ยินดีต้อนรับและสวัสดีผู้เยี่ยมชม
e-Portfolio นักศึกษา ของ นายหฤษฎ์ แตกสกุล
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงผลงาน
ข้อมูลนักศึกษา ภายใต้ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนและประเมินผลการเรียนโดยใช้
แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
"โครงงานเป็นฐาน(Project-Based Learning)"