ศรัทธานำสุขภาพ

                        พระสงฆ์ควรมีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
      และเป็นแกนนำในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดี........

                                   
 
คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพระดับจังหวัด
  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

Information  Strategy
กลยุทธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร
การเผยแผ่การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพในสื่อข่าวท้องถิ่น

วิดีโอ YouTube

วัดป่าสันติธรรม  อำเภอร่องคำ
วันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๔
วันสุดท้ายปิดโครงการประเมินผลเชิงประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ

วิดีโอ YouTube

วัดบ้านโนนศิลาเลิง  อำเภอฆ้องชัย
วันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๕๔
วันสุดท้ายปิดโครงการประเมินผลเชิงประกวดวัดส่งเสริมสุขภาพ

วิดีโอ YouTube

วัดศรีจันทร์โพธาราม  อำเภอดอนจาน
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดศรีสะอาดนามน อำเภอนาม
วันที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

   วัดบ้านหนองอีบุตร
  อำเภอห้วยผึ้ง  จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๐  มิถุนายน ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดสิมนาโก 
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดปทุมรังษี
อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดโพนสวาง
อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดพุทธนิมิตร ภูค่าว
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดป่าวารีวัน
 อำเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๕   มิถุนายน  ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดโพธิ์ศรีสว่างหนองช้าง
อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)

๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดเทพรังสีศิลาราม อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิ๊ก)
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

วิดีโอ YouTube

วัดหนองหอไตร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔วิดีโอ YouTube

วัดทรงธรรมผาสวรรค์ อำเภอท่าคันโท
๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดบูรพาโคกเครือ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ (คลิ๊ก)

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วัดประสิทธิ์ไชยาราม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(คลิ๊ก)
วัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๔

วิดีโอ YouTube

วัดบ้านโจด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (คลิ๊ก)

วัดส่งเสริมสุขภาพ ระดับอำเภอ ปี ๒๕๕๔

 
ขับเคลื่อนวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕

ประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชาชนชาวไทย ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น  วัดจัดว่าเป็นสถาบันหลักของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  การให้ทาน  รักษาศีลฟังธรรม  สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมทางศาสนา  เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์ และผู้สอนศิลปะแก่ ประชาชน   เป็นสถานสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้  อีกทั้งยังเป็นสถานพยาบาล  สถานศึกษาของชุมชน  รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทั้งหลาย  แต่อย่างไรก็ตามการอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของพระสงฆ์จากประชาชนนั้น  ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะร่างกายของพระสงฆ์อย่างชัดเจน  และเป็นสาเหตุที่สนับสนุนให้เกิดการเจ็บป่วยในพระสงฆ์ได้  อีกทั้ง  วิถีการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ที่ต้องอยู่ในกรอบวินัยสงฆ์ไม่สามารถเลือกอาหารที่ฉันได้  รวมถึงการจัดเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ในปัจจุบัน มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็วเป็นหลัก ซื้ออาหารที่อยู่ใกล้ตัวโดยลืมคิดถึงสมดุลทางโภชนาการ  โดยส่วนใหญ่อาหารที่พระสงฆ์ได้รับมักอุดมไปด้วยอาหารรสจัด ทั้งรสหวาน  รสเค็ม  และรสมันมากเกินไป  รวมถึงมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตและไขมันสูงทำให้ย่อยยาก  ดังนั้น  พระสงฆ์จำนวนมากจึงตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เนื่องจากต้องฉันอาหารเหล่านี้เป็นประจำ 

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการวิจัยเรื่อง  สุขภาวะพระสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใน ปี  2552  ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลกับพระสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  2,206  รูป  ผลการศึกษา  พบว่า  สุขภาวะของพระสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ยังมีปัญหาทั้งทางด้านสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ   โดยพบว่าพระสงฆ์มีภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  29.87  และมีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคเบาหวานสูงถึงร้อยละ  44.38    รองลงมาโรคอัมพฤษ์-อัมพาต  และโรคไขมันในเลือดสูง  คิดเป็นร้อยละ  11.75  และ  6.75  ตามลำดับ  ส่วนสาเหตุสนับสนุนรองลงมา  พบว่า  พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ออกกำลังกาย  ซึ่งจากผลการศึกษา  พบว่า  พระสงฆ์ร้อยละ  45.42  ไม่ได้ออกกำลังกาย  ส่วนพระสงฆ์ที่ออกกำลังกาย  พบว่า  ออกกำลังกายโดยการเดินรอบวัด/อุโบสถ/กวาดลานวัด  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายตามกิจวัตรของพระสงฆ์เท่านั้น  กิจกรรมดังกล่าวจึงยังไม่เพียงพอสำหรับการเผาพลาญพลังงานในแต่ละวัน  ส่งผลให้พระสงฆ์มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนตามมา  

           ดังนั้น  เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พระสงฆ์มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง  และเป็นแกนนำในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนต่อไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดทำโครงการ  พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๔ ให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายในการทำงาน  และเป็นการกระตุ้นให้พระสงฆ์มีบทบาทในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  และเป็นแกนนำในด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีสุขภาวะที่ดีต่อไป

ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์


ความคิดเห็นพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ ปี ๒๕๕๓
วัดงสวาง  อำเภอเมือง
วัดดงกลางเจริญ
อำเภอดอนจาน


วัดศรีจันทร์โพธิ์ธาราม
อำเภอดอนจาน


วัดป่าหนองแสงสำราญธรรม
อำเภอสามชัย


วัดอุทัยกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก

 
วัดโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย

วัดหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง

วัดบูรพาโคกเครือ
อำเภอยางตลาด


วัดบูรพาภิรมณ์
อำเภอกุฉินารายณ์


วัดปทุมรังษี
อำเภอนาคู


วัดโพธิ์ไทรบ้านดงหมู
อำเภอเขาวง

 

วัดใต้อุทัยทิพาวาส
อำเภอคำม่วง
 

วัดบ้านหนองหวาย
อำเภอฆ้องชัย

 

วัดดอนทองวราราม
อำเภอกมลาไสย

 

วัดทรงธรรมผาสวรรค์
อำเภอท่าคันโท

วัดเทพรังสีศิลาราม
อำเภอคำม่วง


 

วัดป่าทุ่งศรีเมือง
อำเภอเมือง

  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วัดส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์