algemene voorwaarden

GEDRAGSCODE

Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Algemeen

Op grond van artikel 3 sub b van de Statuten zijn de volgende regels opgesteld. Deze gedragsregels

zijn een nadere uitwerking van de ethische normen, waaraan het intermenselijk handelen als

sportmasseur gebonden is, met name naast de vigerende wetgeving.

Waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

Definities

Artikel 1

In deze gedragsregels wordt verstaan onder:

1. Sportmassage: Het complex van maatregelen, adviezen en vaardigheden op de gebieden van massage, verzorging en blessurepreventie.

Massage: Het toepassen van een complex van handgrepen op een lichaamsdeel van een sportbeoefenaar met als doel diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sportbeoefening weg te nemen, of deze zo min mogelijk te doen voelen.

Verzorging: Het toepassen van tapen, bandageren, eerste hulp en reanimatie en het geven van adviezen inzake lichaamsverzorging, voeding, mentale verzorging en algehele hygiëne.

Blessurepreventie: Het toepassen van maatregelen en het geven van adviezen ten behoeve van de sporter en zijn begeleiders ter voorkoming of verergering van sportletsels dan wel recidivering van letsels. Het tot wedstrijdfit begeleiden van de sporter na een aandoening en/ of behandeling in de (sport)medische of paramedische sfeer.

Seksuele intimidatie: Elke vorm van opzettelijk of onopzettelijk seksueel (getint) gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen worden ervaren.

2. Sportmasseur: de door het NGS als zodanig gediplomeerde.

3. Genootschap: Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS).

4. Cliënt: Persoon die wordt behandeld.

5. Verwijzer: Verwijzende persoon of instantie.

Algemene gedragsregels

Artikel 2

De sportmasseur zal zijn cliënt naar beste vermogen en zonder aanzien des persoons behandelen, adviseren en begeleiden. Hij zal aan hem toevertrouwde feiten van vertrouwelijke aard te allen tijde dienen te respecteren.

Artikel 3

De sportmasseur zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden hem de mogelijkheid daartoe bieden, ernaar streven elke cliënt de meest adequate behandeling te geven.

NGS Gedragscode

Versie mei 2010

2

Artikel 4

De sportmasseur zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere deskundigen, werkend op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen. Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken, welke gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/of bekwaamheid.

Artikel 5

De sportmasseur is vrij in zijn opzet van een te volgen behandelplan. Hij zal echter gevolg geven aan de adviezen van de verwijzer.

Artikel 6

De sportmasseur zal in zijn behandeling en advisering rekening houden met de levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de cliënt. Bij al zijn handelen zullen de belangen van de cliënt prevaleren, ongeacht of de cliënt reeds tot zijn cliëntenkring behoort dan wel zich tot hem wendt met het verzoek tot zijn cliëntenkring te worden toegelaten.

Artikel 7

De cliënt is vrij in de keuze van sportmasseur. Het recht op deze vrije keuze houdt eveneens in dat een de cliënt de relatie met de sportmasseur kan verbreken.

Artikel 8

De sportmasseur zal de cliënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de behandeling en de wijze waarop deze wordt toegepast. Het bovenstaande geldt eveneens voor eventuele wijzigingen in de behandeling.

Artikel 9

De behandeling kan geschieden na verwijzing. De verwijzing dient plaats te vinden in de vorm van een gedateerde en ondertekende schriftelijke opdracht die verder nog bevat: naam en woonplaats van de opdrachtgever, naam, geboortedatum en woonplaats van de cliënt en diagnose en/of omschrijving van de diagnostiek.

Artikel 10

Indien de sportmasseur van mening is dat de door de verwijzer verstrekte gegevens en/of voorschriften niet kunnen bijdragen tot een effectieve behandeling, dan stelt hij zich daaromtrent onverwijld in verbinding met de verwijzer voor nader overleg, zonder daarbij de cliënt onnodig te verontrusten.

Artikel 11

Het is in het belang van de cliënt steeds zodanig op te treden dat er bij de cliënt geen twijfel kan rijzen omtrent de persoon of de deskundigheid van de verwijzer, noch omtrent de juistheid van de verwijzing.

Artikel 12

Indien een verwijzing een aanwijzing inhoudt, waarvan de sportmasseur de uitvoering onverantwoord of niet adequaat acht, is hij verplicht de verwijzer hiervan schriftelijk en voorzien van de motivatie op de hoogte te stellen.

Artikel 13

De sportmasseur dient zich te onthouden van het verstrekken van informatie aan een cliënt, waarvan hij weet of kan vermoeden dat de verwijzer, om hem moverende redenen, deze niet kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 14

De sportmasseur is vrij in zijn beslissing over het al dan niet aanvaarden van een schriftelijke opdracht van een verwijzer tot behandeling van een cliënt.

NGS Gedragscode

Versie mei 2010

3

Artikel 15

Indien de sportmasseur een opdracht niet aanvaardt, stelt hij de verwijzer hiervan op de hoogte. Als er aanleiding toe bestaat, verwijst hij de cliënt door naar een collega nadat hij zich ervan vergewist heeft dat deze collega bereid is de betreffende cliënt te behandelen.

Artikel 16

De sportmasseur die een cliënt in opdracht van een verwijzer in behandeling neemt, is verplicht deze schriftelijk op de hoogte te houden van het verloop van de behandeling en diens advies te vragen bij zich voordoende moeilijkheden. Tevens stelt de sportmasseur aan het eind van de behandeling de verwijzer op de hoogte van het resultaat van de behandeling. Indien, zoals bijvoorbeeld in instellingen, op andere wijze in rapportage is voorzien, verleent de sportmasseur hieraan zijn volledige medewerking.

Artikel 17

De behandelend verwijzer geeft opdracht tot het staken of continueren van de behandeling. In de rapportage aan de verwijzer kan de sportmasseur hieromtrent zijn eigen visie en advies geven. Indien de cliënt bij herhaling blijk geeft van onverschilligheid of onwil doet de sportmasseur er beter aan de behandeling te staken. Omtrent een dergelijk voornemen en de aanleiding daartoe dient hij in overleg te treden met de verwijzer.

Artikel 18

De sportmasseur onthoudt zich van het, in het openbaar of ten overstaan van de cliënt, kritiek uitoefenen op de inzichten of aanwijzingen van de behandelend verwijzer of die van collega's.

Artikel 19

Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid jegens zijn cliënt is de sportmasseur gehouden met de verwijzer dan wel met andere hulpverleners overleg te plegen, indien hij meent, dat zijn of hun handelingen, of het nalaten daarvan, de belangen van de cliënt schaden of zouden kunnen schaden.

Artikel 20

Indien het voorgaande niet tot resultaat leidt en het de sportmasseur naar eer en geweten niet mogelijk is de behandeling uit te voeren, is hij verplicht de verwijzer hiervan schriftelijk en voorzien van een motivatie op de hoogte te stellen.\

Artikel 21

Verschil in opvattingen over de behandeling van de cliënt mag nooit leiden tot wijziging van de behandeling zonder voorafgaand overleg met de verwijzer.

Artikel 22

Gewild of ongewild neemt de sportmasseur via zijn cliënt op enigerlei wijze kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Te allen tijde zal hij dit vertrouwen dienen te respecteren. De sportmasseur dient hiermee uiterst zorgvuldig om te gaan en dient een zekere afstand te bewaren. De sportmasseur dient er dus voor te waken dat verbale of fysieke intimiteit een rol gaat spelen in het kader van de hulpverlening. De sportmasseur onthoudt zich van elke vorm van seksuele intimidatie tegenover de cliënt. Al het besprokene en alle handelingen dienen de toets van derden te kunnen doorstaan. Er zullen slechts mededelingen met betrekking tot de cliënt aan derden worden gedaan -indien ook maar enigszins mogelijk is in overleg met de cliënt - wanneer hij ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt of zijn omgeving hiermee zullen zijn gediend.

Artikel 23

De sportmasseur zal al hetgeen hem in het kader van zijn beroepsuitoefening door de cliënt is toevertrouwd en verder alles wat hem in de uitoefening van zijn beroep ter kennis is gekomen, beschouwen als beroepsgeheim. De bespreking van een behandeling in tijdschrift of in vakkringen valt buiten deze beperkingen, mits de identiteit van de cliënt niet uit de verstrekte gegevens kan worden afgeleid.

NGS Gedragscode

Versie mei 2010

4

Artikel 24

De cliënt heeft recht op een ononderbroken behandelingsperiode. Is een onderbreking van de behandelingsperiode te voorzien en waarneming niet te realiseren dan begint men een behandeling niet en verwijst men de cliënt door naar een collega, een en ander in overleg met cliënt, verwijzer en collega.

Artikel 25

De cliënt dient op de hoogte te worden gesteld over het verstrekken van gegevens aan de verwijzer Desgewenst kan de cliënt ingelicht worden omtrent de aard van deze gegevens.

Artikel 26

Handelingen ten opzichte van cliënten en verwijzers met het oogmerk daardoor de eigen praktijk ten koste van collega's te vergroten, of andersoortig voordeel te behalen, is ontoelaatbaar.

Artikel 27

De sportmasseur dient te handelen naar hetgeen hij in zijn beroepsopleiding heeft geleerd. Hij behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden. Nieuwe kennis of behandelingsmethoden zal de sportmasseur niet voor zichzelf houden. Hij zal deze op daartoe geëigende wijze ter beschikking stellen aan collega's, zodat zoveel mogelijk personen daarvan kunnen profiteren.

Artikel 28

De sportmasseur dient tijd te reserveren voor het bijhouden van vakliteratuur en voor het bijwonen van lezingen, studiedagen en cursussen en vergaderingen met betrekking tot zijn vakgebied.

Artikel 29

Bij het geven van lezingen of voorlichting en het (laten) publiceren omtrent het beroep zal de sportmasseur alle zorgvuldigheid in acht nemen en geen concurrerende houding aannemen tegenover andere sportmasseurs.

Artikel 30

Het is raadzaam dat een sportmasseur, alvorens te publiceren, contact opneemt met het NGS en de tekst van deze publicatie bij het NGS ter inzage geeft.

Artikel 31

Het verdient aanbeveling het gevelbord, zoals uitgegeven door het NGS, te voeren in verband met de beroepsbescherming.

Artikel 32

Voor de sportmasseur die werkzaam is in dienstverband gelden de gedragsregels die voortvloeien uit dat dienstverband, voor zover zij niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen en de gedragsregels voor sportmasseurs.

Artikel 33

Ook in dienstverband dient de sportmasseur te kunnen werken op de voor sportmassage gebruikelijke wijze. Hij dient te kunnen beschikken over voldoende behandeltijd. De inrichting en de grootte van de behandelruimte moeten voldoen aan de eisen van zijn beroepsuitoefening.

NGS Gedragscode

Versie mei 2010

5

Gedragsregels bij zakelijke handelingen

Artikel 34

Van de praktijkvoerder mag worden verwacht dat hij bij de cliënt een gespecificeerde declaratie indient waarop het aantal gegeven behandelingen en de data staan vermeld waarop deze werden gegeven.

Artikel 35

Verzuimde behandelingen van cliënten die niet tenminste vierentwintig uur van tevoren zijn afgezegd mogen worden doorberekend.

Artikel 36

Niet gegeven behandelingen, anders dan in voorgaand artikel, mogen niet in rekening worden gebracht.

Artikel 37

De sportmasseur moet beschikken over een voor de uitoefening van zijn handelingen voldoende geoutilleerde praktijkruimte. Tenminste moeten aanwezig zijn: massagetafel/stoel, voldoende ondersteunende materialen, voldoende afdekmateriaal, voldoende licht en ventilatie, gelegenheid tot ontkleden. Tevens draagt de sportmasseur bij gebruik van elektrische apparatuur zorg voor de veiligheid van de cliënt en zichzelf.

Artikel 38

De sportmasseur draagt zorg voor een goede organisatie van zijn praktijk.

Artikel 39

Van iedere cliënt dienen te worden geregistreerd: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (zo mogelijk), anamnese, onderzoek, gegevens over het verloop van de behandeling, aantal gegeven behandelingen en de betalingen, alsmede de naam van de huisarts en de verwijzer. Hierbij dienen de bepalingen van de Wet op de Persoonsregistratie in acht te worden genomen.

Artikel 40

Met name in de zelfstandige praktijkvoering zal de cliënt voor de aanvang van de behandeling geïnformeerd moeten worden over de duur en het mogelijk aantal behandelingen, het tarief en de betalingswijze. Ook dient de cliënt gewezen te worden op de financiële consequenties van wegblijven zonder geldige reden of tijdig bericht.

Artikel 41

Bij een grote toeloop van cliënten dient men voor een redelijke doorstroming zorg te dragen. Wordt de wachtlijst te lang dan dient men de cliënt door te sturen naar een collega, een en ander in overleg met de cliënt, de verwijzer en de collega.

Artikel 42

In geval van afwezigheid of ziekte van de praktijkhouder is waarneming door een collega mogelijk. De sportmasseur wiens praktijk wordt waargenomen dient de waarnemer zo goed mogelijk op zijn taak voor te bereiden. Na waarneming voor een collega zal de waarnemer deze zo volledig mogelijk op de hoogte brengen van de gang van zaken tijdens zijn afwezigheid.

Artikel 43

Het verdient aanbeveling iedere samenwerkingsvorm in regels en voorwaarden vast te leggen en deze te laten controleren door een accountant en/of notaris/jurist.

Artikel 44

Indien een sportmasseur een medewerker in dienst neemt, ontstaat een dienstverband waarvoor een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. De sportmasseur is werkgever en verantwoordelijk voor salaris en sociale voorzieningen van de collega-werknemer.

NGS Gedragscode

Versie mei 2010

6

Artikel 45

Als bij de behandeling van cliënten contra-indicaties blijken of worden vermoed, dan is de sportmasseur gehouden de betrokkene te adviseren om zich in verbinding te stellen met zijn arts en af te zien van verdere behandeling, maatregelen en/of adviezen.

Artikel 46

De sportmasseur zal geen handelingen verrichten, die in strijd zijn met zijn beroepsethische opvattingen of met de voor sportmasseurs geldende gedragsregels. In die gevallen waarin de gedragsregels niet voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de sportmasseur in de geest van die regels te handelen.