Home


Të nderuar lexues,


Duke parë nevojën e informimit sa me të shpejtë, cilësor dhe sa me të lehtë të studenteve është ndërtuar kjo faqe në të cilën gjeni informata ne lidhje me lëndet 

  • Rrjete Kompjuterike, 
  • Praktika e Rrjetave Kompjuterike, 
  • Teknologjitë e avancuara të IP-ve dhe rrjeta
  • Autentifikimi dhe Kriptografia
  • Programimi i Aplikacioneve Servere
  • Gjuhë Programuese C++ dhe 
  • Algoritmet dhe Struktura e te Dhenave 
Faqja përmban ligjerata, ushtrime, shembujt praktik, seminare si dhe literaturë perkatese.

Ky sajt i rekomandohet studenteve të cilët i ndjekin këto lëndë, sepse përmes këtij linku do të informohen për çdo aktivitet që zhvillohet në kuadër të këtyre lëndeve. 

Suksese.

MSc. Haxhi Lajqi, PhD Candidate 
Universiteti i Prishtinës
Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterke 
Departamenti i Kompjuterikës
Prishtinë 
25.Tetor.2011
Comments