برای داشتن ایده ای بزرگ، تعداد زیادی ایده (معمولی) داشته باش

To have a great idea, have a lot of them.Thomas A. Edison