نمرات میانترم بهار 96


نام خانوادگی و نام

میانترم اول از 16

میانترم دوم از 24

ابراهیمی حسین

10

11.25

ابراهیمی رقیه

10

5

احمد آقایی بهاره

5

5

اسلام پناه-مومنه

5

6

اميني­اميرمحمد

2

2

بالويي جامخانه­علي

15

12.5

بندك-مجتبي

9

7

تهمورس-محدثه

12

6.5

حاجت پور شكاري-نسرين

11

18.5

حسینی سید ه مریم

4

4

خزایی امیر رضا

3

غ

خواجوند خیری زهرا

11

11

رمضان پور­امير

3

2

رئيسي-محدثه

4

3.5

سنائي-مصطفي

8

3

شيخ اعظمي­مهدي

4

0

شيرزادوزملايي­علي اكبر

2

3

عرب عامري-فاطمه

16

6.5

علي پور-مهديه

12

6.5

فضلي­زهرا

11.5

7

قبادي-بنيامين

7

3

قربان نژادكلكناري-ناهيد

7

3.25

قليان­فاطمه

1

3

قول لر  عطا­ امنه

14

8.5

محمدپور-سحر

8

غ

محمدی حمزه

8

غ

محمدي علي ابادي-حمزه

غ

3.5

مختاري-فاطمه

5

8

مرادي منقابي­سجاد

5

3

ميرزائي كلده-رضوانه

11

غ

ميرزائي يكتا-پريسا

1

4.5

نقی پور نادیا

6

1

Comments