תמונות

תמונות מכל האירועים נמצאים בקובץ תמונות הקיבוץ. (ניתן לפתיחה מהקיבוץ בלבד)

לפתיחת התיקיה יש להעתיק את הקישור לשורת הכתובת

\\aab\Kibutz Picture

או

file://///aab/Kibutz%20Picture