ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

โพสต์28 มิ.ย. 2560 01:27โดยปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง
      ข้อมูลการรับนิสิต/นักศึกษาในแต่ละรอบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

นักเรียนสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ ได้ที่  http://tcas61.cupt.net/information.php

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.15 น. รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.
1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าสู่เว็บไซต์PDF
2มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
3มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าสู่เว็บไซต์PDF
4มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่เว็บไซต์PDF
5มหาวิทยาลัยทักษิณเข้าสู่เว็บไซต์PDF
6มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
7มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเข้าสู่เว็บไซต์PDF
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
9มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
10มหาวิทยาลัยนครพนมเข้าสู่เว็บไซต์PDF
11มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
12มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสู่เว็บไซต์PDF
13มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
14มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
15มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าสู่เว็บไซต์PDF
16มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าสู่เว็บไซต์PDF
17มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่เว็บไซต์PDF
18มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าสู่เว็บไซต์PDF
19มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
20มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าสู่เว็บไซต์PDF
21มหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าสู่เว็บไซต์PDF
22มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
23มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
24สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าสู่เว็บไซต์PDF

มหาวิทยาลัยสมทบ
25กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเข้าสู่เว็บไซต์PDF
26มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเข้าสู่เว็บไซต์PDF
27ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าสู่เว็บไซต์PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
28มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
29มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเข้าสู่เว็บไซต์PDF
30มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเข้าสู่เว็บไซต์PDF
31มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเข้าสู่เว็บไซต์PDF
32มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าสู่เว็บไซต์PDF
33มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าสู่เว็บไซต์PDF
34มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
35มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
36มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าสู่เว็บไซต์PDF
37มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
38มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าสู่เว็บไซต์PDF
39มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
40มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
41มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
42มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเข้าสู่เว็บไซต์PDF
43มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
44มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าสู่เว็บไซต์PDF
45มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
46มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
47มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าสู่เว็บไซต์PDF
48มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
49มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าสู่เว็บไซต์PDF
50มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
51มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าสู่เว็บไซต์PDF
52มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
53มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเข้าสู่เว็บไซต์PDF
54มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าสู่เว็บไซต์PDF
55มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
56มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
57มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
58มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าสู่เว็บไซต์PDF
59มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
60มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
61มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าสู่เว็บไซต์PDF

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
62มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเข้าสู่เว็บไซต์PDF
63มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าสู่เว็บไซต์PDF
64มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้าสู่เว็บไซต์PDF
65มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าสู่เว็บไซต์PDF
66มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าสู่เว็บไซต์PDF
67มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าสู่เว็บไซต์PDF
68มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเข้าสู่เว็บไซต์PDF
69มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเข้าสู่เว็บไซต์PDF
70มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเข้าสู่เว็บไซต์PDF
Comments