Over‎ > ‎

Actueel

18 november 2017

Geachte volgers,

Na ons bericht over de werkzaamheden aan de Hennipgaarde in de Eendragtspolder, nu informatie over een ander speerpunt van ons platform. Het gaat om een groot onderwerp: het plan voor 36 zeer luxe woningen. Locatie is het open landschap direct aan de Rotte, Hoek Middelweg-Rottekade, dat ook wel “De Snelle” wordt genoemd. Wij zijn hier op tegen om twee redenen;
- 1e Omdat de directe omgeving van de Rotte in het fraaie Natuur- en Recreatiegebied vrij van woningbouw moet blijven.
- 2e Omdat wij niet zomaar kunnen aanvaarden dat er een loopje met de democratisch gekozen gemeenteraad wordt genomen. Zeker nu het om een kwetsbaar gebied gaat, met een bijzondere recreatieve waarde voor drie gemeenten. Dat wij ons ook met dit aspect bemoeien komt vanwege het ontwijkende gedrag dat wij bij voortduring tegenkomen. Onze rol is soms het attenderen va de Raad, ook nu.

De Ruimte-voor-Ruimte regeling en het slopen van de kassen
Vóór 2010 zijn provincie en gemeente overeengekomen dat de glastuinbouw achter de woningen aan de Middelweg zou verdwijnen. Daarvoor in de plaats zou woningbouw komen. Dat wordt de Ruimte-voor-Ruimteregeling genoemd. In de Raadsvergadering Zuidplas van 26 en 27 oktober 2010 is, na intensief onderzoek door een daartoe aangesteld bureau, een besluit genomen over de precieze plaats van deze woningbouw. Aangewezen werd de plek achter de dijk van wat nu de Dirk Smitskade heet (einde van de roeibaan) tot aan de woningen langs de Middelweg. Dat is het gebied waar nu kassen staan. Het gaat om 36 woningen van elk om en nabij 1 miljoen euro. Totaal bedrag derhalve circa 35 miljoen euro. Het voorstel waarop de Raad heeft besloten stelt expliciet dat dit de enig wenselijke plaats is. Onder meer omdat de dijk het zicht op de woningen afschermt en het open polderlandschap wordt behouden. Het bouwen van de woningen zelf zou geschieden door de combinatie van Tuinders en de Projectontwikkelaar. De gemeente faciliteert. Let op! Het gemeenteraadsbesluit van 2010 ging dus NIET om de hierboven bedoelde plek aan de Rotte! Zie het onderstaande kaartje.


Begin dit jaar bleek dat het plan van 2010 was verplaatst naar de Rotte! Daar waar de rivier een grote bocht maakt met zicht op het laatste stukje veenweidegebied in de Eendragtspolder. Voor goed begrip: Ons Platform is niet tegen de bouw. Ook niet tegen zeer luxe woningen. Het is vastgesteld oud beleid. Waar wij tegen zijn is het o.i. onverantwoordelijke gedrag, waarbij de bouwlocatie stilletjes is verplaatst naar het centrum van het natuur- en recreatiegebied de Rottemeren. “Stilletjes” wil zeggen, geheel buiten de gemeenteraad om. Waar en wanneer hebben we dat al eerder meegemaakt? De geschiedenis herhaalt zich. Wij vinden dat als burgers ongehoord. Het zou nog tot daar aan toe zijn als het om een gewone bouwlocatie zou gaan.
Maar hier gaat het om één van de belangrijke regioparken: een gekoesterde buitenruimte die jaarlijks zo’n 2,5 miljoen recreanten trekt o.a. vanwege zijn unieke combinatie met open landschappen. Bewonersgroepen waaronder ons Platform kregen lucht van deze kwestie omdat ten behoeve van de realisering van het project een grondruil in gang werd gezet (gemeente-recreatieschap). Dit voornemen m.b.t. De Snelle kwam voor ons volkomen onverwacht. Een grondruil betekende in onze ogen dat het plan reeds werd gefaciliteerd nog voordat iemand zich er over had kunnen uitspreken. Sterker, het terugkeren op deze dwaling zou hierdoor geblokkeerd kunnen worden. Wij vonden dat het afwijken van een gedegen raadsbesluit tenminste vereist dat de Raad zich opnieuw zal uitspreken. Wij werden in onze eis niet ontvankelijk bevonden. De grondruil ging gewoon door.

Samen met Stichting Rotte-verband, Natuur- en Vogelwacht Rotta, Belangengroep Oud Verlaat en enkele omwonende burgers hebben we de handen ineengeslagen. Er zijn bezwaarschriften ingediend, die in eerste instantie niets uithaalden. Er werd niet op gereageerd. Nergens gingen er belletjes rinkelen, zo van hé, wat gebeurt er hier en waarom? Zonder dat iemand denkt wat voor belangen er bij deze merkwaardige gang van zaken (kunnen) spelen. Spelen er soms persoonlijke belangen? Zoiets is in ieder geval al aangestipt in de Raadsvergadering van oktober 2010. Maar misschien liggen de belangen veel meer gespreid. Iedereen wil wel in “De Snelle” wonen. Wie zijn de gegadigden, de belangstellenden? Dat zijn vragen die een opvallend vreemd gedrag oproepen.

Het belangrijke jaar 2015
Wij zijn op onderzoek gegaan en ontdekten dat het bouwplan in de Snelle reeds in 2015 !! gedetailleerd uitgewerkt was door tuinders en projectontwikkelaar. Het bevond zich in zo vergevorderd stadium dat het in oktober 2015 in de straatnamencommissie is behandeld. In 2015 werd de projectontwikkelaar opgezegd waardoor de planvorming stagneerde. Een nieuwe projectontwikkelaar ontwikkelde in samenwerking met de architect van het Recreatieschap dhr. Lap, een nieuw plan. Jawel, alweer voor “de Snelle”. In plaats van dat men terugkeerde naar de plek die de gemeenteraad in 2010 had aangewezen, ging men verder met deze unieke plek aan de Rotte. Het ten tweede male ontwikkelde plan was nadrukkelijk niet het oude plan. Maar het lijkt er op als twee druppels water. Het tweede plan is het thans vigerende plan. Het wordt namens de gemeente gepromoot door projectleider Mirko Buining. Hij noemt het een “verkennende schets”, daar is toch niets op tegen? Hij brengt het plan als een uniek kwalitatief hoogstandje, waar iedereen vanzelfsprekend de waarde van zal inzien.

Op 27 juni 2017 werd in het gebouw van de Roeibaan een informatiebijeenkomst georganiseerd over dit verkennende plan. Het werd door de heer Arjen de Vries trots ingeleid ten overstaan van enkele bewoners en raadsleden. Een aantal adviseurs legde de ruimtelijke kwaliteit uit van het door hen uit-gewerkte plan. Wij vragen ons af: wat heet “verkennend” als het plan reeds lang bestaat, het a.h.w. reeds in uitvoering is (o.a. de grondruil), de voorgeschiedenis bij herhaling wordt verzwegen, en de weg terug moeilijk zo niet onmogelijk is. Dat is ons voorgehouden. Wij tonen aan dat het plan al in 2015 rond was, gebaseerd op andere uitgangspunten dan het huidige kwalitatieve hoogstandje, namelijk de verwachte geluidshinder vanuit de Eendragtspolder. Dat is nu een geheel vervallen argument, terwijl de stille keuze voor De Snelle is gebleven. Met dit argument van de gemeente zijn de tuinders (dat hebben zij overtuigend verklaard) overgehaald om naar de Snelle te gaan.
De handelwijze om de gemeenteraad buiten spel te houden is niet nieuw. In 2014 werden grootse plannen voor de Eendragtspolder geheim gehouden voor burgers en gemeenteraad. Het Platform EP is daardoor in het leven geroepen en heeft een bijdrage geleverd voor het herstellen hiervan. Vanwege de ontstane reuring is het mogelijk gebleken om het onderwerp in de Raad geagendeerd te krijgen. Op 4 juli 2017 hebben de bewonersgroepen ingesproken in de Raadsvergadering van de gemeente Zuidplas. De Gemeenteraad heeft daarbij het college opdracht gegeven de zaak opnieuw te bekijken. Terug te keren op de schreden, en uitgaande van besluit van 2010 opnieuw met omwonenden en belangengroeperingen te gaan zoeken naar de gewenste bouwlocatie. Openheid naar de Raad en burgerparticipatie in de besluitvorming werd verlangd en toegezegd.

Er is een Klankbordgroep in het leven geroepen, waarin naast officials van gemeente Zuidplas,  Recreatieschap en Projectontwikkelaar ook burgers en belangengroepen zitting hebben. De voorwaarde dat de bewoners maximaal twee vertegenwoordigers mochten afvaardigen hebben wij naast ons neergelegd. We lopen op dit moment niet vooruit op de resultaten van dit overleg. Bewoners hebben inmiddels een belangwekkend voorstel gedaan, waarop maandag 20 november gereageerd zal worden. We komen na de 20e bij u terug met de resultaten hiervan. Ondertussen zijn we zeer benieuwd naar uw mening. Uw steun kunnen we zeker gebruiken. Laat weten wat u van ons verwacht!


29 oktober 2017

Donderdag 2 november vindt de feestelijke start plaats van de aanleg van het project Hennipgaarde. Na lange voorbereidingen gaat het nu toch gebeuren. Iedereen is welkom vanaf 16.00 uur, in het parkje achter Wielewaal 49 en 50. De plek waar de aansluiting met de Hennipgaarde gerealiseerd gaat worden. Om 16.30 uur is de officiële starthandeling door schapsbestuurder Rik van Woudenberg. De mensen van Stichting Natuurpolders en Stichting Vrienden van de Hennipgaarde vertellen iets over welke activiteiten zij van plan zijn te gaan ondernemen op de Hennipgaarde. 

Om de Hennipgaarde goed in te richten, te beheren, de activiteiten te organiseren en te coördineren zijn twee stichtingen opgericht. De stichting Natuurpolders en de stichting Vrienden van de Hennipgaarde.

De stichting Natuurpolders is opgericht met het doel polders zodanig in te richten en te beheren dat de biodiversiteit wordt verhoogd en dat ze voor de gebruikers een goede mix opleveren van natuurbeleving, rust, ontspanning en lichte recreatie. De stichting gaat op natuurvriendelijke manier op de Hennipgaarde een verscheidenheid aan gewassen en bloemen verbouwen. Er wordt gifvrij, dus zonder bestrijdingsmiddelen gewerkt en er worden landschappelijke elementen toegevoegd die zorgen voor een goede leefomgeving voor vogels, insecten en amfibieën. En niet te vergeten ook voor de mensen, die kunnen genieten van een aangenaam, landschappelijk beeld. In het voorjaar heeft de stichting op de braakliggende grond, alvast 6 hectare gerst ingezaaid omsloten door drie meter bloemenrand. Een eerste aanzet voor een prettig landschappelijk beeld. De bloemzaden zijn door vrijwilligers geoogst, waarvan een deel volgend jaar weer wordt ingezaaid. De stichting Natuurpolders leverde op het Oogstfeest en de Duurzaamheidsmarkt de eerste Hennipgaarde-producten zoals zakjes bloemzaad, honing, mosterd en honingzeep.

Voor het stimuleren van spelen, bewegen en ontmoeten in de Hennipgaarde is de Stichting Vrienden van de Hennipgaarde opgericht. De oprichters hebben zich sterk ingezet voor de inrichting van het speel- en beweegdeel van de Hennipaarde: "de Speel- en Beweegpolder". Na de uitgevoerde werken willen zij samen met inwoners en organisaties uiteenlopende activiteiten organiseren. Duidelijk mag zijn dat het gifvrij maken van grond en grondwater ook bevorderlijk zijn voor de waterkwaliteit in de speelpolder, waar kinderen schoon en veilig moeten kunnen spelen.

Verder worden er op de Hennipgaarde meer initiatieven gerealiseerd zoals een fruitboomgaard een bloemenpluktuin en een schaatsbaan. Met op de kop een multifunctioneel groen terrein waar activiteiten op gehouden kunnen worden, honden kunnen spelen en wellicht schapen op kunnen grazen. Tevens is het de plek waar ten behoeve van de roeibaan beperkt geparkeerd kan worden. We hebben het oppervlakte voor het parkeren kunnen halveren van 4,5 naar 2 hectare. Het parkeren wordt zoveel mogelijk aan het zicht vanuit het dorp onttrokken. Vormgeving en beplanting zorgen daarvoor. Het gebruik wordt gelimiteerd tot een afgesproken aantal gebeurtenissen. Daarbuiten is het terrein gesloten voor parkeren.

De structuur van de Hennipgaarde wordt gekenmerkt door een stelsel diepe grachten. Dit is een autonome inbreng van het GZH, waar inwoners niet aan te pas zijn gekomen. Wij zijn er niet gelukkig mee, ook al hebben we er uiteindelijk mee ingestemd. We vinden het jammer dat de hoge kosten de bewonersinitiatieven onder druk hebben gezet. Maar al met al ligt er een plan met diverse mogelijkheden dat nu van start gaat. Laat ons horen wat u ervan vindt.

Platform EP heeft zich sinds 2015 samen met omwonenden sterk gemaakt om een dergelijke duurzame vernieuwing in de Eendragtspolder te bewerkstelligen. Dit als alternatief (verdien-) model voor de woeste plannen in 2014. De gemeente wil tot de meest duurzame gemeente van Nederland behoren. Met initiatieven van onderaf. Welnu, op een mooier presenteerblaadje, en dan ook nog vanuit de bevolking kan dit niet aangeboden worden. Aan de gemeente willen wij zeggen: grijp de aangeboden kans om inzet op een duurzame leefomgeving i.s.m. de plaatselijke bevolking verder vorm te geven en te effectueren. Te beginnen in de Eendragtspolder. Wij blijven dat van harte steunen.


Zaterdag 25 maart 2017

Stand van zaken in de “9 hectare” van de Eendragtspolder. Het gebied draagt de naam “Hennipgaarde”.


Het plan voor de Hennigaarde omvat de volgende onderdelen;

 1. Groenplaats: 2 hectare multifunctioneel groen dat ook gebruikt kan worden voor parkeren.
 2. Het wandelpad: een hooggelegen voetpad dat van de Wielewaal in één strakke lijn doorloopt tot aan de Slingerkade. Het wordt omgeven door:
 3. Een stelsel waterwegen met verbindingen naar de door de waterwegen ontstane eilanden.
 4. Een fietspad aan de kant van het schelpenpad, dat het dorp met de Slingerkade verbindt.
 5. Een door verschillende inwoners ingericht gebied voor activiteiten en landschappelijkheid.

 

Het gebied voor activiteiten- en landschappelijkheid

 1. Een boomgaard (a) grenzend aan De Wielewaal t.b.v. plukken en vertoeven. Dit originele idee is van de hand van Christine Lammerts, die het ook heeft uitgewerkt.
 2. Aansluitend een natuur- speelplaats (b). Dit onderdeel is creatief uitgewerkt door Petra Wiltenburg in samenwerking met enkele scholen in Zevenhuizen. Droge en natte plekken worden gecombineerd. Tevens komt er een 4 meter hoge berg, waarvoor de grond die vrijkomt bij het uitgraven van de sloten gebruikt wordt.  Deze “speelpolder” wordt uitgebreid met wat voorzieningen voor sporters.
 3. Een gedeelte van de Groenplaats (c) is mede bestemd voor gebruik door de IJsbaanvereniging, die bij vorst het terrein kan laten onderlopen voor een ijsbaan.
 4. Het landschappelijk deel bestaat uit natuurakkers (d) en stroken met een kruiden / bloemenmengsel en een bloemen (pluk-) tuin, een paddenpoel (e). Afgescheiden van de Groenplaats door een wilgengriend (f). Deze voorzieningen komen voort uit wensen van bewoners voor handhaving van de “landschappelijkheid”.  De aanplant is bedoeld ter vergroting van de biodiversiteit, experimenten met gifvrije landbouw en voor natuur -en milieueducatie. Het initiatief, de uitwerking en het beheer komen voor rekening van de Stichting Natuurpolders die onlangs is opgericht door Liesbeth de Frel, Martin van der Linde , Arend Hoogeveen en Hannie van Loosen

 

Op onderstaande tekening zijn de genoemde bestemmingen aangegeven.

Uitvoering van het plan vindt plaats vanaf eind augustus 2017, na het oogsten van de gerst.

 

Op deze wijze is het oorspronkelijke plan (oktober 2014) vervangen voor een bij ons dorp passend recreatiegebeuren. Het oorspronkelijke plan was voor parkeren en kamperen in de Eendragtspolder t.b.v. onder meer “Lowlands aan de Rotte” (hele Eendragtspolder), autocross en andere evenementen.  

 

Het ruim uitgevallen kanalenstelsel is een door GZH op eigen initiatief ingebracht element. Het is een sterk structurerend gegeven, waar de bewonerswensen in zijn geplaatst. Ook de door veel inwoners gewenste, en gewaardeerde, landschappelijkheid van het gebied heeft een plek gekregen.

 

De Stichting Natuurpolders leek het voor de inwoners aardig om per direct het terrein een zeker aanzien te geven. Daartoe is op circa 6 hectare, inclusief het land van Sol, gerst ingezaaid. Dat gewas kan worden geoogst in de maand augustus voordat de werkzaamheden beginnen. Als het meezit kan er ook een bloemenrand worden gerealiseerd evenwijdig aan het schelpenpad (toekomstige plek van het fietspad). We hopen dat inwoners deze verlevendiging van het bouwterrein kunnen waarderen.

 

Wij wensen de initiatiefnemers en de Stichting Natuurpolders alsmede het Recreatieschap en Staatsbosbeheer veel genoegen met het door de hand van velen ontstane plan. Met dank aan de bestuurders die voor een nieuwe werkwijze en aanpak hebben gekozen.

Dinsdag 31 mei 2016

Kom naar de DOE-MEE avond voor de “9 hectare” van de Eendragtspolder.

Donderdagavond 2 juni is een DOE-MEE avond georganiseerd. Hierbij treft u de betreffende affiche met de oproep aan. Waar gaat het over?

Voor de 9 hectare is samen met betrokken bewoners een plan gemaakt. In dat plan zijn onze doelen: beperkt parkeren voor de roeibaan, passend natuur- en landschapsbeheer en een dialoog met bewoners gerealiseerd. Inhoudelijk zijn er compromissen gesloten, die naar onze mening verdedigbaar zijn. Het plan wordt op 2 juni gepresenteerd door de betrokken ontwerpgroepen. Realisatie van de onderdelen van het plan vergt meedenken en meewerken van inwoners. Doel van de avond is u te informeren, enthousiast te maken en indien mogelijk er warm voor te krijgen.

Verschillende stands geven informatie over de verschillende onderdelen, zoals ze in de affiche beschreven zijn. Liesbeth de Frel zal namens zichzelf het onderdeel natuur- en landschapsbeheer voor het gehele gebied verzorgen alsook aangeven hoe zij dat wil gaan realiseren. Vanwege de taak die zij persoonlijk op de schouders neemt, heeft zij afstand van het Platform EP genomen. Zij opteert nu voor het realiseren van een droom: interessante nieuwe ontwikkelingen in de polder. Karel Christiaanse en Mariette Hommes zullen het Platform EP op de bekende wijze continueren. Het platform staat uiterst sympathiek tegenover haar plannen, maar kan zich niet met deze plannen identificeren. Platform EP richt zich op de Eendragtspolder als geheel, ook nadat “de 9 hectare” ingericht is.

Het plan als zodanig staat niet meer open voor wijzigingen. De ontwerpfase moet nu eenmaal eens  worden afgesloten. Daar zijn wij het over eens. Voor ons is het steeds de vraag geweest waarom er zoveel water en smalle verkaveling aan het plan ten grondslag heeft gelegen. Daar had namelijk niemand om gevraagd. De ontwerpers hebben naar de historie gekeken waarbij het gebied in lange smalle kavels was verdeeld, gescheiden door watergangen. Deze op zich aardige invalshoek bleek echter niet voor discussie open te staan. Voor het overige is sprake geweest van het in goed overleg geven en nemen, reden waarom wij als Platform toch blij zijn met het totale resultaat. Bestemming en uitwerking worden definitief vormgegeven op een manier die o.i. besloten lag in de oorspronkelijke zorg, wensen en bedoeling van bewoners.6 maart 2016

Visie Recreatie Zuidplas 2025”  en “Evenementenkader Zuidplas”.

Het Platform EP heeft zich met de bovengenoemde voorstellen indringend beziggehouden.

In 2015 heeft de Gemeente drie bewoners- en ondernemers avonden georganiseerd in verband met de onderwerpen recreatie en toerisme in de gemeente Zuidplas. Ons Platform is bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig geweest. We hebben een inbreng geleverd met nadruk op b.v. het behoud van groen, natuur en rust, wandelen/fietsen. Onze schriftelijke reactie van 08-02-16 aan de Gemeenteraad en het College van B&W als ook ons inspreekstuk tijdens de vergadering van 16 februari 2015 vindt u onderaan deze pagina. V.w.b. de visie heeft ons Platform het College een pluim gegeven voor het overnemen van bijna alle voorstellen vanuit de betrokken platforms.

Opvallende besluitvorming Evenementenkader.

De Visie Recreatie is unaniem aangenomen. Het Evenementenbeleid daarentegen leverde haken en ogen op. In onze ogen staat vanuit het kader de achterdeur open voor welk evenement  dan ook, door ons ingesproken tijdens de raadsvergadering.In 1e termijn lichtte wethouder van Woudenberg toe dat in Zuidplas (dorps, landelijk , groen, rust) geen plaats is voor grootschalige evenementen. In 2e termijn kwam hij daar op terug, nadat een aantal politieke partijen vonden dat naast bijv. het Oogstfeest ook een pilot met een Housefeest voor de jeugd mogelijk zou moeten zijn. Onder meer de CU/SGP en het CDA waren tegen omdat zij Housefeesten en vergelijkbare grootschalige evenementen niet passend vinden bij het dorpse karakter van de gemeente Zuidplas.

Juist om dergelijke discussies te voorkomen en op voorhand al een zekere duidelijkheid te hebben was het de wens van ons Platform om een evenementenbeleid i.p.v. een kader op te stellen. Ondanks alle bezwaren werd het voorstel tot onze teleurstelling “conform” besloten. Dat leidde natuurlijk direct tot verontrustende koppen in de krant.

Recreatieplatform.

Wij reageerden positief op het plan van de gemeente voor een “Recreatieplatform”.  Een adviserend orgaan bestaande uit inwoners, ondernemers en de gemeente. De gemeente organiseert dit periodiek overleg en stelt aanjaag- en innovatiegelden beschikbaar.

Ons motto blijft “info door en voor inwoners”. Je kunt ons ook volgen en meepraten over de polders op Facebook https://www.facebook.com/PlatformEP/?ref=hl19 november 2015

Wij riepen u 11 november jl. op om deel te nemen aan de laatste inspraakavond over de 9 ha. Aan deze oproep is massaal gevolg gegeven (ruim 80). Het verslag van deze bijeenkomst is te vinden op de website van GZH. Wij constateren dat we erin zijn geslaagd om de inbreng van de bewoners tot zijn recht te laten komen. Een evenwichtige afweging van belangen kon zodoende plaatsvinden. Het resultaat is dat er draagvlak is vastgesteld voor het concept-ontwerp van de herinrichting van de 9 ha. Op 3 december a.s. wordt dit ontwerp voorgelegd aan het bestuur van het Recreatieschap ter besluitvorming. Bij positief besluit starten de werkzaamheden in januari 2016. Wij zullen betrokken blijven bij verdere ontwikkeling.

6 oktober 2015

In het vervolg op de eerste bijeenkomst d.d. 21 september over de herinrichting van de 9 ha. langs het Schelpenpad, hebben wij op 5 oktober deelgenomen aan een vervolgbijeenkomst. Uit reacties op ons eerste bericht bleek instemming met onze opstelling. Door ons is nadruk gelegd op het herwinnen van vertrouwen.

In de tweede bijeenkomst ging het om de vraag of er voldoende draagkracht zal zijn om 50% van de 9 hectare voor parkeren te bestemmen.Wij hebben (aanvankelijk als enige) de vraag met een duidelijk nee beantwoord. Argumenten:
• Het College heeft een nieuw breed gedragen proces beloofd; daarvan is geen sprake;
• De instemming van de aanwezigen is –met alle respect- daardoor niet relevant.
• De spoedeisendheid voor het oplossen van de parkeervraag voor het WK roeien 2016 en daarmee onherroepelijk ingrijpen in het gebied, gaat in tegen de totstandkoming van een gedragen plan waarbij de inwoners hun zegje hebben kunnen doen.
• Er zijn alternatieven voor het oplossen van de parkeervraag tijdens evenementen georganiseerd door de roeibaan. Onjuist als die niet worden afgewogen.

Er werd daarop benadrukt dat het inderdaad de opdracht is om tot een breed gedragen plan te komen. De parkeerbehoefte van de roeibaan maakt hier onderdeel van uit maar is volgens het GZH niet leidend in dit proces. Breed gedragen, betekent een plan dat door alle partijen wordt geaccepteerd waaronder inwoners van Zevenhuizen, en ook Mooi Zuidplas, Rotta, Rotte-Verband, e.a. Wij constateerden dat de huidige aanpak niet op dat doel gericht is.
Wij stellen dat bewoners tenminste willen kunnen meepraten over wat een parkeerterrein van deze omvang betekent. Die behoefte niet honoreren is o.i. vragen om moeilijkheden. Dát behoort precies niet tot de opdracht die gemeente heeft gegeven. Behalve nieuwe onrust kan zoiets bezwaren opleveren die een goede kans van slagen hebben o.a. vanwege het voortraject, toezeggingen etc.
In de eerste vergadering vroegen wij om cijfers en onderbouwing voor de parkeerbehoefte voor 2016 en verder. Uit deze gegevens bleek dat de gevraagde ruimte ver boven de structurele behoefte ligt. Vervolgens sprak de gemeente Zuidplas zich tegen de gevraagde ruimte van 4,5 hectare voor het aanleggen van parkeerplaatsen uit. Bij interne raadpleging is de gemeente tot een maximum van 2 hectare gekomen. Verder wil de gemeente niet gaan. Op de vraag of er daarnaast ook nog sprake kan zijn van een overloop voor parkeren was het antwoord ontkennend.

Na discussie tussen de aanwezigen (met uiteenlopende belangen) is een procedure geformuleerd die onze hoofdbezwaren wegnam, en waarmee wij hebben ingestemd. Deze aanpak is als volgt:
 • Het proces wordt aanzienlijk opgerekt: een plan voor de herinrichting van de 9 ha. moet gereed zijn voor 1-1-2016.
 • Er gaat geen schop de grond in voordat een eenduidig akkoord verkregen is.
 • Het proces bestaat uit twee stappen: 1e: input voor ontwerp (vergadering 29 oktober), en vaststellingsfase (begin december).
 • Uitgangspunt voor het ontwerp is dat een groen parkeerterrein van maximaal 2 hectare hier onderdeel van uitmaakt.
 • Voor ¾ van de 9 hectare wordt een landschappelijk verantwoord plan gemaakt.

Waar het gaat om het belang van de inwoners van Zevenhuizen:
 • Er worden meer belanghebbenden betrokken die input leveren. Een zekere voorzet voor uit te nodigen partijen en inwoners is ter vergadering gedaan.
 • Na de bijeenkomst van 29 oktober waarin input geleverd wordt voor een ontwerp wordt een bijeenkomst voor alle inwoners georganiseerd waarin het resultaat aan de orde wordt gesteld.
 • Of de inwoners van Zevenhuizen hiermee akkoord gaan zal dan moeten blijken. Het Recreatieschap start intern met de nodige voorbereidingen.

Ben je iemand die qua ontwerp mee wil doen en representeer je zo mogelijk een sociale groep, meldt je bij info@eendragtspolder-zevenhuizen.nl. Wij geven je aanmelding door aan de organisatie die een selectie maakt uit de voordracht. Wij kiezen dus niet, maar kunnen je eventueel wel van voorspraak voorzien.

Wil je iets anders kwijt naar aanleiding van dit verslag laat het ons dan ook weten. 


23 september 2015

Het is zover. De 9 hectare is weer in beeld. De gemeente Zuidplas heeft het Recreatieschap opgedragen om tot een breed gedragen plan voor dit stuk grond te komen. Naar onze mening maakt de 9 hectare deel uit van de gehele Eendragtspolder en zou er een samenhangende visie moeten komen voor deze hele Eendragtspolder.
Een meebepalend aspect is, dat grenzend aan de 9 hectare, in augustus 2016 “het grootste roei-evenement ooit” zal plaatsvinden. Alleen al 2.500 sporters, 500 helpers en duizenden bezoekers per dag duiden op een bijzonder groot evenement. Er is veel voor nodig om dit te faciliteren. Indien er hiertoe nog wat aan de Eendragtspolder moet worden vertimmerd, moet er bij wijze van spreken, morgen al met de werkzaamheden worden gestart.

Het Recreatieschap heeft het bureau Dialoogisch ingehuurd om het proces van planvorming en betrokkenheid (burgers) te begeleiden. Deze heeft voor een eerste oriëntatie een aantal zogenaamde ‘stakeholders’, belanghebbenden, uitgenodigd (de lijst van deelnemers wordt ons nog toegezonden). Er waren 18 mensen aanwezig, waaronder Liesbeth de Frel en Karel Christiaanse van het Platform EP. Wij hebben vermeld dat wij 300 “volgers” hebben. D.w.z. 300 e-mailadressen van gezinnen die zich bij het platform EP hebben aangemeld met het verzoek hen te informeren over onze kritische bevindingen en onze activiteiten.

Direct na aftrap bleek het gezelschap in uiteenlopende doelen geïnteresseerd te zijn. De centrale vraagstelling was ‚'hoe we op de helft van de 9 hectare snel kunnen voorzien in 1.000 parkeerplaatsen, met aanpalend ‘wat leuke dingen voor de mensen’. Er zijn belanghebbenden die een vast parkeerterrein willen (desnoods op een groene manier), anderen hebben het over een tijdelijke voorziening, of een voorziening die je alleen gebruikt als er noodzaak toe is. Vast of tijdelijk, het terrein dient te worden gedraineerd en verhard. Daar zijn dus investeringen voor nodig, waarvan wij ons af vragen af of die wel nodig zijn. Het is net als met elke investering: als je geld in de grond hebt gestoken wil je er baten voor terug.

Vanuit het platform steken we op de volgende manier in.
 • De noodzaak voor 1000 parkeerplekken op de 9 hectare is ons nog niet duidelijk. Wij hebben de gemeente en de organisatie  gevraagd hiervoor een gedegen onderbouwing aan te leveren;
 • We willen eerst weten wat er zo al nodig is aan voorzieningen, waarom en in welke samenhang;
 • Wij willen niet alleen over de locatie van de parkeervoorziening praten maar over het hele circulatieplan en de gevolgen daarvan voor onder meer parkeren, fiets –en voetpaden;
 • De randvoorwaarden die de veiligheidsregio stelt zijn maatgevend voor wat de organisatie WK roeien 2016 in de polder kan realiseren. Wij zien nog wel wat hobbels op de weg;
 • Het benodigde herstel van vertrouwen vergt een goed overleg met de burgers zoals vanuit het college in 2014 en opnieuw in 2015 is beloofd;  
 • Wij willen meedenken met de ontwikkeling van de Eendragtspolder nu we gezamenlijk aan een nieuw hoofdstuk zijn begonnen en de gemeenteraad wethouder van Woudenberg n.a.v. onze input op de beleidsnota “Tuin van de Zuidelijke Randstad” heeft verzocht, met ons in overleg te blijven treden.
 • De actuele prioriteit voor “het grootste evenement ooit”, gaat boven het snel in elkaar zetten van ‘leuke bestemmingen voor de mensen’ – dat heeft een eigen traject en tijd nodig. Op grond hiervan pleiten wij voor het loskoppelen van de maatregelen voor de WK roeien 2016 en de uiteindelijke inrichting van de polder c.q. de 9 hectare.
Over twee weken is de volgende bijeenkomst.

Als u ideeën heeft over de manier waarop er door de overheid met u contact kan worden onderhouden waar het gaat om de inrichting van de polder dan wel de 9 hectare, laat het ons dan weten. Dit is een vraag die het bureau Dialoogisch aan ons heeft gesteld.  4 september 2015

Geachte volgers,

Op 1 september j.l. heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de toekomst van de gemeente op het gebied van recreatie. Titel van de besproken nota: “De tuin van de zuidelijke Randstad”. Vanwege de actualiteit van de Eendragtspolder meenden we dat we hierbij aanwezig dienden te zijn. We constateerden opvallende verschillen tussen de grote lijn van de inspraakrondes en de nota van het college van B&W. Het lag daarom op onze weg om dit aan de Raadsleden mee te geven, die immers de gesprekspartners van het college zijn. We schreven een open brief aan de gemeenteraad, die u hier kunt vinden. Hij is aan onze volgers toegezonden. Er was flink wat publiek in de raadszaal aanwezig. Wij hebben ingesproken met de boodschap die via deze link is te beluisteren (minuut 23 t/m 33). Daarnaast werd ook ingesproken door Belangengroep Oud Verlaat en de historische vereniging Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Oud-Zevenhuizen Moerkapelle. Die in eigen bewoordingen dezelfde boodschap aan het college aanboden.

Alles overziende mogen we tevreden zijn over het resultaat van de discussie.

 1. Hoewel we dat reeds vermoedden is vanuit de gemeenteraad duidelijk geworden dat de oude plannen passé zijn. Een definitief groot winstpunt.

 2. Andere insprekende partijen brachten gelijksoortige kanttekeningen naar voren. Het lijkt zinvol om met hen contact op te nemen.

 3. De gemeenteraad wees onze punten en de punten van anderen niet af, integendeel. Er werden incidenteel waarderende woorden gesproken.

 4. Met zoveel woorden hebben raadsleden aan het college gevraagd om bij het uitwerken van de recreatievisie voort te gaan met het betrekken van bewoners en hun punten mee te nemen. Hierbij werden ons platform en dat van Mooi Zuidplas bij herhaling genoemd.

Als slotsom mogen we terugkijken op een bevredigend resultaat: Er is een nieuw hoofdstuk geopend waarbij we in opdracht van de gemeenraad een rol vervullen. Dit dwingt ons tot beraad over deze rol. Hij leek afgerond met het afgesloten succes. Echter, het kritisch volgen bleek ook nu allerminst overbodig. Kennelijk voorzien we nog steeds in een behoefte. Daarnaast worden we door interessante derden benaderd die informatie aanleveren of iets kunnen bijdragen aan het door de gemeente gewenste duurzaamheidsbeleid. Daar heeft bijna niemand ervaring mee dus is het fijn als via ons deskundigheid op dat gebied wordt aangeboden.Tenslotte willen wij graag samenwerken met de andere “stakeholders” zoals zij worden genoemd, en de activiteiten afstemmen.

Wij stellen voor dat we:

 • Als kritisch platform blijven functioneren en u informeren als daar aanleiding voor is

 • (Mits men daarmee instemt) Een coördinerende en afstemmende rol gaan vervullen

 • Meedenken in het ondersteunen en versterken van gewenst beleid, contacten onderhouden en vanaf de zijlijn voorstellen doen.

 • Van tijd tot tijd mededelingen in de pers doen om het onderwerp levend te houden

Dit allemaal tot we overbodig zijn geworden of het bijltje erbij neerleggen.

We wensen een voor de burgers zo goed en zo begrijpelijk mogelijke gang van zaken, waarin naar burgers wordt geluisterd en beloftes worden nagekomen. Wij zijn als platform niet een belangenpartij die lobbyt voor het een of het ander. We zijn er om te bevorderen dat argumenten, verschillen en tegenstellingen binnen het beleid een gelijke kans krijgen.

N.B. Er is in de Raad terecht uitgebreid aandacht gevraagd voor het gebied rond de Hollandse IJssel, zowel de rivier, de oever, de bedijking en het binnendijkse land.23 augustus 2015
Op dinsdag 1 september behandelt de Raad van Zuidplas de discussienota ’Tuin van de zuidelijke Randstad’. Het college vraagt van de gemeenteraad akkoord voor de in dit stuk gestelde kaders voor het opstellen van een recreatie en toerisme visie voor gemeente Zuidplas. De Eendragtspolder maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. Input van het Platform op deze discussienota vindt u hier. De input wordt ondersteund door het rapport van KPMG, 'Groen, gezond en productief', waarin in kaart is gebracht of het investeren in groen leidt tot economische meerwaarde. Conclusie is dat investeren in groen, leidt tot een positief effect op de gezondheid van bewoners. Via deze weg tot tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim. Dus investeren in groen vertegenwoordigt een grote economische waarde. Wij pleiten voor het behoud van de natuurwaarden van de Eendragtspolder, waarin kleinschalige evenementen door en voor inwoners van gemeente Zuidplas een plek kunnen hebben. In onze reactie op de discussienota leest u dat wij de visie van Platform Mooi Zuidplas op recreatie ondersteunen. Een samenvatting van deze visie vindt u hier.  

26 juni 2015
Na een hectisch half jaar en met het zomerreces in het vooruitzicht geven wij een samenvatting van de situatie in de Eendragtspolder. Omdat deze inmiddels veel kanten heeft is het overzicht in hoofdstukjes ingedeeld. Vervolgens geven we op grond van de gegroeide situatie aan hoe wij ons het vervolg voorstellen. Indien u daar opmerkingen over heeft stellen wij uw mening erg op prijs, want die staat centraal. 

I.     samenvatting van 'wat vooraf ging'

II.    stand van zaken zomer 2015

III.   hoe nu verder5 mei
Nog steeds geen duidelijkheid over housefestival Eendragtpolder. Beluister interview met burgemeester Kats op Omroep Zuidplas


25 april 2015
Het Platform zit weer aan tafel bij omroep Zuidplas. Mariette Hommes kijkt terug op de afgelopen week waar in het Platform van zich heeft laten horen bij de Raadsvergadering van dinsdag 21 april en bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren. Luister beslist naar dit interview. Mariette geeft op zeer verhelderende wijze weer wat de stand van zaken is op dit moment.

Kies item Zuidplas in het weekend, uur 2
Het interview start bij minuut 14 en eindigt bij minuut 26. http://omroepzuidplas.nl/gemist


23 april 2015

Het Platform bezocht de Algemene Bestuurs  vergadering van het Recreatieschap. Ook in deze vergadering kon ingesproken worden. Er waren 3 sprekers m.b.t. Evenementen Eendragtspolder, nl. Hr. R. van Buuren van stichting Rotte-Verband, Hr. C. van der Kooij van Belangroep Oud Verlaat en Mariëtte Hommes (inspreektekst). Er volgde een korte discussie met de aanwezige AB leden. Aangezien (Shame!) de voltallige afvaardiging van Rotterdam en de vertegenwoordiging van de Provincie ZH ontbraken, was de discussie beperkt. Ook konden geen besluiten genomen worden bij een zo groot aantal afwezige bestuursleden. M.n. kon het besluit over het al dan niet door laten gaan van het evenement “1992 Is For You” niet genomen worden. Dit evenement valt nl. samen met een prestigieuze roeiwedstrijd op de baan naast het festivalterrein. Voor deze roeiwedstrijd is op gezette tijden een absoluut stille omgeving een vereiste voor de zorgvuldigheid van de wedstrijd. . De  van deze inspraak geeft de boodschap aan het Recreatieschap weer.

22 april 2015
Karel en Liesbeth spraken met iemand van de RET, over transport van festivalgangers. De organisator van het “1992 is For You” festival heeft de RET gevraagd een voorstel te leveren voor het organiseren van het vervoer van de festivalgangers. Vervoersaanvraag voor 7.500 personen. Uit het verhaal blijkt, dat dit vervoer onmogelijk is op de veel te smalle wegen naar het Festivalterrein. Ook de metro naar Nesselande zal tegen meerprijs extra wagons moeten aankoppelen. Ook de “veiligheidsregio” heeft  bezwaren tegen een feest met 7.500 personen op deze slecht te ontsluiten locatie voor zoveel bezoekers.

Op 21 april was de Raadsvergadering
Waar “de  Eendragtspolder “ een van de  agendapunten was. Dit heeft een aantal volgers van het Platform naar het gemeentehuis gelokt. Er waren 6 insprekers , allen over de geplande Evenementen in de Eendragtspolder.  De volgende sprekers: hr. R.Hommes met het onderwerp: “Beschouwing haalbaarheid verdienmodel met evenementen en festivals”. Mevr. Leewis met een tekst van het Platform zelf. Hr. M.  Krijgsman.van Belangengroep Oud Verlaat.  Hr. J. Hol uit Nesselande over het standpunt van bewoners Nesselande, in de buurt van de Middelweg en bewoners in het gebied tussen Metrohalte  en EP. Een bestuurslid van de Stichting Willem Alexander Roeibaan, over het zeer ongelukkige plan van gelijktijdig een prestigieuze roeiwedstrijd en een House-feest op 23 mei.  En Hr. R. van Buuren van Stichting Rotte-Verband.

Direct na het inspreken werd het betreffende agendapunt in de Raad behandeld, waarbij helaas een Motie van SGP/CU en CDA, ten gunste van omwonenden van de EP en ten gunste van Rust, Groen, Recreatie en Sport, het in de Raad niet haalde. Toch is duidelijk geworden, dat “Op een verantwoorde manier omgaan met Polder en Omwonenden” weer een stapje dichterbij is gekomen.

15 april 2015
Minstens één van de Platformleden bezocht de avond in het Comeniuscollege over Recreatie en Toerisme , georganiseerd door de Gemeente, voor ondernemers en andere belangstellenden. Op deze avond sprak dhr. v.d. Avert,  Directeur City Marketing Amsterdam, die het concept “I Amsterdam”  op de kaart heeft gezet, waarmee hij het toerisme in A’dam een enorme push heeft gegeven. Zeer fraai verhaal over : hoe je de karakteristieke eigenschappen van een stad of streek moet benutten, om toerisme te bewerkstelligen. Hij benoemde ook het spanningsveld in  A’dam tussen bewoners en bezoekers; “Zorg ook goed voor je bewoners”, was zijn devies. Zijn advies voor de Eendragtspolder: Maak er de Achtertuin/Groene Tuin van de Randstad van, noem het eventueel: Central Parc. Begin klein bij het uitproberen van recreatievormen, en denk bij de EP vooral niet aan buitenlanders. En “pas op voor de politieke waan van de dag: waar zitten we over 7 jaar? Zoek wat je kracht is en bouw dat uit”.  Verscheidene ondernemers hadden leuke ideeën voor de polder bleek daarna tijdens het netwerk-borrel halfuurtje.

14 april 2015 
Agendering Toekomst Eendragtspolder, Raadsvergadering 21 april a.s.

- Oproep aan betrokken inwoners deze vergadering bij te wonen en gebruik te maken van het recht tot inspreken.
- Stand van zaken per 13 april 2015

6 april 2015
Waar komt toch dat plan vandaan? Artikel Omroep Zuidplas.

2 april 2015
De drie pilotevenementen zijn niet meer maatgevend! Twee van de drie gaan niet door.
College B&W vraagt Recreatieschap om toelichting.

1 maart 2015, opiniestuk op Omroep Zuidplas!!
Prelude-bommetjes-eendragtspolder-zijn-misschien-toch-wel-dingetje-aan-worden#comment

28 februari 2015, terugkoppeling acties afgelopen weken
Na de inloopavond hebben wij gesprekken gevoerd met diverse inwoners en raadsleden van CU/SGP/CDA. Donderdag jl. hebben wij aan de raadsleden deze mail plus brief verstuurd.

CDA/CU/SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Uitzending Omroep Zuidplas, Eendragtspolder weer onderwerp van gesprek. Beluister het fragment , kies op deze pagina Zuidplas in het weekend uur 3, Jurian Hennip en Pieter Beeldman in gesprek over de Eendragtspolder. Minuten 19 t/m 27 en 36 t/m 42.

Brief aan de bewoners d.d. 28 februari 2015, update stand van zaken.

17 februari 2015 - meer info over één van de drie geplande pilot evenementen

Muziekfestival Back to School

10 februari 2015 - actiebrief aan de bewoners
De brief vermeldt de recente ontwikkelingen en de noodzaak om vanuit de bewoners en/of de leden van de Gemeenteraad daarop te reageren.

6 februari 2015 - vragenbrief aan de Gemeenteraad
Op 6 februari hebben wij een brief naar de Gemeenteraad verzonden. De brief omvat een aantal vragen omtrent het plan voor recreatiegebied Rottemeren inclusief de Eendragtspolder. Onze bedoeling is om het grotere kader aan de orde te stellen waarbinnen thans enkele kleinere pilot projecten gaan plaatsvinden (zoals een autocross, een Back to school- en Mid Summer Sport Event).

 

Wij vragen ons af of de bewoners rondom de Rotte idee hebben van het grotere kader, waarvan deze kleinere pilots deel uitmaken. Vanuit onze informatiefunctie brengen wij dit grotere kader onder de aandacht. De vragen aan de Gemeenteraad zijn bedoeld om hun zienswijze op deze ontwikkelingen helder te krijgen. Het Recreatieschap koerst al geruime tijd op dit omvattende plan aan. Wij verwijzen u verder naar de stukken onder Bibliotheek – 2015 OntwikkelingenWij houden u op de hoogte.18 Februari 2015 Informatieavond 
Woensdag 18 februari a.s. organiseert het Recreatieschap Rottemeren voor de inwoners en belanghebbenden een informatieavond. De plannen ten aanzien van de programmering en inrichting van de evenemententerreinen, de geplande drie pilot-evenementen dit jaar en de 9 ha. aangekochte grond langs het Schelpenpad worden dan nader toegelicht.

Inloop vanaf 19:00 uur in Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen. Laat deze mogelijkheid niet aan u voorbij gaan om u te laten informeren! Een officiële presentatie wordt niet gegeven. Er zijn vertegenwoordigers van het Recreatieschap aanwezig voor nadere toelichting en beantwoorden van vragen. 


31 januari 2015 - Verslag informatief overleg donderdag 29 januari
Aanwezig: Hans Sytsema, account manager Recreatieschap de Rottemeren, Nelleke den Boon, senior conceptontwikkelaar, Groen Service Zuid-Holland, J. vd Eijck, ex raadslid VVD, J. Boersma, ex raadslid CDA, Karel Chistiaanse en Liesbeth de Frel. 

Binnenkort wordt gestart met de beloofde bewonersparticipatie over de ontwikkeling van de Eendragtspolder. Op 18 februari a.s. wordt er voor belangstellenden een inloopavond gehouden. Het gaat hierbij om twee onderwerpen:

1. Het ontwikkelen van het in het bestemmingsplan opgenomen evenemententerrein. Dit is de strook land waar ook de uitkijktoren staat. De strook wordt ook wel aangeduid als “de evenementen-eilanden”.

2.   De ontwikkeling van de 9 ha. aangekochte grond naast het Schelpenpad.

Op de inloopavond worden de plannen van het  Recreatieschap toegelicht. De plannen worden kort weergegeven in het gemeentelijk persbericht van 28 januari 2015 (zie onder bibliotheek, media-artikelen > persbulletin week 032015.pdf).  

Doel van de plannen is het te gelde maken van de terreinen. Dat is een financiële noodzaak. Daarnaast wordt bezien welke potenties er nog meer in de polder aanwezig zijn, zowel voor verdere uitbreiding van activiteiten en evenementen, als ter versterking van de kwaliteit van de omgeving. Zo uitte Nelleke den Boon belangstelling voor het versterken van de kwaliteit van het Schelpenpad. Daarvan vragen wij ons af of dat gelet op de reacties überhaupt een item is.  Het pad is al uniek genoeg, je kunt er hoogstens afbreuk aan doen.  Nelleke den Boon zal leiding geven aan de bewonersparticipatie.

Wij hebben geen persoonlijke wensen ingebracht, dat is niet onze rol. Wel hebben wij verwezen naar de reacties op de website, en daar kort verslag van gedaan. Ook zijn wij ingegaan op enige opletpunten. Dat zijn met name knelpunten tussen de kleinschaligheid van het gebied en de daarin aangelegde grootschalige objecten. Bijvoorbeeld waar het gaat om evenementen voor 5.000 tot 10.000 mensen: de aanwezigheid en de aan- en afvoer van de enorme aantallen mensen en auto’s en de beperkte mogelijkheden / knelpunten van de infrastructuur en het natuurgebied.  

Verder hebben wij aangegeven dat de basis van de ontwikkeling is gelegen in het met de bewoners tot stand gebrachte Bestemmingsplan. Wij vinden het logisch dat de hierin neergelegde bestemmingen tot ontwikkeling worden gebracht. Zoals nu voor het evenemententerrein. Voor de 9 hectare aangekochte grond geldt als bestemming “Landbouw met landschappelijke waarde”. 

Zet 18 februari vast in uw agenda. Zodra locatie en tijdstip bekend zijn, wordt dit (ook door ons) kenbaar gemaakt.

We houden u op de hoogte.
Liesbeth de Frel, Karel Christiaanse

15 januari 2015 - Het jaar 2015 – hoe nu verder?
Eind 2014 bleek dat juridisch gezien het bestemmingsplan voor de Eendragtspolder in 2016 gewijzigd mag worden. Het bestaat dan 10 jaar. De landbouwgrond naast het Schelpenpad is inmiddels eigendom van het Recreatieschap. Het bestuur van het Recreatieschap wordt gevormd uit vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas. Het Recreatieschap neemt het initiatief tot communicatie en overleg met de inwoners over het toekomstige grondgebruik. Er bestaan allerlei ideeën om met dit stuk grond iets te doen. Door het college van B en W Zuidplas is de toezegging gedaan dat indien de inwoners hechten aan het handhaven van de huidige bestemming dit zal gebeuren. Maar er zijn ook andere belangen die een rol spelen.  Kortom, er is o.i. van alles mogelijk en er is van alles te verwachten. Daarbij is er flink wat geld (750.000 euro) beschikbaar. We verwachten dat er begin 2015 vaart zal worden gemaakt.

Medio februari  reeds (in de week van 16-02-15) wordt er omtrent de Eendragtspolder een aftrap genomen d.m.v. een inloopavond voor inwoners. Op dit moment is ons nog niet duidelijk wat daar aan de orde zal worden gesteld.

Alles overziende hebben wij vanuit het inwonersbelang het initiatief genomen tot een inwonersplatform. Onder alle inwoners van Zevenhuizen is eind januari een  inwonersbrief gericht. U kunt daarin meer lezen. Verder hebben wij een ondersteunende website opgezet. Deze is inmiddels opengesteld. De site ondersteunt de informatie van inwoners aan inwoners en fungeert als medium voor communicatie en berichtgeving. Wij verwachten dat 2015 een boeiend jaar wordt.

Liesbeth de Frel
Karel Christiaanse