coördineren zijn twee stichtingen opgericht. De stichting Natuurpolders en de stichting Vrienden van de Hennipgaarde.

De stichting Natuurpolders is opgericht met het doel polders zodanig in te richten en te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. De stichting gaat op natuurvriendelijke manier op de Hennipgaarde een verscheidenheid aan gewassen en bloemen verbouwen. Er wordt gifvrij, dus zonder bestrijdingsmiddelen gewerkt en er worden landschappelijke elementen toegevoegd die zorgen voor een goede leefomgeving voor vogels, insecten en amfibieën. En niet te vergeten ook voor de mensen, die kunnen genieten van een aangenaam, landschappelijk beeld. In het voorjaar heeft de stichting op de braakliggende grond, alvast 6 hectare gerst ingezaaid omsloten door drie meter bloemenrand. Een eerste aanzet voor een prettig landschappelijk beeld. De bloemzaden zijn door vrijwilligers geoogst, waarvan een deel volgend jaar weer wordt ingezaaid. De stichting Natuurpolders leverde op het Oogstfeest en de Duurzaamheidsmarkt de eerste Hennipgaarde-producten zoals zakjes bloemzaad, honing, mosterd en honingzeep.

Voor het stimuleren van spelen, bewegen en ontmoeten in de Hennipgaarde is de Stichting Vrienden van de Hennipgaarde opgericht. De oprichters hebben zich sterk ingezet voor de inrichting van het speel- en beweegdeel van de Hennipaarde: "de Speel- en Beweegpolder". Na de uitgevoerde werken willen zij samen met inwoners en organisaties uiteenlopende activiteiten organiseren. Duidelijk mag zijn dat het gifvrij maken van grond en grondwater ook bevorderlijk zijn voor de waterkwaliteit in de speelpolder, waar kinderen schoon en veilig moeten kunnen spelen.

Verder worden er op de Hennipgaarde meer initiatieven gerealiseerd zoals een fruitboomgaard een bloemenpluktuin en een schaatsbaan. Met op de kop een multifunctioneel groen terrein waar activiteiten op gehouden kunnen worden, honden kunnen spelen en wellicht schapen op kunnen grazen. Tevens is het de plek waar ten behoeve van de roeibaan beperkt geparkeerd kan worden. We hebben het oppervlakte voor het parkeren kunnen halveren van 4,5 naar 2 hectare. Het parkeren wordt zoveel mogelijk aan het zicht vanuit het dorp onttrokken. Vormgeving en beplanting zorgen daarvoor. Het gebruik wordt gelimiteerd tot een afgesproken aantal gebeurtenissen. Daarbuiten is het terrein gesloten voor parkeren.

De structuur van de Hennipgaarde wordt gekenmerkt door een stelsel diepe grachten. Dit is een autonome inbreng van het GZH, waar inwoners niet aan te pas zijn gekomen. Wij zijn er niet gelukkig mee, ook al hebben we er uiteindelijk mee ingestemd. We vinden het jammer dat de hoge kosten de bewonersinitiatieven onder druk hebben gezet. Maar al met al ligt er een plan met diverse mogelijkheden dat nu van start gaat. Laat ons horen wat u ervan vindt.

Platform EP heeft zich sinds 2015 samen met omwonenden sterk gemaakt om een dergelijke duurzame vernieuwing in de Eendragtspolder te bewerkstelligen. Dit als alternatief (verdien-) model voor de woeste plannen in 2014. De gemeente wil tot de meest duurzame gemeente van Nederland behoren. Met initiatieven van onderaf. Welnu, op een mooier presenteerblaadje, en dan ook nog vanuit de bevolking kan dit niet aangeboden worden. Aan de gemeente willen wij zeggen: grijp de aangeboden kans om inzet op een duurzame leefomgeving i.s.m. de plaatselijke bevolking verder vorm te geven en te effectueren. Te beginnen in de Eendragtspolder. Wij blijven dat van harte steunen.

Zaterdag 25 maart 2017

Stand van zaken in de “9 hectare” van de Eendragtspolder. Het gebied draagt de naam “Hennipgaarde”.

Het plan voor de Hennigaarde omvat de volgende onderdelen;

 

Het gebied voor activiteiten- en landschappelijkheid

 

Op onderstaande tekening zijn de genoemde bestemmingen aangegeven.

Uitvoering van het plan vindt plaats vanaf eind augustus 2017, na het oogsten van de gerst.

 

Op deze wijze is het oorspronkelijke plan (oktober 2014) vervangen voor een bij ons dorp passend recreatiegebeuren. Het oorspronkelijke plan was voor parkeren en kamperen in de Eendragtspolder t.b.v. onder meer “Lowlands aan de Rotte” (hele Eendragtspolder), autocross en andere evenementen.  

 

Het ruim uitgevallen kanalenstelsel is een door GZH op eigen initiatief ingebracht element. Het is een sterk structurerend gegeven, waar de bewonerswensen in zijn geplaatst. Ook de door veel inwoners gewenste, en gewaardeerde, landschappelijkheid van het gebied heeft een plek gekregen.

 

De Stichting Natuurpolders leek het voor de inwoners aardig om per direct het terrein een zeker aanzien te geven. Daartoe is op circa 6 hectare, inclusief het land van Sol, gerst ingezaaid. Dat gewas kan worden geoogst in de maand augustus voordat de werkzaamheden beginnen. Als het meezit kan er ook een bloemenrand worden gerealiseerd evenwijdig aan het schelpenpad (toekomstige plek van het fietspad). We hopen dat inwoners deze verlevendiging van het bouwterrein kunnen waarderen.

 

Wij wensen de initiatiefnemers en de Stichting Natuurpolders alsmede het Recreatieschap en Staatsbosbeheer veel genoegen met het door de hand van velen ontstane plan. Met dank aan de bestuurders die voor een nieuwe werkwijze en aanpak hebben gekozen.

Dinsdag 31 mei 2016

Kom naar de DOE-MEE avond voor de “9 hectare” van de Eendragtspolder.

Donderdagavond 2 juni is een DOE-MEE avond georganiseerd. Hierbij treft u de betreffende affiche met de oproep aan. Waar gaat het over?

Voor de 9 hectare is samen met betrokken bewoners een plan gemaakt. In dat plan zijn onze doelen: beperkt parkeren voor de roeibaan, passend natuur- en landschapsbeheer en een dialoog met bewoners gerealiseerd. Inhoudelijk zijn er compromissen gesloten, die naar onze mening verdedigbaar zijn. Het plan wordt op 2 juni gepresenteerd door de betrokken ontwerpgroepen. Realisatie van de onderdelen van het plan vergt meedenken en meewerken van inwoners. Doel van de avond is u te informeren, enthousiast te maken en indien mogelijk er warm voor te krijgen.

Verschillende stands geven informatie over de verschillende onderdelen, zoals ze in de affiche beschreven zijn. Liesbeth de Frel zal namens zichzelf het onderdeel natuur- en landschapsbeheer voor het gehele gebied verzorgen alsook aangeven hoe zij dat wil gaan realiseren. Vanwege de taak die zij persoonlijk op de schouders neemt, heeft zij afstand van het Platform EP genomen. Zij opteert nu voor het realiseren van een droom: interessante nieuwe ontwikkelingen in de polder. Karel Christiaanse en Mariette Hommes zullen het Platform EP op de bekende wijze continueren. Het platform staat uiterst sympathiek tegenover haar plannen, maar kan zich niet met deze plannen identificeren. Platform EP richt zich op de Eendragtspolder als geheel, ook nadat “de 9 hectare” ingericht is.

Het plan als zodanig staat niet meer open voor wijzigingen. De ontwerpfase moet nu eenmaal eens  worden afgesloten. Daar zijn wij het over eens. Voor ons is het steeds de vraag geweest waarom er zoveel water en smalle verkaveling aan het plan ten grondslag heeft gelegen. Daar had namelijk niemand om gevraagd. De ontwerpers hebben naar de historie gekeken waarbij het gebied in lange smalle kavels was verdeeld, gescheiden door watergangen. Deze op zich aardige invalshoek bleek echter niet voor discussie open te staan. Voor het overige is sprake geweest van het in goed overleg geven en nemen, reden waarom wij als Platform toch blij zijn met het totale resultaat. Bestemming en uitwerking worden definitief vormgegeven op een manier die o.i. besloten lag in de oorspronkelijke zorg, wensen en bedoeling van bewoners.

6 maart 2016

Visie Recreatie Zuidplas 2025”  en “Evenementenkader Zuidplas”.

Het Platform EP heeft zich met de bovengenoemde voorstellen indringend beziggehouden.

In 2015 heeft de Gemeente drie bewoners- en ondernemers avonden georganiseerd in verband met de onderwerpen recreatie en toerisme in de gemeente Zuidplas. Ons Platform is bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig geweest. We hebben een inbreng geleverd met nadruk op b.v. het behoud van groen, natuur en rust, wandelen/fietsen. Onze schriftelijke reactie van 08-02-16 aan de Gemeenteraad en het College van B&W als ook ons inspreekstuk tijdens de vergadering van 16 februari 2015 vindt u onderaan deze pagina. V.w.b. de visie heeft ons Platform het College een pluim gegeven voor het overnemen van bijna alle voorstellen vanuit de betrokken platforms.

Opvallende besluitvorming Evenementenkader.

De Visie Recreatie is unaniem aangenomen. Het Evenementenbeleid daarentegen leverde haken en ogen op. In onze ogen staat vanuit het kader de achterdeur open voor welk evenement  dan ook, door ons ingesproken tijdens de raadsvergadering.In 1e termijn lichtte wethouder van Woudenberg toe dat in Zuidplas (dorps, landelijk , groen, rust) geen plaats is voor grootschalige evenementen. In 2e termijn kwam hij daar op terug, nadat een aantal politieke partijen vonden dat naast bijv. het Oogstfeest ook een pilot met een Housefeest voor de jeugd mogelijk zou moeten zijn. Onder meer de CU/SGP en het CDA waren tegen omdat zij Housefeesten en vergelijkbare grootschalige evenementen niet passend vinden bij het dorpse karakter van de gemeente Zuidplas.

Juist om dergelijke discussies te voorkomen en op voorhand al een zekere duidelijkheid te hebben was het de wens van ons Platform om een evenementenbeleid i.p.v. een kader op te stellen. Ondanks alle bezwaren werd het voorstel tot onze teleurstelling “conform” besloten. Dat leidde natuurlijk direct tot verontrustende koppen in de krant.

Recreatieplatform.

Wij reageerden positief op het plan van de gemeente voor een “Recreatieplatform”.  Een adviserend orgaan bestaande uit inwoners, ondernemers en de gemeente. De gemeente organiseert dit periodiek overleg en stelt aanjaag- en innovatiegelden beschikbaar.

Ons motto blijft “info door en voor inwoners”. Je kunt ons ook volgen en meepraten over de polders op Facebook https://www.facebook.com/PlatformEP/?ref=hl

19 november 2015

Wij riepen u 11 november jl. op om deel te nemen aan de laatste inspraakavond over de 9 ha. Aan deze oproep is massaal gevolg gegeven (ruim 80). Het verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de website van GZH. Wij constateren dat we erin zijn geslaagd om de inbreng van de bewoners tot zijn recht te laten komen. Een evenwichtige afweging van belangen kon zodoende plaatsvinden. Het resultaat is dat er draagvlak is vastgesteld voor het concept-ontwerp van de herinrichting van de 9 ha. Op 3 december a.s. wordt dit ontwerp voorgelegd aan het bestuur van het Recreatieschap ter besluitvorming. Bij positief besluit starten de werkzaamheden in januari 2016. Wij zullen betrokken blijven bij verdere ontwikkeling.

6 oktober 2015

In het vervolg op de eerste bijeenkomst d.d. 21 september over de herinrichting van de 9 ha. langs het Schelpenpad, hebben wij op 5 oktober deelgenomen aan een vervolgbijeenkomst. Uit reacties op ons eerste bericht bleek instemming met onze opstelling. Door ons is nadruk gelegd op het herwinnen van vertrouwen.

In de tweede bijeenkomst ging het om de vraag of er voldoende draagkracht zal zijn om 50% van de 9 hectare voor parkeren te bestemmen.Wij hebben (aanvankelijk als enige) de vraag met een duidelijk nee beantwoord. Argumenten:

• Het College heeft een nieuw breed gedragen proces beloofd; daarvan is geen sprake;

• De instemming van de aanwezigen is –met alle respect- daardoor niet relevant.

• De spoedeisendheid voor het oplossen van de parkeervraag voor het WK roeien 2016 en daarmee onherroepelijk ingrijpen in het gebied, gaat in tegen de totstandkoming van een gedragen plan waarbij de inwoners hun zegje hebben kunnen doen.

• Er zijn alternatieven voor het oplossen van de parkeervraag tijdens evenementen georganiseerd door de roeibaan. Onjuist als die niet worden afgewogen.

Er werd daarop benadrukt dat het inderdaad de opdracht is om tot een breed gedragen plan te komen. De parkeerbehoefte van de roeibaan maakt hier onderdeel van uit maar is volgens het GZH niet leidend in dit proces. Breed gedragen, betekent een plan dat door alle partijen wordt geaccepteerd waaronder inwoners van Zevenhuizen, en ook Mooi Zuidplas, Rotta, Rotte-Verband, e.a. Wij constateerden dat de huidige aanpak niet op dat doel gericht is.

Wij stellen dat bewoners tenminste willen kunnen meepraten over wat een parkeerterrein van deze omvang betekent. Die behoefte niet honoreren is o.i. vragen om moeilijkheden. Dát behoort precies niet tot de opdracht die gemeente heeft gegeven. Behalve nieuwe onrust kan zoiets bezwaren opleveren die een goede kans van slagen hebben o.a. vanwege het voortraject, toezeggingen etc.

In de eerste vergadering vroegen wij om cijfers en onderbouwing voor de parkeerbehoefte voor 2016 en verder. Uit deze gegevens bleek dat de gevraagde ruimte ver boven de structurele behoefte ligt. Vervolgens sprak de gemeente Zuidplas zich tegen de gevraagde ruimte van 4,5 hectare voor het aanleggen van parkeerplaatsen uit. Bij interne raadpleging is de gemeente tot een maximum van 2 hectare gekomen. Verder wil de gemeente niet gaan. Op de vraag of er daarnaast ook nog sprake kan zijn van een overloop voor parkeren was het antwoord ontkennend.

Na discussie tussen de aanwezigen (met uiteenlopende belangen) is een procedure geformuleerd die onze hoofdbezwaren wegnam, en waarmee wij hebben ingestemd. Deze aanpak is als volgt:

Waar het gaat om het belang van de inwoners van Zevenhuizen:

Ben je iemand die qua ontwerp mee wil doen en representeer je zo mogelijk een sociale groep, meldt je bij info@eendragtspolder-zevenhuizen.nl. Wij geven je aanmelding door aan de organisatie die een selectie maakt uit de voordracht. Wij kiezen dus niet, maar kunnen je eventueel wel van voorspraak voorzien.

Wil je iets anders kwijt naar aanleiding van dit verslag laat het ons dan ook weten. 

23 september 2015

Het is zover. De 9 hectare is weer in beeld. De gemeente Zuidplas heeft het Recreatieschap opgedragen om tot een breed gedragen plan voor dit stuk grond te komen. Naar onze mening maakt de 9 hectare deel uit van de gehele Eendragtspolder en zou er een samenhangende visie moeten komen voor deze hele Eendragtspolder.

Een meebepalend aspect is, dat grenzend aan de 9 hectare, in augustus 2016 “het grootste roei-evenement ooit” zal plaatsvinden. Alleen al 2.500 sporters, 500 helpers en duizenden bezoekers per dag duiden op een bijzonder groot evenement. Er is veel voor nodig om dit te faciliteren. Indien er hiertoe nog wat aan de Eendragtspolder moet worden vertimmerd, moet er bij wijze van spreken, morgen al met de werkzaamheden worden gestart.

Het Recreatieschap heeft het bureau Dialoogisch ingehuurd om het proces van planvorming en betrokkenheid (burgers) te begeleiden. Deze heeft voor een eerste oriëntatie een aantal zogenaamde ‘stakeholders’, belanghebbenden, uitgenodigd (de lijst van deelnemers wordt ons nog toegezonden). Er waren 18 mensen aanwezig, waaronder Liesbeth de Frel en Karel Christiaanse van het Platform EP. Wij hebben vermeld dat wij 300 “volgers” hebben. D.w.z. 300 e-mailadressen van gezinnen die zich bij het platform EP hebben aangemeld met het verzoek hen te informeren over onze kritische bevindingen en onze activiteiten.

Direct na aftrap bleek het gezelschap in uiteenlopende doelen geïnteresseerd te zijn. De centrale vraagstelling was ‚'hoe we op de helft van de 9 hectare snel kunnen voorzien in 1.000 parkeerplaatsen, met aanpalend ‘wat leuke dingen voor de mensen’. Er zijn belanghebbenden die een vast parkeerterrein willen (desnoods op een groene manier), anderen hebben het over een tijdelijke voorziening, of een voorziening die je alleen gebruikt als er noodzaak toe is. Vast of tijdelijk, het terrein dient te worden gedraineerd en verhard. Daar zijn dus investeringen voor nodig, waarvan wij ons af vragen af of die wel nodig zijn. Het is net als met elke investering: als je geld in de grond hebt gestoken wil je er baten voor terug.

Vanuit het platform steken we op de volgende manier in.

Over twee weken is de volgende bijeenkomst.

Als u ideeën heeft over de manier waarop er door de overheid met u contact kan worden onderhouden waar het gaat om de inrichting van de polder dan wel de 9 hectare, laat het ons dan weten. Dit is een vraag die het bureau Dialoogisch aan ons heeft gesteld.  

4 september 2015

Geachte volgers,

Op 1 september j.l. heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de toekomst van de gemeente op het gebied van recreatie. Titel van de besproken nota: “De tuin van de zuidelijke Randstad”. Vanwege de actualiteit van de Eendragtspolder meenden we dat we hierbij aanwezig dienden te zijn. We constateerden opvallende verschillen tussen de grote lijn van de inspraakrondes en de nota van het college van B&W. Het lag daarom op onze weg om dit aan de Raadsleden mee te geven, die immers de gesprekspartners van het college zijn. We schreven een open brief aan de gemeenteraad, die u hier kunt vinden. Hij is aan onze volgers toegezonden. Er was flink wat publiek in de raadszaal aanwezig. Wij hebben ingesproken met de boodschap die via deze link is te beluisteren (minuut 23 t/m 33). Daarnaast werd ook ingesproken door Belangengroep Oud Verlaat en de historische vereniging Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Oud-Zevenhuizen Moerkapelle. Die in eigen bewoordingen dezelfde boodschap aan het college aanboden.

Alles overziende mogen we tevreden zijn over het resultaat van de discussie.

Als slotsom mogen we terugkijken op een bevredigend resultaat: Er is een nieuw hoofdstuk geopend waarbij we in opdracht van de gemeenraad een rol vervullen. Dit dwingt ons tot beraad over deze rol. Hij leek afgerond met het afgesloten succes. Echter, het kritisch volgen bleek ook nu allerminst overbodig. Kennelijk voorzien we nog steeds in een behoefte. Daarnaast worden we door interessante derden benaderd die informatie aanleveren of iets kunnen bijdragen aan het door de gemeente gewenste duurzaamheidsbeleid. Daar heeft bijna niemand ervaring mee dus is het fijn als via ons deskundigheid op dat gebied wordt aangeboden.Tenslotte willen wij graag samenwerken met de andere “stakeholders” zoals zij worden genoemd, en de activiteiten afstemmen.

Wij stellen voor dat we:

Dit allemaal tot we overbodig zijn geworden of het bijltje erbij neerleggen.

We wensen een voor de burgers zo goed en zo begrijpelijk mogelijke gang van zaken, waarin naar burgers wordt geluisterd en beloftes worden nagekomen. Wij zijn als platform niet een belangenpartij die lobbyt voor het een of het ander. We zijn er om te bevorderen dat argumenten, verschillen en tegenstellingen binnen het beleid een gelijke kans krijgen.

N.B. Er is in de Raad terecht uitgebreid aandacht gevraagd voor het gebied rond de Hollandse IJssel, zowel de rivier, de oever, de bedijking en het binnendijkse land.

23 augustus 2015

Op dinsdag 1 september behandelt de Raad van Zuidplas de discussienota ’Tuin van de zuidelijke Randstad’. Het college vraagt van de gemeenteraad akkoord voor de in dit stuk gestelde kaders voor het opstellen van een recreatie en toerisme visie voor gemeente Zuidplas. De Eendragtspolder maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Input van het Platform op deze discussienota vindt u hier. De input wordt ondersteund door het rapport van KPMG, 'Groen, gezond en productief', waarin in kaart is gebracht of het investeren in groen leidt tot economische meerwaarde. Conclusie is dat investeren in groen, leidt tot een positief effect op de gezondheid van bewoners. Via deze weg tot tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim. Dus investeren in groen vertegenwoordigt een grote economische waarde. Wij pleiten voor het behoud van de natuurwaarden van de Eendragtspolder, waarin kleinschalige evenementen door en voor inwoners van gemeente Zuidplas een plek kunnen hebben. In onze reactie op de discussienota leest u dat wij de visie van Platform Mooi Zuidplas op recreatie ondersteunen. Een samenvatting van deze visie vindt u hier.  

26 juni 2015

Na een hectisch half jaar en met het zomerreces in het vooruitzicht geven wij een samenvatting van de situatie in de Eendragtspolder. Omdat deze inmiddels veel kanten heeft is het overzicht in hoofdstukjes ingedeeld. Vervolgens geven we op grond van de gegroeide situatie aan hoe wij ons het vervolg voorstellen. Indien u daar opmerkingen over heeft stellen wij uw mening erg op prijs, want die staat centraal. 

I.     samenvatting van 'wat vooraf ging'

II.    stand van zaken zomer 2015

III.   hoe nu verder

5 mei

Nog steeds geen duidelijkheid over housefestival Eendragtpolder. Beluister interview met burgemeester Kats op Omroep Zuidplas

25 april 2015

Het Platform zit weer aan tafel bij omroep Zuidplas. Mariette Hommes kijkt terug op de afgelopen week waar in het Platform van zich heeft laten horen bij de Raadsvergadering van dinsdag 21 april en bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren. Luister beslist naar dit interview. Mariette geeft op zeer verhelderende wijze weer wat de stand van zaken is op dit moment.

Kies item Zuidplas in het weekend, uur 2

Het interview start bij minuut 14 en eindigt bij minuut 26. http://omroepzuidplas.nl/gemist

23 april 2015

Het Platform bezocht de Algemene Bestuurs  vergadering van het Recreatieschap. Ook in deze vergadering kon ingesproken worden. Er waren 3 sprekers m.b.t. Evenementen Eendragtspolder, nl. Hr. R. van Buuren van stichting Rotte-Verband, Hr. C. van der Kooij van Belangroep Oud Verlaat en Mariëtte Hommes (inspreektekst). Er volgde een korte discussie met de aanwezige AB leden. Aangezien (Shame!) de voltallige afvaardiging van Rotterdam en de vertegenwoordiging van de Provincie ZH ontbraken, was de discussie beperkt. Ook konden geen besluiten genomen worden bij een zo groot aantal afwezige bestuursleden. M.n. kon het besluit over het al dan niet door laten gaan van het evenement “1992 Is For You” niet genomen worden. Dit evenement valt nl. samen met een prestigieuze roeiwedstrijd op de baan naast het festivalterrein. Voor deze roeiwedstrijd is op gezette tijden een absoluut stille omgeving een vereiste voor de zorgvuldigheid van de wedstrijd. . De  van deze inspraak geeft de boodschap aan het Recreatieschap weer.

22 april 2015

Karel en Liesbeth spraken met iemand van de RET, over transport van festivalgangers. De organisator van het “1992 is For You” festival heeft de RET gevraagd een voorstel te leveren voor het organiseren van het vervoer van de festivalgangers. Vervoersaanvraag voor 7.500 personen. Uit het verhaal blijkt, dat dit vervoer onmogelijk is op de veel te smalle wegen naar het Festivalterrein. Ook de metro naar Nesselande zal tegen meerprijs extra wagons moeten aankoppelen. Ook de “veiligheidsregio” heeft  bezwaren tegen een feest met 7.500 personen op deze slecht te ontsluiten locatie voor zoveel bezoekers.

Op 21 april was de Raadsvergadering

Waar “de  Eendragtspolder “ een van de  agendapunten was. Dit heeft een aantal volgers van het Platform naar het gemeentehuis gelokt. Er waren 6 insprekers , allen over de geplande Evenementen in de Eendragtspolder.  De volgende sprekers: hr. R.Hommes met het onderwerp: “Beschouwing haalbaarheid verdienmodel met evenementen en festivals”. Mevr. Leewis met een tekst van het Platform zelf. Hr. M.  Krijgsman.van Belangengroep Oud Verlaat.  Hr. J. Hol uit Nesselande over het standpunt van bewoners Nesselande, in de buurt van de Middelweg en bewoners in het gebied tussen Metrohalte  en EP. Een bestuurslid van de Stichting Willem Alexander Roeibaan, over het zeer ongelukkige plan van gelijktijdig een prestigieuze roeiwedstrijd en een House-feest op 23 mei.  En Hr. R. van Buuren van Stichting Rotte-Verband.

Direct na het inspreken werd het betreffende agendapunt in de Raad behandeld, waarbij helaas een Motie van SGP/CU en CDA, ten gunste van omwonenden van de EP en ten gunste van Rust, Groen, Recreatie en Sport, het in de Raad niet haalde. Toch is duidelijk geworden, dat “Op een verantwoorde manier omgaan met Polder en Omwonenden” weer een stapje dichterbij is gekomen.

15 april 2015

Minstens één van de Platformleden bezocht de avond in het Comeniuscollege over Recreatie en Toerisme , georganiseerd door de Gemeente, voor ondernemers en andere belangstellenden. Op deze avond sprak dhr. v.d. Avert,  Directeur City Marketing Amsterdam, die het concept “I Amsterdam”  op de kaart heeft gezet, waarmee hij het toerisme in A’dam een enorme push heeft gegeven. Zeer fraai verhaal over : hoe je de karakteristieke eigenschappen van een stad of streek moet benutten, om toerisme te bewerkstelligen. Hij benoemde ook het spanningsveld in  A’dam tussen bewoners en bezoekers; “Zorg ook goed voor je bewoners”, was zijn devies. Zijn advies voor de Eendragtspolder: Maak er de Achtertuin/Groene Tuin van de Randstad van, noem het eventueel: Central Parc. Begin klein bij het uitproberen van recreatievormen, en denk bij de EP vooral niet aan buitenlanders. En “pas op voor de politieke waan van de dag: waar zitten we over 7 jaar? Zoek wat je kracht is en bouw dat uit”.  Verscheidene ondernemers hadden leuke ideeën voor de polder bleek daarna tijdens het netwerk-borrel halfuurtje.

14 april 2015 

Agendering Toekomst Eendragtspolder, Raadsvergadering 21 april a.s.

- Oproep aan betrokken inwoners deze vergadering bij te wonen en gebruik te maken van het recht tot inspreken.

- Stand van zaken per 13 april 2015

6 april 2015

Waar komt toch dat plan vandaan? Artikel Omroep Zuidplas.

2 april 2015

De drie pilotevenementen zijn niet meer maatgevend! Twee van de drie gaan niet door.

College B&W vraagt Recreatieschap om toelichting.

1 maart 2015, opiniestuk op Omroep Zuidplas!!

Prelude-bommetjes-eendragtspolder-zijn-misschien-toch-wel-dingetje-aan-worden#comment

28 februari 2015, terugkoppeling acties afgelopen weken

Na de inloopavond hebben wij gesprekken gevoerd met diverse inwoners en raadsleden van CU/SGP/CDA. Donderdag jl. hebben wij aan de raadsleden deze mail plus brief verstuurd.

CDA/CU/SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Uitzending Omroep Zuidplas, Eendragtspolder weer onderwerp van gesprek. Beluister het fragment , kies op deze pagina Zuidplas in het weekend uur 3, Jurian Hennip en Pieter Beeldman in gesprek over de Eendragtspolder. Minuten 19 t/m 27 en 36 t/m 42.

Brief aan de bewoners d.d. 28 februari 2015, update stand van zaken.

17 februari 2015 - meer info over één van de drie geplande pilot evenementen

Muziekfestival Back to School

10 februari 2015 - actiebrief aan de bewoners

De brief vermeldt de recente ontwikkelingen en de noodzaak om vanuit de bewoners en/of de leden van de Gemeenteraad daarop te reageren.

6 februari 2015 - vragenbrief aan de Gemeenteraad

Op 6 februari hebben wij een brief naar de Gemeenteraad verzonden. De brief omvat een aantal vragen omtrent het plan voor recreatiegebied Rottemeren inclusief de Eendragtspolder. Onze bedoeling is om het grotere kader aan de orde te stellen waarbinnen thans enkele kleinere pilot projecten gaan plaatsvinden (zoals een autocross, een Back to school- en Mid Summer Sport Event).

 

Wij vragen ons af of de bewoners rondom de Rotte idee hebben van het grotere kader, waarvan deze kleinere pilots deel uitmaken. Vanuit onze informatiefunctie brengen wij dit grotere kader onder de aandacht. De vragen aan de Gemeenteraad zijn bedoeld om hun zienswijze op deze ontwikkelingen helder te krijgen. Het Recreatieschap koerst al geruime tijd op dit omvattende plan aan. Wij verwijzen u verder naar de stukken onder Bibliotheek – 2015 Ontwikkelingen. Wij houden u op de hoogte.

18 Februari 2015 Informatieavond 

Woensdag 18 februari a.s. organiseert het Recreatieschap Rottemeren voor de inwoners en belanghebbenden een informatieavond. De plannen ten aanzien van de programmering en inrichting van de evenemententerreinen, de geplande drie pilot-evenementen dit jaar en de 9 ha. aangekochte grond langs het Schelpenpad worden dan nader toegelicht.

Inloop vanaf 19:00 uur in Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen. Laat deze mogelijkheid niet aan u voorbij gaan om u te laten informeren! Een officiële presentatie wordt niet gegeven. Er zijn vertegenwoordigers van het Recreatieschap aanwezig voor nadere toelichting en beantwoorden van vragen. 

31 januari 2015 - Verslag informatief overleg donderdag 29 januari

Aanwezig: Hans Sytsema, account manager Recreatieschap de Rottemeren, Nelleke den Boon, senior conceptontwikkelaar, Groen Service Zuid-Holland, J. vd Eijck, ex raadslid VVD, J. Boersma, ex raadslid CDA, Karel Chistiaanse en Liesbeth de Frel. 

Binnenkort wordt gestart met de beloofde bewonersparticipatie over de ontwikkeling van de Eendragtspolder. Op 18 februari a.s. wordt er voor belangstellenden een inloopavond gehouden. Het gaat hierbij om twee onderwerpen:

1. Het ontwikkelen van het in het bestemmingsplan opgenomen evenemententerrein. Dit is de strook land waar ook de uitkijktoren staat. De strook wordt ook wel aangeduid als “de evenementen-eilanden”.

2.   De ontwikkeling van de 9 ha. aangekochte grond naast het Schelpenpad.

Op de inloopavond worden de plannen van het  Recreatieschap toegelicht. De plannen worden kort weergegeven in het gemeentelijk persbericht van 28 januari 2015 (zie onder bibliotheek, media-artikelen > persbulletin week 032015.pdf).  

Doel van de plannen is het te gelde maken van de terreinen. Dat is een financiële noodzaak. Daarnaast wordt bezien welke potenties er nog meer in de polder aanwezig zijn, zowel voor verdere uitbreiding van activiteiten en evenementen, als ter versterking van de kwaliteit van de omgeving. Zo uitte Nelleke den Boon belangstelling voor het versterken van de kwaliteit van het Schelpenpad. Daarvan vragen wij ons af of dat gelet op de reacties überhaupt een item is.  Het pad is al uniek genoeg, je kunt er hoogstens afbreuk aan doen.  Nelleke den Boon zal leiding geven aan de bewonersparticipatie.

Wij hebben geen persoonlijke wensen ingebracht, dat is niet onze rol. Wel hebben wij verwezen naar de reacties op de website, en daar kort verslag van gedaan. Ook zijn wij ingegaan op enige opletpunten. Dat zijn met name knelpunten tussen de kleinschaligheid van het gebied en de daarin aangelegde grootschalige objecten. Bijvoorbeeld waar het gaat om evenementen voor 5.000 tot 10.000 mensen: de aanwezigheid en de aan- en afvoer van de enorme aantallen mensen en auto’s en de beperkte mogelijkheden / knelpunten van de infrastructuur en het natuurgebied.  

Verder hebben wij aangegeven dat de basis van de ontwikkeling is gelegen in het met de bewoners tot stand gebrachte Bestemmingsplan. Wij vinden het logisch dat de hierin neergelegde bestemmingen tot ontwikkeling worden gebracht. Zoals nu voor het evenemententerrein. Voor de 9 hectare aangekochte grond geldt als bestemming “Landbouw met landschappelijke waarde”. 

Zet 18 februari vast in uw agenda. Zodra locatie en tijdstip bekend zijn, wordt dit (ook door ons) kenbaar gemaakt.

We houden u op de hoogte.

Liesbeth de Frel, Karel Christiaanse

15 januari 2015 - Het jaar 2015 – hoe nu verder?

Eind 2014 bleek dat juridisch gezien het bestemmingsplan voor de Eendragtspolder in 2016 gewijzigd mag worden. Het bestaat dan 10 jaar. De landbouwgrond naast het Schelpenpad is inmiddels eigendom van het Recreatieschap. Het bestuur van het Recreatieschap wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Het Recreatieschap neemt het initiatief tot communicatie en overleg met de inwoners over het toekomstige grondgebruik. Er bestaan allerlei ideeën om met dit stuk grond iets te doen. Door het college van B en W Zuidplas is de toezegging gedaan dat indien de inwoners hechten aan het handhaven van de huidige bestemming dit zal gebeuren. Maar er zijn ook andere belangen die een rol spelen.  Kortom, er is o.i. van alles mogelijk en er is van alles te verwachten. Daarbij is er flink wat geld (750.000 euro) beschikbaar. We verwachten dat er begin 2015 vaart zal worden gemaakt.

Medio februari  reeds (in de week van 16-02-15) wordt er omtrent de Eendragtspolder een aftrap genomen d.m.v. een inloopavond voor inwoners. Op dit moment is ons nog niet duidelijk wat daar aan de orde zal worden gesteld.

Alles overziende hebben wij vanuit het inwonersbelang het initiatief genomen tot een inwonersplatform. Onder alle inwoners van Zevenhuizen is eind januari een  inwonersbrief gericht. U kunt daarin meer lezen. Verder hebben wij een ondersteunende website opgezet. Deze is inmiddels opengesteld. De site ondersteunt de informatie van inwoners aan inwoners en fungeert als medium voor communicatie en berichtgeving. Wij verwachten dat 2015 een boeiend jaar wordt.

Liesbeth de Frel

Karel Christiaanse