การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย.


เคล็ด (ไม่) ลับ การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างรู้เท่าทันโฆษณา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
Food and Drug Administration
====     ====

ประเด็นน่าสนใจมากมาย เพื่อไม่เพลี่ยงพล้ำ 
ไม่ตกเป็นเหยื่อ ซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
====   ====
เรื่องหลอกลวง
Ċ
Komson P.,
Nov 30, 2011, 9:59 PM
Comments