Homepage‎ > ‎

Jaarverslag

Stichting Foundation HELP BURKINA Fondation Stiftung,

 Help_Burkina@hetnet.nl

 

JAARVERSLAG 2010 

(voor de jaarverslagen 2011 t/m 2017: zie onderaan deze bladzijde

de financiële verslagen kunt u vinden via de link "Financiële gegevens")

 

In december 2009 ontvingen wij van de organisatie van de Nacht van de Fooi een uitnodiging om een project in te dienen voor de volgende NvdF in juni 2010. Wij kenden dit gebeuren niet, maar besloten toch om een project in te dienen en wel de 9 dubbele toiletten (sambologos) die we in 2009 niet hadden kunnen realise­ren. Tegen alle verwachting in ontvingen we al erg snel een enthousiaste reactie vanwege de originaliteit van het project. Maar we moesten wél concurreren met ongeveer 150 andere projecten, waarvan er uiteindelijk 8 uitgekozen zouden worden. Na enkele spannende weken kwam het verlossende woord: ons project hoorde tot die 8! In 4 studentensteden hoorden onze toiletten tot de uitgekozen projecten; de uiteindelijke opbrengst, inclusief de verdubbeling door IMPULSis, bedroeg ruim € 10.000. Helaas bleek dit niet voldoende om alle 9 nog ontbrekende toiletten te bouwen omdat in Burkina de prijzen voor cement en betonijzer in het voorjaar fors gestegen waren. Maar we waren in elk geval weer 6 toiletten verder. Met de bouw daarvan is in decem­ber begonnen.

De moskee van Kokossin is in februari 2010 officieel ingewijd. Als afgevaardigde van Help Burkina was Pas­caline daarbij aanwezig; Help Burkina leverde een kleine bijdrage in de kosten van het vervoer van Ouaga­dougou naar Kokossin.

In 2009 was er van uit Kokossin een verzoek om kunstmest ontvangen. Doordat steeds opnieuw dezelfde grond gebruikt wordt zonder werkelijke bemesting, wordt de opbrengst steeds kleiner. Mede door een gift van Heerema B.V. konden we nu in deze vraag voorzien.

Intussen is vanuit Kokossin ook de vraag gesteld of men in aanmerking zou kunnen komen voor de bouw van een CEG (college of middelbare school). Daarmee is een bedrag gemoeid van ruim € 40.000 en zoals u wellicht weet zijn de subsidiemogelijkheden sinds begin van 2011 drastisch beperkt. Wij willen nu onderzoe­ken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking met een Duitse organisatie die ook bereid was om de basis­school van Kokossin te “normaliseren”, d.w.z. tot 6 klassen uit te bouwen. Vooralsnog moeten we afwachten wat daarvan de uitkomst is.

Eenzelfde verzoek om een CEG te kunnen bouwen kwam van Douré, waarmee al sinds 1992 contacten bestaan. Ook daar zullen wij de eerder genoemde weg proberen te bewandelen.

De school in Ouagadougou, Sainte Mère Teresa, functioneert vrijwel geheel zelfstandig. Er wordt alleen nog schoolgeld betaald voor een 70-tal wezen. We praten dan over een bedrag per leerling van  € 100. De school wordt bezocht door iets meer dan 1000 leerlingen, iets wat we bij de opening in 2001 niet hadden durven dromen! In 2010 zijn de betalingen voor de kantine, die in 2005 voor 5 jaar waren vastgelegd, afgesloten.

In februari 2010 is het plan voor de bouw van een École de Couture bij de NCDO ingediend. In mei kwam het bericht, dat het project was goedgekeurd en dat wij op een subsidie van ruim € 41.000 mochten reke­nen. De volgende stap was aantoonbaar te maken dat wij de andere helft van het beno-digde bedrag zelf vergaard hadden. Dank zij de inzet van enkele scholen, van een zusterorganisatie in Zuid Holland en van vele particulieren kon in november het accountantsrapport opgestuurd worden aan de NCDO.

Al in 2005 had Pascaline de bouw van een Naaistersopleiding aangevraagd voor de (wees)meisjes die on­voldoende capaciteiten hebben om de CEG met een diploma af te ronden. Zonder diploma rest alleen nog de straatprostitutie om in het onderhoud te voorzien. Omdat Pascaline dat geen optie vindt (evenmin als wij) had ze enkele meisjes al twee keer in de eindklas laten doubleren, zodat ze mis-schien toch nog een kans hadden het diploma te halen. Wij hadden ook in 2005 al een optie op een perceel grond aan de rand van de stad, maar geen geld om de bouw te financieren.
In juni kreeg Pascaline, samen met nog een aantal mensen die een optie hadden op een perceel in dezelfde wijk, het verzoek om op het gemeentehuis te verschijnen. Daar kregen zij de mededeling dat alle opties ver­vallen waren verklaard omdat de overheid het hele gebied zelf in gebruik wilde nemen. Er werden geen al­ternatieven geboden! Dank zij de bemiddeling door een Burkinese N.N. kregen we een nieuw terrein toegewezen, dat 4x zo groot was als het eerste en gunstiger gelegen ten opzichte van Sainte Mère Teresa. Voorwaarde was dat er voor eind oktober met de bouw begonnen moest zijn als bewijs dat het geen grondspeculatie was. Toen bleek ook dat het terrein hevig aan erosie bloot stond, het ligt op een lager gebied en loopt bij hevige regens onder. Dus moest allereerst het terrein opgehoogd worden. Pascaline heeft inmiddels een redelijk uitgebreid netwerk en voor de bestaande problemen een oplossing gevonden. Begrijpelijk dat dit alles wat onvoorziene kosten met zich mee-bracht. In oktober is het administratiegebouw en het onderkomen voor de bewaker gebouwd; daarna is begonnen met de ophoging van het terrein. Er wordt verwacht dat de rest van de bouw in februari 2011 van start zal gaan.

Er is in de loop van dit jaar een aanvraag ontvangen voor een kleine runderstal in de buurt van Bas-kouré. Binnen het bestuur zal bekeken worden of we hierop zullen ingaan. Het gaat om een bedrag tussen € 4500 en € 5000.

Joséphine Wouango verblijft op het moment dat dit geschreven wordt voor haar studie opnieuw in Burkina. Zij is bezig met een proefschrift dat handelt over kinderarbeid in Burkina (en breder in Afrika). Ze verwacht in december te promoveren, een prestatie die respect verdient! 

De organisatie Scholen Voor Allemaal in het diocees Kaya kent nog steeds een aantal do­nateurs, die het mogelijk maakten om in 2010 € 450 over te maken.

Inclusief de ontvangen subsidies heeft de stichting in 2010 bijna € 55.000 ontvangen, ter­wijl er bijna   € 55.000 voor diverse projecten werd betaald. Opnieuw een positief resultaat waardoor we met frisse moed aan weer nieuwe projecten kunnen werken. Er was op 31 december 2010 bijna € 49.000 in kas, maar dat bedrag zal snel slinken als er eenmaal met de bouw van de naaischool begonnen is.

                  

ĉ
P HelpBurkina,
5 feb. 2014 08:31
ĉ
P HelpBurkina,
5 feb. 2014 08:31
ĉ
P HelpBurkina,
5 feb. 2014 08:31
Ċ
P HelpBurkina,
30 mrt. 2015 12:36
ĉ
P HelpBurkina,
19 mrt. 2018 11:13
Ċ
P HelpBurkina,
19 mrt. 2018 11:14
Ċ
P HelpBurkina,
19 mrt. 2018 11:14
ĉ
P HelpBurkina,
30 okt. 2014 12:08
Comments