แบบฝึกหัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า


1การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รังสีใดมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด

               ก. รังสีอัลตราไวโอเลต

               ข. แสงที่ตามองเห็น

               ค. ไมโครเวฟ

               ง. รังสีแกมมา

 

   2. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

               ก. ทิศทางของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าจะตั้งฉากกันเสมอ

               ข. สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกัน

               ค. ผลิตขึ้นได้จากการที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง

               ง. บางความยาวคลื่นต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

 

   3. จงพิจารณา

  1. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำต่อเนื่องกันระหว่างสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กจากแหล่งกำเนิด

  2. การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่อาศัยการสั่นของอนุภาคตัวกลาง จึงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดในสุญญากาศ

  3. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกว่า และความเร็วกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำ เมื่ออยู่ในตัวกลางเดียวกัน

    ข้อที่ถูกมีกี่ข้อ

   ก.   1

   ข.  2

   ค.  3

   ง.  ไม่มีข้อถูก

 

   4. เมื่ออิเลคตรอนเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค ในสายอากาศที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดสัญญาณรูปไซน์แล้วทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า บริเวณใดที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระจายออกไปน้อยที่สุด

   ก. บริเวณปลายสายอากาศด้านบน

   ข. บริเวณปลายสายอากาศด้านล่าง

   ค. บริเวณปลายสายอากาศทั้งด้านบนและด้านล่าง

   ง. บริเวณโดยรอบสายอากาศในระนาบตั้งฉากกับสายอากาศ

 

   5. ความรู้เรื่องใดไม่ใช่ความรู้พื้นฐานที่แมกซ์เวลล์นำมารวบรวมแล้วสรุปเป็นทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  ก. เมื่อสนามแม่เหล็กในบริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าในระนาบตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนั้น

  ข. เมื่อสนามไฟฟ้าในบริเวณหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กในระนาบตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงนั้น

  ค. การเกิดสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำและสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำสามารถเกิดขึ้นได้ในที่ว่าง

  ง. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่มีความเร็วคงที่

 

   6. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือคลื่นสนามแม่เหล็กและคลื่นสนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง คลื่นทั้งสองมีสิ่งที่เท่ากันคืออะไร

               ก.         ขนาด    ความถี่ เฟส

               ข.         ความถี่ คาบ      ความเร็ว      แอมปลิจูด

               ค.         ความถี่ เฟส      ความเร็ว

               ง.         ขนาด    เฟส      คาบ


   7. ข้อความใดกล่าวถูกต้อง ตามทฤษฏีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

               ก. ขณะที่ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงออกมา

               ข. เมื่อสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กโดยรอบ

               ค. สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีเฟสต่างกัน 900

               ง.  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดมีอัตราเร็วเท่ากันเสมอ

   

8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่สะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์

               ก. คลื่นอินฟราเรด

               ข. คลื่นเรดาร์

               ค. คลื่นโทรทัศน์

               ง. คลื่นวิทยุเอเอ็ม

 

   9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

               ก. คลื่นวิทยุในระบบ เอฟเอ็ม ที่เรารับได้เป็นคลื่นดิน

               ข. คลื่นโทรทัศน์สะท้อนได้ดีกับรถยนต์ หรือเครื่องบิน

               ค. เราใช้รังสีอินฟราเรดเป็นตัวนำคำสั่งจากอุปกรณ์ควบคุมไปยังเครื่องรับ

               ง. เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสงอาพันธ์ที่ให้แสงโดยอาศัยความร้อน

 

   10. สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงใด มีความถี่ใกล้เคียงกับแสงมากที่สุด

               ก. อินฟราเรดกับไมโครเวฟ

               ข.อัลตราไวโอเลตกับอินฟราเรด

               ค.คลื่นวิทยุกับรังสีเอกซ์

               ง.ไมโครเวฟกับอัลตราไวโอเลต

   


                                  เฉลย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
Comments