Hasiči Zboží - Historie


Návrat na hlavní stránku

 Historie Hasičského sboru Zboží

Do roku 1867 konala služby protipožární dřevěná stříkačka zhotovena místním bednářem Burkertem. Podobala se díži, voda se do ní nosila a nesla na vzdálenost 6 m. Tak to bylo do roku 1880, kdy byla zakoupena dvoukolová stříkačka s 20 m hadic, 2 háky a 4 džbery. V roce 1899 nařídilo okresní hejtmanství v Jičíně založení hasičského sboru. Ač se přihlásili 24 činní členové a 15 přispívajících, nedošlo k ustavení sboru.


Až 22. června 1904 úsilím, starosty obce Edvarda Havla byl na ustavující schůzi, sbor založen se 24 členy. Mezitím byla v roce 1900 zakoupena čtyřkolová stříkačka a naviják s 40 m hadic od firmy Smejkal-Smíchov za 900 Korun. Prvním starostou a velitelem byl zvolen E. Havel.

Do katastru sboru patřilo Zboží, Chloumek a Štěpanice. Dochází nejen k cvičení a zdokonalování členstva, ale i k hraní ochotnického divadla, a to v pohostinství v Úbislavicích. Výtěžek byl věnován na postavení památníku padlých ve světové válce. Za války odešlo 18 členů do boje, ale vrátilo se pouze 8.  V r. 1924 se sbor rozděluje na sbory dva a to sbor Zboží a Chloumek se sídlem ve Zboží s 25. členy činnými a 32. přispívajícími a sbor Štěpanic s 19. členy činnými a zakládajícími. 30.května 1926 byla v naší obci pořádána slavnost - odhalení pomníku padlých.

13.dubna 1930 došlo u příležitosti 80. narozenin prezidenta T.G. Masaryka slavnostně zasazena Lípa, která po nedávném omlazení stojí u Kulturní místnosti dodnes.

Na místě této Kulturní místnosti dříve stávalo hasičské skladiště. Bratři se ponejvíce ke schůzím scházeli v hostinci u paní Anny Krejčové, po té Svobodové a po tom bratra Oldřicha Suchardy. Někdy u jednotlivých bratrů činovníků sboru. 

V roce 1931 byl založen ženský odbor patnácti sester a dorost. Byla prováděna činnost samaritánská, kterou obstarával hlavně bratr Antonín Morávek. Na rok 1933 bylo našemu sboru přiděleno pořádání 33. řádného a výročního župního sjezdu Hasičské župy Novopacké Kryštofa Haranta z Polžic. Sjezd se konal na louce bratra Václava Luňáka. Župa tohoto roku čítala 49 sborů, ve kterých působilo  2 208 členů a 37 dorostenců. Na sjezdu bylo konáno poplachové cvičení se sousedními sbory, cvičení žebříková, sekyrová, sborová vystoupení školová a další. Večer se konala taneční zábava při elektrickém osvětlení. Sjezdu se zúčastnilo 950 bratří ze župy ze 48 sborů. V roce 1939 byla od firmy Ing. Esert Praha zakoupena dvoukolová motorová stříkačka o síle 40 koní a výkonu až 1500 litrů za minutu za 20 000 Kč. 

V roce 1939 bylo též zakázáno nošení čepic a helem se znakem Československé republiky a nařízeno vyloučení členů neárijského původů. V roce 1940 byla postavena, převáženě svépomocí, nová hasičská zbrojnice, která se používá dodnes. O činnosti za 2. světové války se nedochovaly žádné záznamy.


Jiří Brendl
Starosta SDH Zboží
2007

 

 

 

Historické zápisy valných hromad, výborových a členských schůzí sboru dobrovolných hasičů ve Zboží  

Poznámka: Přepis jednotlivých zápisů je autentický, bez obsahových a jazykových úprav.  

 

Výborová schůze 9.ledna 1949

 Zápis o schůzi výboru sboru hasičů ve Zboží konání dne 9.ledna 1949 v hostinci u Suchardů.
        Úvod
        1. Zahájení
        2. Čtení a schválení protokolu min. schůze.
        3. Zpráva pokladní za rok 1948.
        4. Sestavení kandidátů do nastávajících voleb.
        5. Zprávy organizační.
        6. Hasičský ples.
        7. Příjímání nových členů.
        8. Volné návrhy

Schůzi zahájil br. starosta vítáním přítomných bratří. Protokol minulé schůze přečten a schválen.
Zpráva pokladní:
        Příjem za rok 1948 činní 17 279,05 Kč
        Vydání za rok 1948 činní 16 086,70 Kč
            Pokladní hotovost … 1 193,35 Kč 

Stav. jmění ke dni 31.12.1948 …
        Vázáný vklad v kompeličce … 6 090 Kč
        Vklad v nové měně … 16 958,80 Kč
            Pokladní hotovost … 1 193,35 Kč    

Celkové jmění ke dni 31.12.1948 … 24 242,15 Kč

Další pořad jednání byl navržení kandidátů do nové volby funkcionářů.
Navrženi byli:
        Starosta:
        Náčelník: Šolc František
        Náměstek: John Josef
        Cvičitel: Pavlíček Augustin
        Jednatel: Kolbelář Františk
        Pokladník: Blažek Josef
        Strojmistr: Rudiš Franrišek
        Zbrojmistr: Zikeš Jaroslav
        Kronikář: Luňák Václav
        Revisoři účtu: Šilhan František, Svoboda Josef
        Náměstek starosty: Gottwald Jan
        Výbor: Sucharda Oldřich, Sucharda Alois, Štěpánek František,Typlt František, Morávek Otta, Luňák Václav
        Smírčí soud: Gottwald Jan, Luňák Václav, Typlt František

Do stavů se přihlásili noví členové:
Morávek Vlastislav, Morávek Vladimír, Korbelář František, Brendl Jaroslav, Brendl Josef 

Ve volných návrzích bylo odhlasováno, že se bude pořádati hasičský ples v sobotu 5. února. Hudbu obstará br. Rudiš. Pozvánky 300 kusů od firmy Fabián N. Paka. Výbor se usnesl zařadit Antonína Kunta za člena přispívajícího jelikož jako člen činný nedochází do cvičení. Volných návrhů více nebylo. Bratr starosta prohlašuje schůzi za skončenou.

S bartrským „Nazdar“  
                                                                                                                Zapsal  9. ledna 1949 Korbelář František   t.č. Jednatel

 

41. valná hromada 16.ledna 1949

 Zápis 41. valné hromady sboru hasičů ve Zboží konání dne 16. ledna 1949 v hostinci u Suchardů za přítomnosti 21 bratří.

Úvod
1. Zahájení
2. Čtení a schválení protokolu minulé valné hromady.
3. Zpráva činovníku
    a) starosty
    b) jednatele
    c) náčelníka
    d) pokladníka
    e) revisora účtu
    f) vzdělavatele
    g) náčelníka samaritské stráže
    h) zbrojmistra
    ch) strojmistra
    i) kronikáře
4. Volba činovníků
5. Záležitosti organizační
6. Volné návrhy

Valnou hromadu zahájil br. starosta Šolc František vítáním přítomných bratří.
Ve svém projevu, který věnoval událostem v uplynulém roce mimo jiné vzpomněl též na zemřelé naše dva státníky ministra zahraničí Jana Masaryka a dr. Eduarda Beneše, prosí by povstáním uctěna byla jejich památka a zapěním národní hymny zahajuje valnou hromadu. Protokol minulé valné hromady schválen a podepsán.

Zpráva činovníku: 

a) jednatele: sbor čítal 28 členů činných, 17 přispívajících. Odebíral 1 hasičské rozhledy, 1 čtvrtletník hasičského vzdělavatele, ze služebních příruček objednány správné předpisy výklad sborových stanov a technicko taktické pokyny pro velitele. Došlo celkem 10 oběžníků od Z.H.T. a O.H. 1.
Došlých dopisů 40 odesláno 15.
b) náčelníka: Sbor konal 2 cvičení školové, 5 praktických, účast na župním sjezdu 12 bratří též jsme doprovodili na poslední cestě přispívajícího člena bratra Václava Luňáka.
c) pokladníka: příjem za rok 1948 činní 17 279,05 Kč, vydání 16 086,70 Kč, pokladní hotovost 1 193,35 Kč
Stav jmění ku dni 31.12.1948.
    Vázaný vklad v kampeličce 6 090 Kč
    vklad v nové měně 16 958,20 K
    pokladní hotovost 1 193,35 Kč.
Celkové jmění ku dni 31.12.1948 je 24 242,15 Kč. 

d) strojmistra: strojmistr hlásí, že stroj byl zkoušen bratrem Bairem z Nové Paky, byl použit za účelem vyčerpání rybníka pod Kumburkem. Bratr starosta děkuje za jeho vzornouu práci.
e) zbrojmistra: brat zbrojmistr hlásí, že překontroloval u členů výstroj a výzbroj, shledal že, někteří bratři nemají ty věci, které mají zapsány v konsignaci.
f) kronikáře: bratr kronikář předčítá zápisy za uplynulé dva roky a stěžuje si, že k tomu neměl tolik času jak by potřeboval.
g) revisoři účtu: bratr Šilhan František hlásí, že jednotlivé položky prozkoumal a shledal vše v nejlepším pořádku.
h) samaritské stráže: první pomoci poskytnuto bylo v 8 případech. Čítá 5 mužů a 1 ženu. Obec zaplatila za doplnění lékárničky 57 Kč.

Volba činovníků:
Volba činovníků, kteří byli navrženi ve výborové schůzi konané 9. ledna 1949 vyzněla takto:
        Za starostu: František Šolc
        Náčelník: John Josef
        Náměstek: Typlt Josef
        Cvičitel: Pavlíček Augustin
        Jednatel: Korbelář František
        Pokladník: Svoboda Josef č. 33
        Strojmistr: Rudiš František
        Zbrojmistr: Zikeš Jaroslav
        Kronikář: Svoboda Jan
        Revisor účtu: Šilhan František
        Náměstek Starosty: Gottvald Jan
        Výbor: Sucharda Oldřich, Sucharda Alois, Štěpánek František, Typlt František, Morávek Otakar, Luňák Václav.
        Smírčí soud: Gottvald Jan, Luňák Václav, Typlt František. 

Do sboru se přihlásili noví členové: Morávek Vlastislav, Morávek Vladimír, Korbelář František, Brendl Jaroslav.
Výbor usnesl zařadit Antonína Kunta za člena přispívajícího, jelikož jako člen činný nedochází do cvičení. 

Ve volných návrzích bylo odhlasováno, že se bude pořádati  hasičský ples v sobotu 5. února. Hudbu obstará br. Rudiš. Pozvánky 300 kusů od firmy Fabián Nová Paka. Volných návrhů více nebylo br. starosta prohlašuje valnou hromadu za skončenou děkuje všem za účast a k další práci přeje mnoho zdaru.
   

                                                                                               Zapsal  16. ledna 1949 Korbelář František   t.č. Jednatel

 

P.S.
Zajímavé historické informace o SDH sousední obce Úbislavice naleznete zde, historie sousedů se často prolíná....

 

42. valná hromada 12.března 1950

 

Zápis
42. valné hromady sboru hasičů ve Zboží konané dne 12. března 1950 v hostinci u Suchardů za přítomnosti 18 bratří.

Úvod:
1. zahájení
2. čtení a schválení protokolu minulé valné hromady
3. zpráva činovníků
    a) starosty
    b) jednatele
    c) náčelníka
    d) pokladníka
    e) revisora účtu
    f) vzdělavatele
    g) náčelníka samarit. stráže
    h) strojmistra
    ch) zbrojmistra
    i) kronikáře
Volné návrhy
 
    Valnou hromadu zahájil br. starosta, vítá přítomné bratry zvláště pak delegáta  V. H. J. bratra Vágenknechta, vzpomíná událostí minulého roku a nabádá bratry k další svorné práci by příští rok byl ještě lepší než minulý zahajuje valnou hromadu.
Protokol minulé valné hromady schválen a podepsán.

Zpráva činovníků
a) jednatele: Sbor čítal koncem roku 30 členů činných a 19. přispívajících  konal valnou hromadu 1 schůzují výborových 5 členské 4. Z odborných časopisů odebíral hasičské rozhledy. Kurzu pro strojmistra v učilišti Hradci Králové se zúčastnil br. Rudiš. Došlých dopisů 48, odeslaných 26. Z knihy požární stav nezměněn. K doplnění inventáře bylo zakoupeno: pracovní stejnokroj od O. H. J. 1 dynamo k motorovému stroji dále osvětlovací zařízení od br. Brendla k pořádání nočních podniků.
b) náčelníka: Sbor konal 5 cvičení školových, 1 praktická účast na sjezdu 10 bratří. 1 cvičení  poplachové zúčastněno 17 bratrů. Přehlídku vykonali okresní civilní inspektor Jan Vrabec za O. H. J. velitel Beneš technický referent br. Bajer a okreskový velitel Švec Frant. Získali jsme druhé místo a 98 bodů v O. H. J.
c) pokladníka: 

Příjem za rok 1949 … 25 739,05
vydání za rok 1949       23 005,80
Vkladní hotovosti ku dni 31.12.1949 2 733,25.
Stav jmění hasičského sboru ke dni 31.12.1949.
Vázány vklad u Kampeličky v Úbislavicích na knížce čís. 832  6 090 Kč
vklad v nové měně 6 090 Kč, na knížce č. 847  27. 368, 80Kč,
pokladní hotovost ke dni 31.12.1949  2 733,25
Celkové jmění  hasičského sboru ke dni 31.12.1949  ...36 192,05 Kč

d) revisní účtu bratr Šilhán hlásí že shledal vše v pořádku
e) vzdělavatele: Činnost vzdělávání za minulý rok nebyla žádná.
f) náčelníka samaritské stráže: První pomoci bylo poskytnuto v 15 případech, samaritského kurzu se zúčastnili br. Zikeš, Morávek a Luňáková. Za doplnění lékárničky obec přispěla 117,90 Kč. Vlastní torny kožené, 1 plátěná, 1 nástěnná nosítka.
g) zbrojmistra: Bratr zbrojmistr se valné hromady nezúčastnil
h) strojmistra: Bratr strojmistr nám cituje svoje znalosti které nabyl při absolvování kurzu pro strojmistry v Hradci Králové . Říká, že nám ještě mnoho chybí k správnému zacházení se strojem.
ch) kronikáře: br. Luňák  zapsal poslední dojmy po bratru Gottvaldovi k. j. r. 1947 a 1948. V roce 1948 musí ještě něco dopsat. Dále nám sděluje že tuto funkci pro velký nával práce zastávat dále nemůže a dává návrh by na jeho místo byl zvolen Jan Svoboda. Zpráva delegáta O. H. J. bratr Vágenknecht nám sděluje, že ve svých pracích jsme v okresku na druhém místě, jménem hasičské jednoty děkuji br. starostovi za naši práci a nabádání nás abychom si toto čestné místo udrželi.
Volné návrhy: Bratr starosta navrhuje by oběžníky byly placeny, a to tak k valné hromadě 25 Kč členské schůzi 20 a výboroví 15 Kč. Bratr cvičitel navrhuje by byl zhotoven sušák na hadice a nájezdové prkno ke skladišti. Br. náčelník děkuje mladým členům kteří se přihlásili do sboru, lituji jen, že je pro ně nedostatečná výstroj, ale doufá že v dohledné době se i pro ně vhodná výstroj sežene. Br. starosta dále navrhuje by byli rozprodané staré stejnokroje. Usneseno bylo by se s tímto ještě počkalo, až bude zbytek stejnokrojů doplněn.
    Více nových návrhů nebylo bratr starosta prohlašuje valnou hromadu za skončenou, děkuji všem za účast a k další svorné práci přeji mnoho zdaru.

Zapsal
 
Zapslal Korbelář František   t.č. Jednatel

43. valná hromada 26. března 1951

Zápis
43. Valné hromady sborů hasičů ve Zboží konané  dne 26. března 1951 v hostinci „Jednoty“ u Suchardů za přítomnosti 20 bratří.

Úvod
1. Zahájení
2. Čtení a schválení protokolu minulé valné hromady
3. Zpráva činovníku
a) starosty
b) jednatele
c) náčelníka
d) pokladníka
i) revisora účtu
f) vzdělavatele
g) náčelníka samaritské stráže
h) strojmistra
ch) zbrojmistra
i) kronikáře
volné návrhy

1. Valnou hromadu zahájil bratr starosta, vítá přítomné bratry, též delegáta O. H. J. Ed. Vágenknecthta. V projevu svém, který věnoval důležitým událostem v minulém roce, též vzpomíná na bratry, kteří naše řady navždy opustili, prosí by povstáním uctěna byla jejich památka a zapěním národní hymny zahajuje valnou hromadu.
2. Zápis minulé hromady přečten, schválen a podepsán.
a) Zpráva jednatele: sbor čítal během roku 28 členů činných 12 přispívajících, konal valnou hromadu 1 schůzi, výborových 2 a členských také 2. Došlých dopisů 28, odesláno 11 z odborných časopisů odebíraly se hasičské rozhledy.
b) Náčelníka: náčelník samaritské stráže poskytl první pomoc ve 13. případech. Za doplnění lékárničky obec zaplatila 120 Kč.
c) Náčelníka: sbor konal 20/3 školení a technický výcvik mužstva. Na prvního máje v Nové Pace se zúčastnilo 6 bratří v civile a 1 v kroji. Brat Šolc se zúčastnil čtrnáctidenního kursu v Hradci Králové. Na župním sjezdu ve Žďáře zúčastněno 10 bratří. Praktických cvičení požárního družstva se konalo 5. v Osadě Chlomku se konalo poplachové cvičení s motorovým strojem na tři proudy.
d) Pokladníka:
příjem za rok 1950  12 333, 25 Kč
vydání 11 090 Kč
pokladní hotovost ke dni 31/12  1 243, 25 Kč.
Stav jmění ku dni 31/12 1950.
Vázaný vklad na knížce 832 je 6 090 Kč
vklad v nové měně na knížce č. 847 bez úroků za rok 1950 je 36 368, 80 Kč.
Celkové jmění hasičského sboru ku dni 31/12 1950 činí 43 702, 05 Kč.

e) Revisoři účtu: bratří Šilhán a Morávek hlásí že správa pokladní jest v úplném pořádku.
h) Strojmistra: bratr strojmistr má správu velice krátkou jelikož mnoho cvičení ve nekonalo a nakonec žádá aby byl zvolen zástupce strojmistra jelikož se bude nyní zdržovat mimo domov, následkem změny svého povolání.
Ch) Zbrojmistra: bratr zbrojmistr nebyl na valné hromadě zúčastněn.
i) Kronikář: bratr Luňák nové zvolený kronikář hlásí že nemůže nám nic přečíst jelikož dosavadní kronikář bratr Svoboda Jan má za rok 1949 a 1950 ještě dopisovat.
Volné návrhy: bratr náčelník podotýká, aby se dala do pořádku konsignace výstroje a výzbroje. Okresní  Hasičské Jednotě, Okresnímu národnímu výboru a místnímu národnímu výboru  se zašle usnesení z valné hromady o schválení kandidátní listiny a změnu názvu na Místní Jednotu Československého Hasičstva. Též bylo navrženo objednat příručku hadic, postavit sušák hadic a opravit 2 vodní nádrže. Požární přípřež mají Luňák Václav a Korbelář František. Volných návrhů více nebylo bratr předseda přeje v další práci mnoho zdaru a zapěním písně práce zakončuje valnou hromadu.

Zapsal Korbelář František
 

44. valná hromada 14. dubna 1952

Zápis
44. Valné hromady sborů hasičů ve Zboží konané dne 4. dubna 1952 v hostinci Jednoty u Suchardů za přítomnosti 13 bratří.

Pořad
1. Hymny
2. Zahájení
3. Referát usnesení celostátní konference Č. J. H.
4. Zpráva funkcionářů
5. Diskuse k referátu a zprávám
6. Závěr diskuse
7. Volba předsedy členů výboru jejich náhradníků, tři revisory účtu.
8. Volba delegáta na Okresní konferenci.
9. Závěr usnesení
10. Píseň práce

1. Valnou hromadu zahájil bratr předseda, vítá přítomné též delegáta O. H.J. bratra Khuna. Ve svém proslovu v kterém zhodnotil práci Československého hasičstva. Též vzpomněl na bratry Josefa Maryšku a Pavla Hejtmana zakládající členové našeho sboru kteří nás v tomto roce navždy opustili. Bratr předseda prosí přítomné by povstáním uctili jejich památku a zapěním národní hymny zahajuje valnou hromadu.
2. Zápis minulé valné hromady přečten, schválen a podepsán.
3. Zpráva jednatele: Sbor čítal koncem roku 29 členů činných, 8 přispívajících, konal valnou hromadu 1 schůze výborové, 4 dopisu odesláno 20 a přijato 36. Z odborných časopisů se odebírali hasičské rozhledy. Vojenskou presenční službu koná 5 bratří.
4. Náčelníka: na jedno měsíčním školení byl bratr Pavlíček. 29.4 jsme se zúčastnili na pochodu míru 6 bratří. 1.5. na Májových oslavách v Nové Pace se zúčastnilo 11 bratří. 10.4 na pohřbu zakládajícího člena Josefa Maryšky 13 bratří a 3 bratři ze Štěpanic. 30.5 na pohřbu zakládajícího člena Pavla Hejtmana počtem 12 bratří. 8.7 na hasičském sjezdě ve Svojku zúčastněno 10 bratří. Dle pracovního plánu o výcviku náš sbor přes snahu a dané podmínky konal 4 cvičení, podle cvičebního řádu a osnov školení z nich jedno nebylo možno provést pro malou účast členů do počtu družstva. 6.5. byli provedeny protipožární prohlídky strojů nářadí a vodních zdrojů. 20.5. Skolové cvičení družstva bylo kontrolováno štábním rotmistrem Vojtěchem. Po stránce bezpečnosti konalo naše hasičstvo dobrou službu na ochranu žní po celý měsíc srpen. 14.10 jsme se zúčastnili aplikačního cvičení v Úbislavicích s motorovým strojem v počtu 12 bratří. K závěru naší činností jsme se zúčastnili na vybírání vodních zdrojů pod Kumburkem a v osadě Chlomku.
5. Pokladníka:
příjem v roce 1951 činí 9 596, 85 Kč
vydání v roce 1951 činí 8 284, 70 Kč
zůstatek z příjmů 1 312,15 Kč.
Vázaný vklad v Úbislavicích na knížce č. 819 činí 6 090 Kč,
vázaný vklad v Úbislavicích na knížce č. 791 činí  11 117,10 Kč.
Vklad v nové měně na knížce č. 847 je 43 950,40 Kč.
Celkem jmění ku dni 31.12 1951 činí 63 062, 55 Kč
 

Revisor účtu: bratr Šilhán hlásí, že pokladní knihu překontroloval a shledal vše v úplném pořádku.
Zbrojmistr: zbrojmistr bratr Zikeš nebyl zúčastněn na valné hromadě proto zpráva žádná nebyla, přesto však bylo usneseno, že bratr zbrojmistr musí vykonat kontrolu výzbroje a výstroje.
Strojmistra: bratr strojmistr hlásí, že stroj jest v úplném pořádku.
Náčelník samaritské stráže: bratr Morávek hlásí, že samaritství spadá pod Československý červený kříž a jsou ho Jaroslav Zikeš, Luňáková Marie st. Brendl Josef a Morávek Antonín velitel. Bratr samaritán hlásí, že postrádá 1 samaritskou torbu koženou, kterou neodvedl Bark Otakar, bylo usneseno zaslati mu dopis. První pomoc byla poskytnuta ve 13 případech. Na další bodě programu bylo schválení nové navržených činovníků ve výborové schůzi konané dne 5. dubna 1952.
 

Předseda                           Šolc František
Místopředseda                 John Josef
Organizační ref.                Nydrle Oldřich
Ref. pro výcvik                   Pavlíček Augustin
Jednatel a archivář          Korbelář František
Pokladník matrikář          Svoboda Josef – Luňák Václav
Kulturní a osvět. fef.         Vaněk Vratislav
Ref. Pro preventivní ochranu    Brendl Stanislav
Ref. pro samaritu            Morávek Antonín
Referent dorostu             Morávek Josef č. 26
Ref. pro odb. školení       Šilhán František
Referentka žen                 Štěpánková Eliška
Delegáti na okr. konfer.    Šolc František, Pavlíček Augustin


Navržení delegáti byli valnou hromadou jednohlasně schváleni. Všichni členové volbu přijali až na Josefa Johna, který podává resignaci místopředsedy, tou věcí byl pověřen bratr Svoboda Josef, který věc dá projednat do schůze místního národního výboru, rozhodnutí bratru Johnovi zašle písemně.
Po menší diskusi se hlásí k slovu Okresní delegát bratr Khun tlumočí pozdrav okresní hasičské jednoty, hodnotí práci naší jednoty, ukládá nám za povinnost aby každý hasič stál na svém místě a dělal jenom to co na něm národ náš požaduje a v závěru svého příspěvku nám přeje v další práci mnoho zdaru.
Usnesení: bratr Morávek navrhuje aby se vypracoval celoroční plán cvičení, dále aby se provedl nábor mladých členů od 15 let a ženy hlavně do samaritství. Během roků se postaví u skladiště sušák na hadice. Dále provede se pořádná kontrola výzbroje a výstroje a budeli to možné zakoupit 1 minimax.
Více návrhů nebylo, bratr předseda děkuje všem za účast, valnou hromadu prohlašuje za skončenou a  další práci přeje mnoho zdaru.

Zapsal Korbelář František

 

Schůze výboru 27.ledna 1953

Zápis
O schůzi výboru sborů hasičů ve Zboží konané dne 27. ledna 1953 v místnosti Jednoty u Suchardů.

Pořad
Zahájení
Čtení protokolu z minulé schůze
Zpráva pokladníka za rok 1952
Sestavení 5 členné návrhové komise.

Schůzi zahájil br. předseda vítáním přítomných bratří. Po zahájení jest čten protokol z minulé výročí schůze. Zpráva pokladní nemohla být podána jelikož pokladník se do schůze nedostavil. 9ti členná návrhová komise sestavila kandidátní listinu která bude schválena na příští výročí schůzi.

Navržení členové

Předseda                        Šolc František
1, Místopředseda          John Josef
2, Místopředseda          Luňák Václav
Jednatel                          Korbelář František
Ref.  Osvětový                Brendl Josef ml. 56
Ref. organizační            Vydrle Oldřich
Ref. výcvikový                  Pavlíček  Augustin
Pro odbor. školení        Šilhán František
Pro prevent. ochranu    Brendl Stanislav
Pokladník                        Svoboda Josef   
Ref. dorostu                    Morávek Josef
Ref. žen                            Štěpánková Eliška
4 náhradníky                   Sucharda Oldřich
                                           Rudiš František
                                           Morávek Ota
                                           Zikeš Jaroslav
Revisoři účtu                   Šilhán František
                                           Štěpánek František
                                           Urban František

Konané výročí schůze bylo ujednáno na 28.2.1953. Volných návrhů více nebylo schůze skončena o 23 hodině.

Zapsal Korbelář František

 

 Výroční schůze 28. února 1953

Zápis
O výročí schůzi hasičské Jednoty v hostinci Jednoty ve Zboží za přítomnosti 16 bratří konané dne 28.2.1953.

Pořad:
Zahájení, hymny
Referát o činnosti a dalších úkolech
Zpráva revisoru účtu
Referát zástupce okresního národního výboru Č. J. H.
Diskuse, závěr diskuse výboru Č.J.H.
Usnesení přijetí nového organizačního řádu
Volba předsedy 12 členů výboru 4 náhradníka 3 revisory účtu
Závěr písně práce

Výročí schůzi zahájil br. předseda vítáním přítomných bratří. Vzpomíná na důležité události v uplynulém roce a zapěním národní hymny zahajuje výročí schůzi.
Po zahájení byl čten protokol z minulé výročí schůze.
Delegát Okresního národního výboru se do výročí schůze nedostavil.

Zpráva pokladní
Příjem v roce 1952 činil 1 992, 15 Kč,
vydání v roce 1952 činil 1 128 Kč,
pokladní hotovost ku dni 31.12.1953 činí 864,15 Kč.
Stav jmění hasičského sboru ku dni 31.12.1953
vázaný vklad na knížce č. 819 je 6 090Kč
vázaný vklad na knížce č. 791 je 11 710 Kč,
vklad v nové měně na knížce č. 847 je 43 950Kč.
Celkem jmění hasičské jednoty činí 62 614,55Kč ku dni 31.12.1953.

Zpráva I. místopředsedy
Nás sbor se zúčastnil sjezdu hasičského v Nové Pace. Dle pracovního plánu o výcvik, náš sbor přes snahu o dané podmínky, konal 4 cvičení podle náčelníka řádu a osnov školení 2 nichž jedno nebylo možno provést pro malou účast členstva.

Samaritní: bratr Novák hlásí že první pomoc poskytl v 12 případech.

Strojmistra: bratr strojmistr hlásí, že stroj jest v úplném pořádku.

Jednatele: sbor čítal koncem roku 29 členů činných, 8 přispívajících, konal valnou hromadu 1 schůzi výborové 4, dopisů odesláno 18 přijato 28. Z odborných časopisů se odebírali hasičské rozhledy. Vojenskou presenční službu koná 5 bratří. Též byl přijat nový organizační řád, který byl přečten 3 bratry.

Revisora účtu: za nezúčastněného bratra Šilhána provedl revisi účtu Morávek Ota, který shledal vše v úplném pořádku.

Na další bodě programu bylo schválení nově navržených činovníků ve výborové schůzi konané dne 27. února 1953.

Předseda                        Šolc František
1, Místopředseda          John Josef
2, Místopředseda          Luňák Václav
Jednatel                          Korbelář František
Ref.  Osvětový                Brendl Josef ml. 56
Ref. organizační            Vydrle Oldřich
Ref. výcvikový                  Pavlíček  Augustin
Pro odbor. školení        Šilhán František
Pro prevent. ochranu    Brendl Stanislav
Pokladník                        Svoboda Josef   
Ref. dorostu                    Morávek Josef
Ref. žen                            Štěpánková Eliška
4 náhradníky                   Sucharda Oldřich
                                           Rudiš František
                                           Morávek Ota
                                           Zikeš Jaroslav
Revisoři účtu                   Šilhán František
                                           Štěpánek František
                                           Urban František

V závěru výročí schůze bylo zapěna píseň práce.

Zapsal Korbelář František

 

Výroční schůze 30.ledna 1954

Zápis
O výročí schůzi Místní hasičské jednoty konané 30. ledna 1954 v místnosti Jednoty u Suchardů z účasti 11 členů.

Program:
Zahájení
Hymny
Referát o činnosti a dalších úkolech
Referát zástupce O.V.Š.L.H.
Volby

1. Schůzi zahájil bratr Šolc ve 22 hodin. Připomíná že v uplynulém roce opustil naše řady bratr Vitvar, žádá přítomné by povstáním uctěna byla jeho památka. Po zahájení byli zapěny státní hymny.
2. Čtení zápisu z poslední výročí schůze, k zápisu není dotazů a je schválen. Předseda podává zprávu o činnosti za minulý rok 1953. Žádný dotaz k tomuto bodu není. Zpráva I. Místopředsedy bratra Jóhna. Brat Jóhn se omlouvá že je to špatné, když nemůže podat zprávu o činnosti za minulý rok a slibuje že v příštím roce vše vynahradí. Dále připomíná, že bude nutností, aby členové měli vycházkové stejnokroje. Jeho zpráva jest schválena.
Správa jednoty: jednota čítala během roku 29 členů činných, konala 1 výročí schůzi, 4 schůze výborové, 2 členské, konala 45 hlídek žňových, 1 přehlídku komínu a elektrického zařízení. Požáru jsme zúčastněni nebyli poněvadž v našem obvodě nehořelo. Z odborných časopisů odebírala 1 výtisk Požární ochrany. Oběžníku během roků došlo celkem 12. Měsíčních hlášení bylo odesláno 10, došlých dopisů celkem 26, odesláno 22. Poštovné za rok 1953 činí 13 Kč. K doplnění inventáře bylo zakoupeno spojek B.20L.8. Přiděleno bylo od velitele okresního požárního 30m hadic L. 2 páry gumových kolínek. Plánováno bylo na rok 1953 200m hadic B.150m, 25 čepic, 25 plášťů, 9 párů rukavic, 9 přileb a 9 opasků, 1 sběrač, 1 klíč ke spojkám, 4 hasící přístroje.
Zpráva strojmistra bratra Rudiše: připomíná ž byla v minulém roce přehlídka stroje, byla zjištěna vada v těsnění, které bylo hned vyměněno.
Dále připomíná předseda: že byla ve zbrojnici přehlídka a shledány závady neopodstatněné.
Zdravotní referent: pro nemoc jest nepřítomen a jeho zpráva bude dodatečně zaznamenána.
 

Zpráva pokladníka bratra Svobody:
Příjem 15K, vydání 45K.
Pokladní hotovost po měnové reformě 5 574,22K. na vkladních knížkách.

Zpráva revisorů účtů: žádných připomínek nebylo a zpráva jest schválena.
3. Volby: ve schůzi výborů bylo usneseno, že členstvu bude předložena kandidátní listina dle stavu dřívějšího, až za referentku ženu E. Štěpánkovou, která není přítomná a je za ni navržena Růžena Hrnčířová. Tento návrh jest všemi přítomnými schválena. Všichni navrženi volbu přijímají.
Usnesení a volné návrhy.
Bratr zbrojmistr: připomíná, že u skladiště jsou připraveni betonové sloupy na sušáky hadic a táže se kdy bude sušák hadic zařízen. Seznámení členů s oběžníkem O.N.V. o vyhotovení plánů školení na I. Čtvrtletí. Bylo usneseno, že v zimních měsících bude cvičení prováděno a zároveň probrán organizační řád. Bratr předseda navrhuje aby byly v únoru provedeny 3 cvičení a toto bylo členy schváleno. Plán bude vypracovávat do 30. ledna 1954 za spolupráce velitele a předsedy. ¨
Dále byl schválen návrh bratra Pavlíčka aby v zimním období, byl udržován příjezd k vodní nádrži a toto za poplatek bude provádět bratr Rudiš. V Chlomku bude upraven sjezd k vodní nádrži na tuto potřebu připomene zástupce sboru v M.N.V.
Schůze skončena ve 24. hodin.
Zapsal Korbelář František

 

Výroční schůze 16.ledna 1955

 Zápis
O výročí schůzi Místní hasičské jednoty konané 16. ledna 1955 v místnosti Jednoty za účasti 11 bratří.

Pořad
Zahájení
Zpráva o činnosti za uplynulý rok
Zpráva revisní
Referát zástupce O.V.Č.J.P.O.
Rozprava
Závěr rozpravy zástupcem O.V.Č.J.P.O.
Volba předsedy, výborů, revisní komise
Volba delegáta na okresní konferenci

Výročí schůzi zahájil bratr předseda, vítá přítomné též zástupce M.N.V. vzpomíná bratří kteří nás navždy opustili, žádá by povstáním uctěna byla jejich památka.
Po zahájení byli zapěny státní hymny.
1. Zpráva o činnosti naší jednoty:
Během roků čítala naše jednota 29 členů a 1 členku. Konala schůzi členskou 1. výborové, 3. výročí, členskou 1. Z odborných časopisů odebírána byla požární ochrana. Od ženského svazu Č.J.P.O. došla kniha vydaná Karlem Randákem „Za velkým příkladem“. Reportáž ze studijní cesty československých požárníků S.S.S.R. Od okresního svazu došlo 30 členských legitimací a 1 nové razítko. Za členské legitimace bylo zaplaceno částka 138K. Dopisů došlo celkem 45, z toho 14 oběžníků, 4 plány schůzí okresního svazu Š.S.P.O. Zasláno bylo celkem 12 hlášení o činnosti a dotazníky K. výboru.
Při pololetním hodnocení okresního svazu bylo nám vytýkáno  že nebyly zasílány zápisy o schůzích a čtvrtletní plány.
V akci Do boje proti všem příčinám požáru ochrany úrody v roce 1954 bylo postaveno celkem 56 hlídek po 2 členech.
Sjezdu okresní jednoty jsme se nezúčastnili nebyl žádný pořádán, z ročního přídělu O.V.P.O. k doplnění inventáře nebylo nic přiděleno. K správě o činnosti naší jednoty za uplynulý rok bratr předseda řekl, že nemůžeme být ani zdaleka uspokojeni a pravil že dnešní doba ukládá naší organizaci, aby ještě šířeji se dala do služeb naší protipožární ochrany. Naší povinností je abychom všestranně zvýšili úroveň naší jednoty, která bude pevnou zárukou našich společných úspěchů a spolehlivou oporou požární bezpečnosti v naší obci.
Pokladník a I. Náměstek se nezúčastnili, jejich správa předána do schůze výboru, též správa revisoru účtu a zdravotního referenta.
Referent výcvikový hlásí 3 členské cvičení a 3 dorostové a podotýká že dorost má snahu chodit do cvičení a žádá by 1 z nich byl poslán do preventivního kurzu v Hradci Královém.
Bratr strojmistr hlásí že stroj jest v úplném pořádku a žádá by k němu bylo zařízeno elektrické světlo.
Další referenti nejsou zúčastněny a následuje debata k předešlým zprávám. Bratr Morávek O. podotýká že jest moc špatné, když referent se nedostaví ani do výročí schůze a že v tomto musí být zjednána náprava. Bratr Zikeš má za úkol těmto členům domluvit ve schůzích M.N.V.
Referent Věchem se schůze nezúčastnil.
Jako další bod následuje čtení kandidátní listiny schůze volbu schvaluje a zvolení členové volbu přijímají.Předseda                    Šolc František
I. Místopředseda       Jóhn Josef
II. Místopředseda       Luňák Václav
Jednatel                      Korbelář František
Ref. osvětový              Brendl Josef ml. 56
Ref. organizační        Nýdrle Oldřich
Ref. výcvikový              Pavlíček Augustin
Pro odb. školení        Šilhán František
Pro prevent. ochranu  Brendl Stanislav
Pokladník                    Svoboda Josef
Ref. dorostu                Morávek Josef
Ref. žen                        Hrnčířová Růžena
4 náhradníci                Sucharda Oldřich
                                        Rudiš František
                                        Morávek Ota    
                                        Zikeš Jaroslav
Revizoři účtu                Šilhán František
                                        Štěpánek František
                                        Urban František

Usnesení: během roků se postaví sušák na hadice ke stroji se přidělá světlo. Vyšle se 1 člen dorostu do výcvikového kurzu, který se bude konat v Hradci Královém. Udělá se nový příjezd k vodní nádrži ve Chlomku. Bude udělán průzkum na zřízení vodní nádrže v Chaloupkách.
Delegáti na Okresní konferenci budou vysláni bratr Šolc František a Jóhn Josef.
Bratr předseda končí schůzi a přeje v další práci mnoho zdaru.

Zapsal Korbelář František

 

Výroční schůze 15.ledna 1956

 Zápis 48

O výročí schůzi Místní hasičské jednoty konané 15. ledna 19556 v místnosti Jednoty, za účasti 17. bratří.

Pořad
Zahájení
Zpráva o činnosti místní jednoty
Schválení účetní závěrky za uplynulé období
Volba pracovního předsednictva volební návrhové komise
Volba výboru, náhradníků, revisní komise, delegáta na okresní konferenci.
Rozprava
Referát zástupce okresního národního výboru
Usnesení
Závěr

Schůzi zahájil  bratr předseda vítá přítomné též zúčastněný dorost, vzpomíná těch bratří kteří nás navždy opustili, žádá by povstáním uctěna jejich památka a zapěním státní hymny zahajuje valnou hromadu.

1. Čtení zápisu protokolu, který byl schválena podepsán.
2. Zpráva jednoty
Jednota během roků čítala 29 členů, konala 1 výročí schůzi, 3 výborové, 1 členskou a z odborných časopisů odebírána byla Požární ochrana a Protipožární technika, došlo celkem 71 dopisů z toho 15 oběžníků, odesláno bylo 38 dopisů. Cvičení konány byli 3. Velitel se zúčastňoval pravidelně pracovních porad v Nové Pace. Protipožární prohlídky byli řádně prováděny, závady veškeré hlášeny. Na ochranu žní bylo postaveno celkem 86 hlídek z řad požárníků. Při pořádání motocyklové soutěže svazarmem na trať která procházela naší obcí byly postaveny hlídky. Výcvikový referent zúčastňoval se instruktáží byl nápomocen ve všech prací veliteli, přohlížel pravidelně s velitelem motorovou stříkačku.
Bratr strojmistr udržuje motorku ve vzorném pořádku, stroj jednou týdně pravidelně zkouší, v zimní době za větších mrazů dvakrát týdně, stroj opatřil předpisovými skly, dal upravit koncovky, ze starého šroubení na spojky D.N. též dá předělat šroubení k výtlačnému hrdlu na spojky D.N.
V dohledné době bude seřízeno elektrické světlo na motorový stroj.
K doplnění inventáře bylo zakoupeno pomocné nářadí, lopaty, krumpáče, džbery na vodu. Z akce M. byli zakoupeny na sušáky stahovací šrouby, závěsy na hadice, střecha na stožáry. Požáru během roku jednota zúčastněna nebyla v blízkosti žádný požár nebyl, pouze bratr strojmistr se zúčastnil u požáru v Roškopově.
Referent osvětový, organizační a preventivní ochrany nedostavil se do schůze výboru.
Náčelní zdravotní stráže poskytl ve 14 případech první pomoc a doplnil lékárnu s obvazy za částku 36K. V akci uzavírání vlasteneckých závazků odpracovali členové místní jednoty 708 hodin na úpravě cesty k zádušnímu lesu. Na stavbu vodní nádrže v Chaloupkách členové místní jednoty se zavázali odpracovati 350 hodin.
Z řad zemědělců bylo dodáno v závazcích 780kg masa vepřového, 1 400kg masa hovězího, 3 200 l mléka a 620 vajec.
Okresní delegát br. Khun se do výročí schůze nedostavil. V diskusním příspěvku se přihlásil br. Jóhn říká, že cvičení svolával často, ale někdy pro nedostatečný počet bratří se neuskutečnilo cvičení, žádá zúčastněné, by v příštím roce jejich docházka do cvičení byla daleko lepší než v roce minulém.
Na závěr jednání bylo usneseno, že se bude pořádat zimní škola výcviku, první se bude konat ve čtvrtek 19.1.1956. Dále bylo usneseno že se během roků koupí starší nákladní auto pro převážení motorového stroje a jeho příslušenství. Též bylo usneseno rozprodati pracovní bílý stejnokroj za 25 Kč.
Schůze skončena 17:30hod. bratr předseda děkuje všem za účast a přeje v další práci mnoho zdaru.

Zapsal Korbelář František.

 

Výroční schůze 20.ledna 1957

 

 

 

Návrat na hlavní stránku ...