โครงการ Hello Professor

           คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ  จึง        ทำให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ในสาขาการบริหารธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง  ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ    ของวิทยากร  ผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา  จึงได้สรรหาวิทยากรที่มีความรู้ และความ สามารถในสาขาวิชา การบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ  แต่เนื่องจากทางคณะยังขาดการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้นัก     ศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทราบถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของวิทยากรแต่ละท่าน เพื่อเป็น      การกระตุ้น และสร้างความสนใจในการเรียน ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อ   คุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

โครงการ ประชาสัมพันธ์วิทยากร หรือ Hello Professor เป็นโครงการหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์                วิทยากรของคณะ ที่ได้รับเชิญมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาและวิทยากร จัดทำโดย              นักศึกษาปริญญาโท สำหรับผู้บริหาร (Ex MBA ปี 2 )คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาการ           ตลาด (Seminar In Marketing)     

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ทุกสาขาวิชา เกิดความภาคภูมิใจมากขึ้น ในการได้เข้ามาศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมีวิทยากรที่มีคุณภาพ มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา
  2.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลวิทยากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ให้กับนักศึกษาปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ทุกสาขาให้ทุกสาขาวิชาให้นักศึกษาเป็นที่รู้จักมากขึ้น     เพื่อเป็นแนวทางในการขอคำปรึกษาวิทยากรคณะบริหารธุรกิจ
  3. ให้นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยชียงใหม่  ทุกสาขาวิชา มีความกระตือ รือร้นและสนใจด้านบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนบริหารธุรกิจต่อไป