תיאוריית התפקידים המגדריים על פי רייווין קונל – סיכום

ריווין קונל פותחת בדיון אודות תפקידים מגדריים – על רקע העובדה כי מחקרים אמפיריים לא מוצאים הבדלים פסיכולוגיים בין המינים

הדיון הוליד את מושגי התפקיד המגדרי והתפקיד המיני

גישת התפקיד המיני מסבירה את ההבדלים בין המינים על רקע ציפיות החברה מהתנהגות שונה בסיטואציות חברתיות והמגדר הוא תוצר של סוציאליזציה

בניגוד לפסיכואנליזה, תפיסת התפקידים המיניים מותירה מקום לשינוי במידה והמבנים החברתיים שיוצרים את התפקידים ישתנו

לפי רייווין קונל הדור הראשון של גישה זו הניחה כי החברה ותפקידיה המיניים מתקיימים בהרמוניה, אך הגישה הפמיניסטית של שנות ה-70 ערערה על זה וראתה את הסוציאליזציה והפנמת התפקידים המיניים כדכאניים ומחקר התפקידים המיניים הפך לפוליטי וטענו כי ניתן לשנות את היחסים בין המינים

במקביל צצה כתיבה על כך שגם התפקיד המיני החברתי של הגברים הוא דכאני, וקריאה להשתחרר ממנו. גם הגברים נתונים ללחץ חברתי

תיאוריית התפקידים המגדריים סובלת מעמימות לוגית והיא בעייתית מבחינת היישום שלה כמסגרת ניתוח חברתית מכיוון שהיא משתשמת באותם מונחים כדי לתאר מצבים שונים ולא מביאה בחשבון הבדלים אישיים או הבדלים ביחסי כוח חברתיים. לכן קונל סבורה כי תיאוריית התפקידים המגדריים מתאימה למצבים בהם יש תסריטים ברורים ואחרת פשוט כמטאפורה

הביקורת של רייווין קונל על תיאוריית התפקידים המגדריים:

השורש של תפיסת התפקידים המגדריים לפי קונל הוא ביולוגי, לא חברתי, ולכן הוא מוליך לבינאריות. לא בכדי התעלמו כמעט לחלוטין בגישת התפקידים המגדריים מהומוסקסואליים וכן לא נקטו בשאלות גזע ואתניות.

התנגדות לכוח למשל, נופלת בתוך המבנים של "נורמה" ו-"סטייה"

תיאוריית התפקידים המיניים לוקה בקושי יסודי בתפיסת סוגיות של כוח. תיאוריית יחסי התפקידים אומנם מאפשרת ומקדמת בברכה שינוי, אך היא ממקמת את השינוי מחוץ לדיאלקטיקה של יחסי מגדר (למשל בשינויים טכנולוגיים)

מדעי החברה וגבריות על פי קונל


Comments