План курсу

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ:

1 модуль містить 2 теми: Характеристика інформаційних продуктів та послуг; Інформаційні продукти та послуги: властивості та типологія;

2 модуль містить 2 теми: Технології обробки інформаційних об’єктів; Використання технологій Web 2.0 у створенні інформаційних продуктів та наданні послуг;

3 модуль містить 3 теми: Документальні послуги та бібліографічні продукти та послуги; Фактографічні послуги;

4 модуль містить 2 теми: Консультаційні послуги; Інформаційні продукти та послуги як результат інформаційних досліджень;

5 модуль містить 2 теми: Комплексні інформаційні заходи; Сучасні технології організації відкритого доступу до інформаційних ресурсів.

Тематичний план курсу (денне відділення)

п/п

 

Назва розділів, тем

Усього

годин

Лекцій

Сем.

Практ

Сам. роб.

Форми контр.

1

2

3

4

5

6

7

8

Заліковий модуль 1

Змістовий модуль 1. Поняття про інформаційні продукти та послуги

1.

Характеристика інформаційних продуктів та послуг

14

2

2

2

8

 

2.

Інформаційні продукти і послуги: властивості та типологія

14

2

2

2

8

реферат

Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 2. Використання новітніх технологій у створенні інформаційних продуктів та послуг

3.

Технології обробки інформаційних об’єктів

14

2

2

2

8

 

4.

Використання технологій Web 2.0 у створенні інформаційних продуктів та наданні послуг

24

2

2

4

16

тест

Заліковий модуль 3.

Змістовий модуль 3. Технологічні процеси створення інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг

5.

Документальні та бібліографічні продукти й послуги

14

2

2

2

8

 

6.

Фактографічні продукти та послуги

26

2

2

2

20

тест

Заліковий модуль 4

Змістовий модуль 4. Консультаційні та інформаційно-аналітичні послуги бібліотек

7.

Консультаційні послуги

14

2

2

2

8

 

8.

Інформаційні продукти та послуги як результат інформаційних досліджень

24

2

2

4

16

тест

Заліковий модуль 5

Змістовий модуль 5. Відкритий доступ до інформації в сучасній системі інформаційно-бібліотечного обслуговування

9.

Комплексні інформаційні заходи

22

2

 

4

16

 

10.

Сучасні технології організації відкритого доступу до інформаційних ресурсів

14

2

2

2

8

тест

 

Разом

180

20

18

26

116

Іспит


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

(заочне відділення)

п/п

 

Назва розділів, тем

Усього

годин

Лекцій

Сем.

Практ

Сам. роб.

Форми контр.

1

2

3

4

5

6

7

8

Заліковий модуль 1

Змістовий модуль 1. Поняття про інформаційні продукти та послуги

1.

Характеристика інформаційних продуктів та послуг: властивості та типологія

4

2

 

2

 

реферат

Заліковий модуль 2

Змістовий модуль 2. Використання новітніх технологій у створенні інформаційних продуктів та послуг

2.

Технології обробки інформаційних об’єктів

4

2

 

2

 

 

3.

Використання технологій Web 2.0 у створенні інформаційних продуктів та наданні послуг

4

2

 

2

 

тест

Заліковий модуль 3.

Змістовий модуль 3. Технологічні процеси створення інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг

4.

Технологічні процеси створення різних видів інформаційних продуктів та послуг

6

2

 

4

4

тест

Заліковий модуль 4

Змістовий модуль 4. Консультаційні та інформаційно-аналітичні послуги бібліотек

5.

Інформаційні продукти та послуги як результат інформаційних досліджень

4

2

 

2

 

тест

Заліковий модуль 5

Змістовий модуль 5. Відкритий доступ до інформації в сучасній системі інформаційно-бібліотечного обслуговування

6.

Сучасні технології організації відкритого доступу до інформаційних ресурсів

4

2

 

2

 

тест

 

Усього

26

12

 

14

4

Іспит

 

Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у формі іспиту. Передбачені рубіжні етапи контролю знань у формі усного опитування, перевірки конспектів, відповідей на семінарських заняттях, виконання завдань самостійної роботи, підготовки реферату, тестування.

Поточний контроль успішності передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час:
- обговорення та осмислення питань курсу на семінарських заняттях - 3 бали;
- написання рефератів та виступів з ними на семінарах - 5 балів;
- захисту звіта з самостійної роботи - 1 бал;
- виконання практичної роботи - 2 бали;
- рубіжного тестування - 3 бали.

Студенти зобов'язані проходити атестацію в строгій відповідності з навчальними планами
і графіками.
Студенти, які не захистили своєчасно практичні роботи не допускаються до іспиту з даної дисципліни.