Chủ tịch xã làm càn


Chủ tịch xã làm càn.

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2009, Ông Chủ tịch xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk ra  Quyết định cho lực lượng công an, quân sự gồm 76 người đến nhà bà Nguyễn Thị Thu, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk cưỡng chế tài sản để thu hồi 1.500.000đ tiền phạt. Dự trù chi phí cho việc cưỡng chế này lên đến 23.560.000đ.

Thấy chuyện lạ, chúng tôi đi tìm hiểu thì được biết hiện nay huyện Cư Kuin có chủ trương quy hoạch 500ha đất. Người nông dân nơi đây đang rất hoang mang vì sẽ không còn đất để sinh sống mà giá đền bù đất lại quá thấp. Ngày 07/8/2009, bà Thu và nhân dân thôn Kim Châu đề nghị UBND xã kiến nghị lên cấp trên về việc này để đảm bảo cuộc sống cho những người dân bị thu hồi đất. Các vị quan xã đã không thèm nghe ý kiến người dân lại còn quy kết tội: “Đã có hành vi vi phạm hành chính tại điểm a, khoản 03, điều 7 Nghị định số 150/2005/NDD-CP ngày 12/12/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”.

Ngày 03 tháng 9 năm 2009, Ông Hà Mạnh Khánh, Chủ tịch xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk ra Quyết định số 13/QĐ-XPHC xử phạt hành chính bà Nguyễn Thị Thu, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk về tội “Cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có lời nói hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự hoặc chống lại người thi hành công vụ”. – Một quy kết rất vu , thiếu căn cứ!

Bà Thu đã làm đơn khiếu nại về quyết định xử phạt thiếu căn cứ này, UBND chưa hề có công văn trả lời đơn thư khiếu nại thì ngày 21/10/2009 lại tiếp tục ra quyết định số 258/QĐ-CC Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản. Ông Chủ tịch còn ra hẳn một Thông báo số 65/TB-UBND thông báo về việc kê biên cưỡng chế tài sản của bà Thu để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt hành chính 1.500.000đ với một lực lượng hùng hậu gồm 76 người trong đó có Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự, Phòng tài chính, Thi hành án… và 5 chiếc xe các loại (trong đó có 01 xe tải) với dự trù chi phí là 23.560.000đ.

Thật là một chuyện nực cười!

Xét về mặt kinh tế, vị quan này không hề có trình độ khái niệm về mặt kinh tế. Giả sử bà Thu là một người không có tài sản. Vậy, ông Chủ tịch lấy tiền đâu để chi phí?

Xét về mặt xã hội, ông là người dùng quyền lực để đàn áp dân nghèo.

Xét về luật pháp, ông chính là người vi phạm trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Lời Bác Hồ dạy cán bộ đảng viên: “Việc gì có lợi cho dân dù khó mấy chúng ta cũng phải nên làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ chúng ta cũng nên tránh”. Nay cả nước đang thực hiện cuộc vận động lớn: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Thiết nghĩ ông Chủ tịch Hà Mạnh Khánh phải nên coi lại tư cách và việc làm của mình.

Vũ Ngọc Tiến

 

Dưới đây là Quyết định và Thông báo cưỡng chế của ông Chủ tịch Hà Mạnh Khánh:

 

UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       XĂ DRAY BHĂNG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

          Số: 258/QĐ-CC                      Dray Bhăng, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm

hành chính về lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội.

 

Căn cứ Điều 66 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/ 2002;

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội số 43/QĐ-XPHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Tôi: Hà Mạnh Khánh; Chức vụ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Đơn vị: UBND xã Dray Bhăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-XPHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng về lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Đối với: Bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1962

Nghề nghiệp: Làm nông

Địa chỉ: Thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

Chứng minh nhân dân số: 240 158 134 cấp ngày:...............tại:..................

Biện pháp cưỡng chế: Kê biên tài sản để đảm bảo việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính với số tiền l.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng y) theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-XPHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng về lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

- Thời gian tổ chức cưỡng chế lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2009.

- Địa điểm tại nhà bà: Nguyễn Thị Thu, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.

Điều 2. Bà: Nguyễn Thị Thu phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định có 01 trang.

Quyết định này được giao cho bà: Nguyễn Thị Thu (để thực hiện).

Quyết định này được gửi cho:

1. Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);

2. Thành viên hội đồng cưỡng chế (để thực hiện)./.

                                                                                   

                                                              NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

                                                                           CHỦ TỊCH

                                                                      Hà Mạnh Khánh

 

 

     UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       XĂ DRAY BHĂNG                          Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

         Số: 65/TB-UBND                     Dray Bhăng, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

V/v kê biên cưỡng chế tải sản đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt

Và chi phí cưỡng chế

 

Căn cứ Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội số 43/QĐ-XPHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng.

Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội từ số 238 ngày 21 tháng 10 năm 2009;

Căn cứ nội dung phiên họp ngày 03/11/2009 giữa UBND xã Dray Bhăng, Phòng Tài chính huyện Cư Kuin, và Cơ quan Thi hành án huyện Cư Kuin đã thống nhất.

Theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội số 43/QĐ-XPHC ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng thì bà Nguyễn Thị Thu phải nộp tiền phạt vào Ngân sách nhà nước là 1.500.000đ. Bằng chữ (một triệu năm trăm nghìn đồng). Đến nay đã quá thời hạn tự nguyện chấp hành nộp phạt nhưng bà Nguyễn Thị Thu vẫn chưa nộp phạt, không tự nguyện, không chấp hành Quyết định xử phạt.

Do vậy, để đảm bảo cho việc thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước.

1/ Thời gian, địa điểm cưỡng chế tài sản:

- Thời gian cưỡng chế tài sản vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 17 tháng 11 năm 2009.

- Địa điểm cưỡng chế: Tại nhà bà Nguyễn Thị Thu, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

2/ Biện pháp xử lý:

- Kê biên, cưỡng chế bán đấu giá tài sản để nộp tiền phạt và chi phí cưỡng chế.

- Trong trường hợp bà Nguyễn Thị Thu không có đủ tài sản trị giá tương đương với khoản tiền nộp phạt và chi phí cưỡng chế theo bản kê dưới đây, thì Hội đồng cưỡng chế sẽ kê biên quyền sử dụng đất tại thửa đất 3045A, tờ bản đồ số 21, diện tích 6575, mục đích sử dụng LNC đứng tên chồng bà là ông Nguyễn Chí Công.

- Cương quyết bắt giữ các đối tượng có biểu hiện chống đối gây cản trở người thi hành công vụ để xử lý theo quy định của pháp luật.

3/ Tiền nộp phạt và dự trù chi phí việc cưỡng chế.

a. Về con người phục vụ cho cưỡng chế 76 người. Trong đó:

- 75 người x 40.000đ/người/ngày =                          3.000.000đ.

- 01 người (Chủ tịch HĐCC 50.000đ/người/ngày =       50.000đ.

b. Nước uống: 10.000đ/người x 76 người =                        760.000đ.

c. Thuê xe: 05 chiếc. Trong đó:

- 0l xe thi hành án: x 1.000.000đ/xe/ngày =               1.000.000đ.

- 02 xe 30 chỗ mỗi xe x 2.500.000đ/xe/ngày =         5.000.000đ.

- 01 Thuê xe cứu thương 2.000.000đ/ngày =            2.000.000đ.

- Chi phí vận chuyển 1 xe tải x 2.000.000đ/ngày =   2.000.000đ.

d. Chi phí bốc dỡ: 10 người x 80.000đ/người =                  800.000đ.

e. Chi phí thuê, kho bãi 10 ngày x 200.000đ/ngày =         2.000.000đ.

g. Chi phí thẩm định lại giá trị tài sản: 1 .500.000đ x 1 vụ = 1.500.000đ.

h. Chi phí thông báo bán đấu giá 3 lần x 650.000đ/1lần = 1.950.000đ.

i. Chi phí Hội đồng bán đấu giá tài sản: =                        2.000.000đ.

k. Tiền nộp phạt: =                                                         1.500.000đ

Tổng cộng =                                                               23.560.000đ

bằng chữ  (hai m­ươi ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng y)

4/ Địa điểm và thời gian tập trung:

Công an huyện Cư Kuin; Ban chỉ huy quân sự huyện Cư Kuin; Phòng tài chính huyện Cư Kuin; Cơ quan Thi hành án huyện Cư Kuin; Các thành viên Hội đồng cưỡng chế; Ban tự quản thôn Kim Châu, tập trung vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 1l năm 2009 tại trụ sở UBND xã Dray Bhăng.

Yêu cầu bà: Nguyễn Thi Thu lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/11/2009 phải có mặt tại nhà bà để Hội đồng cưỡng chế kê biên tài sản, nếu bà vắng mặt Hội đồng cưỡng chế vẫn tiến hành lập biên bản mở cửa kê biên tài sản theo quy định của pháp luật)

Nhận được thông báo này yêu cầu bà Nguyễn Thi Thu tự nguyện chấp hành nộp tiền phạt, thời hạn cuối cùng đến hết ngày 14/11/2009. Nếu không tự nguyện thi hành thì Hội đồng cưỡng chế sẽ tổ chức cưỡng chế. Mọi chi phí cưỡng chế như đã tính ở trên bà Nguyễn Thị Thu phải chịu.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện Cư Kuin; (để báo cáo )                                     Chủ tịch

- Công an huyện Cư Kuin; (để phối hợp)

- Ban chỉ huy quân sự huyện Cư Kuin; (để phối hợp)

- Phòng tài chính huyện Cư Kuin; (để phối hợp)

- Cơ quan Thi hành án Cư Kuin; (để phối hợp)

- Các thành viên Hội đồng cưỡng chế; (để thực hiện)

- Ban tự quản thôn Kim Châu; (để thực hiện)

- Bà Nguyễn Thị Thu; (để thực hiện)

- Đài truyền thanh xã; (để thông báo);

- Lưu VT.


Vũ Ngọc Tiến thực hiện

 

Comments