Thu năng lượng sét

gv. Nguyễn thi Tuyết Xuân & lớp 11A2 & 11A5

Bài :Tia lửa điện

HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM ẤN PHẨM .

Nhóm: __ ____1____________Ngày_28.01.05_

 

 

SỐ ĐIỂM

đánh giá cỦA NGƯỜI KHÁC

Đánh giá CỦa giáo viên

NỘI DUNG

 

 

 

 • Nêu được sự tiến triển về mức độ nhận thức của con người , về sét từ xưa đến ngày nay .

10

 

10

 • Một đoạn văn ngắn trình bày khía cạnh tích cực của tia sét : mang năng lượng lớn .Chứng minh lập luận .

20

 

10

 • Ảnh hoặc biểu đồ minh họa nội dung .

20

 

10

 • Phải có những câu hỏi mang tính kích thích trí tò mò .

10

 

10

 • Có tên các nhóm viên .

10

 

0

 

 

 

 

THỂ HIỆN

 

 

 

 • Kiểu chữ tiêu đề phải gây ấn tượng , đẹp, rõ.

10

 

10

 • Đoạn văn ngắn gọn , lời văn dễ hiểu , rõ ràng.

10

 

10

 • Có phân công nhóm rõ ràng , có làm việc nhóm.

10

 

10

 

 

 

 

TỔNG SỐ ĐIỂM

100

 

70

 Được kiểm tra bởi:                                                                                      

 

* BÀI TẬP PUBLISHER : Nhóm 1 lớp 11A2  (download 1)      //     Nhóm 2 lớp 11A2 (download 2)

                       Nhóm 3 lớp 11A2 (download 3)       //      Nhóm 4 lớp 11A2 (download 4)

                       Nhóm 1 Lớp 11A5 (download 5)    //      Nhóm 2 Lớp 11A 5 (download 6)

                       Nhóm 3 lớp 11A5  (download 7)       //      Nhóm 4 Lớp 11A5 (download 8) 

 

Bài :Tia lửa điện

HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM Trình diễn đa phương

nhóm: __ _____1___________Ngày__28.01.05

  

 

S ĐIỂM

Nhóm tỰ đánh giá

Đánh giá CỦa giáo viên

NỘI DUNG

 

 

 

         - trả lờic hính xác các nội dung (mỗi câu 2 đ)

    20

 

17

 • Dùng hình ảnh minh hoạ rõ  ràng ,chính xác , vừa  đủ (mỗi hình tĩnh 5đ , hình động 10 đ).

    20

20

 • Đề xuất được một mô hình có hiệu quả  , hợp lý để chống sét cho 1 căn hộ

10

 

10

 • trả lời hợp lý (có giải thích, chứng minh) câu hỏi : cột thu lôi thu hay cản trở sự tạo thành sét ?

20

 

20

 

 

 

 

VIỆC THIẾT LẬP CÁC TRANG TRÌNH DIỄN

 

 

 

 • Tài liệu, hình ảnh trích dẫn không phải từ SGK phải có tên tác giả , nguồn gốc .

5

 

0???

 • Sắp xếp thứ tự các nội dung một cách logic .

         10

 

10

 • Phân công làm việc trong nhóm rõ ràng , có bằng chứng làm việc nhóm .

15

 

15???

 

 

 

 

TỔNG ĐIỂM

   100

 

92???

Được kiểm tra bởi:                                                                                                      

 

* BÀI TẬP POWER POINT Nhóm 1 lớp 11A2  (download 9)      //     Nhóm 2 lớp 11A2 (download 10)

                       Nhóm 3 lớp 11A2 (download 11)       //      Nhóm 4 lớp 11A2 (download 12)

                       Nhóm 1 Lớp 11A5 (download 13)    //      Nhóm 2 Lớp 11A 5 (download 14)

                       Nhóm 3 lớp 11A5  (download 15)       //      

* BÀI TẬP TẠO TRANG WEB    các đường link :

                                       Lớp 11A2 (2004 - 2005)  http://www.tiaset.bravehost.com

                                       Lớp 11A2 (2003 - 2004)  http://www.tiaset11a2.bravehost.com  rồi bấm vào Group 1 hoặc Group 2

                                      Lớp 11A5 (2003 - 2004)  http://www.tiaset11a5.bravehost.com   bấm vào Group1,Group3 hoặc Group4