ยินดีต้อนรับ




ดร.สุมน  คณานิตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


    : 




ครูในกลุ่มสาระและนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558












วิสัยทัศน์ 

ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา ไม่พึ่งพายาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์





ภารกิจ

1. จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนและเล่นอย่างมีความสุข
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนที่ถูกต้อง
3. จัดกิจกรรมเสริมสุขภาพกายและจิต

เป้าหมาย

นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และสังคม เต็มตามศักยภาพ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์

1. นักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
2. สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสม
3. นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางกลไก




·  

 



Holidays in Thailand


เข้าสู่เว็บไซต์ห้องเรียนสุขศึกษาแห่งอนาคต


 













หลักสูตร

โพสต์17 มิ.ย. 2556 12:03โดยsumon kananit   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2558 23:35 ]

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 


1-1 of 1

Comments