Vereniging, voorwaarden (niet volledig)

Het bestuur:

Marcel van der Boom, voorzitter
Nathalie Plantinga, secretaris
Talitha Dullaert, penningmeester


Belangrijkste voorwaarden / statuten:
Aanmelding:
Wij verzoeken u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij de leiding of te sturen naar ons secretariaat. Deze gegevens worden - conform de nieuwste privacywet - enkel en alleen gebruikt voor contact tussen u en de vereniging en de noodzakelijke gegevens welke benodigd zijn voor het lidmaatschap van de K.N.G.U. Voor het beleid van de K.N.G.U., verwijzen wij u door naar de website van de K.N.G.U.
 
Lidmaatschap:
Na aanmelding is uw kind lid van Gymnastiekvereniging O.S.S. en staat ingeschreven bij de K.N.G.U. gedurende het lopende seizoen tot de laatste les, doch in ieder geval tot 1 juli van dat jaar. Het lidmaatschap wordt elk jaar automatisch, tot schriftelijke opzegging, verlengd.

Let op: Indien U niet schriftelijk opzegd, zijn wij genoodzaakt om de complete verschuldigde contributie te innen. Mocht u te laat opzeggen ( na 1 juli) maar voor 1 september dan moeten wij minimaal € 35,00 in rekening te brengen i.v.m. lidmaatschap KNGU + administratiekosten en na 1 september, maar voor 1 oktober is dit € 50,--  Indien een lid wel heeft deelgenomen aan lessen in het nieuwe seizoen, dan is het lid de complete contributie verschuldigd.
 
Contributie:
Na twee - vrijblijvende - introductielessen bent u contributie verschuldigd. Deze dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. Hiervoor kunt u verschuldigde bedrag storten op onze ibanrekening: RABObankrekeningnummer: NL97RABO01174.20.107, tnv GV O.S.S. te Zandvoort. Bij herhaald betalingsverzoek wordt € 15,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. De contributie voor de selectiegroep en wedstrijdgroep is incl. wedstrijdgelden voor de verplichte wedstrijden, tenzij anders wordt besloten door bestuur c.q. leiding.
 
Onderlinge wedstrijden:
Indien een lid ook lid is van een andere Gymnastiekvereniging en daar mee doet met wedstrijden dan wordt hij/zij uitgesloten van de onderlinge wedstrijden.

Privacy policy
in ons huishoudelijk reglement en privacy policy volgen wij de richtlijnen van de K.N.G.U. de documenten zijn in voorbereiding en worden binnenkort - middels een link - gepubliceerd op deze website.
Comments