Home - Начало

The main principles of HWB team
 
 • Confidentiality and anonymity
 • Respect of human rights
 • Accessible, effective, standardized treatment and care
 • Low access services
 • Team working

 


Основни принципи на ЗБГ
 
 • Конфиденциалност и анонимност
 • Почитане на човешките права
 • Достъпно, ефективно и стандартизирано лечение и грижа
 • Ниско достъпни услуги
 • Работа в екип
   
Comments