Philemon 腓利門書

Click to get cool Animations for your MySpace profile

Bible Verses NT Philemon www.HerbsDr.com

Home Multiple Languages Bible Version 多種語言聖經版本
NIV KJV NKJV ASV Chinese(Big5) Chinese(GB) French German Spanish Portuguese Russian Italian Korean Japanese Vietnamese Indonesian Thai

OT舊約  Gen創  Exo出   Lev利  Num民  Deu申  Jos書  Jdg士  Ru得  1Sa撒上  2Sa撒下  1Ki王上  2Ki王下  1Ch代上  2Ch代下  Ezr拉  Neh尼  Est斯  Job伯  Psa詩  Pro箴  Ecc傳  SS歌  Isa賽  Jer耶  Lam哀  Ezk結  Dan但  Joel珥  Amo摩  Oba俄  Jnh拿  Mic彌   Nah鴻   Hab哈  Zep番  Hag該   Zec亞  Mal瑪 
NT新約   Mat太   Mak可  Luk路   Jn約  Act徒  Rom羅  1Co林前  2Co林後   Gal加   Eph弗   Php腓   Col西   1Th帖前   2Th帖後   1Ti提前   2Ti提後   Tit多  Phm門   Heb來  Jas雅  1Pe彼前   2Pe彼後  1Jn 約一   2Jn約二   3Jn約三   Jud猶  Rev啟
Study the Vietnamese Bible Online - Philemon Chapter 1:1-25.

Vietnamese Bible

 

Philemon 1

PHILEM 1:1 Phao-loâ, keû tuø cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ, vaø Ti-moâ-theâ, anh em chuùng ta, gôûi cho Phi-leâ-moân, laø ngöôøi raát yeâu daáu vaø cuøng laøm vieäc vôùi chuùng ta,
PHILEM 1:2 cuøng cho Aùp-bi vaø ngöôøi chò em, A-chíp, laø baïn cuøng ñaùnh traän, laïi cho Hoäi thaùnh nhoùm hoïp trong nhaø anh:
PHILEM 1:3 nguyeàn xin anh em ñöôïc aân ñieån vaø söï bình an ban cho bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi, Cha chuùng ta, vaø bôûi Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ!
PHILEM 1:4 Toâi caûm taï Ñöùc Chuùa Trôøi toâi, haèng ghi nhôù anh trong lôøi caàu nguyeän,
PHILEM 1:5 vì nghe noùi anh coù loøng yeâu thöông vaø ñöùc tin trong Ñöùc Chuùa Jeâsus vaø cuøng caùc thaùnh ñoà.
PHILEM 1:6 Toâi caàu xin Ngaøi raèng ñöùc tin ñoù, laø ñöùc tin chung cho chuùng ta, ñöôïc coù hieäu nghieäm, khieán ngöôøi ta bieát aáy laø vì Ñaáng Christ maø moïi ñieàu laønh ñöôïc laøm trong chuùng ta.
PHILEM 1:7 Vaû, hôõi anh, toâi ñaõ ñöôïc vui möøng yeân uûi laém bôûi loøng yeâu thöông cuûa anh, vì nhôø anh maø loøng caùc thaùnh ñoà ñöôïc yeân uûi.
PHILEM 1:8 Vaäy neân, daàu trong Ñaáng Christ, toâi coù quyeàn truyeàn daïy anh vieäc neân laøm,
PHILEM 1:9 song vì loøng yeâu thöông cuûa anh, neân toâi naøi xin thì hôn. Toâi, Phao-loâ, ñaõ giaø roài, hieän nay laïi vì Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chòu tuø nöõa,
PHILEM 1:10 toâi vì con toâi ñaõ sanh trong voøng xieàng xích, töùc laø OÂ-neâ-sim, maø naøi xin anh;
PHILEM 1:11 ngaøy tröôùc ngöôøi khoâng ích gì cho anh, nhöng baây giôø seõ ích laém, vaø cuõng ích cho toâi nöõa: toâi sai ngöôøi veà cuøng anh,
PHILEM 1:12 ngöôøi nhö loøng daï toâi vaäy.
PHILEM 1:13 Toâi voán muoán caàm ngöôøi ôû laïi cuøng toâi, ñaëng theá cho anh maø giuùp vieäc toâi trong côn vì Tin Laønh chòu xieàng xích.
PHILEM 1:14 Nhöng toâi khoâng muoán laøm ñieàu gì maø chöa ñöôïc anh ñoàng yù, haàu cho ñieàu laønh anh seõ laøm chaúng phaûi bôûi eùp buoäc, beøn laø bôûi loøng thaønh.
PHILEM 1:15 Vaû, coù leõ ngöôøi ñaõ taïm xa caùch anh, coát ñeå anh nhaän laáy ngöôøi maõi maõi,
PHILEM 1:16 khoâng coi nhö toâi moïi nöõa, nhöng coi hôn toâi moïi, coi nhö anh em yeâu daáu, nhöùt laø yeâu daáu cho toâi, huoáng chi cho anh, caû veà phaàn xaùc, caû veà phaàn trong Chuùa nöõa.
PHILEM 1:17 Vaäy neáu anh coi toâi laø baïn höõu anh, thì haõy nhaän laáy ngöôøi nhö chính mình toâi vaäy.
PHILEM 1:18 Nhöôïc baèng ngöôøi coù laøm haïi anh hoaëc maéc nôï anh ñieàu chi, thì haõy cöù keå cho toâi.
PHILEM 1:19 Toâi, Phao-loâ, chính tay toâi vieát ñieàu naày: seõ traû cho anh, coøn anh maéc nôï toâi veà chính mình anh thì khoâng nhaéc ñeán.
PHILEM 1:20 Phaûi, haõy anh em, öôùc chi toâi ñöôïc nhaän söï vui veû naày bôûi anh trong Chuùa; anh haõy laøm cho toâi ñöôïc thoûa loøng trong Ñaáng Christ.
PHILEM 1:21 Toâi vieát cho anh, ñaõ tin chaéc anh hay vaâng lôøi, bieát anh seõ laøm quaù söï toâi noùi ñaây.
PHILEM 1:22 Nhaân theå haõy lieäu saém nhaø troï cho toâi, vì toâi mong raèng nhôø anh em caàu nguyeän, seõ ñöôïc trôû veà cuøng anh em.
PHILEM 1:23 EÂ-phaùp-ra, laø baïn ñoàng tuø trong Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ vôùi toâi, coù lôøi thaêm anh,
PHILEM 1:24 Maùc, A-ri-taïc, Ñeâ-ma vaø Lu-ca, cuøng laø baïn cuøng laøm vieäc vôùi toâi cuõng vaäy.
PHILEM 1:25 Nguyeän xin aân ñieån cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ ôû vôùi taâm thaàn anh em!

 


Indonesian (Bahasa Indonesia Sehari-hari) Online Bible - Filemon Chapter 1:1-25.

Indonesian (Bahasa Indonesia Sehari-hari)

 

Filemon 1

1:1 Saudara Filemon, kawan dan rekan kami! Saya, Paulus, seorang tahanan karena Kristus Yesus, bersama dengan saudara kita Timotius, menulis surat ini kepadamu

1:2 dan kepada jemaat yang berkumpul di rumahmu; juga kepada saudari kita, Apfia dan kawan seperjuangan kita, Arkhipus.

1:3 Kami mengharap semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberi berkat dan sejahtera kepadamu.

1:4 Setiap kali saya berdoa, saya menyebut nama Saudara dan mengucap terima kasih kepada Allah.

1:5 Sebab saya mendengar bahwa Saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengasihi semua umat Allah.

1:6 Saya berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang-orang percaya akan menghasilkan pengertian yang lebih besar atas segala berkat yang kita miliki karena bersatu dengan Kristus.

1:7 Saudara Filemon, kasihmu terhadap semua umat Allah, menggembirakan saya dan memberi dorongan kepada saya! Semua umat Allah sudah menjadi gembira karena Saudara.

1:8 Oleh sebab itu, sebagai seorang saudara yang seiman, saya bisa saja memerintahkan Saudara untuk melakukan apa yang harus Saudara lakukan.

1:9 Tetapi karena saya mengasihi Saudara, saya hanya meminta saja. Saya ini seorang tua dan sekarang sedang ditahan di dalam penjara karena Kristus Yesus.

1:10 Saya, Paulus, mengajukan suatu permintaan kepadamu mengenai Onesimus, anak saya di dalam Kristus. Sebab di dalam penjara ini saya sudah menjadi bapak rohaninya.

1:11 Dahulu ia tidak berguna untukmu, tetapi sekarang ia berguna, bukan saja untukmu, tetapi untuk saya juga.

1:12 Sekarang orang yang saya kasihi itu saya kirim kembali kepadamu.

1:13 Sebenarnya saya ingin menahan dia bersama saya sebagai penggantimu, supaya ia bisa membantu saya, selama saya ditahan dalam penjara ini karena memberitakan Kabar Baik dari Allah.

1:14 Tetapi saya tidak mau melakukan apa-apa kalau Saudara belum memberi persetujuan. Saya lebih suka kalau Saudara melakukannya dengan kerelaan hati sendiri; saya tidak mau memaksamu.

1:15 Mungkin Onesimus berpisah dari Saudara untuk sementara waktu supaya Saudara bisa mendapat dia kembali untuk selama-lamanya.

1:16 Sekarang ia bukan hanya seorang hamba untuk Saudara; ia lebih dari itu. Ia adalah sesama orang Kristen yang tercinta. Ia berguna sekali untuk saya, apalagi untukmu! Tentu ia berguna sekali baik sebagai hamba maupun sebagai seorang saudara di dalam Tuhan!

1:17 Oleh sebab itu, karena Saudara menganggap saya teman sesama Kristen, terimalah kembali Onesimus sama seperti Saudara menerima saya.

1:18 Kalau ia bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah saya yang menanggung semuanya itu.

1:19 Nah, baiklah saya menulisnya sendiri di sini: Saya, Paulus, akan melunasi semuanya. (Tentu tidak perlu saya ingatkan bahwa Saudara sendiri mempunyai hutang kepada saya, yaitu kehidupanmu yang baru sebagai orang Kristen.)

1:20 Sebab itu, demi Tuhan cobalah tolong saya, gembirakan hati saya sebagai saudara di dalam Kristus.

1:21 Saya menulis surat ini karena yakin bahwa Saudara akan melakukan apa yang saya minta. Bahkan saya tahu Saudara akan melakukan lebih dari itu.

1:22 Sementara itu, tolong sediakan kamar untuk saya di rumahmu, sebab saya harap Allah mengabulkan doa Saudara-saudara semuanya dan membawa saya kembali kepada kalian.

1:23 Epafras, yang berada bersama saya dalam penjara karena Kristus Yesus, mengirim salamnya kepadamu.

1:24 Terimalah juga salam rekan-rekan saya: Markus, Aristarkhus, Demas dan Lukas.

1:25 Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian. Hormat kami, Paulus.


KJV Thai Bible Online - ฟีเลโมน Chapter 1:1-25.

KJV Thai Bible

 

ฟีเลโมน 1

1:1 เปาโล ผู้ถูกจองจำอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อนร่วมงานที่รักของเรา

1:2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็นที่รัก และอารคิปปัสผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรา และถึงคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่าน

1:3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

1:4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า คือเอ่ยถึงท่านเสมอเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐาน

1:5 เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความรักและความเชื่อของท่านที่มีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาวิสุทธิชน

1:6 เพื่อคำพยานแห่งความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยความรู้ถึงความดีทุกอย่างซึ่งมีอยู่ในท่านนั้นโดยพระเยซูคริสต์

1:7 น้องเอ๋ย ความรักของท่านทำให้เรามีความยินดีและความชูใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน

1:8 เหตุฉะนั้น แม้ว่าโดยพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที่จะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรกระทำได้

1:9 แต่เพราะเห็นแก่ความรัก ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านดีกว่า อย่างเปาโล ผู้ชราแล้ว และบัดนี้เป็นผู้ถูกจำจองอยู่ เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์

1:10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรื่องโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดเมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่

1:11 เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า

1:12 ข้าพเจ้าจึงส่งเขาผู้เป็นดวงจิตของข้าพเจ้าทีเดียวกลับไปหาท่านอีก เหตุฉะนั้นท่านจงรับเขาไว้

1:13 ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพราะข่าวประเสริฐนั้น

1:14 แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วย เพื่อว่าคุณความดีที่ท่านกระทำนั้นจะไม่เป็นการฝืนใจ แต่จะเป็นความประสงค์ของท่านด้วย

1:15 อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไป

1:16 เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีก ทั้งในเนื้อหนังและในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1:17 เหตุฉะนั้นถ้าท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง

1:18 ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใด หรือเป็นหนี้อะไรท่าน ท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิด

1:19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้ให้ ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้า และแม้ตัวของท่านเองด้วย

1:20 แท้จริง น้องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้ามีความยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1:21 ข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านจะเชื่อฟัง จึงได้เขียนถึงท่าน เพราะรู้ว่าท่านจะกระทำยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าขอด้วย

1:22 อีกประการหนึ่ง ขอท่านได้จัดเตรียมที่พักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านอีกตามคำอธิษฐานของท่าน

1:23 เอปาฟรัส ผู้ซึ่งถูกจำจองอยู่ด้วยกันกับข้าพเจ้าเพื่อพระเยซูคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่าน

1:24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน

1:25 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านเถิด เอเมน [เขียนจากกรุงโรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิมัส ผู้เป็นทาส] 

Home MultipleLanguagesBibleVersion多種語言聖經版本

Old Test 舊約  Gen創 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 \\ Exo出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 \\ Lev利 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 \\ Num民 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 \\ Deu申 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Jos書 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 \\ Jdg士 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 \\  Ru得 1 2 3 4 \\ 1Sa撒上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 \\ 2Sa撒下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 \\ 1Ki王上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 \\ 2Ki王下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 \\ 1Ch代上 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 \\ 2Ch代下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 \\  Ezr拉 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \\ Neh尼 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 \\ Est斯 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 \\ Job伯 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 \\ Psa詩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 \\ Pro箴 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31\\ Ecc傳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \\  SS歌 1 2 3 4 5 6 7 8 \\ Isa賽 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 \\ Jer耶 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 \\ Lam哀 1 2 3 4 5 \\ Ezk結 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 \\ Dan但 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 \\ Joel珥 1 2 3 \\ Amo摩 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \\ Oba俄 1\\ Jnh拿 1 2 3 4 \\ Mic彌 1 2 3 4 5 6 7 \\ Nah鴻 1 2 3 \\ Hab哈1 2 3 \\ Zep番1 2 3 \\ Hag該 1 2 \\ Zec亞 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 \\ Mal瑪 1 2 3 4 

  
Biblia Sagrada / Portuguese Bible - Novo Testamento / Filemon 1

Filemon 1
1 PAULO, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador,
2 E à nossa irmã Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa:
3 Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.
4 Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações;
5 Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos;
6 Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus.
7 Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas.
8 Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém,
9 Todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo.
10 Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões;
11 O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil; eu to tornei a enviar.
12 E tu torna a recebê-lo como às minhas entranhas.
13 Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho;
14 Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário.
15 Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre,
16 Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim: e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor?
17 Assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo.
18 E, se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta.
19 Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi; eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves.
20 Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor: recreia as minhas entranhas no Senhor.
21 Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo.
22 E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido.
23 Saúdam-te Epafras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus.
24 Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores.
25 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amen.

Библия / Russian Bible / ветхого завета / Филимону

Филимону 1
1 Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,
2  и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:
3  благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа
4  Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,
5  слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,
6  дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.
7  Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.
8  Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,
9  по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа;
10  прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:
11  он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его;
12  ты же прими его, как мое сердце.
13  Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах [за] благовествование;
14  но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно.
15  Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,
16  не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.
17  Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.
18  Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне.
19  Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен.
20  Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.
21  Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.
22  А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.
23  Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса,
24  Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.
25  Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.

Sacra Bibbia / Italian Bible - Nuovo Testamento / Filemone 1

Filemone 1
1 Paolo, prigione di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, a Filemone, nostro diletto e compagno d’opera,
2 e alla sorella Apfia, e ad Archippo, nostro compagno d’armi, e alla chiesa che è in casa tua,
3 grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo.
4 Io rendo sempre grazie all’Iddio mio, facendo menzione di te nelle mie preghiere,
5 giacché odo parlare dell’amore e della fede che hai nel Signor Gesù e verso tutti i santi,
6 e domando che la nostra comunione di fede sia efficace nel farti riconoscere ogni bene che si compia in noi, alla gloria di Cristo.
7 Poiché ho provato una grande allegrezza e consolazione pel tuo amore, perché il cuore dei santi è stato ricreato per mezzo tuo, o fratello.
8 Perciò, benché io abbia molta libertà in Cristo di comandarti quel che convien fare,
9 preferisco fare appello alla tua carità, semplicemente come Paolo, vecchio, e adesso anche prigione di Cristo Gesù;
10 ti prego per il mio figliuolo che ho generato nelle mie catene,
11 per Onesimo, che altra volta ti fu disutile, ma che ora è utile a te ed a me.
12 Io te l’ho rimandato, lui, ch’è quanto dire, le viscere mie.
13 Avrei voluto tenerlo presso di me, affinché in vece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo;
14 ma, senza il tuo parere, non ho voluto far nulla, affinché il tuo beneficio non fosse come forzato, ma volontario.
15 Infatti, per questo, forse, egli è stato per breve tempo separato da te, perché tu lo ricuperassi per sempre;
16 non più come uno schiavo, ma come da più di uno schiavo, come un fratello caro specialmente a me, ma ora quanto più a te, e nella carne e nel Signore!
17 Se dunque tu mi tieni per un consocio, ricevilo come faresti di me.
18 Che se t’ha fatto alcun torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me.
19 Io, Paolo, lo scrivo di mio proprio pugno: Io lo pagherò; per non dirti che tu mi sei debitore perfino di te stesso.
20 Sì, fratello, io vorrei da te un qualche utile nel Signore; deh, ricrea il mio cuore in Cristo.
21 Ti scrivo confidando nella tua ubbidienza, sapendo che tu farai anche al di là di quel che dico.
22 Preparami al tempo stesso un alloggio, perché spero che, per le vostre preghiere, io vi sarò donato.
23 Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, ti saluta.
24 Così fanno Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei compagni d’opera.
25 La grazia del Signor Gesù Cristo sia con lo spirito vostro.


Philemon 1 フィレモンへの手紙


1 キリスト・イエスの囚人パウロと兄弟テモテから、わたしたちの愛する同労者ピレモン、
2 姉妹アピヤ、わたしたちの戦友アルキポ、ならびに、あなたの家にある教会へ。
3 わたしたちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安とが、あなたがたにあるように。
4 わたしは、祈の時にあなたをおぼえて、いつもわたしの神に感謝している。
5 それは、主イエスに対し、また、すべての聖徒に対するあなたの愛と信仰とについて、聞いているからである。
6 どうか、あなたの信仰の交わりが強められて、わたしたちの間でキリストのためになされているすべての良いことが、知られて来るようになってほしい。
7 兄弟よ。わたしは、あなたの愛によって多くの喜びと慰めとを与えられた。聖徒たちの心が、あなたによって力づけられたからである。
8 こういうわけで、わたしは、キリストにあってあなたのなすべき事を、きわめて率直に指示してもよいと思うが、
9 むしろ、愛のゆえにお願いする。すでに老年になり、今またキリスト・イエスの囚人となっているこのパウロが、
10 捕われの身で産んだわたしの子供オネシモについて、あなたにお願いする。
11 彼は以前は、あなたにとって無益な者であったが、今は、あなたにも、わたしにも、有益な者になった。
12 彼をあなたのもとに送りかえす。彼はわたしの心である。
13 わたしは彼を身近に引きとめておいて、わたしが福音のために捕われている間、あなたに代って仕えてもらいたかったのである。
14 しかし、わたしは、あなたの承諾なしには何もしたくない。あなたが強制されて良い行いをするのではなく、自発的にすることを願っている。
15 彼がしばらくの間あなたから離れていたのは、あなたが彼をいつまでも留めておくためであったかも知れない。
16 しかも、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、愛する兄弟としてである。とりわけ、わたしにとってそうであるが、ましてあなたにとっては、肉においても、主にあっても、それ以上であろう。
17 そこで、もしわたしをあなたの信仰の友と思ってくれるなら、わたし同様に彼を受けいれてほしい。
18 もし、彼があなたに何か不都合なことをしたか、あるいは、何か負債があれば、それをわたしの借りにしておいてほしい。
19 このパウロが手ずからしるす、わたしがそれを返済する。この際、あなたが、あなた自身をわたしに負うていることについては、何も言うまい。
20 兄弟よ。わたしはあなたから、主にあって何か益を得たいものである。わたしの心を、主にあって力づけてもらいたい。
21 わたしはあなたの従順を堅く信じて、この手紙を書く。あなたは、確かにわたしが言う以上のことをしてくれるだろう。
22 ついでにお願いするが、わたしのために宿を用意しておいてほしい。あなたがたの祈によって、あなたがたの所に行かせてもらえるように望んでいるのだから。
23 キリスト・イエスにあって、わたしと共に捕われの身になっているエパフラスから、あなたによろしく。
24 わたしの同労者たち、マルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからも、よろしく。
25 主イエス・キリストの恵みが、あなたがたの霊と共にあるように。

 

Comments