แจ้งข้อมูลและประสานงาน

                    

 

 แจ้งข่าว!! สถานที่พักที่จัดไว้  (แก้ไข)
 
 

ที่พัก ณ วันที่ 14 ธค

 
        ขณะนี้ ที่พักในสถานที่ (โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ) ที่กรรมการฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ได้เต็มแล้ว สำหรับผู้ที่ยังไม่มีที่พัก สามารถติดต่อสำรองที่พักได้โดยตรงกับสถานประกอบการของเอกชน (โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ฯลฯ) โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เวปไซต์  ดังนี้
                    - http://www.cr60.net/
                    - https://sites.google.com/site/helpcr60/home/3
 

การแจ้ง จองที่พักมี 2  ลักษณะคือ

1.  แจ้ง จองที่พักในสถานที่ (โรงเรียน วัด หน่วยงานราชการ) ที่กรรมการฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้

2.  แจ้ง จองที่พักในสถานประกอบการของเอกชน (โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮาส์ ฯลฯ)

 

ที่ต้องดำเนินการเอง

ก. การแจ้ง จองที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้ 
                1.  ให้ สพป. หรือ สพม. ที่ประสงค์เข้าพัก แจ้งข้อมูลโรงเรียน/กลุ่มโรงเรียนในสังกัด ให้กับ กรรมการฝ่ายที่พัก สพป. ชร.1 ในเว็บไซต์ของเขตฯ หรือทางโทรศัพท์  ดังนี้
                        1.1  ชื่อโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน ชื่อผู้ดูแล และหมายเลขโทรศัพท์(ของครูที่เป็นผู้ดูแลนักเรียนหรือผู้นำทีม)      เพื่อจะได้จัดให้พักในสถานที่ที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานหรือจาก สพป. สพม. เดียวกัน
                       1.2  ระบุจำนวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน / กลุ่มโรงเรียน / แยกจำนวนนักเรียนชาย หญิง เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมห้องพักให้เหมาะสม
                      1.3  ระบุวันที่ / เวลา ที่จะเดินทางมาถึงที่พักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อประสานกับผู้รับผิดชอบในสถานที่พัก หรือแนะนำการเดินทางไปยังที่พัก ที่กรรมการฯ จัดเตรียมไว้ให้
 
ข.  การแจ้ง  จองที่พักในสถานประกอบการของเอกชน

                1.  ให้โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน หรือผู้ประสงค์แจ้ง จองที่พัก ตาม ข ดำเนินการเอง

            2.  กรณีจองเข้าพักในสถานประกอบการ ตาม ข. แล้ว แจ้งต่อคณะกรรมการฝ่ายที่พัก สพป.เชียงราย เขต 1  เพื่อทราบและรองรับการประสานงาน การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง  การรักษาความปลอดภัย การรักษาพยาบาล หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

           3.  หากมีความประสงค์รับทราบข้อมูลที่พักเพิ่มเติม จากที่ปรากฏในเว็บไซต์ ของ สพป.เชียงราย เขต 1 หรือเว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 60  

 
หมายเหตุ

                     1.  ที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้บางแห่ง จะต้องชำระค่าบำรุงสถานที่ตามที่สถานที่นั้น ๆ กำหนด หรือผู้ที่เข้าพักประสงค์บริจาคตามศรัทธา

                2.  การแจ้ง จองที่พักในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ อาจมีความสะดวก ในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแจ้ง จองที่พักก่อนหรือหลัง

                3.  เมื่อประสงค์เข้าที่พักด้วยการประสานงานโดยตรงไปยังหน่วยงานที่เข้าพัก หรือดำเนินการด้วยตนเอง  จะต้องแจ้งให้กรรมการฝ่ายที่พักทราบทันที โดยการแจ้งชื่อสถานที่พัก จำนวนผู้พัก และผู้ที่ติดต่อประสานงาน           
               4.  เมื่อกรรมการฯได้จัด ให้เข้าพักแล้ว ไม่ควรยกเลิก
               5.  ถ้าที่พักจัดเตรียมไว้ให้เต็ม ท่านสามารถค้นหาสถานประกอบการของเอกชนได้ ในเวปไซต์ ต่อไปนี้
                               - http://www.cr60.net/
                               - https://sites.google.com/site/helpcr60/home/3
                               - http://ajaxsearch.partners.agoda.co.th/pages/agoda/default/DestinationSearchResult.aspx
 
 
 
    ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์: คุณณัฐปภัสร์ โทร:089-9926677  e-mail : helpcr60@gmail.com หรือ  nutpaphus@hotmail.com