Home‎ > ‎

ผลิตภัณฑ์ยา / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ / อาหารเสริม ต้องไม่ได้ เครื่องหมาย อย.

มักเข้าใจผิดกันว่า เครื่องหมาย อย. สำหรับอาหาร และยา โดยแม้แต่ ผู้ผลิตก็ยังเข้าใจผิดไปดังนั้นได้.  ความจริงแล้ว ตรา อย. สำหรับ อาหารเท่านั้น และเมื่อเป็นอาหารต้องไม่ แสดงสรรพคุณ/โฆษณา ในการรักษาโรค หรืออาการ.   ส่วนสินค้าที่เป็นยา ต้องได้รับ (1) เลขทะเบียนยากำกับ
  • กรณีเป็นยาแผนโบราณสำหรับมนุษย์ และผลิตในประเทศ อย. ให้เป็น 'เลขทะเบียนตำรับยา' คือ G …(ลำดับที่) /…(พ.ศ.) เช่น G9999/50.   
  • กรณีเป็นยาแผนโบราณ และนำเข้า สำหรับมนุษย์ อย. ให้เป็น 'เลขทะเบียนตำรับยา' คือ K... (ลำดับที่) /……(พ.ศ.) 
  • กรณีเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ผลิตในประเทศที่มีตัวยาออกฤทธิ์เพียง ตัวเดียว  อย. ให้เป็น 'เลขทะเบียนตำรับยา' คือ 1A …(ลำดับที่) / …. (พ.ศ.) เป็นต้น

หากการขายสินค้าที่โฆษณาว่าเป็นยา พร้อมบอกว่าได้ 'ตรา อย.' แล้ว แสดงว่า (1) แนวโน้มตั้งใจหลอกลวง และ (2) ผิดที่ไม่รู้ว่า อย. ไม่ให้ 'ตรา อย.' กับ ยา  แต่ให้กับอาหาร.====   ====
เรื่องหลอกลวง
Comments