Diaken

Diakens zijn mannen die in hun ambt de dienstbaarheid van de hele Kerk belichamen. Daartoe worden zij door de bisschop gewijd en als zijn medewerkers gezonden en benoemd:
in dekenaal verband, in een verzorgingsinstelling, een pastorale sector of dienst.
Niet alleen door hun eigen dienstwerk in het pastoraat en in het beroepsleven, maar ook door hun deelname aan de verkondiging en aan de liturgie herinneren diakens de geloofsgemeenschap aan de fundamentele opdracht tot christelijke dienstbaarheid.

De gehele diakenopleiding duurt vier jaar waarbij men de eerste drie jaren de volledige opleiding aan het HDGI volgt. Naast deze opleiding aan het HDGI wordt een evenwicht nagestreefd tussen theologie, spiritualiteit en pastorale vorming.

Theologische vakken
De kandidaten krijgen hun theologische opleiding aan het
Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut. Gedurende drie
jaar volgen zij op zaterdagvoormiddag alle 18 theologische
vakken. Dit betekent concreet:

de 3 vakken uit het studiegebied geloofsleer
de 3 vakken uit het studiegebied sacramenten en liturgie
de 3 vakken uit het studiegebied christelijke ethiek
de 3 vakken uit het studiegebeid spiritualiteit
de 3 vakken uit het studiegebied pastoraaltheologie/wereldgodsdiensten.

De kandidaten volgen, gespreid over hun opleiding van vier jaar, twee seminaries.

Spiritualiteit
Aan het ontwikkelen van een eigen diaconale spiritualiteit
wordt bijzondere aandacht geschonken op drie zondagsbijeenkomsten per jaar en zes avenden 'Ten huize van', per jaar.

Pastoraal-liturgische vorming
Gespreid over de opleiding krijgen de kandidaten diverse vormingsmomenten voor hun pastorale en liturgische vaardigheden. Dit gebeurt meestal op avonden.

Evaluatie
Over elk theologisch vak wordt examen afgelegd. Dit kan na elk vak of tijdens de junizittijd.

Stage
De pastorale stages in het domein van de ‘gebroken wereld' en in parochie of dekenaat zijn kansen om een aantal onmisbare pastorale vaardigheden en grondhoudingen bij de kandidaten te ontwikkelen.

Deze stages worden gepland in het vierde jaar opleiding.