หน้าแรก HA โรงพยาบาลบางปะกอก8 สายด่วน 1745มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ 
ฉบับที่ 4 ฉบับใหม่ 2561 


ตอนที่ II ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล
ตอนที่ III กระบวนการดูแลผู้ป่วย


 [ Log in-Log out ]
 
             

ศูนย์รับข้อมูล

ส่งข้อเสนอแนะ
 

ทั่วไป
ความเสี่ยงของ PCT


SAR-2011
ข้อมูลการเขียน SA
-บทเรียน ทำอะไร อย่างไร ผล
-AE การทบทวน
-PSGs:SIMPLE