Składowice

HISTORIA

Miejscowość położona około 7 kilometrów na północny wschód od Lubina. Najstarsze ślady pobytu człowieka w okolicy wsi pochodzą z wczesnej fazy epoki żelaza i związane są z tzw. okresem kultury łużyckiej. Dowodzą tego wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 1964 i 1968, na około 30. stanowiskach grobowych rozległego cmentarzyska datowanego na ten właśnie okres. Przypuszczalnie istniały tu również osady z okresu wpływów rzymskich (1 – 500 r. n.e.) oraz wczesnego i późnego średniowiecza. Pierwsza wzmianka o miejscowości Skladovici pochodzi z bulli papieża Klemensa IV, z 1267 roku. Nazwa miejscowości jest typu patronimicznego, czyli pochodzącą od człowieka, którego imię, przezwisko lub nazwa zawodu tkwi w nazwie miejscowej. W tym przypadku, najprawdopodobniej wywodzi się od nazwiska osoby Skład. Wraz z napływem osadników niemieckich na Śląsk rozpoczęło się stopniowe zniemczanie nazw miejscowości. Zmieniała się również nazwa Składowic: Czobgerdorff (1358), Czobegerdorff (1388), Czabgendorff (1410), Zobgerdorf, Ziebendorf. Niewiele wiemy o najdawniejszych dziejach miejscowości. Wiadomo, iż w XVI wieku wieś znajdowała się w posiadaniu rodziny von Nostitz. Następnie od początków XVII wieku należała do rodu von Haugwitz. Najpiękniejsza karta historii miejscowości związana jest z osobą wybitnego uczonego, lekarza, historyka, przyrodnika oraz filozofa – Jana Jonstona. Urodził się w 1603 roku w Szamotułach (stąd często nazywany bywa Janem z Szamotuł), w rodzinie szkockiego emigranta.

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny
Przez wiele lat był nadwornym lekarzem wojewody, księcia Bogusława Leszczyńskiego. W 1656 roku, uciekając przed prześladowaniami religijnymi oraz zniszczeniami wojennymi w wyniku szwedzkiego potopu, opuścił ukochane Leszno i przeniósł się do Składowic, które kupił jeszcze w listopadzie 1652 roku od Gotfryda von Haugwitz. Tutaj w zaciszu pałacowych komnat, w Cibeniacum, bo tak z łaciny nazywał Składowice, powstały liczne dzieła z zakresu historii, medycyny i botaniki. Przez cały, prawie dwudziestoletni, pobyt w Składowicach Jonston utrzymywał bliski kontakt z legnickim dworem książęcym oraz uczonymi z Danii, Anglii, Szkocji, Holandii, a nawet z dalekiej Hiszpanii. Zmarł 8 czerwca 1675 roku i zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu kalwińskim w Lesznie.

W czasie ostatniej wojny w Składowicach mieścił się podobóz rosyjskich jeńców wojennych.


Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

ZABYTKI

     PAŁAC  

Pałac w Składowicach
Renesansowy pałac z XVI w. do 1870 roku był w posiadaniu rodziny von Rothenbach, a następnie von Meier. Kilkukrotnie remontowany i przebudowywany w XIX i XX wieku zatracił swój pierwotny wygląd. Z pierwotnego założenia zachował się jedynie zarys rzutu przyziemia i fragmenty murów. W głównej sali zachowały się częściowo sztukatorskie dekoracje o motywach roślinnych oraz figuralnych. W latach siedemdziesiątych XX wieku mieściła się tutaj Izba Pamięci poświęcona Jonstonowi. Obecnie opuszczony i ogólnie zaniedbany budynek oraz przyległy park zyskały nowego, prywatnego właściciela, który podjął się trudu restauracji całego założenia pałacowo - parkowego. Postęp prac wskazuje, iż można mieć nadzieję na dość rychłe przywrócenie dawnej świetności temu ciekawemu obiektowi.
Przez Składowice przebiega LUBIŃSKI SZLAK ROWEROWY.