ร.ศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร

   อาจารย์คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คุณวุฒิทางการศึกษา (เรียงจากล่าสุด)

    สถาบันที่สำเร็จการศึกษา                                                       คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก                               

Boston University                                                Doctor of Business Administration (DBA)                      

Massachusetts Institute of Technology      Master of Science (MS in Management)       

    คุณวุฒิ 2 รายการข้างต้นได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย (ทุนกลางเกียรตินิยม)

United States International University       Master of International Business Administration(MIBA)

University of California, Los Angeles           Master of Art with Advanced Designation

                                                                                      Certificate in International Trade (MA)

Bangkok University                                              Bachelor of Business Administration     

                                                                                       (BBA in Marketing, English Program)


ประสบการณ์การการสอนจนถึงปัจจุบัน

                     ชื่อสถานที่ทำงาน                                    ตำแหน่งงาน                                         ตั้งแต่ปี-ถึงปี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             รองศาสตราจารย์                                      2537-ปัจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             ที่ปรึกษาคณบดี                                        2551-ปัจจุบัน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                             2550-2551

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่             รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ                            2548-2550

                                                                                  วิเทศสัมพันธ์และกายภาพ

ABEST 21, Japan                                                Accreditation Committee              2550-ปัจจุบัน

     

      ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมการประกันมาตรฐานการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจด้วยพันธะกิจ

ในการสร้างระบบมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจของ Asia (Asian Accreditation System)

โดยความริเริ่มของ The Alliance on Business Education and Scholarship for Tomorrow, a 21st

 Century Organization (ABEST21) ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาแห่งรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น

(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT) มีหน้าที่ประเมิน

คุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่น Aoyama

Gakuin University, Kwansei Gakuin University, Hitotsubashi University, Kobe University,

และ University of Tsukuba

 ..............................................................................................................................................

Boston University                             Visiting scholar                                            2545-2547

         สอนวิชา International Leadership สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ณ Graduate School of Management, Boston University

Harvard University                          Visiting scholar                                            2545-2546

         International Corporate Governance สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ณ Faculty of Arts and Sciences, Harvard University

Massachusetts Institute of Technology     Research Scholar             2553-2555

         Sloan School of Management, MIT โดยมุ่งการวิจัยที่เกี่ยวกับ Corporate Governance for Financial Institutions

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์                นักวิชาการพาณิชย์              2535-2537

         ช่วยราชการสำนักเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจากข้าราชการประจำ ในคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฝ่ายการค้าต่างประเทศ

 ..............................................................................................................................................

ประสบการณ์ทางวิชาการ

ด้านตำราและบทความ

        ขียนตำราด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Balanced Scorecard ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยตรงจากต้นตำรับ Professor Kaplan และ Professor Norton แห่งมหาวิทยาลัย Harvard ด้านสื่อการสอน

        พัฒนาสื่อการสอนที่เป็นลักษณะ experiential learning อันได้แก่ play role และ simulation จำนวนมาก ซึ่งกระทรวงศึกษาได้นำไปเป็นต้นแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้สาขาวิชาการจัดการแก่สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

งานวิจัยที่โดดเด่น          

มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลระดับโลก (Best Paper of the Year) ในฐานะผู้บุกเบิกแขนงวิชา Management Spirituality ซึ่งเป็นแขนงวิชาใหม่ให้กับสาขาวิชาการจัดการ

..........................................................................................................Update 6 Sep 2009.....

wordpress stats
Ċ
CMU MBA,
9 ต.ค. 2552 09:04
Comments