Pastoraal werk(st)er

Pastorale werkers en werksters zijn christenen die, benoemd door de bisschop, een pastorale opdracht ontvangen waarvoor geen wijding is vereist.
Zij zijn bezoldigde beroepskrachten met professionele opleiding. In het bisdom Gent kunnen zij voor twee verschillende pastorale opdrachten benoemd worden:
in de territoriale en in de categoriale pastoraal.

De opleiding omvat een pastoraal-theologisch gedeelte en een pastoraal gedeelte.
Pastoraal-theologisch gedeelte
De kandidaten krijgen hun theologische opleiding aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut. Gedurende drie jaar volgen zij op zaterdagvoormiddag alle 18 theologische
vakken. Dit betekent concreet:

de 3 vakken uit het studiegebied Bijbel
de 3 vakken uit het studiegebied geloofsleer
de 3 vakken uit het studiegebied sacramenten en liturgie
de 3 vakken uit het studiegebied christelijke ethiek
de 3 vakken uit het studiegebied spiritualiteit
de 3 vakken uit het studiegebied pastoraaltheologie/wereldgodsdiensten.

De kandidaten volgen ook 2 van de 3 aangeboden seminaries.

De kandidaten kunnen bij het begin van hun opleiding 'Theologie studeren kan je leren' volgen. Bedoeling hiervan is kandidaten hulp en houvast te bieden bij het studeren van de theologische vakken. Dit aanbod van gezamenlijke en individuele studiebegeleiding is facultatief.

Kandidaten kunnen deze vakken ook volgen aan theologische
instellingen van andere bisdommen of aan de Theologische Faculteit van de K.U. Leuven. Wie reeds in het bezit is van een licentie in de godgeleerdheid of godsdienstwetenschappen, van een aggregatie- of graduaatsdiploma voor het godsdienstonderricht in het (lager)
secundair onderwijs behaald aan een godsdienstinstituut of van een getuigschrift van theologische opleiding aan een diocesaan seminarie, is vrijgesteld van deze vakken.

Praktijkgedeelte
Dit gedeelte omvat:
  • een praktijkseminarie
  • een stage met supervisie
Dit gedeelte omvat voor de optie categoriale pastoraal:
  • een kennismakingsstage van 40 uren
  • een stage van 152 uren
De stage met supervisie wordt -afhankelijk van de gekozen sector- geconcretiseerd in samenspraak met de kandidaat en de opleidingsverantwoordelijke.
Ze kan ten vroegste plaatsvinden in het derde jaar van de opleiding.
 

Wie aan de faculteit Theologie van de K.U. Leuven een aanvullend pastoraal jaar heeft gevolgd in de pastorale
sector waarvoor hij/zij kandideert, wordt vrijgesteld van dit pastorale gedeelte.
 
Dit gedeelte omvat voor de optie territoriale pastoraal:
  • een jaarstage in een naburig dekenaat