Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for: MC HEDETRAMPERNE, HERNING

Foreningens formål:

At fremme socialt samvær for voksne motorcyklister.

At bestræbe sig på at afholde fællesture samt udlandsture.

Medlemmer:

Som medlem kan optages ejer og bruger af en MC, som

efter 3 mdr. prøvetid kan anbefales af 2 bestående medlemmer.

Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. (herefter GF)

GF afholdes hvert år inden udgangen af januar måned.

GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel.

Dagsorden ved GF.

1) valg af dirigent

2) godkendelse af dagsorden

3) formandens beretning

4) kassereren fremlægger regnskab og budget, herunder fastsættelse

af næste års kontingent.

5) indkomne forslag

6) valg til bestyrelsen (der ikke må sidde par i bestyrelsen)

7) valg af suppleant

8) valg af revisor samt suppleant

9) eventuelt

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Forslag der ønskes behandlet på ordinær GF skal være

bestyrelsen i hænde 2 uger før GF og offentliggøres

tidligst mulig, men senest på GF.

Ekstraordinær GF:

Ekstraordinær GF kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det,

eller ¼ af samtlige medlemmer overfor bestyrelsen skriftlig forlanger det.

Opløsning af foreningen kan ske ved 2/3-del flertal af fremmødte medlemmer,

dog min. 50% af registrerede medlemmer.

Evt. midler udloddes til almennyttige formål 3 mdr. efter opløsningstidspunktet.

Foreningens ledelse:

Foreningens ledelse består af 5 personer, der sidder i 2 år af gangen, med 2 på valg de lige år og 3 på valg de ullige år.

Bestyrelsen konstituere sig selv umiddelbart efter GF.

Der vælges en suppleant for et år.

Der vælges en revisor for et år.

Der vælges en revisor suppleant for et år.

Bestyrelsen:

Formanden, eller 2 bestyrelsesmedlemmer, indkalder til bestyrelsesmøde

så ofte det skønnes nødvendigt.

Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

Der udarbejdes referat fra hvert bestyrelsesmøde.

Et medlem, der modarbejder eller på anden måde skader foreningens

interesser, kan ekskluderes. Eksklusionen sker ved bestyrelsens beslutning,

der af den ekskluderede kan indbringes ved førstkommende ordinære GF.

Økonomi:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningen kan ikke stifte gæld.

Kontingent betales årsvis forud. Max. frem til næste GF.

3 mdr. restance er lig med udmeldelse. (restancen skal indbetales ved nyt

medlemskab).

Ved indmeldelse betales et indmeldelsesgebyr på kr. 100,- (tilbagebetales

ikke ved udmeldelse)

Revisor skal godkende årsregnskabet.

Revideret på GF d.19.01.2008

Revideret på E. GF d.17.02.2009

Revideret på GF d.22.01.2011

Revideret på GF d.19.01.2013