نمرات نهایی

نمرات نهایی گیاهشناسی سیستماتیک از 20

نام خانوادگی و نام

نهایی از20

ابراهیمی حسین

10

ابراهیمی رقیه

4.5

اسلام پناه-مومنه

6

اميني­اميرمحمد

1.5

اندرخورا­  علي

غ

بالويي جامخانه­علي

14

بندك-مجتبي

4.75

تهمورس-محدثه

15.25

حاجت پورشكاري-نسرين

15.5

حسینی سید ه مریم

3.25

خزایی امیر رضا

1.5

خلیلی علی

غ

رمضان پور­امير

1.5

رئيسي-محدثه

3.75

سنائي-مصطفي

10

شيخ اعظمي­مهدي

1.5

شيرزادوزملايي­علي اكبر

2

عرب عامري-فاطمه

17

علي پور-مهديه

11.5

فتحي فيروزجايي­جعفر

غ

فردي­مجتبي

غ

فضلي­زهرا

4.25

قبادي-بنيامين

2.5

قليان­فاطمه

غ

قول لر  عطا­ امنه

10

محمدپور-سحر

6.25

محمدی حمزه

5.5

مختاري-فاطمه

4.75

مرادي منقابي­سجاد

2.5

ميرزائي كلده-رضوانه

4.5

ميرزائي يكتا-پريسا

3.5

نقی پور نادیا

2.25

ولي پور­حميد

غنمرات نهایی گیاهشناسی 2 از 20

نام خانوادگی و نام

نهایی

احمد آقایی بهاره

5

انزایی ابوالفضل

2

خواجوند خیری زهرا

12

قربان نژادكلكناري-ناهيد

6.5


نام خانوادگی و نام

میانترم اول از 16

میانترم دوم از 24

ابراهیمی حسین

10

11.25

ابراهیمی رقیه

10

5

احمد آقایی بهاره

5

5

اسلام پناه-مومنه

5

6

اميني­اميرمحمد

2

2

بالويي جامخانه­علي

15

12.5

بندك-مجتبي

9

7

تهمورس-محدثه

12

6.5

حاجت پور شكاري-نسرين

11

18.5

حسینی سید ه مریم

4

4

خزایی امیر رضا

3

غ

خواجوند خیری زهرا

11

11

رمضان پور­امير

3

2

رئيسي-محدثه

4

3.5

سنائي-مصطفي

8

3

شيخ اعظمي­مهدي

4

0

شيرزادوزملايي­علي اكبر

2

3

عرب عامري-فاطمه

16

6.5

علي پور-مهديه

12

6.5

فضلي­زهرا

11.5

7

قبادي-بنيامين

7

3

قربان نژادكلكناري-ناهيد

7

3.25

قليان­فاطمه

1

3

قول لر  عطا­ امنه

14

8.5

محمدپور-سحر

8

غ

محمدی حمزه

8

غ

محمدي علي ابادي-حمزه

غ

3.5

مختاري-فاطمه

5

8

مرادي منقابي­سجاد

5

3

ميرزائي كلده-رضوانه

11

غ

ميرزائي يكتا-پريسا

1

4.5

نقی پور نادیا

6

1

Comments